Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  correspondence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote "Ja habibi…". Z korespondence Františka Schmoranze mladšího
100%
Umění (Art)
|
2021
|
tom 69
|
nr 4
474-483
EN
František Schmoranz Jr. (1845–1892), an Austrian architect of Czech origin, was the founding director of the School of Applied Arts in Prague and one of the pioneers of scientifically based Orientalism in the 19th century. He spent several years studying Islamic architecture in Egypt, and upon his return to Europe became a recognised specialist in Oriental buildings and arts and crafts. In 1873, he designed the Egyptian pavilion for the Vienna World’s Fair. This issue presents fragments of both work-related and personal letters that he wrote, which are scattered around various Czech and Austrian archives. A large collection of papers is held by the Wienbibliothek im Rathaus. The letters addressed to the art historian Rudolf Eitelberger and the painter Bernhard Fiedler relate to the preparation of a historical exhibition of Islamic architecture that Schmoranz organised in 1876. A particularly fascinating letter is that sent to the architect Andreas Streit, informing him of goings-on behind the scenes during the election of a committee overseeing the ceremonial parade for the silver wedding of the Austrian royal couple in 1879, and of the tensions between Viennese artists that accompanied the election. From the correspondence stored in Czech archives, the issue includes letters from the National Museum’s collection addressed to the architect Josef Schulz and Vojtěch Náprstek, in which Schmoranz writes about his stay in Cairo. Schulz’s estate contains other of Schmoranz’s papers, from which we learn details of the preparation of an exhibition of Islamic architecture and Schulz’s efforts to reprise the exhibition in Prague. In other letters Schmoranz reports on his activities during the organisation of the Austrian exhibition at the Exposition Universelle in Paris, and recommends Viennese craftsmen to a colleague in Prague. Along with other material, Schmoranz’s letter to Karel Boromejský Mádl regarding the latter’s role as director of the School of Applied Arts in Prague has been preserved at the Museum of Czech Literature.
CS
Rakouský architekt českého původu František Schmoranz mladší (1845–1892) byl zakládajícím ředitelem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a v 19. století patřil k průkopníkům vědecky fundovaného orientalismu. Strávil v Egyptě několik let studiem islámské architektury a po návratu do Evropy se stal uznávaným specialistou na orientální stavby i umělecké řemeslo. V roce 1873 byl podle jeho projektu zbudován egyptský pavilon na světové výstavě ve Vídni. Edice představuje fragmenty jeho odeslané osobní i pracovní korespondence, které jsou rozptýleny v různých českých i rakouských archivech. Obsáhlý konvolut chová Wienbibliothek im Rathaus. Dopisy historiku umění Rudolfovi Eitelbergerovi a malíři Bernhardu Fiedlerovi se týkají přípravy historické výstavy islámské architektury, kterou Schmoranz organizoval v roce 1876. Velmi pozoruhodný je dopis architektu Andreasi Streitovi, který informuje o zákulisním dění při volbě výboru pro přípravu slavnostního průvodu k stříbrné svatbě rakouského panovnického páru v roce 1879 a o tenzích mezi vídeňskými umělci, které tuto volbu provázely. Z korespondence uložené v českých archivech jsou do edice zařazeny dopisy z fondu Národního muzea adresované architektu Josefu Schulzovi a Vojtěchu Náprstkovi, v nichž Schmoranz píše o svém pobytu v Káhiře. Schulzova pozůstalost obsahuje ještě další Schmoranzovy listy, z nichž se dozvídáme podrobnosti o přípravě expozice islámské architektury a o Schulzově snaze výstavu reprízovat v Praze. V dalších dopisech Schmoranz referuje o svých aktivitách při pořádání rakouské expozice na světové výstavě v Paříži nebo pražskému kolegovi doporučuje vídeňské řemeslníky. V Památníku národního písemnictví se mj. zachoval Schmoranzův dopis K. B. Mádlovi vztahující se k jeho roli ředitele Uměleckoprůmyslové školy v Praze.
