Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pozycjonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie metody modelowania ruchu statków powietrznych na płycie lotniska. Dla opisu struktury sieci faz procesu, będących węzłami opisywanej struktury, wykorzystano teorię masowej obsługi.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a method of modeling movement of aircraft on the airport plate. To describe the phases of the network structure, which described the structure of nodes, queuing theory was used.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł opisuje wyniki doświadczenia zmierzającego do oceny precyzji i dokładności działania serwisów czasu rzeczywistego sieci stacji permanentnych GNSS ASG-EPUOS. Przedstawiono tu problematykę pozycjonowania z wykorzystaniem serwisów precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o metodę RTK (Real Time Kinematic) i NRTK (Network RTK).(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the result of an experiment for accuracy testing of real time services of GNSS reference stations ASG-EUPOS. Precise positioning using RTK (Real Time Kinematic) and NRTK ( Network RTK) method is described according to test results.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowany został sposób sprawdzania trafności narzędzia pomiarowego z zastosowaniem skalowania Rascha. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się pogłębić wiedzę na temat sposobu interpretowania przez badanych respondentów poszczególnych pozycji skali tworzących analizowaną złożoną skalę pomiarową. Wykazano, że:1) występują istotne różnice w rozumieniu stwierdzenia (r)A6. Osoby starsze są nieproduktywne i tylko stanowią obciążenie dla społeczeństwa w grupach wyróżnionych zarówno na podstawie wieku, jak i płci;2) występują istotne różnice w rozumieniu stwierdzeń A4 oraz (r)A8 w dwóch badanych grupach wiekowych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the Rasch Model and its application to the assessment of the validity of the scale. The article begins with the presentation of the method pointing out the differences between the Rasch Model and the Rasch Rating Scale Model. Then the techniques for detecting item bias with the Rasch Model are presented. The theoretical part of the article is followed by the application part where items of the scale measuring attitude towards the old are verified in terms of the bias. (original abstract)
XX
W referacie przedstawiono możliwości poprawy dokładności pozycjonowania statków, posiadających systemy dynamicznego pozycjonowania, z wykorzystaniem innych metod lub systemów. W skrajnie niekorzystnych sytuacjach, w których może być niemożliwe utrzymanie pracy części przemysłowej statków wielofunkcyjnych, zachodzi potrzeba wspomożenia systemów pozycjonowania dodatkowymi systemami, które zachowają dopuszczalne warunki pracy. Ponadto po przekroczeniu krytycznych parametrów pomogą zapewnić bezpieczeństwo i przetrwanie statku i jego załogi. MoŜliwych rozwiązań jest kilka, które wskazano w referacie. Podjęto próbę analizy tego problemu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the aid possibilities of ship positioning accuracy improvement, equipped in dynamic positioning systems, with other methods or systems utilization. In extremely adverse situations, when it would be impossible the keeping in work the industry part of multifunction ship, it proceeds an aid necessity of ship dynamic positioning systems by additional systems, that they maintain the acceptable work parameters. Moreover they assist to ensure the safety and survive of ship and her crew. There are a few solutions, which they mentioned in the paper. It was undertaken the analysis of that problem.(original abstract)
EN
We study the well-posedness of the fixed point problem for asymptotically regular self-mappings of a complete metric space (X, d) which satisfy the contractive condition (2.1) described below. This contractive condition is a variant of the contractive condition considered in [6]. The results of this paper provide some improvements and extensions to the results of Ćirić [6], Sharma and Yuel [19], and Guay and Singh [7]. This work is inspired and motivated by the paper [6].(original abstract)
XX
Jak stworzyć reklame, która wyróżnia się spośród reklam konkurencji? Przedstawiono formy wyróżniania reklam produktów (marek) - na poziomie treści przekazu (co komunikować - jakie korzyści), na poziomie stylu i tonu reklamy (jak komunikować wybrane treści?) oraz na poziomie mediów (za pomocą jakich mediów i środków się reklamować?).
