Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
3
Content available remote Plasma-catalytic processing for environmental protection
100%
EN
Plasma-catalytic processing may be an efficient way for the decomposition of tetrachloromethane and nitrous oxide. The silent and the gliding discharges combined with a catalytic bed have been applied. The gliding arc discharge combined with TiO" SiO2 (ąuartz glass), and y-Al,O, beds packing has been used for nitrous oxide processing in oxygen. The silent discharge stabilized dielectric barrier combined with TiO, bed packing has been applied for tetrachloromethane conversion to chlorine in argon and oxygen. The conversion ratę of nitrous oxide, as well as the coiwersion ratę of nitrous oxide to NO, was studied as a funetion of specific energy. The conversion ratę of nitrous oxide to elements and NO and the conversion ratę of nitrous oxide to NO increased when granular dielectric materials TiO,, SiO, (ąuartz glass), and y-Al,O3 were introduced into the discharge space. The effect of interelectrode space filling with granulated TiO2 on conversion ratę of CC14 to chlorine in silent discharge was observed.
5
Content available Skrót w mieście
100%
PL
Od czasów „wynalezienia” obudowanej ulicy i placu jako „drogi” w przestrzeni miasta, pojawiła się potrzeba jej skracania. Gęsta zabudowa definiuje przestrzeń miejską, stanowiąc zarazem barierę dla ruchu. Najbardziej piesze miasto świata – Wenecja – jest doskonałym przykładem funkcjonowania skrótu. Autor stawia tezę, że perforacja parterów budynków jest konieczna, jeśli miasto ma być przyjazne pieszemu. Pieszy jest wymagającym użytkownikiem przestrzeni miejskiej. Niecierpliwość i konserwacja energii stale skłania go do poszukiwania łatwiejszej trasy. Skrót bardzo często zaskakuje użytkownika i skłania go do wprowadzenia zmian we własnej wyobrażeniowej mapie miasta. Kontrast między przestrzenią otwartą i zadaszoną tworzy psychologiczną granicę pomiędzy połączonymi wnętrzami miejskimi. Na przykładach historycznych i współczesnych, autor analizuje typologię, funkcję, a także aspekt środowiskowy, ergonomiczny i psychologiczny towarzyszący przejściom, pasażom i skrótom w przestrzeni miejskiej.
EN
Since the days of “invention” of enclosed street and city square, which form “a way” through the city, shortening it became a necessity. Dense development defines urban space, but at the same time, forms a barrier to movement. Most walkable city in the world – Venice – makes a perfect example of how shortcuts work. The author argues that perforation of buildings ground levels is essential, if the city is to be pedestrian friendly. Pedestrian is a demanding user of urban space. Impatience and conservation of energy continuously drives him to seek an easier route. Shortcut very often surprises its user, and leads him to make corrections in own mental map. The contrast between open and covered space creates a psychological boundary between the adjoining urban interiors. Using both historic and contemporary examples, author analyzes the typology, function, and also the environmental, ergonomic and psychological aspect accompanying transitions, passages and shortcuts in urban space.
6
Content available remote Wpływ napięcia na wyniki precyzyjnych pomiarów dużych rezystancji
100%
PL
W pracy opisano hierarchiczny układ przekazywania jednostki rezystancji. Wymienione zostały czynniki wpływające na wyniki pomiarów dużych rezystancji oraz podane zostały przykładowe rozwiązania umożliwiające minimalizacje wpływu tych czynników. Szczegółowo opisano wpływ napięcia na wyniki pomiarów dużych rezystancji. Przedstawiono problematykę braku informacji o napięciu pomiarowym dla rezystorów wzorcowych oraz pokazano możliwe błędy z tego wynikające.
EN
In this paper hierarchic system for resistance unit transfer has been described. Factors influencing high resistance measurements have been recognized and possible solutions for minimization of their influence have been shown. Influence of measurement voltage on the resistance measurements have been described in details. Problems of lack of information about the measurement voltage for resistance standards have been presented together with errors that may result from it.
