Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Teoria prawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available O niezmienności sposobu uprawiania dogmatyki prawa
100%
EN
Aulis Aarnio in a few studies examined the applicability of the concept of scientific paradigm created by Thomas T. Kuhn to describe the legal dogmatics. First of all, the aim of that study was to elucidate the changes in legal dogmatics. He stated that the paradigm of legal dogmatics, in principle, does not change because it is impossible to indicate a crisis crucial to change the paradigm. Variations occur only within a dogmatist legal theories or in ways of interpreting the basic disciplinary matrix. . This phenomenon can be explained by the fact that legal dogmatics are basically oriented practically rather than cognitively. Legal dogmatics serve legal practice by solving problems of interpretation and application of the law. Assumptions about the nature of the objects perceived from the perspective of that practice, the relationship between them, the way to explore these objects and the operations concerning them, do not need to have theoretical nature. Objects, in which legal dogmatics are interested as text and meaning, are not natural objects, so we cannot speak about the crisis in describing them.
2
Content available O wartości logicznej normy prawnej
71%
EN
The article discusses metalogical issues taking up in jurisprudence and putting a question connected to logical value of legal norms and logical value of the other statements in normative discourse. Its content is an attempt to make these issues from ontological analysis point of view, deals with the legal norm and from speech act theory point of view, showing the necessity of modification existing in literature of the subject linguistic and non-linguistic conceptions of legal norm. The content of the article focuses on analysis truth carries and ontological status of legal norm, simultaneously emphasizing the necessity of distinction between predicative and attributive notion of truth.
3
Content available remote Academic Conference Is This The End Of The Theory Of Law? September 21-24, 2011.
71%
EN
On September 21-24, 2011, the Chair of Theory and Philosophy of Law in the Faculty of Law, Administration and Economy of the University of Wroclaw held an academic conference in the town of Karpacz entitled "Is this the end of the theory of law?". The main goal in selecting such a subject for the conference was to initiate a discussion focused on the analysis of the condition of the legal theory research programme. The question about the end of theory also hinted at the necessity of examining the state of Polish legal theory scholarship. The reason for selecting such a title for the conference was to raise doubts about the condition of the Polish theory of law, as well as to induce the conference participants to polemicize with one another on this controversial problem. The second area of interest was the issue of the status, tasks and profile of the Polish theory of law viewed as a research discipline. The crisis of the research programme, which was dominant not so long ago, gave rise to questions about the future nature of jurisprudence. The problem outlined above was the point of departure for discussions covering a number of topics. The meeting was dominated by the question in the title. (fragment of text)
XX
Artykuł przedstawia trzy perspektywy analityczne problemu zamknięcia argumentacji prawniczej na tle centralnych założeń interpretacyjnych dwóch wiodących polskich teorii wykładni, tj. koncepcji klaryfikacyjnej oraz derywacyjnej. Autor prezentuje tezę, że zdolność wykładni operatywnej do regulacji stosunków społecznych jest m.in. wypadkową konkluzywności danego paradygmatu wykładni oraz kontekstu kulturowego, w jakim został osadzony. Niezależnie od uprawomocnienia wyniku interpretacji w dyskursie prawniczym, tj. w środowisku profesjonalistów, możliwa jest sytuacja, gdy dyrektywy wykładni, które stanowią artefakt kulturowy, nie są w pełni kompatybilne z ideologicznymi oraz aksjologicznymi założeniami kultury prawnej i politycznej danego społeczeństwa, stanowiąc niejako kontrproduktywny element tejże kultury.(abstrakt oryginalny)
EN
