Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wykluczenie finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Etiologia i następstwa wykluczenia finansowego we współczesnej Polsce
100%
XX
Autorzy niniejszego opracowania postanowili zweryfikować następującą hipotezę badawczą: Niedostateczna podaż pieniądza krajowego, spowodowana szerokim marginesem wykluczenia finansowego w Polsce, uzależnia rozmiary akcji kredytowej od zasilania sektora bankowego ze źródeł zewnętrznych. Zwiększa to wrażliwość tego sektora, a w następstwie - całej polskiej gospodarki narodowej od międzynarodowych rynków finansowych. Weryfikacja tej hipotezy nastąpi na podstawie faktografii i danych pochodzących z oficjalnych raportów i statystyk, przy zastosowaniu metody monografii i techniki analizy dokumentów. (fragment tekstu)
EN
Poland occupies the penultimate place (39) among the countries with the highest Human Development Index in the United Nations ranking concerning the quality of life. However, in comparison to the situation from previous years, Poland has achieved impressive civilization promotion which led to double increase the value of real gross domestic product in the last two decades. An important role in maintaining the economic growth in Poland has played a well-functioning financial market, which was reactivated after almost half a century break. During transformation period in Poland financial market has developed rapidly and faster than the real economy. However, the economic indicators which describe the potential strength of financial institutions in Poland are worse than in the Czech Republic and Hungary, which lead to social turbulences and as a result high percentage of Poles is affected by financial exclusion. The main aim of these considerations is to diagnose the reasons that cause the phenomenon of financial exclusion, identify the threats of rapidly increasing dependence of the banking sector and other institutional sectors of the Polish economy from the financial supply from external sources. (original abstract)
EN
Poland occupies the penultimate place (39) among the countries with the highest Human Development Index in the United Nations ranking concerning the quality of life. However, in comparison to the situation from previous years, Poland has achieved impressive civilization promotion which led to double increase the value of real gross domestic product in the last two decades. An important role in maintaining the economic growth in Poland has played a well-functioning financial market, which was reactivated after almost half a century break. During transformation period in Poland financial market has developed rapidly and faster than the real economy. However, the economic indicators which describe the potential strength of financial institutions in Poland are worse than in the Czech Republic and Hungary, which lead to social turbulences and as a result high percentage of Poles is affected by financial exclusion. The main aim of these considerations is to diagnose the reasons that cause the phenomenon of financial exclusion, identify the threats of rapidly increasing dependence of the banking sector and other institutional sectors of the Polish economy from the financial supply from external sources.
3
Content available remote Problem wykluczenia finansowego w Polsce
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia wykluczenia finansowego i wskazanie wpływu tego zjawiska na procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce. Istotne jest jednak wskazanie inicjatyw i działań, które ograniczałyby skalę tego negatywnego zjawiska. Największe znaczenie ma tu postawa instytucji finansowych i działania przez nie podejmowane. Jednym z czynników ograniczających skalę wykluczenia finansowego jest wzrost poziomu ubankowienia polskiego społeczeństwa, czyli zwiększenie liczby osób korzystających z usług i produktów oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe.(fragment tekstu)
EN
The article presents the phenomenon of financial exclusion and considers the impact of it on the socio-economic processes occurring in the economy. The important part of the article has been focused on the initiatives and actions that would limit the scale of this negative phenomenon. The crucial issue in this field is the attitude and activity of financial institutions. One of the factors limiting the scale of financial exclusion is to in-crease the level of distribution of bank services of Polish society, which is increasing the number of people using services and products offered by banks and other financial institutions.(original abstract)
XX
