Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 329

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innovation processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Współczesne banki to instytucje finansowe, które muszą dbać o zaufanie społeczne. Z natury rzeczy powinny zatem unikać udziału w przedsięwzięciach związanych z ryzykiem. Z drugiej jednak strony, to właśnie banki tworzą w Polsce awangardę przedsiębiorstw proinnowacyjnych. Świadczą o tym wyniki badań. Jest to dowód wypracowania w zarządzaniu nimi wyjątkowo sprawnego modelu procesu dyfuzji innowacji technologicznych. W opracowaniu przedstawiono wybrany dorobek teorii oraz poddano go weryfikacji na gruncie warunków polskiej praktyki. Celem prowadzonych rozważań jest propozycja zracjonalizowanego i zmodernizowanego modelu, odmiennie tłumaczącego zadania i funkcje poszczególnych elementów składających się na proces innowacyjny w bankowości. (fragment tekstu)
EN
Contemporary banks are the financial institutions of public trust which have to take care to maintain this image. Therefore, they should avoid risk related undertakings. On the other hand, however, these are the banks which establish pro - innovation enterprises forefront in Poland. This can be proved by the results of research. It is a proof of creating extremely efficient process of technological innovation diffusion as part of management. In this paper a selected set of theories has been chosen and verified in Polish environment. The purpose of this discussion is making a proposal of a rational and modernized model that explains the tasks and functions of particular elements that build the innovation diffusion process in banking. (original abstract)
XX
Powyższe rozważania zostały podjęte celem wywołania dyskusji oraz bardziej precyzyjnego i wszechstronnego ujęcia zagadnień, które mogłyby posłużyć do opracowania sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania innowacyjnego w przedsiębiorstwie. Poprzez system zarządzania innowacyjnego rozumie się wszystkie procesy zarządzania wspierające procesy twórcze, czyli tworzące środowisko organizacji sprzyjające generowaniu innowacji (zarządzanie środowiskiem), oraz procesy, w których innowacje będą rozwijane i wdrażane (zarządzanie innowacjami).Proponowane w niniejszym opracowaniu podejście procesowe do zarządzania innowacyjnego sprawdziło się w standardach zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa pracy i in., w związku z czym zasadne wydaje się być podjęcie próby zastosowania go w zarządzaniu innowacyjnym, mimo iż innowacje mają charakter twórczy, są trudne do przewidywania i planowania oraz są silnie związane ze specyfiką działalności poszczególnych organizacji. Przedstawione rozważania mogą być podstawą do prowadzenia dalszych dyskusji nad systemowym i procesowym podejściem do generowania i wdrażania innowacji. (fragment tekstu)
EN
In the paper the authors tried to identify the innovational potential, which should be rightly managed to create proper environment, favorable to generate innovations. To make a good innovational management system the innovational processes should be first identified and described. The paper shows how to identify processes, how to describe them and how to manage them. The goal of this paper is to provoke the discussion about the possibility of establishing the best innovational management system, which consists of environment management and innovations management. (original abstract)
XX
W opracowaniu został zaprezentowany model w postaci umożliwiającej implementację modelu w języku opisu procesów biznesowych, takich jak np. UML czy BPMN. Powstał on w wyniku badań przeprowadzonych przez zespół pracowników z Politechniki Opolskiej w ramach projektu: "Opracowanie modelu planowania i szacowania kosztów procesów innowacji", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Przeprowadzone badania miały na celu umożliwienie opracowania spójnego modelu procesów innowacji. (fragment tekstu)
XX
W artykule podano kilka definicji pojęcia "innowacje", które występują w literaturze przedmiotu. Omówiono cechy innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji menedżerskich.