2
Content available remote "Piš, jak myslíš a cítíš!" : Korespondence
100%
Umění (Art)
|
2021
|
tom 69
|
nr 4
484-496
EN
The article looks at the correspondence in 1932–1935 between the Brno-born František Kalivoda (1913–1971) and the Berlin artist Hannah Höch (1889–1978). The letters, now in the Brno City Museum and the Berlinische Galerie, testify to their friendship and collaboration in the form of the publication of Höch’s texts and photomontages in Czechoslovak journals and in her solo exhibition in Brno — all organised by Kalivoda. At the same time their correspondence offers a unique insight into the functioning of the widely spread network of European modernism in the interwar period. Its study helps us to understand the relationships between the different actors and uncover both their supra-regional connections and distinctive local features. It also helps us to overcome prejudices including the notion of the unequal and dependent relationship of the ‘periphery’, usually regarded as including the whole of Central and Eastern Europe, on ‘centres’ — as a rule the big Western metropolises like Berlin or Paris. The premise of this study is that the actors from different regions influenced each other mutually and on an equal basis. The contact between Hannah Höch, who is today part of the canon of European modernism, and František Kalivoda, now partly forgotten by history, is a good example of this kind of nonhierarchical relationship
CS
Příspěvek se věnuje korespondenci z let 1932–1935 mezi brněnským rodákem Františkem Kalivodou (1913–1971) a berlínskou umělkyní Hannah Höchovou (1889–1978). Dopisy, uložené v Muzeu města Brna a Berlinische Galerie, informují o jejich přátelství a spolupráci, které se manifestovaly v podobě publikování textů a fotomontáží Höchové v československých časopisech i v její samostatné výstavě v Brně – vše v režii Kalivodově. Zároveň jejich korespondence nabízí jedinečný náhled do fungování rozvětvené sítě evropského modernismu meziválečného období. Její výzkum pomáhá pochopit vzájemné vztahy mezi jednotlivými aktéry a odhalit jejich nadregionální propojení i lokální specifika. Rovněž přispívá k překonávání předsudků, k nimž patří například nerovný a závislý vztah „periferií“, do kterých se obvykle zařazuje celá střední a východní Evropa, na „centrech“, zpravidla západních metropolí jako Berlín či Paříž. Východiskem pro tuto studii je předpoklad, že aktéři z různých regionů se ovlivňovali rovnocenně a vzájemně. Dobrým příkladem pro takový nehierarchický vztah je právě kontakt mezi Hannah Höchovou, která je dnes součástí kánonu evropského modernismu, a Františkem Kalivodou, částečně historií zapomenutým.
EN
Jan Patočka (1907–1977) approached Johannes Amos Comenius as a fellow-philosopher, while admiring him also for his intellectual and moral steadfastness. He studied Comenius as a philosopher from the thirties onwards, stressing the latter's unique position in the history of Czech and European thought. Patočka's many Comeniological publications were analysed and highly appreciated by fellow-Comeniologists. In the first volume, containing correspondence with Czech friends and colleagues, letters start in the early thirties, but Comeniology, including the vicissitudes surrounding the edition of Comenius's complete works, come to the fore from the late fifties onwards. Correspondents include friends and colleagues such as Josef Brambora and Antonín Škarka and a few older colleagues. A large number of letters was exchanged with Comenius's biographer Milada Blekastad and with the young philosopher Stanislav Sousedík. The second volume comprises letters exchanged with only a few foreign correspondents: next to the Ukrainian scholar Dmytro Čyževskyj and the French colleague Marcelle Denis, a personal friend of Patočka's, the greater part of the volume is filled with letters to and from the German scholar and personal friend Klaus Schaller. These two volumes add much to our understanding of Patočka's nearly lifelong and profound interest in Comenius's thought. The intellectual acumen and constant engagement reflected in these letters must have meant much to Patočka and his Comeniological correspondents in and outside Czechoslovakia. Maybe these exchanges of letters brought some light and consolation even in the darkest of times.