Article presents three analytical perspectives of the problem of closing legal argumentation against the background of the central interpretative assumptions of two leading Polish theories of interpretation, i.e. the clarificative and derivational concept. Author presents thesis that the ability of operative interpretation to regulate social relations is, inter alia, the resultant of conclusiveness of a given interpretative paradigm and the cultural context in which it is embedded. Regardless of the validation of the result of interpretation in the legal discourse, i.e. in the environment of professionals, it is possible that the directives of interpretation, which constitute a cultural artifact, are not fully compatible with the ideological and axiological assumptions of the legal and political culture of a given society, constituting a counter-productive element of that culture. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy specyficznej współzależności między identyfikacją a intencjonalnym wyjaśnianiem czynności konwencjonalnych (w szczególności prawnie doniosłych czynności konwencjonalnych). Autor charakteryzuje tą współzależność jako "konstytutywną", ponieważ odgrywa ona konstytutywną rolę przy identyfikacji danej czynności konwencjonalnej. Można wyrazić to formułą: "osoba O dokonała czynności konwencjonalnej CK1" tylko wtedy, gdy "osoba O dokonała czynności konwencjonalnej CK1, ponieważ osoba O kierowała się intencją dokonania czynności konwencjonalnej CK1". W artykule analizowana jest logiczna i argumentacyjna struktura wskazanej współzależności. W świetle dokonanej analizy autor uznaje, że konstytutywna współzależność skłania do traktowania odpowiedniej intencji jako elementu samej czynności konwencjonalnej (w przeciwieństwie do poglądu przyjmowanego w teorii czynności konwencjonalnych) oraz postulowania istnienia, obok reguł konstytutywnych, właściwych dla danej czynności reguł weryfikacji. Uznanie odpowiedniej intencji za element czynności konwencjonalnej przemawia zaś przeciwko kauzalizmowi, traktującemu intencje jako przyczyny zachowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the specific correlation (interdependence) between the identification and intentional explanation of conventional acts (in particular, legally significant conventional acts). The author describes this interdependence as 'constitutive' because in this case intentional explanation plays a constitutive role for the identification of a conventional act. This can be expressed through the formula: 'person P performed conventional act CA1' only if 'person P performed conventional act CA1 because person P was driven by the intention to perform conventional act CA1.' The article analyses the logical and argumentative structure of the abovementioned correlation. On the basis of the analysis, the author claims that a constitutive correlation indicates that a relevant intention should be perceived as an element of the act itself (in contrast to the view adopted in the theory of conventional acts) and that verification rules relevant for the given act exist alongside the constitutive rules. Recognizing the relevant intention as an element of the conventional act stands in opposition to causalism, which treats intentions as the causes of actions. (original abstract)
6
Content available remote Prawo karne w ujęciu L. Petrażyckiego (polemika z F. Lisztem)
71%
XX
Bogate i barwne życie Leona Petrażyckiego było przedmiotem zainteresowania wielu prawników i socjologów. Poglądy uczonego dotykają relacji prawa i moralności oraz podkreślają fenomen prawa. W polemice z F. Lisztem, prof. Leon Petrażycki wyraził swoje poglądy również w obszarze prawa karnego. Artykuł stanowi przypomnienie dwóch wybitnych uczonych i ich poglądów na kluczowe pojęcia prawa karnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The rich and colourful life of Leon Petrażycki was of interest to many lawyers and sociologists. The views of a scholar affect the relationship between law and morality as well as emphasize the phenomenon of law. In the polemic against F. Liszt, professor Leon Petrażycki expressed his views also in the area of the criminal law. The article is a reminder of two eminent scholars and their views on the key concepts of the criminal law. (original abstract)
EN
The article focuses on the interpretative argument which appeals to the intentions of the participants of the legislative process in order to explain the meaning of legal texts. The author describes differences between the argument based on the intentions of the real lawgiver and the approach to legal interpretation based on the idea of the rationality of lawgiver. The main difference concerns ideal character of the presuppositons about the rationality of lawgiver contrasted with the approach concentrated on the attempt to discover actual intentions of the participants of the legislative process. The author also describes normative and conceptual arguments concerning interpretation of law based on the intentions of the real, historical lawgiver. It is argued that this approach to the legal interpretation is justified but should not be treated as one of many valid interpretative arguments which should be weighed against each other. The article contains also an example of the use of the above interpretative argument dicussed above.