5
Content available remote Terytorialny wymiar kapitału ludzkiego
100%
XX
Celem pracy jest identyfikacja sposobów i zakresu procesów terytorializacji kapitału ludzkiego a także analiza jego percepcji oraz wartości w procesach ekonomicznych. Badania teoretyczne zaczynają się od identyfikacji zasobów ludzkich jako czynnika produkcji, który ulega przewartościowaniu i reinterpretacji w kierunku pojęcia kapitał ludzki. Kapitał ten początkowo ma charakter aprzestrzenny, zwłaszcza w początkowym okresie procesów globalizacji końca XX wieku. Jednak, również pod wpływem globalnych trendów ulega on procesom terytorializacji, co podnosi rolę terytorium w procesach ekonomicznych zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Zjawiskom tym towarzyszą zmiany charakteru procesów innowacyjnych, od modelu linearnego do systemów otwartej innowacji. Systemy te także zdeterminowane są właściwościami terytorium. W drodze ewolucji ujawniają się zatem dwie ważne cechy kapitału ludzkiego, podlega procesom zakorzeniania i koncentracji. Jest ważnym elementem kapitału terytorialnego decydującym o istnieniu i atrakcyjności innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości. W jego procesie inwestycyjnym nie do przecenienia pozostaje zatem rola bliskości przestrzennej otoczenia instytucjonalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work is to identify the ways and scope of territorialization processes of human capital as well as to analyze its perception and values in economic processes. Theoretical research begins with the identification of human resources as a production factor that is reevaluated and reinterpreted towards the concept of human capital. Human capital is not initially associated with the place and space, especially in the initial period of globalization of the late twentieth century. However, also under the global trends it is getting territorialised, which is raising the role of territory in economic processes both in the local, as well as in global scale. At the same time, the nature of innovative processes also changes, from a linear model to open innovation systems. These systems are also determined by the properties of the territory. Thus, two important features of human capital are revealed through evolution, subject to embeddedness and concentration processes. Human capital is an important element of territorial capital that determines the existence and attractiveness of innovative entrepreneurial milieu. The role of the spatial proximity of the institutional environment is invaluable in his investment process.(original abstract)
XX
Przez pojęcie procesu innowacyjnego, czyli procesu dokonywania zmian innowacyjnych, rozumie się generowanie idei innowacyjnej, niezależnie od tego, czego dotyczy lub w jakim obszarze działalności innowacyjnej powstaje, a następnie projektowanie i pierwszą realizację. Czyli proces innowacyjny zamyka się w przedziale czasu od pierwszej koncepcji do pierwszej realizacji.
XX
W artykule zostały przedstawione istotne czynniki stymulujące i opóźniające procesy innowacji, główne kierunki inwestowania związane z wprowadzeniem innowacji oraz przykłady inwestycji kreujących innowacje na obecnym etapie przemian w Polsce.
XX
Przeprowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie określonych konkluzji: 1) skuteczność innowacji związana jest z określeniem kolejności i rodzajów powiązań między czynnościami procesu innowacyjnego; 2) rozważania związane z próbą wyznaczenia modelu tworzenia i realizacji innowacji wymuszają uwzględnienie strategicznego, efektywnościowego, długookresowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa; 3) dyfuzja innowacji jest czynnikiem, który umożliwia skuteczną (zgodnie z wyznaczonym celem strategicznym) realizację procesu innowacyjnego; 4) podażowe spojrzenie przedsiębiorstwa na produkt z punktu widzenia sukcesu polegającego na jego sprzedaży związane jest bezpośrednio z satysfakcją ostatecznego odbiorcy. Ta wzajemna interakcja możliwa jest do osiągnięcia poprzez analizę z punktu widzenia cyklu życia innowacji. (abstrakt autora)
EN
The following questions are being considered in the study: 1. The idea of innovation is defined and the review of literature definitions of innovation processes presented. 2. The review of corporate innovation process models is made, particular attention being paid to linear, interactive and universal models. 3. Innovation diffusion determinants are presented. 4. Innovation life cycle stages are distinguished.(original abstract)
XX
W artykule zawarto rozważania na temat wybranych aspektów zarządzania procesowego i jego wpływu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Ukazano korzyści wynikające z zarządzania procesami - oszczędność czasu i pieniędzy, poprawę jakości, tworzenie wartości dla klientów, systematyczne doskonalenie i poprawę wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes reflections on some aspects of process management and its impact on innovation activities of enterprises. It shows the benefits of management processes - saving time and money, improving quality, creating value for customers, systematic improvement and performance improvement. (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu innowacyjność jest rozpatrywana w kontekstach makro- i mikroekonomicznym. Jednakże w obu podejściach w niedostatecznym stopniu diagnozowana jest innowacyjność postaw. Tymczasem od innowacyjności ludzi zależy ich własne powodzenie, sukcesy organizacji, której są pracownikami, menedżerami, a tym bardziej właścicielami, a także sukces całej gospodarki krajowej. (fragm. tekstu)
EN
The aim of the article is the presentation of the subjective approach to the research on innovation determinants and the attempt of its presentation in the model formulation. (original abstract)
EN
