Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany gospodarcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
13
Content available Nowe centrum i nowe peryferia połowy XXI wieku
72%
PL
Zmiany gospodarcze zachodzące na świecie spowodują, że w połowie stulecia układ sił będzie wyglądał odmiennie od współczesnego. Przewaga krajów wysokorozwiniętych będzie maleć na rzecz grupy ACI (ASEAN, Chiny, Indie). Wynika to nie tylko z tempa wzrostu gospodarczego, ale również rozwoju azjatyckich rynków. Wzrost wewnętrznej konsumpcji, jest efektem wysokiego poziomu inwestycji państwowych, młodej struktury demograficznej oraz procesów bogacenia się. Te czynniki powodują, że azjatyckie państwa mają szanse stać się potęgami gospodarczymi, jednakże nadal średni poziom życia będzie w nich niższy, niż w krajach rozwiniętych.
EN
Economic changes taking place in the world will mean that by mid-century the balance of power will look differently than today. The advantage of developed countries will decrease in favor of the ACI ((ASEAN, China, India). This is due not only to economic growth but also the development of Asian markets. The increase in domestic consumption is the result of a high level of public investment, the young demographic structure and the process of getting rich. These factors mean that Asian countries are likely to become economic powers, but still their average standard of living will be lower than in developed countries.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę, rynku pracy dostępnego dla studentów lub absolwentów wybranych wyższych uczelni poznańskich. Rynek ten podlega ciągłym zmianom, a jego zapotrzebowanie jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej oraz informuje o stopniu nasycenia specjalistami w danej dziedzinie. Badanie wymagań stawianych przez pracodawcę przyszłym absolwentom pozwala na realizację potrzeb klientów uczelni w zakresie dostosowania programów nauczania specjalistów różnych dziedzin. Wiele uczelni kształci specjalistów na kierunkach o podobnych nazwach, różniących się jednak szczegółowym programem zajęć. Autorka zbadała oczekiwania firm wobec przyszłych pracowników na przykładzie kierunków studiów, na których kształceni są specjaliści w zakresie zarządzania i marketingu. Intencją analiz zaprezentowanych w artykule było porównanie trendu zmian gospodarczych regionu wielkopolskiego w ostatnich pięciu latach ze zmianami struktury rynku pracy.
EN
The article describes the job market targeted by students and graduates of selected Pol-ish instirutions of higher education. The market is subject to constant fluctuations as de-mand therein closely follows trends in the economy at large. Job market demand indicates the extent to which the market has been saturated with specialists in particular fields. By anticipating the reąuirements that employers put to future graduates, one can redesign curricula in specific areasofspecialization tobest meetthe needsof universities' clients. Allhough the names of programs offered by institutions of higher leaming arę very much alike, significant differences can be found in their respective curricula. The author has studied the expectations of the business sector with respect to future employees by analyzing specific management and marketing programs. The author's purpose was to compare economic trends seen in the region of Wielkopolska in the last five years witb changes in the structure of the local job market.
PL
Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej zmuszają firmy do permanentnego doskonalenia sposobów funkcjonowania. Już dzisiaj atrybutem gospodarki, wobec jej globalizacji, jest nieprzewidywalność w dłuższym okresie. Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie obserwuje się w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stawiają firmom poważne wyzwania i zagrożenia. Większość polskich firm nie jest przystosowana do warunków i możliwości stworzonych przez nową technologię informatyczną, nie podejmuje koniecznych działań dzisiaj dla zapewnienia sobie lepszej sytuacji konkurencyjnej w przyszłości. Od ok. 10 lat polskie firmy, obok samodzielności, mają do dyspozycji szereg nowych narzędzi, którymi mogą się posługiwać w zarządzaniu, dokonywaniu zmian adekwatnych do sygnałów płynących zarówno z otoczenia firmy jak i jej działów czy filii. Jedną z tych metod jest metoda zastosowana w zarządzaniu strategicznym. W publikacji rozpoczęto omawianie czynności związanych z analizą strategiczną - od badania otoczenia globalnego (makrootoczenia) i konkurencyjnego w zakresie „czarnego rynku" wyrobów spirytusowych.
EN
Dynamic changes in the world economy oblige the firms - in the face of their „ unexpectation " - to permanent improvement of functionality. Most of Polish firms are not adapted to conditions and possibilities of the new informative technology. Those firms dont undertake the necessary activities for to warrant better competitive situation in the future. Since 10 years ago Polish self-independent firms have many new tools for administration and making the changes adequate the signals from the environment and branches of this firms. The method of strategic analysis is one of these tools using for searching the black market of spirit products.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.