XX
Artykuł przedstawia koncepcję intencji dzieła opracowaną przez włoskiego filozofa, Umberto Eco, i zestawia ją z paradygmatem interpretacyjnym w prawie. Jako że koncepcja intencji dzieła nie jest wyczerpująca ani skończona, uzupełniona została pokrewnymi stanowiskami (paninterpretacjonizm Stanleya Fisha czy idea śmierci autora Rolanda Barthesa) tak, żeby otrzymać w miarę usystematyzowany zbiór poglądów, który może stanowić podstawę nie tylko do zaprezentowania nowego podejścia do interpretacji, ale również do ukazania różnic między omawianą koncepcją a teorią klaryfikacyjną i teorią derywacyjną. Porównanie przeprowadzone będzie w dwóch aspektach: po pierwsze, sytuacji wykładni (tj. kiedy dochodzi do wykładni) oraz, po drugie, dyrektyw wykładni (tj. jak wygląda procedura wykładni). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a conception of the intention of the text, as developed by an Italian philosopher, Umberto Eco, and collates it with the interpretative paradigm in law. Since the conception of the intention of the text is neither complete, nor comprehensive, it has been supplemented with similar stances (Stanley Fish's paninterpretationism and Roland Barthes' idea of the death of the author) in order to attain a fairly systematic collection of thoughts that may provide the basis not only for presenting a new approach to interpretation, but also for showing the differences between the described conception and clarificative theory as well as derivative theory. The comparison is conducted in two aspects: firstly, situation of interpretation (i.e. when the interpretation is performed), and secondly - directives of interpretation (i.e. the procedure of interpretation). (original abstract)
XX
Problematyka wykładni prawa budziła i budzi duże zainteresowanie zarówno prak-tyki, jak i nauki prawa. Tradycyjne topiki prawnicze są nadal w powszechnym użyciu, ale w teorii prawa poszukuje się dla nich podbudowy w zasadach komunikacji powszechnej, modyfikując je pod potrzeby interpretacji tekstów normatywnych. Współcześnie najwięcej uwagi poświęca się w tym zakresie tzw. maksymom i implikaturom Paula Grice'a.(abstrakt oryginalny)
EN
The issues of legal interpretation aroused and still arouses great interest in both the practice and science of law. Traditional legal topics are still in common use, but the theory of law seeks a foundation for them in the principles of public communication, modifying them for the purposes of interpreting normative texts. Nowadays, the most attention is paid in this regard to the so-called maxims and implicatures of Paul Grice.(original abstract)
EN
The subject of this text is the distinction between the context of discovery and context of justification in legal reasoning, exemplified by the discursive concept of law which is represented by legal topics, however, the deliberations contained herein are of the philosophical and legal nature instead of dogmatic and legal one, thus, they do not directly refer to any field of law. The starting point and also justification for the deliberations is to assume a hypothesis for the possible adaptation of the appointed distinction in the theory of law Its meaning has been limited to two separate questions referred to various aspects of legal interpretation and argumentation, the former being: “How do we arrive at formulating an interpretative hypothesis?”, and the latter: “How can it be justified?”. The main thesis of the text comes down to a statement that it is the nature of legal reasoning as presented by legal topics which defines both the way of arriving at an interpretative hypothesis understood as a proposal to settle a dispute as well as the way of justification for such hypothesis. As a result of that, a topical point of view is associated with both views being in favour of the genetic and validative value of heuristics in the process of legal cognition and the kind of preferred justification criteria, which, in case of topics, constitutes a consensus of opinions on what, in a specific here and now case, is or might be regarded as just. That means that the final decision on the value of legal reasoning and adjudicationis coming down to connect a specific legal effect with the actual state of affairs will be made on the basis of both the context of legal discovery and the context of justification.
XX
Referat poświęcony został pracy i dorobkowi naukowemu Kazimierza Opałka. Kazimierz Opałek był światowej klasy, wybitnym teoretykiem prawa, a jego twórczość była wielowątkowa. Jego zainteresowania obejmowały historię i historię filozofii prawa, filozofię i metodologię ogólną, metodologię prawoznawstwa, językoznawstwo, aż do teorii dogmatyki prawniczej. Fenomen Kazimierza Opałka polegał między innymi na tym, że nie będąc w ścisłym tego słowa znaczeniu historykiem, stał się jednym z wybitniejszych znawców polskiego Oświecenia, posiadał wiedzę z zakresu metodologii nauk i logiki. W rezultacie zajmował się zarówno historią filozofii prawa, jak i metodologią prawoznawstwa, zwłaszcza zaś problematyką związaną z szeroko rozumianą teorią dyrektyw i norm.