Rynek polski charakteryzuje się szerokim zasięgiem transakcyjnego wykluczenia finansowego na tle innych krajów Unii Europejskiej. Wyniki badań empirycznych wykazały, że dominującą przyczyną tego zjawiska jest tzw. samowykluczenie konsumentów, stanowiące o specyfice polskiego rynku. Badania potwierdziły silne zróżnicowanie poziomu ubankowienia ze względu na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne. Najpoważniejszą przyczyną zewnętrznego transakcyjnego wykluczenia finansowego są niskie dochody, natomiast czynnik lokalizacji odgrywa rolę drugorzędną.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish market is characterized by a considerable degree of transactional financial exclusion of citizens as compared to other European Union member states. Empirical studies have shown that the major reason for this is the self-exclusion of consumers - a determinant of the nature of the Polish market. The studies have confirmed a strong differentiation in the degree of banking services usage due to demographic and socio-economic factors. The most important reason for external transactional financial exclusion is low income, while the location factor is of secondary importance.(original abstract)
XX
Wykluczenie finansowe przejawia się trudnościami w dostępie do niezbędnych produktów i usług finansowych w odpowiedniej dla poszczególnych osób formie. Jedną z jego przyczyn jest niski poziom świadomości finansowej społeczeństwa. W wielu krajach podejmowane są wielokierunkowe działania inkluzyjne, a wśród nich takie, które związane są z kształtowaniem zdolności finansowych. Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania i przedstawienia roli, jaką mogą odegrać w tym obszarze główni interesariusze odpowiedzialnych finansów, tj. państwo oraz instytucje finansowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial exclusion is manifested by difficulties encountered in accessing indispensable financial products and services in an adequate form and adjusted to the needs of particular individuals. One of its underlying reasons is the low level of public financial literacy. In many countries diversified inclusion activities are undertaken among which also these focused on financial capability development are conducted. The objective of the hereby paper is an attempt to identify and present the role to be played, in this area, by major stakeholders of responsible finance, i.e. the government and financial institutions.(original abstract)
EN
Social exclusion is a concept used in many parts of the world to characterize forms of social disadvantage. It refers to processes through which individuals and entire communities of people are systematically blocked from rights, opportunities, and resources that are normally available to members of society and that are key to social integration. J. Grotowska-Leder points to two basic recognition of social exclusion. Participatory approach: emphasizes the reduction/lack of participation of individuals and groups in important areas/aspects of social life. These areas are primarily economic, political and social area, but participation in them is a kind of duty to ordered by existing social norms. Entity can be excluded from one or more of these areas. It should be noted that the exclusion can be both compulsory and voluntary. Distribution approach emphasizes: the reduction / lack of access to important social resources and services, such as the labor market, consumption, education, social services, and health services. In this sense, it is always compulsory (Grotowska-Leder 2005). (fragment of text)
XX
Celem niniejszego artykułu była weryfikacja relacji, jakie zachodzą między zjawiskiem nadmiernego zadłużania i wykluczenia finansowego oraz bankowego. Przeprowadzona analiza obu zjawisk pozwoliła na identyfikację cech wspólnych obu zjawisk, jakimi okazały się cechy społeczno-ekonomiczne osób dotkniętych tymi problemami oraz konsekwencje prowadzące do utrudnienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dodatkowo, rozpatrując związek między trudnościami w dostępie do usług bankowych, a szczególnie kredytowych, trudności w korzystaniu z produktów kredytowych oraz nadmiernym zadłużeniem się, wskazano na dwukierunkowość tych zależności.(abstrakt oryginalny)
EN
Awareness of the scale of financial exclusion and overindebtedness and, above all, of the negative consequences of what they involve on a micro-economic scale, for individual households, as well as on a macro-economic scale, for the whole national economy is not reflected in considerations on the basis of identification of the interdependencies and concomitance of both phenomena. The purpose of this article is to indicate relationships between the phenomenon of overindebtedness and financial exclusion. Thus it will be necessary to outline the size of household debt and financial exclusion in Poland, and then the recognition of the causes and consequences of both phenomena with an indication of the common areas.(original abstract)
8
Content available remote Who is Unbanked? Evidence from Poland
80%
EN