The aim of the article is to show the relations in the innovation process planning model. The relations argued here guarantee the stable and reliable way to achieve the result in the form of an increased competitiveness by a professionally directed development of the company. The manager needs to specify the effect while initiating the realisation of the process, has to be achieved this by the system of indirect goals. The original model proposed here shows the standard of dependence between the plans of the fragments of the innovation process which make up for achieving its final goal. The relation in the present article was shown by using the standard Business Process Model and Notation. This enabled the specification of interrelations between the decision levels at which subsequent fragments of the innovation process are planned. This gives the possibility of a better coordination of the process, reducing the time needed for the achievement of its effect. The model has been compiled on the basis of the practises followed in Polish companies. It is not, however, the reflection of these practises, but rather an idealised standard of proceedings which aims at improving the effectiveness of the management of innovations on the operational level. The model shown could be the basis of the creation of systems supporting the decision making, supporting the knowledge management or those supporting the communication in the innovation processes. (original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano czynniki sukcesu i utrudnienia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Przedstawiono również wyniki badań dotyczące wewnętrznych barier innowacji przedsiębiorstw oraz dokonano oceny zależności znaczenia barier innowacji i wielkości przedsiębiorstw oraz ich kondycji finansowej.(fragment tekstu)
EN
In the article were presented success factors and barriers hampering innovative processes in enterprises. The study using questionnaire covered 156 enterprises from the region of northeastern Poland, which declared introducing product and/or process innovations. Lack of money for new technologies was not an essential barrier for big and well-prospering companies. The top management support innovations and employees do not show reluctance to news. Risk of innovations in these firms is still visible. The smaller and poorly prospering enterprises more severely suffer from lack of money and market information. In these firms employees are more overworked and feel unwillingness to novelties(author's abstract)
XX
Celem opracowania jest zidentyfikowanie źródeł informacji dla działalności innowacyjnej w krajach Unii Europejskiej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane z międzynarodowego badania Community Innovation Survey (CIS), obejmującego lata 2008- -2010. Opracowanie podzielono na dwie części. W pierwszej wyjaśniono istotę innowacji i procesu innowacyjnego. W drugiej części zidentyfikowano źródła informacji dla działalności innowacyjnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy sektorem przemysłowym i usługowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa z sektora usług częściej niż przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego korzystają ze źródeł wewnętrznych informacji dla innowacji. W większości badanych państw klienci stanowią bardzo ważne źródło informacji dla innowacji zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w sektorze usług.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents available sources of information on innovation within the European Union. The analysis was carried out on the basis of Community Innovation Survey (CIS) data, covering the 2008-2010 period. The article is divided into two parts: the first one explains the nature of innovation and innovation process, while the second identifies the available sources of information on innovation within individual member countries of the EU, with particular regard given to the differences between the manufacturing and the service sectors. The analysis has demonstrated that the enterprises belonging to the service sector use internal sources of information on innovation more frequently than the manufacturing ones. In a majority of countries, customers constitute a very significant source of information on innovation for both service and manufacturing sectors.(original abstract)
14
Content available remote Efektywność współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej
100%
XX
Efektywna działalność innowacyjna, zmierzająca do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, jest obecnie jednym z najważniejszych warunków osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu rynkowego. Kompleksowość procesu innowacyjnego sprawia, że zapewnienie jego efektywnego przebiegu wymaga na każdym etapie podejmowania przez przedsiębiorstwa współpracy z licznymi podmiotami w celu uzyskania dostępu do szerokiego zakresu zasobów, w szczególności specjalistycznej wiedzy. W artykule ukazano rolę współpracy przedsiębiorstw w procesie innowacji oraz dokonano analizy wpływu współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej na jej efektywność. Wyniki analizy wskazują na pozytywną zależność pomiędzy liczbą przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej a efektywnością tej działalności(abstrakt oryginalny)
EN
Effective innovation activity, aiming at commercially successful introduction of new or significantly improved products or services to the market, is nowadays an inevitable condition for achieving market success by enterprises. The complexity of the innovation process causes that ensuring its effective course on every stage requires undertaking collaboration by enterprises with numerous entities in order to gain access to a wide range of resources, especially sophisticated knowledge. The paper shows the role of the inter-organizational collaboration on innovation activity based on the conducted analysis of the influence of collaboration on the effectiveness of innovation activity for Polish industrial enterprises. The results of the analysis indicate the positive correlation between the number of the enterprises undertaking collaboration on innovation activity and its effectiveness, measured by the market value of the new and improved products.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono istotę procesu innowacji. Omówiono klasyczne i nowoczesne podejścia do procesu innowacyjnego.