9
Content available remote Przemiana tlenku diazotu w plazmie nierównowagowej
100%
PL
Wykonano badania przemiany tlenku diazotu w plazmie nierównowagowej wyładowania ślizgowego i w wyładowaniu mikrofalowym wspomaganym wyładowaniem ślizgowym. Zbadano wpływ katalizatora Cu-ZSM-5, umieszczonego za wyładowaniem ślizgowym, na przemianę tlenku diazotu do azotu i NO. Zastosowanie katalizatora zwiększa szybkość przemiany N2O do azotu, lecz nie powoduje wzrostu stopnia przemiany N2O do NO. W plazmie wyładowania mikrofalowego wspomaganego wyładowaniem ślizgowym uzyskano większą szybkość przemiany N2O do azotu niż w samym wyładowaniu ślizgowym. Obserwowano tylko nieznaczny wzrost szybkości przemiany N2O do NO. W wyładowaniu mikrofalowym wspomaganym wyładowaniem ślizgowym wielkość przestrzeni reakcyjnej wpływa na przemianę N2O.
EN
Non-equil. plasma produced in (a) gliding discharge and (b) gliding discharge-aided microwave discharge were used convert N2O to N2 and NO. Additionaly Cu-ZSM-5 catalyst was used with the discharge (a). The catalyst made N2O to convert faster to N2, but not so to NO. At 178 (218) and 278 W (276°C), the total N2O conversions were 54 and 91%, i.e., by 5 and 24% more than in the no-catalyst case, resp. The bdischarges accelerated the conversion to N2 more than did a-discharges. Conversion to NO increased only slightly. In the b-discharges, the deg. of conversion was related to the reaction space vol
PL
Zostały przedstawione problemy z powstawaniem intensywnych zjawisk triboelektrycznych oraz warstwy triboelektrycznej. Zaproponowano model zjawisk występujących w strefie tarcia ilustrujący i wyjaśniający koegzystencję warstw granicznych i triboelektrycznych. Omówiono problem wzajemnego okresowego zwiększania się grubości warstwy triboelektrycznej kosztem warstwy granicznej i odwrotnie.
EN
This paper presents and discusses issues concerning triboelctrical effects and generation of the trioboelectrical layer in conjunction with the boundary oil film. Model of the layer separating friction surfaces under sliding conditions is proposed. The model considers and explains coexistence of both the boundary and triboelectrical layers along with their interaction. The emphasis is on the determined increase of the triboelectrical layer thickness by reducing the boundary film thickness and vice versa.
EN
This paper describes effect of modernization of an old industrial IRb6-type robot control system. The old original programmer of the robot used analog techniques. It occupied a lot of space and was very energy-consuming. This equipment was completely replaced by the new digital controller, taking advance of the high technology. The new controller utilizes modern DC-DC converter composed of efficient MOSFET-type transistors and consist a fast, versatile AVR-family microprocessor. The renewed robot is controlled with the aid of personal computer with a supervisory software, that allow make a project of motion-sequence of the robot. Detailed hardware and software description in this paper is presented.
16
63%
PL
Autorzy tym artykułem rozpoczynają prezentację wyników analiz zdjęć satelitarnych odbieranych za pomocą systemu MSG-2. W pracy omówiono głównie wykorzystanie kompozycji barwnych utworzonych z obrazów satelitarnych do interpretacji zachmurzenia konwekcyjnego. Wybrane obrazy poddano również filtracji górnoprzepustowej mającej na celu detekcję brzegów obszarów zachmurzenia. Zastosowano w tym celu program BlueNote autorstwa geoinformatyków z Politechniki Warszawskiej. W niniejszej pracy wykorzystano tylko dane archiwalne udostępniane przez światowe centra meteorologiczne. W kolejnych będzie przedstawiona analiza możliwości cyfrowego przetwarzania obrazów z satelity MSG-2, które są odbierane od połowy 2010 roku przez stację zainstalowaną w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
EN
With this paper, the authors begin presentation of the results of MSG-2 satellite imagery interpretation. This paper presents mainly application of colour compositions of satellite images for interpretation of convective clouds. High-pass filters were applied to selected images to detect edges of clouds. BlueNote software developed by geo-information specialists from Warsaw University of Technology was used for this purpose. This paper presents only archive data available from meteorological centers. Successive papers will present analyses of digital processing of MSG-2 satellite images which have been received at the user station at the Geographic Information Systems Department of the Faculty of Civil Engineering and Geodesy of the Military University of Technology since April 2010.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i wilgotności na rezystywność powierzchniową kompozytów złożonych z włókniny polipropylenowej, z naniesionymi warstwami metalicznymi otrzymanymi metodą impulsowego rozpylania magnetronowego targetów cynkowo-indowych (80%Zn-20%In) oraz tytanowych. Kompozyty starzono w temperaturach 23 i 40 °C, a wilgotność względną otaczającego powietrza zmieniano od 20 % do 90 %. Badania wykazały silny wpływ temperatury i wilgotności. Stwierdzono również małą odporność starzeniową warstw cynkowo-indowych.