DE
Descartes wird traditionell als Vater der modernen Philosophie im Sinne der Hegelschen Philosophie des Bewusstseins wahrgenommen. Von dieser Philosophieauffassung grenzt sich seit ihrer Entstehung die analytische Philosophie ab, in deren Rahmen folglich Descartes als Modellangriffsziel angesehen wird. Der Autor versucht, durch die Interpretation von Descartes´ Sprachauffassung zur Berichtigung dieses Bildes beizutragen. Zuerst macht er auf die Risiken der Interpretation der Descartesschen Philosophie der Sprache durch das Lockesche Prisma, das sich als erstes anbietet, aufmerksam. Er baut dabei vor allem auf die unterschliedliche Auffassung des inneren Sinnes bei beiden Denkern. Dann schreitet er zur Interpretation der überlieferten Auslegungen Descartesʼ zum Thema der Sprache in seiner Korrespondenz, in der er vor allem die Formulierung der sprachlichen Handlung als Kriteriums der Rationalität findet. Dann beschäftigt er sich mit der Interpretation von Descartesʼ Kritik an dem anonymen Projekt der universellen Sprache. Descartes zeigt sich hierbei als prinzipieller Gegner derjenigen Projekte, die das menschliche Denken durch die Kontruktion eines künstlichen Sprachkalküls korrigieren wollen, und verweist im Gegenteil auf die geringe Bedeutung eines solches Projektes für die Verbesserung der Urteilsfähigkeit als solcher, selbst wenn diese gleichzeitig an die Fähigkeit, Sprache zu verwenden, gebunden ist. Die Interpretation gründet in diesem Teil auf der Auslegung des Endes des in der Studie zitierten Briefes als eines implizit die Ansichten des Adressaten Marin Mersenne kritisierenden ironischen Argumentes gegen die Möglichkeiten des diskutierten Projektes.
EN
This article concerns a short but significant letter of April 1630 from the Bohemian prophet, alchemist and theosopher Paul Felgenhauer (1593–c. 1677) to the Leipzig alchemist and physician Arnold Kerner. The letter is presented in transcription, with an annotated English translation. It is prefaced by an introduction incorporating a new biographical account of Felgenhauer, which draws on overlooked or unknown manuscript material preserved in Germany and England. The letter itself shines a rare light on a variety of different areas of interest concerning Felgenhauer’s life and activities in the years prior to 1630. These areas include his immediate contacts and associates (such as with the Silesian prophet Christoph Kotter), interest and undertakings in alchemical experimentation, publishing and bibliographical activities, methods of communication, his circle of wider contacts and the nature and extent of broader interpersonal and epistolary networks in which he participated. However, it also illuminates tangential issues, such as the scale of social and informational economy in a heterodox correspondence network, the intricacies of dissident book production in the United Provinces, the history of trade in Leipzig, the role of commercial agents in facilitating contact between dissident personalities throughout the Holy Roman Empire, and the postal history of Bremen.
EN
Maria Butrymówna was born on February 26, 1875 in Jodkan. Her father was Nicodemus Butrym of the Topór family, and her mother Teresa de domo Wiszniewska of the Prussians from Żybortan. She was interested in ethnography: she wrote down Lithuanian songs and prose which she then published in ethnographic journals. However, her true passion was archaeology: discovering and exploring archaeological sites. As an amateur, however, she needed consultation and advice, especially concerning excavation methodology. At the end of the 19th century, E. Majewski was the authority in archeology and he became her adviser. M. Butrymówna and E. Majewski corresponded with each other (the correspondence kept in PMA covers the years 1899-1902), and they also knew each other personally. E. Majewski published M. Butrymówna’s ethnographic notes in the pages of „Wisła” and the results of her archaeological research in „Światowit”. Archaeological finds acquired by M. Butrymówna during the course of her own research or in the form of donations resulted in a collection. Part of the collection was handed over to the Erazm Majewski Museum and the rest to the Museum of the Society of Friends of the Sciences in Vilnius.