XX
Analiza i interpretacja danych statystyki publicznej ukierunkowana na poszukiwanie zależności między wysokością nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw a źródłami ich finansowania powinna być oparta na logicznej sekwencji rozważań. W jej porządku szczególnie ważne jest zaznajomienie się ze stosowanymi pojęciami i zasadami gromadzenia informacji oraz ich atrybutami, a w dalszej kolejności dobranie właściwej metody badań, gdyż bez tych czynności nie jest możliwe sformułowanie prawidłowych wniosków. Porządek tak określonych dociekań zachowuje niniejszy artykuł, którego konkluzja wskazuje, że wielkość wydatków przedsiębiorstw ponoszonych na rzecz wdrażania innowacji w regionach Polski zależy od finansowej zasobności firm, a ściślej ich środków własnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis and interpretation of public statistics data, focused on particular interdependencies between the level of enterprise expenditure on innovation activities and their financing sources, should be based on logical sequence of the underlying discussion. The course of its development depends, to a great extent, on becoming acquainted with adequate terminology and rules regarding data collection, as well as their attributes, and should be accompanied by the selection of an adequate research method, since without these activities the presentation of correct conclusions is not possible. Such order is followed by the hereby paper the conclusion of which indicates that the size of expenditure incurred by enterprises on innovation implementation in Polish regions depends on financial possibilities of companies and more precisely on their own funds.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty procesu innowacyjnego od strony teoretycznej i strony praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono przegląd koncepcji związanych z procesami innowacyjnymi oraz charakterystykę współczesnego środowiska procesów innowacyjnych. W części praktycznej zaprezentowano studium przypadku komercjalizacji robota mobilnego Hexor® przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is presentation of innovative process from the theoretical and practical point of view. In the theoretical analysis the review of contemporary concepts and approaches to innovation has been presented as well as the description of contemporary environment of innovative processes. In the practical part of the paper the case study of innovative process of commercialization of mobile, autonomus robot Hexor® developed by the scientist of Silesian University of Technology is presented. (original abstract)
XX
Zagadnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajduje się w jednym z głównych obszarów dociekań nauk ekonomicznych. Wśród najważniejszych przyczyn tego stanu wymienia się silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dużą rolę MSP we współczesnych gospodarkach rynkowych (np. pod względem liczebności czy udziału w tworzeniu PKB). Wciąż aktualnym zagadnieniem jest także to, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak tworzone w Polsce warunki (w skali makro) wpływają na działalności innowacyjną MŚP. Odpowiedź na nie została udzielona z perspektywy przeprowadzonych w 2015 r. badań polskich MŚP, dotyczących ich aktywności innowacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of small and medium-sized enterprises (SMEs) innovation is still an important area of the economic scientific inquiry. Among the main reasons of this situation we can find the strong connection between an innovation and a competitiveness of the economy and the dominant role of SMEs in the modern market economies. The question of how effectively stimulate and create an innovation of the enterprises is still current. The main aim of this article is an attempt to find the answer on a question, how created in Poland conditions (macro) affect on SMEs innovation activity. It was discussed from the perspective of, carried in 2015, innovation activity SMEs empirical research.(original abstract)
19
75%
XX
W niniejszym opracowaniu podjęto tematykę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Przedmiotem badań objęto małe polskie firmy zlokalizowane na terenie całego kraju. Celem głównym artykułu jest diagnoza prowadzonych rodzajów działań innowacyjnych oraz identyfikacja poszczególnych etapów procesu innowacyjnego realizowanego w tych podmiotach w latach 2012-2014. W artykule posłużono się analizą literatury przedmiotu oraz danych zastanych zawartych w międzynarodowych raportach innowacyjności, a także zaprezentowano wyniki badania empirycznego. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is to attempt to make a diagnosis conducted typed of innovative activities and identify the different stages of the innovation process implemented in Polish small businesses in the first years of the post-crisis economic reality (2012-2014). The survey examined the innovative activities based on the Oslo Group methodology. The main empirical study was conducted using the CAPI method on a representative sample of business entities. The results of the analyzes indicate that the scope of the activities that imply innovation is reduced to the training of staff and marketing campaigns. Similarly, in case of the implementation of the innovation process, undertaken in the surveyed enterprises activities are often ad hoc based on intuition and experience of the owners, than are carried out in a systematic and organized manner. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza efektów funkcjonowania polskich parków technologicznych i ich funkcji. Pozwoli to następnie na określenie ich miejsca w systemie innowacji, a także będzie podstawą do określenia stopnia ich rozwoju (generacji). W artykule przedstawiono koncepcję parków technologicznych IV generacji. Parki te oprócz funkcji innowacyjnej, inkubacyjnej, promocyjnej i aglomeracyjnej spełniają także trzy nowe funkcje: cywilizacyjną, budowania sieci oraz wsparcia internacjonalizacji. Jest rzeczą oczywistą, że parki nie są jedynym i wyłącznym warunkiem kreowania innowacyjności, ale z racji swoich podmiotowych i procesowych właściwości mogą pełnić rolę akceleratora, a przede wszystkim koordynatora procesów proinnowacyjnych. Artykuł oparty jest na wstępnych wynikach badań realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W analizie zastosowano metodę systemową i neoinstytucjonalizm, a także techniki badań ilościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main research aim of the paper is to analyze the place and effects of technology parks and their function. The paper presents the concept of fourth generation technology parks. These parks, in addition to previous functions: innovation, incubation, promotion, and agglomeration, have three new functions: they foster civilization progress, help create networks, and support internationalization processes. It is obvious that the parks are not the crucial condition for creating innovative public policy, but they can act as an accelerator and a coordinator of pro-innovation processes. The paper mostly uses an empirical approach, presenting selected results of a nationwide research project financed by the National Science Centre of Poland. The study uses systemic analysis and the empirical method (PAPI) for primary data collection. (original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.