EN
Authors describe research over influence of temperature and humidity on the surface resistivity of composites made of polypropylene nonwoven fabric coated with pulls magnetron sputtering method with targets made of zinc-indium (80%Zn-20%In) and titanium. These materials were aged in two temperatures 23 C and 40 °C, and relative humidity of surrounding air was changed from 20 % to 90 %. It was found also that temperature has significant influence on the value of surface resistivity of composite material with 80%Zn-20%In layer. Research revealed low ageing resistance of zinc-indium layer.
PL
Artykuł jest kontynuacją prezentacji wyników analiz zdjęć satelitarnych wykonywanych przez satelity Meteosat Drugiej Generacji (MSG). W opracowaniu wykorzystano obrazy pozyskiwane w pojedynczych kanałach spektralnych do detekcji mgieł i niskich chmur warstwowych oraz omówiono najczęściej wykorzystywane w tym aspekcie obrazy różnicowe i kompozycje barwne utworzone z danych MSG.
EN
The article is continuation of a presentation of the results of MSG satellite imagery interpretation. This paper presents application of single spectral channels' images for interpretation of fogs and low clouds and it discusses the most commonly used for this purpose differential images and colour compositions.
19
Content available Modeling of jet engine with cooling turbine
63%
EN
The problems of the turbojet engine cooling turbines are discussed in the paper. The cooling systems use in the contemporary jet engines are briefly described in the first part of the paper. Than the models of various turbine cooling systems are presented. The main attention is paid to internal convection of cooling and external film cooling processes. The turbine cooling model application in the overall jet engine model is presented in the next step. Then the results of the jet engine calculation are presented and discussed with reference to commonly applied models of the cooling turbine and the turbine without cooling. The results show the differences in the calculation data of turbine work and engine performance parameters like thrust and fuel consumption. The formulated conclusions are presented in the final part of the paper. One of them is that the proposed model of cooling turbine allows to calculate of cooling mass flow, while the models of cooling turbine commonly applied demand to assume it to the basis of statistical data.
PL
W pracy przedstawiono problematykę chłodzenia turbin silnika odrzutowego. Metody chłodzenia turbin współczesnych silników odrzutowych zostały pokrótce opisane w początkowej części pracy. Następnie przedstawiono modele opisujące wybrane metody chłodzenia turbin. Skoncentrowano się na chłodzeniu wewnętrznym (konwekcyjnym) i chłodzeniu zewnętrznym - błonowym. W następnym kroku zaprezentowano model silnika odrzutowego z uwzględnieniem modelu turbiny chłodzonej. Przedstawiono wyniki obliczeń, które odniesiono do wyników uzyskiwanych przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych modeli opisu procesu chłodzenia, lub gdy chłodzenie turbiny było pomijane. Dokonano porównania wyników uzyskanych dla wykorzystanych modeli silnika wskazując na różnice w wyznaczonych wartościach pracy turbiny oraz osiągów silnika poprzez ocenę otrzymanych wartości ciągu i jednostkowego zużycia paliwa. Na podstawie otrzymanych wyników i wykonanych analiz opracowano wnioski. Między innymi wskazano, że prezentowany model turbiny chłodzonej pozwala na wyznaczenie masy czynnika chłodzącego turbinę, podczas gdy, powszechnie wykorzystywane modele turbiny chłodzonej w obliczeniach tego typu wymagają założenie ilości czynnika chłodzącego na podstawie danych statystycznych zawartych w literaturze.
20
Content available remote Insulation resistance influence on high resistance Hamon transfer accuracy
63%
EN
Accuracy of high resistance Hamon transfers, used for comparison of standard resistors with the ratios of 1:10 and 1:100, depends mainly on insulation leakage. Analysis of the influence of insulation resistance on the transfers accuracies and description of the method of minimizing the insulation leakage current effect by the usage of double insulation are the subject of this paper.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.