EN
Kazimierz Opałek was born on July 13th 1918 in Cracow. He started studying law at the Jagiellonian University in 1936 and graduate in 1944. He was a worker of the law faculty at the Jagiellonian University holding posts from an assistant to a full professor. Opałek was interested in various fields of science. Main fields of his interest were: theory of law, science about politics, history of politico-legal doctrine; history of science. (short original abstract)
XX
Prawa ochrony środowiska nie da się zakwalifikować jednoznacznie i bez zastrzeżeń jako części prawa publicznego lub jako części prawa prywatnego. Zawiera ono bowiem zarówno elementy charakterystyczne dla prawa publicznego, jak i dla prawa prywatnego. Tym samym można mówić o publicznym prawie ochrony środowiska i prywatnym prawie ochrony środowiska, a zatem rozważać jego różnorodną naturę. Tam, gdzie na plan pierwszy wybija się kwestia interesu publicznego, mówimy o publicznym prawie ochrony środowiska. Tam natomiast, gdzie można dostrzec dominację interesu prywatnego, można mówić o prywatnym prawie ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
Environmental law cannot be classified unambiguously and without reservations as a part of public law or a part of private law. This is because it contains both elements that are typical of public law and of private law. Therefore, there can be talk of public environmental law and private environmental law and, consequently, its diverse nature can be considered. Wherever the issue of public interest comes to the forefront, there can be talk of public environmental law. However, wherever private interest dominates, there can talk of private environmental law. (original abstract)
XX
W artykule dokonano charakterystyki dyskrecjonalnej władzy ustawodawczej. Autor zanalizował problem w ujęciu tradycyjnym (proces legislacyjny sprowadza się do decyzji organów ustawodawczych, a zakres ich dyskrecjonalnej władzy wyznaczają normy konstytucyjne i regulacje prawne przyjęte w ramach organizacji procesu tworzenia prawa) oraz w oparciu o propozycję szerszego ujęcia procesu tworzenia prawa. W tym ostatnim ujęciu proces tworzenia prawa obejmuje wiele etapów (również przedlegislacyjnych), w konsekwencji analiza władzy dyskrecjonalnej powinna dotyczyć różnych podmiotów podejmujących decyzje. Z punktu widzenia przedstawionej charakterystyki zakresu władzy dyskrecjonalnej istotne są nie tylko wyznaczające jej granice przepisy prawa, lecz także standardy demokratycznego państwa prawa. Stopień (nie)respektowania standardów stwarza sytuację ewidentnie różniącą się od naruszenia reguł prawnych, ale mającą istotny wpływ na tworzone prawo i funkcjonowanie całego systemu prawnego. Ponadto stanowi on również wyzwanie dla sądów i wpływa na korzystanie z dyskrecjonalnej władzy przez sędziów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to provide a comprehensive description of the problem of legislative discretion. The study employs two approaches to the issue, traditional and holistic. The former considers the legislative process in its essence, as decisions of legislative bodies, and their discretionary power being determined by the constitutional norms and legal regulations adopted within the lawmaking process. The latter, broader perspective on the legislative process involves other stages (including the pre-legislative stage), thus implying that the discretionary power should encompass various decision-makers. Following this approach, the scope of legislative discretion is determined not only by the legal provisions but also the principles of a democratic state of law. While the degree of (non-)compliance with the standards in question is evidently different from the violation of the rules of law, it does have a significant impact on the passed laws and the functioning of the entire legal system. It also constitutes a challenge to the courts and affects the use of discretion by judges. (original abstract)
XX
Zadaniem tej pracy i ambicją autora nie jest oczywiście próba zdefiniowania pojęcia prawa. Wskazując na problem braku jednoznaczności w definiowaniu, a później w stosowaniu pojęcia, autor stawia sobie o wiele bardziej ograniczone cele. Poszukuje raczej bowiem precyzji wypowiedzi, o którą dziś zaiste trudno, także, niestety, w dyskusjach może nie tyle prawniczych, co dotyczących zjawisk prawnych, gdzie myli się często stan de lege lata ze stanem postulowanym, de lege ferenda. (fragment tekstu)
15
Content available remote The Right to Good Administration - Outline
71%
XX
Standardem europejskim jest zasada dobrej administracji wywodzącą się z idei państwa prawnego, wspólną dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Obejmuje ona miedzy innymi obowiązek starannego i bezstronnego zbadania relewantnych okoliczności sprawy, obowiązek rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, obowiązek uzasadnienia decyzji, prawo do bycia wysłuchanym i dostępu do akt. (abstrakt oryginalny)