EN
This article focuses on the epistolary practice and strategies of Antoinette Bourignon (1616– 1680), a seventeenth-century Flemish mystic and prophetess, who was born in Lille and who moved to Amsterdam in 1667. From her base in Amsterdam (where she purchased her own press in 1669), Bourignon used a variety of textual media to disseminate the message that she was a spiritual leader chosen by God to restore true Christianity on earth, and to consolidate a following around this ecumenical identity. The author argues that Bourignon's letters were central to this programme; over 600 manuscript versions survive, eleven diff erent printed editions appeared during her lifetime, while nine further volumes were subsequently published posthumously. Her correspondents included scholars such as Jan Amos Comenius (1592–1670), Robert Boyle (1627–1691), Jan Swammerdam (1637–1680), and Pierre Poiret (1646–1719), as well as a wide range of socially diverse disciples who wrote to her seeking advice on a variety of spiritual and personal issues, and whose preoccupations and voices are anonymously reproduced in published responses. In consequence, her letters have a dialogic, polyphonous quality, while the same followers who wrote to her seeking guidance in turn represented an important market for the letters in their printed manifestations. Despite her failure to establish a long-term community on the island of Nordstrand, and the fact that in the later years of her life the suspicions of Lutheran clergy forced her into exile in Ostfriesland, Bourignon maintained a prolifi c output of letters, and continued to combine the roles of spiritual leader and publisher until her death in 1680.
EN
Correspondence gives us some information about individual accidents or some of occurring phenomena. It allows us to take a look at the events through the eyes of its participants. This gives us the chance to analyze the attitude of people, who wrote the letters, to reality. It is therefore a valuable addition to information collected from other sources. Letters of Paweł Tetera (Pavlo Teteria) are example of such a situation. Letters presented below cover three important moments in the life of this man, and significant in the history of the Cossacks - the decline of the rule of Jerzy Chmielnicki (Yurii Khmelnytsky) in 1662, the expedition of Jan Kazimierz (King John II Casimir) to Moscow and the moment of leaving Ukraine by Tetera (Teteria) in June 1665.
EN
The archive of Matouš Konečný, discovered in August 2006 during construction work done in Mladá Boleslav, is one of the most significant discoveries in modern history of source materials relating to the history of the Bohemian Reformation. At its core is a set of 523 letters addressed in large part to Matouš Konečný († 1622), the last pre-White-Mountain bishop of the Unity of the Brethren in Mladá Boleslav. Among those who sent the letters – each, as a rule, with its own seal – were the senior of Prague’s Utraquist consistory, the bishops of the Unity of the Brethren in Moravia and Poland, regular priests of the Brethren, students, teachers and members of the Brethren from among the burghers and both aristocratic estates. Whereas the dominant theme in the correspondence is the administration of church aff airs, in the case of the letters from students and teachers, it is the progress of the studies of the future clergymen of the Brethren sent to academies abroad. Another, substantial portion of the materials discovered comprises lists of members of Bohemian Brethren groups and inventories of their possessions. To a considerable extent, they expand the range of sources dealing with the material furnishings of the buildings serving towards devotional ends or towards the accommodation of Brethren priests and other associated individuals. Among the most important items discovered is an agenda, kept for several years, providing an overview of church services held within the district of the Mladá Boleslav group; two library catalogues belonging to the Brethren priests B. Jafet and Š. Věrník; information regarding the distribution of titles published by the Unity of the Brethren in the early 17th century; a record of the convocation of Lutheran clergymen at Holešov which documents the organizational structure of Moravian Lutheran groups; and other documents relating to the administration of the properties of the Unity of the Brethren in the Mladá Boleslav district. The documents published in the adjoining publication illustrate the character of each individual portion of the abovementioned archive. The material in the archive considerably extends the scope of our knowledge concerning the complicated religious state of aff airs in Bohemia and Moravia during the period between the issuing of Rudolf’s Letter of Majesty (1609) and the start of the Estates Revolt (1618).