The objective of this article is to identify factors that exert an influence on the problem of unbanking in Poland. The empirical material used for the purposes of the presented study was obtained within the framework of the "Social Diagnosis" research project carried out in 2015 by the Board of Social Monitoring operating at the University of Finance and Management in Warsaw. Factors such as disposable personal income, age, one's level of education, trust placed in commercial banks, place of residence, population, and their social-occupational status had an influence on the propensity to use banking services. Answering the question put forward in the title of the paper, we found that the factors influencing people to remain unbanked were: young age, a low level of education, low income, living in small towns/cities, and lack of trust in commercial banks. The paper contributes to the advancement of research on financial exclusion by providing knowledge on the factors that seem to have an impact on its acceptance on the market in Poland. (original abstract)
XX
Państwo to jeden z trzech podmiotów, obok instytucji finansowych i osób fizycznych, predestynowanych do walki z wykluczeniem finansowym, które przejawia się brakiem dostępu przez pewne grupy społeczne do podstawowych usług finansowych w odpowiedniej formie. Działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie inkluzji finansowej realizowane są w wielu krajach na całym świecie. Dotyczą one przede wszystkim ochrony konsumenta na rynku produktów i usług finansowych, ustawowej regulacji rachunku bankowego "dla każdego" oraz kształtowania finansowej umiejętności gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Government, which represents one of three entities, apart from financial institutions and natural persons, is predestined to fight financial exclusion manifesting itself in the lack of access, by some social groups, to basic financial services in an adequate form. Preventive measures undertaken by the government, regarding financial inclusion, are implemented in many countries worldwide. They mainly refer to consumer protection on the market of financial products and services, statutory basic account regulations and influencing financial skills of households. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje tematykę wykluczenia finansowego. W pracy opisano dwa jego główne wymiary - wykluczenie bankowe i ubezpieczeniowe. Zidentyfikowano poziomy w ramach każdego z wykluczeń (brak danej usługi, marginalność korzystania z niej oraz pełna dostępność). Autorzy zidentyfikowali także grupy zagrożone wykluczeniem finansowym oraz przytoczyli najbardziej prawdopodobne powody tego zjawiska, jego skutki i sposoby niwelowania. Istotnym punktem pracy było przedstawienie poziomu wykluczenia finansowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is a problem of financial exclusion. The paper describes two of its main dimensions - banking and insurance exclusion. Within these two types some additional levels were identified (lack of service, marginal access to the services and full availability of the services). The authors also identify groups at risk of financial exclusion and describe the most likely reasons for this phenomenon, its consequences and ways of leveling. An important point of this study is to present the level of financial exclusion in Poland and other European Union member states. (original abstract)
XX
Wykluczenie finansowe jest aktualnym problemem zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Ze względu na różnicę w skali występowania tego zjawiska w różnych krajach, sposoby radzenia sobie z nim są odmienne. W krajach o największym PKB, ponad 90% dorosłych osób posiada rachunek bankowy (w Polsce 87%). W biednych regionach, na przykład w krajach środkowej Afryki, odsetek ten często wynosi poniżej 30%. Prezentowany artykuł analizuje determinanty wykluczenia finansowego w Polsce, na szerokiej próbie ponad 18 000 obserwacji. Wyniki estymacji za pomocą modelu probitowego wykazały, że do głównych determinant należą: samotne prowadzenie gospodarstwa domowego, wiek (tutaj wpływ jest nieliniowy, tzn. bardziej narażone są osoby do 30 i po 65 roku życia), wykształcenie, miejsce zamieszkania, źródło dochodu oraz wysokość dochodów. Nie potwierdzono natomiast zależności pomiędzy płcią a wykluczeniem finansowym(abstrakt oryginalny)
EN
Financial exclusion is an existing issue in both developed and developing economies. Due to the significant difference in scale, means of handling this issue differ a lot among such economies. In high-income countries, over 90% of adults have a bank account, while in low-income countries, many of which we find in Africa, it can be as low as 30%. This paper analyses the determinants of financial exclusion in Poland, leveraging probit model. The study is based on a large sample with more than 18 000 observations. The results show that age, employment status, income, education level have significant impact on financial exclusion. Interestingly, gender aspect did not prove to be significant(original abstract)
XX
