Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo handlowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Decentralization of the public administration means awarding to independent organizations and organs possibility of forming their lawful system in a sphere qualified by the act. Their aims are fixed in the act. The aim of chambers of commerce, as decentralized business organizations, is representing the economic interests of businessmen in their productive, commercial, architectural or service activity, particularly in relation to the public administration and to the external trade. The funds of chambers of commerce (mostly the membership fees and the business earnings) should be convergent with aims and tasks which they realize. It is conducive to employ proper group of experts prepared in a sphere of economic problems, appropriate material resources and information. The staff organs of chambers of commerce should be more specialized in consultative and advisory functions. They should offer specialistic servicing for businessmen, for instance: in schoolings and conferences (relating to: tax law, law of work and social insurance, gaining of public funds). The aims, tasks and functions of chambers of commerce still should be adapted to businessmen’s needs. The activity of chambers of commerce is supervised according to a criterion of a legality with an abiding feature of their autonomy. Rationalization of the lawful status of chambers of commerce will contribute to the increase of their importance of support of business development, Polish industry, trade and servicing. The efficiency of an activity of chambers of commerce is expressed in extent of accomplishment their aims, tasks and in securing the realization of businessmen’s needs.
2
Content available remote Dopłaty przy transgranicznym łączeniu się spółek
100%
XX
Analiza problematyki instytucji dopłat przy transgranicznym łączeniu się spółek pozwala przyjąć, że regulacja w tym zakresie jest niejasna, nieczytelna, zawiera luki oraz będzie wywoływać wiele problemów w praktyce. Dopiero upływ czasu i praktyka stosowania prawa wskażą nowe problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Ogromna ilość systemów prawnych, które mogą mieć zastosowanie przy procesie transgranicznego łączenia spółek powoduje, iż systemy te wzajemnie się przenikają, nie funkcjonują one bowiem w oderwaniu od siebie, co może czasem być przyczyną trudności w ich wzajemnym i jednoczesnym praktycznym zastosowaniu (fragment tekstu)
EN
Following the decision on cross-border mergers of limited liability companies in accordance with Directive 2005/56/EC of October 26, 2006 of the European Parliament and the Council of Europe, the Polish legislator responded by implementing changes resulting in subsequent introduction of chapter 21, section I, title IV to commercial companies code. As a result, the issue of surcharge may cause substantial theoretical and practical problems. This concern is based on the ground that cross-border mergers are subject to their respective national laws which often do not operate in the same terms. Presently, the European Union is composed of 27 states and the directive is applicable in some non-member countries as well, namely Norway and Iceland, two distinguishable constituents of the European Economic Area. The impetus for the directive came from the need to create legal possibilities as well as to facilitate the merging process in the European Union and the European Economic Area member states. Arising from present-day necessities of large-scale economic, capital, and commercial integration, such legal practices as discussed in this paper are considered to be fundamental to the well-being of Polish entrepreneurs.(original abstract)
PL
W związku z dynamicznym rozwojem stosunków gospodarczych w ostatniej dekadzie oraz wzrostem ilości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), problematyka umorzenia udziałów w spółkach z o.o. nabrała praktycznego waloru. Jeszcze kilka lat wstecz zagadnienie umarzania udziałów w spółce z o.o. pozostawało poza obszarem zainteresowań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa. Ze względu na niedoskonałe rozwiązania w tej materii zawarte w Kodeksie handlowym oraz liczne wątpliwości teoretyczne, instytucja ta nie znajdowała praktycznego zastosowania w działalności spółek z o.o.
EN
The paper examines the grounds and the types of the redemption of shares in the private liability company under the Code of Commerce Companies of Poland. There are two main types of the redemption of shares: voluntary (gratuitous) and compulsory redemption and one sub-type – automatic redemption. The legal grounds of the application of the institution of redemption of shares are prescribed in art. 199 of the Code of Commerce Entities. In particular, there are also two possibilities of the performance of the redemption of shares – the redemption by net profit and by the reducing of the share (nominal) capital of the Ltd. Author of the paper also elaborates about the aspect of the compensation for the redemption of shares.
