Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fitoremediacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W prezentowanym artykule zaprezentowano metodę przyżyciowej oceny odporności roślin tataraku zwyczajnego (Acorus calamus L.) na obecność w podłożu hodowlanym herbicydu triazynowego - atrazyny. Badania prowadzono w oparciu o analizę zawartości chlorofilu za pomocą chlorofilometru N-tester firmy Hydro. Uzyskane w trakcie badań wyniki potwierdzają skuteczność tej metody i pozwalają na określenie przydatności badanych roślin w procesie fitoremediacji.
EN
In the present study the chlorophylometer (N-tester) was used to evaluate the sweet flag (Acorus calamus L.) resistance to triazine herbicide - atrazine. Pesticide toxicity was evaluated by exposing plants to various concentration of atrazine using chlorophyll level measure. The positive correlation between the atrazine concentration and the chlorophyll level in the leaf tissue was found. It was concluded that use of these chlorophyll measure method could be supportive in the plant screening for phytoremediation.
2
Content available remote Roślinność składowisk odpadów komunalnych
100%
PL
Celem pracy było przedstawienie warunków i możliwości fitoremediacji składowisk odpadów komunalnych. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych stanowi w Polsce duży problem, dotyczący dużej ilości obiektów o niewielkiej powierzchni, pełniących dotąd funkcje lokalnych składowisk, oraz kolejnych zamykanych kwater na dużych regionalnych instalacjach. Rekultywacja biologiczna jest niezbędną częścią przywracania terenów składowisk do środowiska, jednak w przypadku tego typu obiektów nie zawsze kończy się powodzeniem, z powodu obecności niekorzystnych produktów składowania, przygotowania podłoża lub nieprawidłowego doboru gatunków. W pracy podsumowano podstawowe zasady wprowadzania roślinności na teren składowisk odpadów komunalnych.
EN
The purpose of this work was to present the conditions and possibilities of phytoremediation of municipal waste landfills. Reclamation of municipal waste landfills states a serious problem in Poland, involving a large number of objects of small area, previously operated as local municipal landfills, and also, successively closed ofquarters on main, regional installations. Biological reclamation is an indispensable part of restoring landfill sites to the environment, however, in the case of this type of objects, it does not always succeed, due to the presence of unfavorable products of waste bioconversion, inproper substrate preparation or incorrect selection of species. The paper summarizes the basic principles of introducing vegetation onto municipal landfill.
EN
Phytological remediation is a technology applied in the cleanup of the environment (soil, groundwater, surface water, wastewater sludge and air) which employs natural properties of plants to collect and accumulate pollutants or degrade them biologically (decompose within plant tissues). The author discusses types of this technology, hopes, advantages, its feasibility, constraints and disadvantages.
PL
Fitoremediacja jest to technologia oczyszczania środwiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych i powietrza). Wykorzystuje naturalne zdolności roślin do pobierania i gromadzenia substancji zanieczyszczających lub do ich biodegradacji (rozkładu wewnątrz tkanek roślinnych). Artykuł omawia typy tej technologii, nadzieje, korzyści i możliwości jej zastosowania, a także ograniczenia i przeciwskazania.
PL
Co pewien czas spotykam się z powtarzającym się problemem. Są nim zamiary zarządów gmin dotyczące wycinki drzew kolidujących z planami remontów ulic, a zwłaszcza z budową nowych chodników. Oczywiście, plany te spotykają się z gwałtownymi sprzeciwami mieszkańców.
PL
Na terenach zurbanizowanych, poprzemysłowych oraz przy trasach komunikacyjnych niektóre rośliny spełniają niezwykle ważną, do niedawna niedocenianą funkcję usuwania zanieczyszczeń, zarówno z gleby, wody jak i powietrza. Najczęściej odgrywają one rolę estetyczną, ale także chronią przed hałasem, pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen.