EN
European standard is the principle of good administration derived from the idea of the rule of law, the constitutional traditions common to the Member States of the European Union. It includes, inter alia, the obligation to examine carefully and impartially of relevant circumstances of the case, the obligation to hear the case within a reasonable time, the obligation to give reasons for decisions, the right to be heard and access to the file. (original abstract)
XX
Potrzeba komparatystycznego badania prawa pracy nie jest nowa, wydaje się jednak, że ta metoda badawcza zyskała na znaczeniu w momencie jednoczenia się państw europejskich, działających obecnie jako Unia Europejska. Rozszerzanie zasięgu prawotwórczego Unii Europejskiej pozwala badać prawo pracy również na płaszczyźnie jego ujednolicania oraz wpływu instytucji stanowionych przez prawo unijne na prawodawstwa krajów członkowskich oraz tych, które wciąż pozostają niezrzeszone. Niezastąpionym wzbogaceniem prowadzonych badań jest odwoływanie się do doświadczeń innych porządków prawnych, przyjętych przez nie rozwiązań oraz mechanizmów funkcjonowania różnych instytucji prawnych. Współczesne zdobycze techniki, szczególnie Internet, oraz względna łatwość podróżowania pozwalają znacznie szybciej niż kiedyś docierać zarówno do źródeł prawa innych państw, jak i do znawców tychże praw Wszystko to ułatwia prowadzenie badań naukowych o charakterze komparatystycznym. W celu poszerzenia perspektyw ścisłej międzynarodowej kooperacji naukowców zajmujących się badaniem prawa pracy powstają sieci umożliwiające współpracę. Siecią zrzeszającą pracywistów z całego świata jest np. Labour Law Research Network (LLRN). Rozmach przedsięwzięcia LLRN jest bardzo duży. Formuła taka wydaje się niezmiernie interesująca i istotna. Jednak nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w zakresie pożądanych płaszczyzn ułatwiających komparatystyczne badanie prawa pracy. Powstałą lukę starają się wypełnić założyciele Labour Law Education Society (LLES). (fragment tekstu)
EN
Comparative research has a major importance for labour law analysis - especially since EU legislation has a significant impact on legal notions and institutions also in domestic laws in Europe. A useful tool for cross-national research are nets of labour law researchers. A new one, designed for direct and close cooperation, is Labour Law Education Society. Its founding conference 'Developments in Labour Law from a Comparative Perspective' was held on 23rd and 24th of May 2014 in Cracow, Poland. The meeting was attended by members of the following research centres: Vytautas Magnus University (Lithuania), University of Novi Saad (Serbia), University of Kragujevac (Serbia), University of Lapland (Finland), University of Lodz (Poland), Allerhand Institute (Poland). In addition to the organizational aspects, the meeting consisted of two days of valuable discussion panels, following papers presented by participants. This publication reports the most important theses and questions expressed during the conference, covering currents topics that are discussed by labour law researchers in the abovementioned countries. More information and contact details to LLES can be found on: www.labourlawedu-soc.wordpress.com. (original abstract)
EN
In conclusion, the desire to commit an act would not change the ascertainment that the act should be committed with direct intent will, however, impact the intent and the burden of the act by satisfying additional subjective elements. Only art. 30 of the ICC Statute is an exception presenting the definition of "mental element", though it is perceived differently by the doctrine representatives from different countries. The concept by O. Triffterer has not won worldwide recognition among the supporters of the theory that there should be applied the provision stipulating otherwise than art. 30 of the ICC Statute and those who do not recognise the difference between "Tatbestand" and "mens rea". It seems that the Triffterer's concept has not been approved as, allegedly, the principles of criminal responsibility should be distinguished from the crime definitions within the ICC jurisdiction. Taking into account the ICC experience, a conclusion may be drawn that art. 30 is applied when there are no other specific provisions relating to mental element in the regulations of the ICC Statute, the Elements of Crime or customary law. (original abstract)
XX