EN
The increasing number of satellites provides new opportunities. In the experiment presented in this paper, the Single Point Positioning technique is tested. Data from four different receivers were used in the tests. The GPS, Galileo and BeiDou System observations were collected over a three day long observational session. The computational process was carried out using self-made software and point positions were obtained as the result. The goal of the test was to verify the impact of the Inter-System Bias (ISB) on the final results. For this purpose, two cases of processing data were compared: with estimating ISB and without taking into account this parameter. In the paper the formulas of the mathematical models used are presented and, in both of the considered cases, a combination of GPS, BDS and Galileo was used. The results show that in the case where the ISB was taken into account, the accuracy and precision in the positioning was much better than in the approach where the ISB was not considered. Estimating the ISB allows for more precise positioning results to be obtained for car-navigation or GIS purposes. (original abstract)
8
Content available remote Pozycjonowanie w marketingu. Wykorzystanie anamorfozy w pozycjonowaniu
75%
XX
Decyzje gospodarcze i społeczne mają racjonalne uwarunkowania wówczas, gdy oparte są na logicznych przesłankach. W dobie powszechnego dostępu do informacji, badań naukowych, raportów i danych statystycznych coraz więcej decyzji podejmowanych jest w oparciu o zestawienia wskaźników i mierników. Można się nimi posłużyć w ocenie firmy na dany moment oraz ukazać dynamikę zmian zachodzącą w czasie. Porównywanie wyników badań ilościowych dla różnych zjawisk pozwala na określenie pozycji interesującego nas obiektu w otoczeniu, czyli określenie jego kontekstu. Jest to możliwe dzięki ustaleniu jego dystansu względem wartości maksymalnej, minimalnej, średniej czy też wartości normatywnej. Dzięki uszeregowaniu wyników pomiarów dla grupy obiektów otrzymujemy szereg informacji na temat relacji między nimi. Umożliwia to także skonstruowanie modelu badanego zjawiska, czyli stworzenia dlań wzorca. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic and social decisions has its rational conditions, while they are based on logical grounds. These grounds are usually formed by metrics and indicators. We can use them to rate every firm at desired moment and to show the dynamics of changes in time. Comparisons of measurements in quantitative research for various occurrence allows us to fix their position in relation to: maximum value, minimum value, average value, normative value and the model. Comparison allows us to specify the distance between the subject of the research and the pattern, so determines its position in the environment. The process of comparison is called the positioning and we can consider it: as an assignation of the product or company position on the market; as a position which is allotted by goods consumed by the client; as a place of business in terms of market share against competitors; as a tool for data processing, which are changing in space and time; as a discriminant, which allows us to pick a product among others. This lecture highlights two types of positioning: simple and complex. In simple case the place among other similar objects has been designated by the way they organize on the axis which means that it is possible to immediately determine the investment of tested object against the environment, to estimate the distance separating it from the best and worst, to assess the relation to the national average, etc. The complex positioning shows the way of analyze many indicators simultaneously on the example of universities. For this purpose, the anamorphosis method was adopted. In this method I had to resign from the actual distance and for better clarity in presentation I had to create artificial image. In addition, I presented a summary way of segmentation, which allows prospective students to experience the atmosphere of studying. Then I presented a matrix determined by the axes OX and OY, where the traditional rate-scale was replaced by the characteristic faces to show emotional state of respondents. When we are taking two or three indicators simultaneously into consideration, the matrix provides the execution of positioning. This article is a proposal to apply the methods of positioning for the universities competing with each other in the same area. Proposals of graphic methods presented in this lecture can be useful in practice because they are letting prospective students to generate relevant information from available data. They can also be used to develop the marketing strategy for universities. (original abstract)