PL
Składowiska przeterminowanych i nieprzydatnych środków ochrony roślin stanowią największe zagrożenie środowiska naturalnego, jakie przyniosła chemizacja rolnictwa w Polsce. Mogilniki i stan jakości wód w ich okolicach stanowią od wielu lat jeden z najtrudniejszych problemów do rozwikłania, stwarzający ogromne niebezpieczeństwo dla człowieka jak również środowiska naturalnego. Jedną z przyczyn powstawania mogilników w Polsce była duża ilości nieprzydatnych środków ochrony roślin w latach 60-tych. Zjawisko to uległo nasileniu w latach 70-tych, gdy część środków uważanych za szkodliwe została wycofana z użytku. Pomysłem na rozwiązanie problemu nadmiaru nieużytecznych pestycydów były mogilniki nazywane również "bombami pestycydowymi". Oprócz przeterminowanych środków ochrony roślin deponowano w nich odczynniki pochodzące ze szkolnych laboratoriów i przeterminowane leki [3]. Mogilniki budowano najczęściej z kręgów betonowych izolowanych smołą lub lepikiem, wykorzystywano również stare obiekty wojskowe takie jak bunkry i fortyfikacje wojskowe. Przy lokalizacji mogilników nie dokonywano rozpoznania hydrologicznego terenu, wybierano zwykle miejsca oddalone od miejscowości. Problemem tym zaczęto interesować się dopiero w latach 90-tych ubiegłego stulecia, kiedy to mogilniki zaczęto traktować jako obiekty niebezpieczne dla środowiska naturalnego z powodu ich nieszczelności, czego efektem jest przenikanie prze- terminowanych pestycydów do środowiska i jego skażenie. W związku z tym podjęto działania dotyczące inwentaryzacji mogilników. Według Państwowego Instytutu Geologicznego liczba mogilników w Polsce w 2003 roku wynosiła 284 [11]. Spośród 16 województw jedynie lubelskie i lubuskie uporały się z mogilnikami, zaś na Podlasiu zlokalizowanych jest 10 mogilników. Stan ich konstrukcji mogilników pogarsza się z roku na rok. Powoduje to duże zagrożenie i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także może stanowić niebezpieczeństwo dla okolicznych mieszkańców, gdyż wydostające się do środowiska zanieczyszczenia są niezauważalne. Dochodzi do skażeń wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleby w wyniku przenikania odpadów pestycydowych z nieszczelnych mogilników. Wycieki te po dotarciu do warstwy wodonośnej są przemieszczane zgodnie z kierunkiem wód podziemnych i mogą ulec przechwyceniu przez wody powierzchniowe. Z tego względu podejmowane są działania dotyczące likwidacji mogilników, które powinny być prowadzone w sposób rzetelny i zgodny z aktualną wiedzą. Każdy obiekt powinien być traktowany indywidualnie, dlatego przeprowadza się badania jakości wód naturalnych celu określenia skażenia i migracji pestycydów w jego okolicach. W przypadku korozji oraz uszkodzenia konstrukcji mogilników stały dopływ zanieczyszczeń do wód otwartych ma oraz będzie miał miejsce przez wiele lat [1, 3, 6, 10, 11].
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and composting sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study design included control pot along with 3 other ones polluted with pesticides. The vegetation season has lasted since spring 2007 till late autumn 2008. After acclimatization, the mixture of chloro and phosphoorganic pesticides was added into 3 experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.1031 to 0.3891 mg/kg dm) were much higher than in control soil (from 0.0178 to 0.2270 mg/kg dm). Achieved results initially indicate that Virginia mallow can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barier around the pesticide burial area. In future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants - through phytoremediation - would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion. 37 species of fungi were isolated on sorption solun on the basis of conducted mycological investigations. Species stepping out in the largest quantity were qualified among them (table 5). Obtained results were similar to Wagner's [13], who determined fungi stepping out in waste pesticide. Predominant species were: Aspergillus, Penicillium and Trichoderma, species which are responsible for the degradation of pesticides in the soil. Obtained results of identification investigations allow to suppose that Virgina mallow can be used for phytoremediation of soils contaminated with pesticides, and first of all for prolongation of vitality of sorptional barrier around burial. More luxuriant crop Virgina mallow on solumn enriched with sokólski compost than on the mineral soil allows to prognose obtainment of the large biomass designed for energetic purposes, and the same liquidation of accumulated pesticides by later incineration. Such investigations require the continuation and the execution of the experiment in the neighbourhood of existing burial.
PL
Jednym z przyszłościowych kierunków, zaproponowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, jest uprawa roślin energetycznych skojarzona z oczyszczaniem gleb, np. nieużytków poprzemysłowych. Model ten stanowi szansę na odnowę ekologiczną i gospodarczą tego typu terenów.
PL
Wśrod metod służących usuwaniu i neutralizacji zanieczyszczeń powietrza miejskiego na uznanie zasługuje fitoremediacja. Wykorzystuje ona występujące w środowisku zdolności roślin do pobierania i biochemicznego przetwarzania trujących, organicznych i nieorganicznych związków chemicznych na substancje neutralne dla środowiska lub do magazynowania zanieczyszczeń we własnych tkankach.
PL
W terenie zurbanizowanym zanieczyszczenie powietrza stanowi jedno z największych wyzwań dla ochrony środowiska. Szansę naprawy daje fitoremediacja, czyli technologia wykorzystująca rośliny.
PL
Fitoremediacja jest metodą oczyszczania gleb, polegającą na użyciu roślin do usuwania i degradacji zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego lub przekształcania ich w formę mniej szkodliwą.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.