Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
HCD to dogłębne poznanie i zrozumienie potencjalnych klientów, ich określonych czynności, preferencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska, w jakim przebywają. TRIZ zorientowane jest na rozwiązywanie problemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych. TRIZ i HCD to zupełnie inne filozofie projektowania, wytwarzania i oceny wyrobów. Wydaje się jednak, że spojrzenie na wyrób z punktu widzenia metodologii zarówno TRIZ, jak i HCD jest szansą na właściwy, zgodny z oczekiwaniem konsumentów rozwój towarów, szczególnie towarów konsumpcyjnych. W artykule przedstawiono przykładowe obszary, w których główny nacisk położony jest na użyteczność danego wyrobu (tu zastosowanie znajdują metody TRIZ), oraz obszary, w których większe znaczenie mają metody zastosowane w HCD.
EN
Human-centered design (HCD) is a set of user-oriented principles focused on a thorough understanding of consumer needs. TRIZ focuses on the innovativeness of technical devices. TRIZ and HCD represent quite different “philosophies” of the design, manufacture and assessment of goods. It seems, however, that viewing a product from the perspective of both TRIZ and HCD methodologies provides an opportunity for consumer-focused development of products, especially consumer goods. The paper presents the cases in which emphasis is placed on product usability (TRIZ methods are applicable) as well as those areas in which HCD methods play a more significant role.
2
100%
PL
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz rynek stał się elementem wspólnego rynku europejskiego – producenci wprowadzają swoje wyroby na unijny rynek. Warunkiem jest spełnienie wymagań administracyjnych zawartych w dyrektywach nowego podejścia. Wyroby, które podlegają tym dyrektywom, przed wprowadzeniem na rynek muszą spełniać ich wymagania i nosić oznakowanie CE. Wyrób podlegający kilku dyrektywom musi spełniać wymagania wszystkich tych dyrektyw.
EN
When Poland joined the European Union, our market became an element of the common European market – manufacturers launch their products onto the Union market, which is conditioned by the fulfillment of administrative requirements included in the directives of the new approach. Goods, which are subject to the directives, prior to being launched have to fulfil their requirements and bear CE marking. A product subject to a few directives has to fulfil the requirements of all of these directives.
PL
TRIZ to teoria rozwiązywania problemów wynalazczych. Została opracowana w zespole kierowanym przez H.S. Altszullera, który z wykorzystaniem statystycznej analizy patentów (ponad 40 tys.) poszukiwał wzorów innowacyjnych rozwiązań. W przeciwieństwie do metody prób i błędów TRIZ pozwala na pominięcie błędnych koncepcji i dzięki temu szybciej prowadzi do znalezienia optymalnego rozwiązania. Istotą TRIZ jest pokonanie inercji psychicznej (wektor inercji) wynikającej z przyzwyczajeń, edukacji i doświadczeń. Ta z założenia inżynierska metoda znajduje obecnie coraz więcej zwolenników niemal w każdej dziedzinie, również wśród przedstawicieli nauk społecznych.
EN
TRIZ is the theory of inventive problem solving (TIPS). It was elaborated by a research team led by H. S. Altszuller after a statistical analysis of more than 40,000 patents that sought to identify patterns of innovative solutions. In contrast to the trial-and-error method, TRIZ, thanks to its ability to bypass faulty concepts, allows for the optimal solution to be found in a more effective way. TRIZ’s main feature is that it overcomes psychological inertia (“inertia’s vector”) resulting from habits, education and experience. Commonly considered an engineering method, TRIZ is becoming more and more popular among researchers in nearly all scientific fields, including representatives of the social sciences and economy.
EN
The authors present an example of the application of cluster analysis in commodity science. The aim of the analysis was to find, on the ground of chemical composition, groups of mineral and spring waters in which the objects of the same group exhibited the highest possible degree of similarity, while objects of different groups exhibited the lowest. Euclidean distance method was used to calculate the distance between the objects. The agglomerations were created by using the nearest neighbour algorithm.
PL
W artykule poruszono kwestię przydatności żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) jako biowskaźnika w przypadku skażenia spowodowanego izotopami promieniotwórczymi, w szczególności izotopami gamma promieniotwórczymi. W tym celu rośliny poddano ekspozycji na promieniowanie emitowane przez izotop sodu 22Na, a po ekspozycji przeprowadzono analizę emisji fluorescencji pochodzącej od wzbudzenia chlorofilu całkowitego w zależności od czasu narażenia roślin na to promieniowanie. Analizę przeprowadzono metodą spektrofluorymetryczną. Stwierdzono, że w wyniku narażenia badanej rośliny na promieniowanie gamma następuje zmniejszenie chlorofilu całkowitego, a co za tym idzie, żywotnik zachodni może być traktowany jako biowskaźnik w przypadku skażenia środowiska izotopami gamma promieniotwórczymi.
EN
The article examines the suitability of the American Arborvitae (Thuja occidentalis) as a biomarker in cases of chlorophyll contamination caused by gamma radiation. Prior to the analysis, the samples were irradiated by isotop 22Na. Following exposure, the samples were analysed with spectrofluorescence, during which fluorescence emission comes from the excitation of chlorophyll. Our results showed that gamma irradiation leads to a reduction in the chlorophyll content. Therefore Thuja occidentalis can be treated as a biomarker for gamma radiation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.