XX
Strona internetowa firmy przede wszystkim musi być widoczna, czyli osoba zainteresowana firmą czy danym produktem powinna łatwo ją znaleźć, wpisując konkretne, powiązane z tematem słowa w okno wyszukiwarki. Temu służy SEO, czyli odpowiednia optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest ocena wykorzystania wybranych narzędzi komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu sieci handlowych działających na rynku FMCG. Określono istotę pozycjonowania sieci detalicznych, a także wskazano na potrzebę integracji komunikacji marketingowej na poziomie: promotion mix, marketing mix i strategii przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, że mimo zróżnicowanych celów w komunikacji marketingowej sieci stosują bardzo podobne narzędzia i formy komunikacji. Zmiany występują raczej w obrębie atrybutów pozycjonowania. Obserwujemy przechodzenie od pozycjonowania opartego na niskiej cenie w kierunku jakości produktów, eksponowania marki własnej, a także emocjonalnych cech oferty. Efektywna komunikacja, aby była narzędziem skutecznego pozycjonowania, wymaga zróżnicowanych sposobów komunikacji, interaktywności i co się z tym wiąże, indywidualizacji w podejściu do klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is evaluating the usage of selected tools of marketing communication in positioning retail outlet chains on FMCG market. The author defines the idea of positioning such chains and indicates the need to integrate marketing communications at the levels of: promotion mix, marketing mix and business strategy. The paper points out that despite varied marketing Communications objectives the retail outlet chains apply similar tools and forms of communication. The changes take place in the area of positioning attributes. One can observe the transition from low-price positioning towards product quality, exposing the brand and emotional aspects of the offer. Effective communication, in order to be an instrument of successful positioning, requires diverse ways of communication, interactivity, and which is related to this - an individualized approach to the customer. (original abstract)
XX
Pozycjonowanie można uważać za dodatkowy instrument marketingowy, który umożliwia tworzenie strategii rozwoju. Artykuł został podzielony na części: diagnoza stanu (metaanaliza), składająca się z pozycjonowania konkurencyjnego (bezpośredniego), regionalnego (pośredniego) i lokalizacyjnego (mieszanego), oraz diagnoza prospektywna, w której wyróżniono analizę SWOT, BCG, 5 sił Portera, Pareto, cyklu życia produktu i Ansoffa. Został przedstawiony także sposób zastosowania pozycjonowania w procesie budowy strategii rozwoju szkoły wyższej.(abstrakt oryginalny)
EN
Positioning may be considered as a complementary marketing tool that can assist managers in formulating growth strategies. The paper consists of several sections, dealing with: current diagnosis (meta-analysis) - broken down into competitive (direct), regional (intermediate) and localization (mixed) positioning - and prospective diagnosis including SWOT analysis, the BCG matrix, Porter's 5 Forces analysis, Pareto analysis, the Product Life Cycle analysis, and the Ansoff Matrix. The paper also outlines the application of positioning to the strategy making process in a higher education institution.(original abstract)
12
Content available remote Maritime Transport in the Sustainable Development of Ukraine
75%
XX
W artykule omawia się teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju transportu morskiego Ukrainy zgodnie z kryteriami skutecznego pozycjonowania systemu społeczno gospodarczego kraju w kontekście globalnego podziału pracy. Przedstawiono cechy i problemy transformacji Ukrainy zgodnie z priorytetami zrównoważonego rozwoju. Ukierunkowanie znormalizowanych parametrów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w globalnej przestrzeni wymaga zbilansowanego systemu przewag absolutnych i względnych. Rozwój gospodarczy Ukrainy jest słaby ze względu na procesy integracyjne w segmencie przemysłowym kraju i niskiej wartości dodanej. W rezultacie, większość przewozów ładunków handlu zagranicznego jest realizowana przez obcą flotę. Aby