XX
Artykuł zatytułowany "Sprzeczność z umową (statutem) spółki jako przesłanka uchylenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej" dotyka jednego z najciekawszych zagadnień prawa handlowego, jakim niewątpliwie jest zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W niniejszym artykule autorzy skupili się na przedstawieniu jednej z przesłanek wniesienia powództwa o uchylenie sprzecznej z normami pozaustawowymi uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W związku z lakonicznym brzmieniem art. 249 i 422 k.s.h. zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji interpretacyjnych, do których autorzy odnoszą się przywołując liczne orzeczenia sądów oraz głosy przedstawicieli doktryny. W szczególności rozważeniu podlega niesamoistny charakter przedmiotowej przesłanki, a także problemy związane z wpływem naruszeń formalnych na treść podejmowanej uchwały. Ponadto, postawione zostaje - aktualne w kontekście najnowszych wypowiedzi doktryny - pytanie o granicę pomiędzy naruszeniem postanowień konstytucji spółki a norm dyspozytywnych powszechnie obowiązującego prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article entitled "Breaching the articles of association as a provision for the undermining the resolution of the general meeting of a company" touches one of the most interesting issues of commercial law, which undoubtedly is undermining of resolutions of the meetings of companies. In this article, authors focus on presenting one of the conditions for bringing an action for annulment of the resolution which is contrary to non-statutory norms. Considering this controversial issue is authors refer to numerous rulings and views of the doctrine. In particular analyzed issues are: nature of the premise, problems related to the impact of the breach on the resolution and lying a border between the violation of the internal regulations of the company and the statutory law. Article contains many rulings and views of doctrine, which are referred to by authors while making their own conclusions. (original abstract)
5
Content available remote Mobilność spółek w systemie prawa handlowego
100%
XX
Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej uzależnione jest od szeregu czynników natury prawnej. Przy czym podmioty założone w oparciu o regulacje wewnątrzunijne traktowane są jak osoby fizyczne, posiadające również obywatelstwo UE. Przy czym, aby móc korzystać ze swobód, jakie zostały im przyznane traktatowo muszą zostać założone zgodnie z ustawodawstwem jednego z Państw Członkowskich. Cecha ta gwarantuje bowiem, iż podmiot legalność w podejmowaniu i kontynuowaniu działalności, co w tym przypadku jest niezwykle ważne. Poza tym jego siedziba statutowa, jak również zarząd muszą się znajdować na terytorium jednego z państw UE. Dopiero spełniając te kryteria można mówić o możliwości przeniesienia działalności gospodarczej spółki z państwa dotychczasowej siedziby na teren państwa przyjmującego, wykorzystując w tym celu przyznane danemu podmiotowi swobody osiedlania się i swobody przedsiębiorczości. Łączy się to czasami ze spełnieniem szeregu przesłanek, a w skrajnych przypadkach z koniecznością przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej spółki, jako warunku niezbędnego dla założenia nowego podmiotu w państwie przyjmującym. Działań tego typu dokonuje się wykorzystując w tym celu przepisy krajowe usdg i Krs, a także zasady funkcjonujące w Jedenastej Dyrektywie odnoszącej się do wymogów ujawniania informacji o oddziałach utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaju spółek podlegające prawu innego państwa. Jest to szczególnie ważkie rozwiązanie, gdyż w każdym z kraju UE obowiązują zbliżone zasady, zmierzające do maksymalnego uproszczenia procedur zakładania, czy też przenoszenia organów zarządczych spółek, co więcej tworzony jest system europejskiego prawa prywatnego, który ten proces ma jeszcze bardziej ujednolicić, by w ten sposób ułatwić zainteresowanym podmiotom zmianę obszaru oddziaływania gospodarczego bez zbędnych formalności. (abstrakt oryginalny)
EN