Problematyka wykluczenia finansowego stanowi przedmiot badań naukowych od kilku dekad. Każda jednostka może w jakimś okresie swojego życia stać się osobą wykluczoną ze względu na szereg różnych uwarunkowań (poziom wiedzy, dochody, posiadany status majątkowy, narodowość, postawy życiowe itp.), czyli taką, która pomimo wykazywanej chęci nie może brać udziału w normalnych działaniach, jakie mają możliwość podejmować inni członkowie danej społeczności. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości przez młodych Polaków zagadnień związanych z wykluczeniem finansowym. W pierwszej części zaprezentowano stan znajomości tego zagadnienia w grupie badawczej. Następnie wskazano przyczyny oraz osoby potencjalnie zagrożone możliwością wykluczenia. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej przez respondentów oceny poziomu tego zjawiska oraz wskazano, kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of financial exclusion has been the topic of scientific research for decades now. Each and every individual may become excluded with respect to an array of criteria, such as for instance educational background, income level, financial status, nationality or even a way of living. This means they are not allowed to perform certain social activities, even though they are both able and willing to undertake them. This unfavourable condition is usually caused by other people's reluctance. The article addresses the issues of the perception of financial exclusion among young Poles by providing a survey 's outcome. Firstly, the awareness of financial exclusion problem among young people is presented. Secondly, the causes of the phenomenon are elaborated on, as well as types of individuals potentially endangered of such exclusion. Finally, the outcome of research is provided in terms of the evaluation of the phenomenon's range and identification of people in charge of counteracting it.(original abstract)
13
Content available remote Odpowiedzialne finanse w służbie inkluzji finansowej
80%
XX
Działania nakierowane na walkę ze zjawiskiem wykluczenia finansowego określa się mianem inkluzji finansowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje idea odpowiedzialnych finansów. Według ekspertów Banku Światowego odpowiedzialne finanse przejawiają się w skoordynowanych działaniach podejmowanych w systemie finansowym przez prywatne i publiczne podmioty, a mających na celu oddziaływanie na instytucje finansowe i ich klientów w taki sposób, aby ostatecznie przyczynić się do stworzenia przejrzystego, inkluzyjnego, sprawiedliwego rynku finansowego. Podstawowe obszary, w jakich prowadzone są działania z zakresu odpowiedzialnych finansów, to: ochrona konsumenta, odpowiedzialny dostawca usług finansowych oraz kształtowanie zdolności finansowych konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The activities focused on fighting financial exclusion are referred as financial inclusion. Among them particular attention should be paid to the idea of responsible finance. According to the World Bank experts responsible finance manifests itself in coordinated operations undertaken within financial system by both private and public entities and aimed at influencing financial institutions and their clients in a way which results in establishing transparent, inclusive and fair financial market. Basic areas in which the activities targeted at responsible finance are conducted are as follows: consumer protection, responsible provider of financial services and establishing consumers' financial capability.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest opis zjawiska wykluczenia finansowego osób młodych w związku z procesem zakładania nowych gospodarstw domowych. Doświadczanie licznych utrudnień w dostępnie do zasobów finansowych wpływa ujemnie na możliwości rozwojowe nowo założonych gospodarstw i dotyczy przede wszystkim potrzeb mieszkaniowych. Na wykluczenie finansowe osób młodych składa się wiele rozmaitych uwarunkowań o charakterze ekonomicznym, wynikających głównie ze zbyt niskich dochodów osiąganych na początku kariery zawodowej. Na wykluczenie finansowe wpływają również czynniki kulturowe, związane z nazbyt konsumpcyjnym stylem życia, mogącym prowadzić do nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of that article is to present issues of financial exclusion of young people, associated with the establishment of a new household. Difficulties in availability of financial services create various social and economic problems, especially connected with meeting the dwelling needs. Financial exclusion of young people is also associated with a wide variety of economic conditions, mainly resulting from very low income achieved at the beginning of their careers. The impact of financial exclusion is also related to the consumer lifestyle, which can lead to excessive debt and insolvency.(original abstract)
XX
Wykluczenie finansowe może być spowodowane niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem finansowym codzienności. Dotyka osób, które w efekcie decyzji finansowych podjętych w innych warunkach rynkowych bądź wpadnięcia w pułapkę losu, stają się nadmiernie zadłużone, ich status materialny ulega nagłemu pogorszeniu. Wówczas okazują się one nieatrakcyjne dla banków, a tym samym są wykluczane z systemu finansowego. Celem artykułu jest ukazanie roli ochrony konsumenta w zwalczaniu tego rodzaju wykluczenia finansowego. Metoda analizy i krytyki aktów prawnych oraz metoda opisowa pozwoliły wskazać na wady i zalety ochrony konsumenta - jednego z obszarów odpowiedzialnych finansów, w których powinny być prowadzone pożądane działania inkluzyjne.