zmniejszyć negatywne płatności rachunku bieżącego niezbędne jest stworzenie odpowiedniej zdolności przewozowej floty Ukrainy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the theoretical and practical aspects of the development of the national maritime transport in accordance with the criteria of effective positioning of the socio-economic system of the country in the global division of labor. Features and problems of formation of Ukraine in accordance with the priorities of sustainable development of the system are disclosed. Targeting normalized socio-economic parameters of the country's position in the global space requires a balanced development of the system of absolute and comparative advantage. The troublesome of the economic development of Ukraine is weak due to the integration processes of industrial segment of the country and low added value. As a result, the vast majority of foreign trade cargo flows is performed by foreign fleet. To reduce the negative current account payments is necessary to create normal fleet freight capacity of Ukraine. (original abstract)
XX
Tekst stanowi uzupełnienie artykułu S. Lindera i zawiera informacje o badaniach nad "efektem pozycji na liście" (primacy effect) w Polsce. Przedmiotem analiz J. Raciborskiego były wybory do rad narodowych w 1988 roku (ostatnie wybory przed przełomem demokratycznym w 1989 roku), wybory do Sejmu w latach 1989 i 1991. T. Żółtak badał istnienie efektu pozycji w wyborach do Senatu w latach 1991-2007. Największe polityczne znaczenie "efektu pozycji" miało miejsce w wyborach regionalnych w 2014 roku. Pomiaru siły tego efektu dokonał J. Flis. Przedmiotem kilku analiz był również efekt pozycji na liście partyjnej w wyborach proporcjonalnych - co jest jednak zupełnie osobnym zagadnieniem, gdyż w tym przypadku pozycja na liście powiązana jest z politycznym znaczeniem kandydata. W Polsce nie badano nigdy powiązania efektu pozycji z wyborami korespondencyjnymi - co wynika z marginalnego znaczenia tych ostatnich, a także obowiązujących procedur postępowania z głosami korespondencyjnymi, które uniemożliwiają osobną analizę treści głosów oddanych korespondencyjnie i w sposób tradycyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The text supplements the article by S. Linder and contains information about research on the primacy effect in Poland. The subject of J. Raciborski's analyzes were elections to national councils (local government bodies) in 1988 - the last elections before the fall of communism in Poland, elections to the Sejm in 1989 and 1991. T. Żółtak investigated the existence of the primacy effect in the elections to the Senate in 1991-2007. However, the primacy effect in the 2014 regional elections was of greatest political importance. The strength of this effect was measured by J. Flis. Analyzes were also carried out on the effect of a candidate's position on the party semi-open list in proportional elections. However, this is a completely different issue, as in this case the position on the list is related to the actual political weight of the candidate. In Poland, the relationship of the primacy effect with postal elections has never been studied, which results from the marginal importance of the latter, as well as the procedures used in elections, which prevent a separate analysis of the content of votes cast by post and at the polling station. (original abstract)
XX
Marketing lateralny ma na celu tworzenie innowacyjnych produktów. Mimo że proces ten jest różny od procesu opracowania nowego produktu w marketingu tradycyjnym, nie można uznać, że jest to całkowicie inna koncepcja marketingu od marketingu tradycyjnego. Pojęcia marketingu tradycyjnego są wykorzystywane w marketingu lateralnym do tworzenia nowych produktów. Ponieważ przełomowe nowości, podobnie jak produkty modyfikowane, również wymagają zaprezentowania ich w sposób wyróżniający je spośród innych dostępnych na rynku, powinny być pozycjonowane. Idea pozycjonowania polegająca na szukaniu wyróżnika pozostaje taka sama. Zmieniają się kryteria pozycjonowania i miejsce pozycjonowania w procesie marketingowym, czyli w zależności od typu innowacji pozycjonowanie może być bezpośrednią konsekwencją procesu marketingu lateralnego i nie musi być poprzedzone segmentacją lub jego miejsce może być identyczne jak w marketingu tradycyjnym, czyli może być poprzedzone etapami określenia nowego rynku i segmentacją. Marketing lateralny jest metodą tworzenia innowacji, które, zgodnie z modelem dyfuzji innowacji, nie są od razu akceptowane przez wszystkich. Często nie są nawet rozumiane przez potencjalnych nabywców. Do ich zrozumienia nabywcy potrzebują jasnego i prostego wytłumaczenia istoty nowego produktu, a także odpowiedzi na pytanie: "W jaki sposób ten nowy produkt różni się od pozostałych?". Tutaj pojawia się istotna rola pozycjonowania, którego głównym zadaniem jest nadanie nowości znaczenia. (abstrakt oryginalny)