11
Content available remote Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne
80%
EN
Based on a selection of de Courtenay’s letters, the paper presents those aspects of everyday life which characterize him as a teacher, publicist, and an active participant in social and political events. Only a fragment of de Courtenay’s vast correspondence has been used. His letters made it possible to focus on less known areas of his life, such as work in various scientific centres and contacts with other linguists, but also with social activists and publishers. They show de Courtenay’s attitude towards various events through which he lived: revolution, war, change of workplace. They also allow us a peek into some of his personality traits. Letters can be treated as a source of knowledge about the cultural and social reality.
12
80%
PL
The aim of this article is to show the relationship between Gustaw Herling-Grudziński and Elémire Zolla through their letters, until now unpublished, kept in the Archive of Herling-Grudziński in Naples. The letters sent to Herling-Grudziński by Zolla are published here for the first time. The literary relation between the two writers and intellectualists can also be traced in Zolla’s review of Herling-Grudziński’s volume of short stories Pale d’altare, translated into Italian and published in Italy, as well as in Herling’s-Grudziński review of Zolla’s novel Cecilia o la disattenzione.
EN
The paper documents the situation of Early Modern scholarship in the Czech Lands through a study of the relatively unknown correspondence of the Breslau physician, member of the Academia naturae curiosorum and chief editor of its journal Miscellanea curiosa Philipp Jakob Sachs von Lewenheimb and the Jesuit polymath Athanasius Kircher with correspondents in the Czech Lands. The intersections of the predominantly Catholic correspondence network of the Jesuit Athanasius Kircher with the mainly Protestant specialist correspondence network of the physician Philipp Jakob Sachs von Lewenheimb appear exceptionally interesting and provide information about often less well-known personalities and practices which facilitated the fl ow of information between individual parts of Europe, denominations and social groups around the middle of the seventeenth century. The article also illustrates how the genre of "observationes" and the emergence of scientific journals generally propelled scholarly correspondence not only in the Central European area, and what role was played by professional groups, whether of physicians, printers or others, in mediating information between the Catholic and Protestant parts of Europe.
EN
In earlier papers we have introduced an algorithm, SQEMA, for computing first-order equivalents and proving canonicity of modal formulae. However, SQEMA is not complete with respect to the so called complex Sahlqvist formulae. In this paper we, first, introduce the class of complex inductive formulae, which extends both the class of complex Sahlqvist formulae and the class of polyadic inductive formulae, and second, extend SQEMA to SQEMAsub by allowing suitable substitutions in the process of transformation. We prove the correctness of SQEMAsub with respect to local equivalence of the input and output formulae and d-persistence of formulae on which the algorithm succeeds, and show that SQEMAsub is complete with respect to the class of complex inductive formulae.
EN
This article describes the contents of the letters written in 1889–1919 by Adolf Černý to the siblings Alfons and Melania Parczewski in Kalisz, which are preserved in the Lithuanian National Historical Archives in Vilnius. They concern the personal and scientific-literary relations between the correspondents, and the subject of Lusatia is often raised. The presentation of their contents is preceded by information on Adolf Černý’s letters that had been previously published as well as a biographical sketch of their author and his addressees. Melania Parczewska was a writer, publicist and translator as well as a social, cultural and political activist, and her brother, the lawyer Alfons Parczewski, was a social and political activist and defender of minorities’ rights.
XX
The composer and conductor Karel Bendl (1838-1897) was a prominent figure in Czech musical life and a close friend of Antonín Dvořák, helping him greatly in his early days of struggle. Today Bendl is largely forgotten, and he has never been the topic of any substantial study. The impetus for the present article is discovery of a letter Dvořák wrote to Bendl which is here published complete for the first time within a survey of Bendl’s life and work, including much information that is not widely known and in several cases (not only the mentioned letter) has never been published.
