Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Satysfakcja klienta w praktyce działania małych i średnich przedsiębiorstw
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2002 roku, w grupie 41 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych południowej Polski. Celem badań było określenie poziomu realizacji działań w obszarach: polityki przedsiębiorstw względem klientów, zbierania informacji o potrzebach klientów, przewidywania zmian zadowolenia klientów, zaspokajania potrzeb klientów oraz spełnienia wymagań klientów odnośnie do wyrobów.
EN
In the modern economy the customer is the important factor qualifies the success of company, and the more and more in the demand good, about which the enterprise should exert oneself. Therefore, it's necessary to research the customers satisfaction, as the satisfied customer then the chance on superior profit and the enlarged extent of market. In this thesis the results of the research performed with the poll question-naires in 2002 in the group of 41 small and medium production enterprises from the south of Poland have been presented. The qualification of level of realization activities in areas: the policy of enterprises in relation to customers, gather information about the customers' needs, forecasting the changes of the customers' satisfaction, providing for the customers' needs as well as realization of the customer's need's in relation to the product, was the aim of investigation.
EN
Management processes play the key role in providing for health and safe conditions of work and managers play the most important role in counteracting accidents at work. This article discusses some basic problems related to inappropriate organisation of work as a cause of accidents in the overall national economy, in the Industrial Processing section, and in the particular processing departments in years 2006-2011. It was found out that inappropriate organisation of work was an especially significant cause in case of serious and fatal accidents. In many departments of Industrial Processing section, it was even pointed out twice more often, as a reason for serious and fatal accidents, than total accidents.
PL
Procesy zarządzania odgrywają kluczowa rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zarządzający odgrywają najważniejszą rolę w przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy. W artykule omówiono podstawowe problemy związane z niewłaściwą organizacją pracy jako przyczyną wypadków w gospodarce narodowej, w sekcji Przetwórstwo przemysłowe oraz w poszczególnych działach przetwórstwa w latach 2006-2011. Stwierdzono, że niewłaściwa organizacja pracy jest przyczyną szczególnie istotną w przypadku wypadków ciężkich i śmiertelnych. W wielu działach Przetwórstwa przemysłowego wskazywana jest nawet dwukrotnie częściej jako przyczyna wypadków ciężkich i śmiertelnych niż wypadków ogółem.
EN
The objective of this paper is to present and verify the approach, using which it is possible to rank management system elements according to the decision-making criteria adopted by decision-makers, in order to reduce incoherence levels within the frameworks of the decision-making process concerning targeting of the system improvement measures. This approach makes use of the grey systems concept and properties of grey numbers. The following three cost-based parameters were used as assessment criteria of the particular elements of the system in terms of improvements: meeting requirements, performance costs, and performance time. This approach was verified in a furniture manufacturing company, based upon the work health and safety management system according to PN-N 18001, which was in place in this company. By using the proposed approach, it was possible to rank all the assessed elements of the system, and to identify those elements that could be improved in the first sequence, taking into account the adopted assessment criteria. This paper makes up for shortages in using the grey system theory to improve work health and safety management systems, and constitutes an original application of this concept in the area of work health and safety management systems. The approach presented herein may constitute a significant tool of improving not only health and safety management systems, but also other management systems as well.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i zweryfikowanie podejścia za pomocą, którego można uporządkować elementy systemu zarządzania według przyjętych przez decydentów kryteriów decyzyjnych, co pozwoli na zmniejszenie niespójności w ramach podejmowania decyzji o ukierunkowaniu działań doskonalących system. W podejściu wykorzystano koncepcję szarych systemów oraz właściwości szarych liczb. Jako kryteria oceny, poszczególnych elementów systemu pod kątem doskonalenia, wykorzystano trzy parametry o charakterze kosztowym: spełnienie wymagań, koszty realizacji oraz czas realizacji. Podejście zostało zweryfikowane w firmie z branży produkcji mebli, na bazie funkcjonującego w tym przedsiębiorstwie systemu zarządzania bhp wg PN-N 18001. Wykorzystanie zaproponowanego podejścia umożliwiło uszeregowanie wszystkich elementów ocenianego systemu oraz zidentyfikowanie tych, które można udoskonalić w pierwszej kolejności, uwzględniając przyjęte kryteria oceny. Niniejszy artykuł uzupełnia braki w zakresie wykorzystania teorii szarych systemów do doskonalenia systemów zarządzania bhp i stanowi oryginalne zastosowanie tej koncepcji w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaprezentowane podejście może stanowić istotne narzędzie w ramach doskonalenia systemów zarządzania, nie tylko dedykowanych bhp.
6
100%
EN
Non-formal education taken up over the entire professional life is one of the basic ways to build an individual career, as well as significant factor of improvement quality of human resources in general, which exerts ever increasing impact upon development of countries, especially in global economy conditions. The basic objective of the work we conducted was to perform comparative analysis and to identify changes, if any, in education in the non-formal system in Poland in years 2006 and 2011, in the area of: percentage of persons making use of education in this system, age of persons being trained, educational institutions, number of hours dedicated to education, and reasons to take up education and fields of education.
PL
Kształcenie pozaformalne, podejmowane w ciągu całego życia zawodowego, jest jednym z podstawowych sposobów budowania kariery indywidualnej, a także istotnym czynnikiem poprawy jakości zasobów ludzkich w ogóle, warunkującym coraz silniej rozwój państw, zwłaszcza w warunkach gospodarki globalnej. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było dokonanie analizy porównawczej i zidentyfikowanie ewentualnych zmian, dotyczących kształcenia w systemie pozaformalnym w Polsce w latach 2006 i 2011, w zakresie: odsetka osób korzystających z kształcenia w tym systemie, wieku osób kształcących się, instytucji prowadzących działania edukacyjne, liczby godzin przeznaczonych na kształcenie, powodów podejmowania kształcenia oraz dziedzin kształcenia.
Kulon
|
2006
|
tom 11
98-101
EN
Technical prevention system management constitutes an important part of work health and safety management systems, in particular in manufacturing companies. Technical resources used within the prevention system should provide for higher level of employee safety and health protection, and proper management of this system should make it possible to effectively and successfully perform actions being taken at all levels within the organisation. This paper presents results of verification of occurrence and nature of interdependence between using technical safety resources and hazards that occur within work environment. The research we have conducted suggests that technical prevention systems are primarily targeted at elimination or restriction of strenuous work hazards in the industrial processing sector.
PL
Zarządzanie systemem profilaktyki technicznej stanowi istotną część systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach wytwórczych. Stosowane w systemie profilaktyki środki techniczne powinny zapewnić zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników a zarządzanie tym systemem powinno umożliwić sprawną i skuteczną realizację podjętych działań na wszystkich poziomach organizacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki weryfikacji istnienia i charakteru zależności między stosowaniem technicznych środków bezpieczeństwa a występującymi w środowisku pracy zagrożeniami. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przetwórstwie przemysłowym systemy profilaktyki technicznej ukierunkowane są przede wszystkim na eliminację lub ograniczenie zagrożeń związanych z uciążliwością pracy.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.