From the point of view the object of their business is particularly important to facilitate offered by individual nation-states in their internal legal regulations, backed by the conflict of laws (from Lat. Lex fori). Knowing this and using the same instruments, the EU sets supranational legal norms, which in its fundamental importance to promote the expansion of domestic companies outside the current area of their activity, in this way as far as possible to facilitate their functioning and development opportunities. These goals crystallized mainly in the two conditions occurring in the regulations of the Treaty on the Functioning of the European Union, namely the principle of freedom of establishment for EU citizens and the freedom of entrepreneurship, which in its main premise unrestricted grant to the possibility of moving from one territory to another Member State of European Union, thereby increasing the intra mobility of foreign companies. (original abstract)
XX
Z analizy aktów ustawodawstwa postrzegany jest brak i wady regulacji prawnej działań założycieli w trakcie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca, określiwszy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadał założycielom możliwość według własnego mniemania działać podczas utworzenia osoby prawnej. Dlatego w przypadku braku regulacji normatywno-prawnej tych stosunków mogą powstawać sytuacje konfliktowe. Przy rozwiązaniu takich sporów prawnych ważne jest zachowanie bilansu interesów podmiotów stosunku prawnego i ochrona ich praw. Tak więc, rozumienie charakteru prawnego stosunków założycielskich da możliwość, w przypadku powstania konfliktu prawego, wybrać prawidłowy mechanizm ochrony praw i interesów założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (fragment tekstu)
EN
The analysis of the legislation shows that the legal regulation of the actions of founders has its imperfections when related to the limited liability company establishment. Having defined the features of a limited liability company (its charter, the number of members, the volume of responsibility of a company member), the legislator enabled the founders to operate at their own discretion while creation of it. Therefore, when there is no normative legal regulation of these relations conflict situations may occur. While resolving such legal disputes it is essential to preserve the balance of the interests of subjects of legal relations and protect their rights. Consequently, it is vital to understand the algorithm of actions of limited liability company founders when establishing such a company and the legal nature of these relations. Thus, the determination of the legal nature of the relations taking place in the process of a limited liability company establishment will give an opportunity to choose a proper mechanism to protect the rights and interests of limited liability company founders if a legal conflict arises. (original abstract)
XX
W artykule wyjaśniono pojęcie franchisingu, przedstawiono rys historyczny zjawiska oraz prawno-ekonomiczne aspekty franchisingu, a także ukazano szanse i zagrożenia dla prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia franchisodawcy i franchisobiorcy. Autor stawia tezę, że franchising jest najbardziej bezpieczną i nadal niedocenianą formą prowadzenia działalności gospodarczej.
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest prokura, szczególny rodzaj pełnomocnictwa przewidziany w kodeksie handlowym. Omówiono samoistny (niezależny) charakter prokury; stosunek podstawowy (wewnętrzny), z którego płynie dla prokurenta upoważnienie i obowiązek do podejmowania działań na rzecz spółki handlowej; odpowiedzialność cywilną prokurenta wobec spółki-mocodawcy.
EN
The object of this article is procuration, special type of proxy provided for in the commercial code. Discussed independent character of procuration; basic relation (internal) from which follow for procuration authorisation duty to take actions in aid of trading company; civil responsibility of procuration towards authority company.(M.P.)