EN
Not many reports have survived which capture the pre-exile activity of Jan Amos Comenius, and his personal life in particular. A signifi cant number of them consist of brief retrospective communications preserved in some of Comenius's literary works and in his correspondence. The actual sources from the pre-White Mountain period make possible only a rough reconstruction of the basic milestones in his life, often only hypothetical (the question of his birthplace can be mentioned as an example). Somewhat more light is shed on this period by material from the Archive of Matouš Konečný, discovered in Mladá Boleslav in the summer of 2006. Included in it are letters from Jan Lanecký († 1626) to the Bishop of Mladá Boleslav, who was, between 1609–1620/1622, Matouš Konečný. As Bishop of the Přerov diocese, Lanecký was Comenius's immediate superior and at the same time his closest guide on the path to his priestly profession. An indivisible part of this process was the, at least partial, absolving of the theological study for which the novices of the Brethren's priesthood were sent to educational institutions abroad. Lanecký's letters supplement in interesting details the background to Comenius's stay in Herborn and Heidelberg, starting with the late departure of the Brethren students from Moravia and Bohemia because of the invasion of the Passau soldiers (1611). The letters capture in a very rounded way the chronic problems the students had with the fi nancial demands of the study, culminating in the indebtedness of several individuals, which became a heavy burden to them after their return to their native land. The letters also document the tension arising from the diff ering ideas of the students and the bishops about the content of the study itself, and its form. They provide valuable evidence for the motives of Comenius's journeys and his pleasure in the travel the students enjoyed in their free time. A number of new pieces of information relate to Comenius's activity in Moravia after 1614. Especially valuable are reports about Comenius's ordination as a deacon, which took place on 2 February 1616 in Prague, as well as Lanecký's communications about Comenius's literary beginnings: for example, clarifi cation about the authorship of the work Retuňk proti Antikristu [Warnings Against the Antichrist], and the reaction of the Brethren bishops to the origin of the work Theatrum universitatis rerum. Among the interesting matters which the new information about Comenius opportunely supplements are reports of two letters from the Ivančice Bishop Jiří Erast (from 1616 and 1618). They are evidence of a Brethren priest called Komenský, who was working in the Ivančice diocese in the time before the Uprising of the Bohemian Estates broke out. However, we know nothing more about his life or possible relationship to Jan Amos Comenius.
EN
The author reacts to correspondence discovered and published by Gábor Kármán in Acta Comeniana 18 (XLII). Most of the letters date from the critical period before the outbreak of the war between Sweden and Poland in 1655, two more from 1656. Comenius, under the pseudonym Ulrich Neufeld, addresses his letters to the commander of the Swedish garrison in Sczecin, Lilienström, who then informs King Charles Gustav of news gained from Comenius and Václav Sadovský. The article sets the texts in their period context and draws attention to the role played by the administrator of Leszno J. G. Schlichting, who dispatched Comenius to the Swedish camp and influenced the writing of Comenius’s Panegyricus Carlo Gustavo. The author agrees with the editor of the letters that the information given by the Czech émigrés about the situation in Greater Poland and Royal Prussia to the Swedes corresponded essentially to the facts, but it was not unknown nor even very important.
Tematy i Konteksty
|
2017
|
tom 12
|
nr 7
524-526
EN
In this text an unknown before postcard by M. Rodziewiczówna has been published, in which the writer briefly yet to the point spoke on the subject of the creation of female characters and love in her novels.
20
Content available Nauka w oczach erudytów
71%
EN
Book review: Adam Adamandy Kochański, Gottfried Wilhelm Leibniz, Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670-1698, D. Sieńko (tłum.), wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019, ss. 256.
PL
Recenzja książki: Adam Adamandy Kochański, Gottfried Wilhelm Leibniz, Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670-1698, D. Sieńko (tłum.), wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019, ss. 256.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.