Publikacja stanowi drugi z cyklu artykułów poświęconych konceptualizmowi prawniczemu jako ogólnej teorii prawa. Autor analizuje analogie między konceptualizmem prawniczym a znanymi dotychczas podstawowymi teoriami prawa. Celem artykułu jest wskazanie, że konceptualizm prawniczy może być traktowany jako wspólny mianownik dla dotychczasowych teorii ze względu na obecną w konceptualizmie oraz w innych teoriach poważną rolę rozumu. Konceptualizm może również zastąpić dotychczasowe teorie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is the second in a series of articles devoted to legal conceptualism as a general theory of law. The author analyses analogies between legal conceptualism and the hitherto known basic theories of law. The aim of the article is to show that legal conceptualism can be treated as a common denominator for the existing theories because of the important role of reason present in conceptualism and other theories. Conceptualism can also replace existing theories.(original abstract)
XX
Badania nad statusem naukowym dogmatyki prawa nie należą obecnie do głównego obszaru zainteresowań teorii czy filozofii prawa. określenie "paradygmat dogmatyki prawa" weszło do słownika teorii prawa, a jego używanie sugeruje nawiązanie do teorii Kuhna. Nie należy jednak zakładać, że ilekroć mówi się o "paradygmacie" dogmatyki prawa ma się na myśli teoretyczne uwikłanie tego terminu; może on znaczyć tyle co wzór, model itp. Konteksty mówienia o paradygmacie dogmatyki prawa w mocniejszym, teoretycznym sensie wskazują na krzyżowanie się różnych intencji. Po przypomnieniu niektórych elementów teorii Kuhna, ważnych z punktu widzenia zastosowania jej do nauk społecznych (2), zajmiemy się analizą badań Aulisa Aarnio poświęconych zastosowaniu koncepcji paradygmatu dla wyjaśnienia fenomenu dogmatyki prawa, wykazując ich ewolucję prowadzącą do konkluzji o zasadniczej stałości paradygmatu dogmatyki prawa (3). Dalej zajmiemy się próbą wyjaśnienia przyczyn niepowodzenia paradygmatycznego opisania dogmatyki prawa (4). Konkluzje powiązane będą z odniesieniem się do tezy Aleksandra Peczenika o wartości sposobu uprawiania dogmatyki prawa dla dyskursu praktycznego w ogóle (5). (fragment tekstu)
EN
Aulis Aarnio in a few studies examined the applicability of the concept of scientific paradigm created by Thomas T. Kuhn to describe the legal dogmatics. First of all, the aim of that study was to elucidate the changes in legal dogmatics. He stated that the paradigm of legal dogmatics, in principle, does not change because it is impossible to indicate a crisis crucial to change the paradigm. Variations occur only within a dogmatist legal theories or in ways of interpreting the basic disciplinary matrix. This phenomenon can be explained by the fact that legal dogmatics are basically oriented practically rather than cognitively. Legal dogmatics serve legal practice by solving problems of interpretation and application of the law. Assumptions about the nature of the objects perceived from the perspective of that practice, the relationship between them, the way to explore these objects and the operations concerning them, do not need to have theoretical nature. Objects, in which legal dogmatics are interested as text and meaning, are not natural objects, so we cannot speak about the crisis in describing them.(original abstract)
XX
Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, czy prawodawca może odsyłać do takich (szeroko rozumianych) pozaprawnych norm postępowania, które są niezgodne z obowiązującym prawem. (fragment tekstu)
EN
This paper attempts to analyze the problem of the out-of-system references to the norms conflicting with legal order. The author tries to research the problem taking as a startingpoint a question if the lawmaker is authorized to enact provisions (norms) referring back to such - other than legal - norms (or evaluations) that conflict with legal order. Especially it can happen when the lawmaker uses so-called general clauses or when the legal norm refers to some codes of professional ethics, which were not created by the lawmaker but by another body. It is possible then that a social norm (or the norm of the code), which is a norm of reference, turns out to be in conflict with some legal norms. The answer for above-mentioned question is - according to the author - negative and this fact has several important consequences for the method of controlling the conformity of the normative act with the superior act. The most important of these consequences is that the subject of a control should be a legal provision that refers to the out-of-system norm and not such a norm itself. The controller must check if the provision refers to social norms that conform with legal order - within this range the provision itself conforms with legal order, outside - it doesn't. Such a method lets the controller adjudicate in what range the provision (and the norm that is constructed on its basis) conforms with legal order (and so is binding) and in what range it doesn't conform with a legal system (and so is not binding). Simultaneously, such a method doesn't let the controller (for example Constitutional Tribunal) interfere in the rule of reference which after all is not of a legal kind. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.