XX
Artykuł przedstawia rodowód i ewolucję tzw. zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego. Dzięki wyczerpaniu prawa do znaku towarowego, dystrybutorzy mogą podejmować działania dotyczące towarów producentów (np. dalsza sprzedaż, szeroko rozumiane działania reklamowe) na danym terytorium. Z kolei przyjęte w prawie unijnym ograniczenie terytorialne tej zasady pozwala producentom różnicować parametry produktów oferowanych pod tym samym znakiem towarowym na różnych terytoriach (np. EOG i poza nim). W artykule wskazano, że egzekwowanie przestrzegania ograniczonej terytorialnie zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego staje się utrudnione w związku z rozwojem platform handlu elektronicznego, takich jak np. serwis aukcyjny eBay. Serwisy tego typu niwelując znaczenie odległości, umożliwiają nabywcom dotarcie do partii towarów przeznaczonych na odległe rynki. Towary te, choć oferowane pod tą samą marką, co na rynku rodzimym internauty, mogą charakteryzować się odmiennymi parametrami i spełniać inne funkcje marketingowe niż na rynku rodzimym internauty. W konsekwencji dostępność tych partii produktów może wpływać na postrzeganie marki na rynku rodzimym internauty. Jak wynika z orzecznictwa wskazanego w artykule, ten stan rzeczy może mieć istotny wpływać na skuteczność realizacji strategii marek oferowanych na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
It can be therefore concluded from this paper that the right of protection for a trade mark has no absolute range. If it were not for the principle of exhaustion of trade mark rights, dating back to the beginning of the 20th century, it would be impossible for any other entrepreneur, who does not own rights to the trade mark, to use it without the consent of the proprietor. In line with mandatory regulations, trade mark rights within the EEA area are not exhausted, if a given batch of goods has not been put on the market by the proprietor, or if it has been put on the market beyond the EEA. Presented in this article, the dispute between L'Oréal and eBay may prove to become a precedent with regard to the application of the exhaustion concept in e-commerce. The dispute has exposed that the Internet undermines the effectiveness of territorial limitations on which the whole legal construct of the exhaustion principle is based. As a result of enabling purchasers to gain access to batches of goods targeted for remote markets, the Internet may also call into question the effectiveness of marketing strategies based on the geographical differentiation of product brands and products under the same brands. The case of L'Oréal vs eBay also indicates that whether there are factors on the basis of which it may be concluded that an offer for sale or advertisement, displayed on an online marketplace accessible from the territory covered by the trade mark, is targeted at consumers in that territory, should be assessed individually for each case. Undoubtedly, the need to carry out case-law assessments, as compared to the huge scale of transactions carried out online, may subject trade mark proprietors to huge costs related to monitoring the observation of the exhaustion principle on a global scale and to the heightened risk of legal disputes. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska określanego jako efekt spillover (rozlania) prawa Unii Europejskiej na prawo państw członkowskich. Punktem początkowym artykułu będzie prezentacja instytucji prounijnej wykładni prawa handlowego państw członkowskich. Następnie zostaną zaprezentowane przyczyny efektu spillover. Obydwie kwestie będą rozważane z odniesieniem do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również w odniesieniu do przykładów z polskiego prawa handlowego, do których znajduje zastosowanie projunijna wykładnia i w których nastąpił efekt spillover. Ostatnią częścią artykułu będą wytyczne dotyczące pronunijnej wykładni i radzenia sobie z efektem spillover. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the presentation of the phenomena referred to as spillover effect of European Union law on Member State law. The starting point will be the presentation of the institution of Pro-European interpretation of national company law. Subsequently, there will be presented the causes of the spillover effect of European Union law. Both issues will be discussed with the reference to the European Court of Justice rulings concerning commercial law as well as to examples from Polish commercial law, to which Pro-European interpretation applies and where spillover effect occurred. The final part of the presentation will focus on guidelines concerning Pro-European interpretation and handling spillover effect. (original abstract)
XX
Ponoszenie odpowiedzialności przez wspólników spółek osobowych jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu. Istnieje wiele rodzajów odpowiedzialności ponoszonej w spółkach osobowych, lecz w większości opierają się one na zasadach spółki jawnej. To, czy wspólnik będzie zobowią- zany ponieść odpowiedzialność zależy od wielu czynników, takich jak na przykład struktura organizacyjna firmy, umowa spółki, czy zaciągnięte przez nią zobowiązania. Sytuacje, w których wspólnik zostanie obarczony odpowiedzialnością lub też będzie miał prawo się od niej uchylić zostały zawarte w niniejszej publikacji(abstrakt oryginalny)
EN