XX
W pracy przedstawiono model pozycjonowania przedsiębiorstw Skarbu Państwa, będących w obrocie na rynku regulowanym, które przeznaczone są do drugiego etapu prywatyzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a model of positioning of enterprises of the Treasury, in turn on market adjusted, assigned for the other period of privatization. (original abstract)
XX
Celem artykułu było określenie pozycji gminy Czerwonak względem jej otoczenia. Pozycję gminy ustalono na podstawie macierzy, w której kolumny oznaczają pozycję gminy w powiecie poznańskim, a wiersze pozycję powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim. Pozycjonowania dokonano z uwagi na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego badanych gmin i powiatów, zakładając, że wysoki poziom rozwoju oznacza w macierzy pozycję wysoką, średni poziom rozwoju - pozycję średnią, a niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego - pozycję niską. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to determine Czerwonak community position against a background. The community position was based on a matrix, where columns meant the community position in poznański district and verses - poznański district position in wielkopolskie province. The community position was based on socio - economic development level of examined communities and districts. High development level meant high position, middle development level - middle position and low development level - low position in the matrix. (original abstract)
17
Content available remote Badania wybranych systemów lokalnego pozycjonowania w przestrzeni
75%
XX
Współcześnie jest wiele opracowywanych i testowanych systemów śledzenia i lokalizacji osób oraz obiektów. Ich użyteczność sprawia, że zaczęto opracowywać systemy dedykowane dla obiektów zamkniętych. Jednymi z najdokładniejszych współcześnie stosowanych systemów, pozwalających uzyskać niepewność wyznaczania współrzędnych na poziomie poniżej 1mm są laserowe systemy optyczne (np. tachimetry śledzące), ale warunkiem uzyskania pomiaru tą metodą jest konieczność "widzenia" celu. Często warunki pomiaru, np. przemieszczający się ludzie sprawiają, że pojawiają się "martwe" strefy pomiaru [10]. Drugi rodzaj systemów wykorzystuje fale radiowe bądź podczerwone, które dobrze funkcjonują w przestrzeniach otwartych. We wnętrzach mogą występować błędne odczyty położenia, wskutek wielokrotnych odbić fal elektromagnetycznych. Ostatnia grupa systemów lokalnego pozycjonowania to systemy wykorzystujące fale ultradźwiękowe. Są one przedmiotem opracowań w wielu ośrodkach naukowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents local positioning systems of objects in area using different speeds of propagation of radio waves and ultrasound. Position of the object in three-dimensional limited area is determined by trilateration. The test results in systems based on the modules form Hexamite and the influence of the positions of the base stations on the uncertainty of determining the coordinates of a stationary object was present.(original abstract)
18
Content available remote The Influence of Adding GLONASS Signals on Quality of RTK Measurements
75%
XX
Uruchomienie w 2011 roku modułu GPS+GLONASS w dużym stopniu poszerzyło zakres i możliwości działania systemu ASG-EUPOS. Rozwiązania precyzyjne z wykorzystaniem serwisu czasu rzeczywistego NAWGEO - w zależności od warunków terenowych - pozwalają na uzyskanie dokładności rzędu kilku centymetrów. W pracy przedstawiono pomiar RTK z wykorzystaniem poprawek ASG-EUPOS na punktach rozmieszczonych w terenie zurbanizowanym. W odniesieniu do każdego z pomiarów określono w procentach liczbę uzyskiwanych rozwiązań danego typu. Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu wykorzystania sygnałów rosyjskiego systemu nawigacyjnego na liczbę i jakość rozwiązań RTK.(abstrakt oryginalny)
EN
