Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Traits of experts' systems and their application in management and processing technology of the fermentation and fruit-and-vegetable processing industry are presented. Phases of realization of the experts' systems are given. These systems can be applied by users in taking difficult decisions
PL
Celem artykułu jest próba oceny bezpieczeństwa transakcji w bankowości internetowej. Wskazano zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji, w tym szyfrowanie danych, podpis elektroniczny, certyfikacja, tokeny, metody identyfikacji klienta. Dokonano oceny stopnia skuteczności wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń w polskich bankach internetowych.
EN
The aim of the paper is an trial of assessment the transactions security in internet banking. The review of used techniques of client identification was performed (including modern solutions as: electronic signature, tokens and simple entering the logname and user password). The example of technical structure of sale data maintenance, processing and transmission were specified (data encryptions, certification). The advantages/disadvatages of individual methods used in Polish internet banking were pointed.
PL
Celem pracy było przedstawienie problematyki współpracy polsko-niemieckiej w ochronie środowiska przyrodniczego. Wyniki badań dotyczyły terenów przygranicznych Polski z Niemcami. W badaniach zastosowano metodę prognostyczno-diagnostyczną, wykorzystując specjalnie opracowane kwestionariusze ankietowe. Badania dotyczyły stanu środowiska naturalnego, zarządzania i organizacji oraz funduszy na inwestycje. Podano polsko-niemiecki system informowania o środowisku oraz zasady i bieżące efekty współpracy. Tabelarycznie zestawiono opinie wójtów i burmistrzów małych miast w zakresie zarządzania i organizacji ochroną środowiska naturalnego. Badania wykazały, że w regionach przygranicznych stosunkowo mało jest działań kreatywnych, innowacyjnych. Często gminy nie widzą potrzeby ani sensu inicjowania nowych działań. Pozyskanie nowych środków i edukacja ekologiczna przyczyniłyby się na pewno do wykorzystania nowych szans w zakresie rozwoju tych regionów i ochrony środowiska przyrodniczego.
EN
Paper presented the problems of Polish - German co-operation concerning natural environment protection. Investigations covered the Polish - German border adjoining terrains. Diagnostic and prognostic methods were used to investigations with, specially prepared inquiry. Studies concerned the present state of natural environment, management and organization as well as the funds for investments. Results of conducted studies indicate that in the border regions was little creative and innovative activities were observed. The municipalities do not perceive the need of initiating new activities. Gaining new resources as well as ecological education would contribute to region development and natural environment protection.
PL
W opracowaniu przedstawiono system doradztwa komputerowego. Komputer znalazł zastosowanie w technologii produkcji roślinnej i zwie­rzęcej oraz ekonomice. Z wielu programów komputerowych na grunt Pomorza Zachodniego wdrażane są trzy programy użytkowe: karta his­torii pól, metoda planowania inwestycji uwzględniająca ryzyko (COMPRI), program optymalizacji i bilansujący dawki pokarmowe (opar­ty na programowaniu liniowym). Doradztwo komputerowe ma duże znaczenie przy ocenie wyboru systemu, dla potrzeb wspomagania decyzji w gospodarce żywnościowej. Proces wyboru należy realizować w trzech obszarach: sprzętu, oprogra­mowania oraz dostawców sprzętu i oprogramowania (metodyka podejmo­wania decyzji, analiza oceny systemów komputerowych). Możliwości zastosowań techniki wspomagania decyzji w doradztwie rolniczym w gospodarstwach rodzinnych (teoria gier na arkuszu kalkula­cyjnym EXCEL 5,0 amerykańskiej firmy MICROSOFT).
EN
Paper presents the computer aided advisory system. The computer was applied to crop production, animal husbandry and economics. For the region of Western Pomerania three usable programmes have been chosen: card of fields' history, method of investment planning taking into account the risk (COMPRI), programme balancing and optimizing feeding rations (based on linear programming). Computer aided advisory plays an important role at selecting the system for decisions' supporting in food economy. Selection process must be realized on the three fields: hardware, software and their suppliers (methodics of decision'making, analysis of computer system evaluation). The possibilities of application of decisions' supporting technigues in agricultural advisory for family farms (games theory on calculation sheet EXCEL 5.0 by American firm MICROSOFT) were also presented. Paper presents the computer aided advisory system. The computer was applied to crop production, animal husbandry and economics. For the region of Western Pomerania three usable programmes have been chosen: card of fields' history, method of investment planning taking into account the risk (COMPRI), programme balancing and optimizing feeding rations (based on linear programming). Computer aided advisory plays an important role at selecting the system for decisions' supporting in food economy. Selection process must be realized on the three fields: hardware, software and their suppliers (methodics of decision'making, analysis of computer system evaluation). The possibilities of application of decisions' supporting technigues in agricultural advisory for family farms (games theory on calculation sheet EXCEL 5.0 by American firm MICROSOFT) were also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.