EN
Financial exclusion can result from incorrect everyday financial risk management. It refers to those individuals who, as a result of financial decisions made in different market conditions, or suffering unfortunate life circumstances, have become excessively indebted and their material status has suddenly deteriorated. In such a situation they turn out unattractive for banks and thus suffer exclusion from the financial system. The objective of the article is to present the role of a consumer protection in fighting this kind of financial exclusion. The analysis and critique method applied to legal acts and the descriptive method allowed for indicating the advantages and disadvantages of consumer protection - one of the areas of responsible finance within which the desired inclusion oriented activities should be performed.(original abstract)
XX
Wykluczenie finansowe może być postrzegane jako jeden z aspektów wykluczenia społecznego. Przez wykluczenie społeczne rozumie się pewne kompleksowe zjawisko o charakterze dynamicznym i wieloaspektowym, związane z różnymi elementami życia, z których osoby nim dotknięte zostają wyłączone. Odnosi się ono do marginalizacji zawodowej, dochodowej, społecznej, decyzyjnej i jakości życia. Jakkolwiek trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną wykluczenia, to obserwuje się, że ryzyko wzrasta wraz z pojawianiem się różnego rodzaju przeciwności losu1. Wraz ze wzrastającym stopniem skomplikowania rynku finansowego i zachodzących na nim zjawisk wydaje się, że grupa osób faktycznie bądź potencjalnie wykluczonych będzie wzrastała. Oznacza to tym samym, że zawężać się będzie grupa osób, które będą mogły bez problemu korzystać z oferty banków i innych instytucji finansowych. Powinno skłonić to do zastanowienia się, co można uczynić, aby zjawisko marginalizacji osób na rynku finansowym odbywało się na jak najmniejszą skalę. (fragment tekstu)
EN
This article presents how banks can deal with the problem of financial exclusion of households. It is divided into 5 parts. The first one is an introduction. In the second one the problem of defining a financial exclusion is concerned. Third one shows problem of social economy and banks as its objects. The fifth one gives a draft of the way of making bank instruments more suitable for low-income households. And the last part is a summary. (original abstract)
EN
Although the phenomenon of exclusion has been present in our reality for thousands of years, it only became the point of scientific interest a quarter of century ago. It seems a vital issue since it may concern any citizen in any of their walks of life. They may become financially excluded due to their educational background, income, financial status, nationality, sex or even lifestyle. In practice, excluded individuals are deprived of performing certain social activities despite their abilities or willingness to do so. This paper is aimed at identifying the awareness of issues concerning financial exclusion in a group of males in Poland. It provides the outcome of a survey held in a research group of 898 males on the topic of perceived financial exclusion. Moreover, the study elaborates on the determinants of financial exclusion in Poland, as well as individuals or whole social groups potentially at risk, in the opinion of the male respondents. The results enhance the wider knowledge of financial exclusion in Polish society. (original abstract)
18
60%
XX
Celem niniejszego opracowania stała się próba zidentyfikowania działań inkluzyjnych kierowanych do kobiet jako podmiotów narażonych na bycie wykluczonymi finansowo. (fragment tekstu)
EN
Women are listed among the subjects sensitive to financial exclusion. It means that they may experience problems in accessing financial products and services in the form adequate for them. Among the main reasons of financial exclusion suffered by women the following are listed: gender, low income and factors of psychological nature. On the other hand, the basic areas in which inclusive activities targeted at women are conducted can be listed as: consumer rights protection, micro-financing, opening of special bank divisions, offering tailored products, development of due financial skills. (original abstract)
XX
Prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy to jeden z ważniejszych obszarów działań mających przeciwdziałać bezrobociu i zwiększyć zatrudnienie. Wśród badaczy rynku pracy toczy się dyskusja nad skutecznością takiej polityki i określeniem, czy jest ona w stanie długoterminowo rozwiązać problemy rynku pracy. prowadzenie skutecznych programów jest trudne, szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego oraz problemów strukturalnych rynku pracy. (fragment tekstu)
EN
The article presents the forms of supporting the unemployed persons, which making efforts in order to become self-employed in Germany. They are a large potential for the growth of the micro, small and mediumsized enterprises sector. Subvention for the own business belongs to the active labour market policy and microfinance area and in addition makes real an idea of counteracting the financial and social exclusion.(original abstract)
EN
Motivation: Notwithstanding the 30 years of the market economy, the Polish insurance market still reveals an exceptionally low level of penetration rates and insurance density. Attempts should be made to reduce the protection gap by introducing and popularising microinsurance products. Aim: The research aims to establish whether there exists a need for microinsurance products in Poland and whether there are conditions for its development, which groups it should target and what methods and institutions can reduce the protection gap. Results: Data analysis demonstrated that in Poland the lowest use of insurance coverage to manage risk occurs in the lowest income households, comprising groups of people with relatively low education: disability pensioners, farmers and workers. This results in lack of or limited access to insurance. Looking for a way to counteract this phenomenon, I suggest introducing and popularising microinsurance products targeting towards the above-mentioned groups. However, the use of remote microinsurance distribution channels may prove highly ineffective. Considering the above and the lack of trust in entities operating in the insurance market, it is recommended to create a legal environment enabling the inclusion of institutions and organisations acceptable to and enjoying the trust of these circles in processes involving marketing, distribution and, partially, the servicing of microinsurance. These players should consist of civic organisations, such as volunteer fire brigades, rural housewives' clubs, activist organisations from religious communities, as well as those set up for mutual protection, e.g., relief and loan funds and savings and loan funds. A separate group targeted by microinsurance should consist of people who are young, open to new trends and interested in obtaining insurance coverage for a limited time, e.g., for the short period when they use a means of personal transport or other rented equipment, for which coverage can be obtained and paid for quickly and without undue formalities. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.