Introducing the GPS+GLONASS module in 2011 greatly expanded the extent and potential of the capabilities of the ASG-EUPOS system launched in 2008. Precision solutions that use the real-time service NAWGEO, depending on field conditions, allow for obtaining accuracy of several centimetres. In this paper measurements were performed with the use of ASG-EUPOS's RTK corrections at points located in the urban area. For each of the measurements, the percentage of the obtained solutions types was determined. This article analyses the effect of adding the Russian navigation system signals on the number and quality of RTK solutions.(original abstract)
19
Content available remote Teoretyczny i realny teren diagnostyki marketingowej
75%
XX
Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie sposobów diagnozowania podmiotów gospodarujących w sektorze, branży lub otoczeniu. Są nimi: pozycjonowanie, wybrane aspekty teorii ugruntowanej i pojęcia związane z badaniem funkcji matematycznych. Zaproponowane procedury powinny ułatwić odkrywanie symptomów pojawiających się szans i zagrożeń rozwoju badanych obiektów. Celem dodatkowym jest prezentacja praktycznego zastosowania przedmiotu "diagnostyka marketingowa" w procesie edukacyjnym szkół wyższych na wydziałach zarządzania w szkołach wyższych. (fragment tekstu)
EN
The new rules of marketing studies are possible after the transfer the knowledge from other fields. They will allow us to convert accurate data to necessary information usefull in decision-making and development of the company. New methods of the research were called "marketing diagnostics". Its task will be to recognize the current state (dangerous, harmful, disruptive, normal, favorable development) and to indicate the factors that make existence of any state other than normal. The study area was divided into two parts. First part is the theoretical area (concerning quantitative methods) - there are charts and tables that use for positioning. The second part is the real area where the survey or interviews (qualitative methods) were carried out, where the concept of grounded theory will be applied: theoretical notes, coding, sampling, sorting notes, theoretical sensitivity and triangulation. The marketing diagnostics can activate undeveloped resources in companies. In addition, adequately prepared programs of studying on the management faculties can help to make the students more attractive on the labor market.(original abstract)
20
75%
XX
Praca ma na celu identyfikację modelu odwzorowującego efektywne współdziałanie w pozycjonowaniu gry (przyjęciu zagrywki - podaniu) w piłce siatkowej. W pracy wykorzystano oryginalną metodę badawczą zwaną pragmatycznym studium unikatowych przypadków. Badania obejmują obserwację zespołu narodowego Stanów Zjednoczonych w grze podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Na podstawie obserwacji oraz wykorzystania autorskiego arkusza obserwacji przyjęcia zagrywki udało się zidentyfikować pewien model odwzorowujący efektywne współdziałanie w przyjęciu-podaniu zagrywki, oparty o kryterium dokładności współdziałania oraz elastyczności współdziałania. Na podstawie badań można też stwierdzić, że istnieją różne modele współdziałania w tym elemencie, które stosują drużyny o największej efektywności sportowej. Modele te różnią się od siebie. Praca ta skłania do przemyśleń na temat identyfikowania współdziałania w grach zespołowych i zachęca do prowadzenia dalszych badań w tym temacie.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The paper is aimed at identification of a model which shows the effective cooperation in the game positioning (exactly in receiving-passing the ball) in a volleyball game. Design/methodology/approach: The original research method is used in this thesis which is called pragmatic unique case study. The research is aimed at observation USA team playing volleyball during The Olympic Games in Rio de Janeiro 2016. Findings: There is a cooperation model in receiving and passing the ball among USA volleyball team players found, based on the observation. There are also other cooperation models used by teams. Research and practical limitations/implications: Based in the research I can tell that there are different models of cooperation in the game positioning in volleyball. The teams which are the most effective use different models of cooperation while playing. Originality/value: The paper is original and leads to think about the identification of the process of cooperation in team games. More research in this field is recommended.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.