: Accountability by the shareholders of private companies is a very important issue from the standpoint of the safety of trading. There are many types of accountability in partnerships, but for the most part they are based on the principles of a general partnership. Whether the partner will be required to bear the responsibility depends on many factors, such as the organizational structure of the company's articles of association, or obligation incurred by it. Situations in which the partner will be held responsible or shall have the right from the repeal were included in this publication(original abstract)
EN
The paper discusses the issue of the impact of Polish economic legislation on the restoration of the Polish State after the First World War. The author draws attention to those legal regulations that directly influenced the Polish legal order and constituted the result of the activity of the Polish legislature in the years 1918-1939. Most of those regulations were drafted by the Commission of Codification, which had been established under the Act of June 3, 1919, and were related to two periods of economic reform: firstly - the reform conducted by Wladyslaw Grabski along with the earlier legislation mainly related to the period of partition of the Polish state; and secondly - the times after 1926. Significantly, an overwhelming number of regulations were promulgated in the form of decrees with the statutory validity issued by the President of the Second Republic of Poland, which actually eliminated the Polish Parliament from the legislative process. The purpose of these regulations was to unify economically the Polish lands and to create a uniform commercial law. It is worth emphasizing that such enactments as the Industrial Law of 1927, the Commercial Code, the Law of Arrangements with Creditors and the Insolvency Law (all enacted in 1934) remained in force also after 1945. Some of the aforementioned regulations, in particular the Commercial Code of 1934 that was finally repealed at the beginning of this century, largely affected the economic changes after 1989. (original abstract)
XX
Jedną z konsekwencji znaczącej aktywności legislacyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. jest między innymi to, że licznym nowelizacjom podlegają również akty prawne pełniące w systemie prawa szczególną rolę (kodeksy). Czy nowelizacje te wpływają na spójność i przejrzystość zawartych w kodeksach regulacji prawnych? Czy np. zasadniczym motywem podejmowania wielu zmian legislacyjnych, którym podlegał kodeks cywilny w odniesieniu do regulacji prawnych obrotu gospodarczego - w tym zwłaszcza w odniesieniu do regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych - po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego w latach 1989-1990, był zamiar realizacji zasługującego bez wątpienia na aprobatę postulatu uwzględniania potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, poprzez modernizację istniejących, wprowadzanie nowych i ewentualnie rezygnację z tych istniejących regulacji prawnych w omawianej materii, których praktyczne znaczenie i zastosowanie jest obecnie znikome? Czy wobec tego w odniesieniu do aktualnego kształtu części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym można mówić o jej optymalnym stanie, czy też może o nadmiarze albo niedoborze regulacji prawnych w tej materii? Czy istnieją projekty zmian wymienionego obszaru regulacji prawnych i w którym kierunku zmierzają? Przedmiotem niniejszego opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the consequences of the post-1989 significant legislative activity of the Sejm of the Republic of Poland is the fact that legal acts that play a special role in the legal system (codes) are also subject to numerous amendments. What is the influence of such amendments on the cohesion and transparency of the legal regulations included in these codes? Was the intention to fulfil the demands of the business trading of the time, undoubtedly deserving of approval, by modernising the existing regulations, introducing new ones, and - potentially - abandoning those whose practical significance and application is currently marginal in the context of the discussed matter an essential motive for undertaking many legislative changes applied to the Civil Code regarding the legal regulations of economic relations - including in particular the legal regulations of the specific part of commercial contracts law - after the transformation of the socio-economic system in the years 1989-1990? Is it therefore possible to say with respect to the present shape of the specific part of commercial contracts law in the Civil Code that this is in an optimal state? Or perhaps there is an excessive or insufficient number of legal regulations in this matter? Are there any draft amendments to the said area of legal regulations? What directions do they follow? The subject matter of this paper is to search for answers to the questions asked above.(original abstract)
14
Content available remote Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego
75%
XX
Prawo handlowe (prywatne prawo gospodarcze) stanowi, zgodnie z zasadą jedności, dziedzinę będącą częścią gałęzi prawa cywilnego. W związku z powyższym w obrębie prawa handlowego znajdują zastosowanie zarówno zasady gałęziowe prawa cywilnego, jak i zasady dziedziny prawa handlowego, które stanowią rozwinięcie, ewentualnie są modyfikacjami zasad gałęziowych. Zasady prawa handlowego są uznawane za wyrażające podstawowe dla tej dziedziny wartości, cele i funkcje. Ich katalog powinien zawierać następujące zasady: wolności gospodarczej, szybkości obrotu, pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, równości przedsiębiorców, profesjonalizmu, ponoszenia ryzyka gospodarczego, poszanowania praw konsumentów, uczciwości kupieckiej. Zasada uczciwości kupieckiej oznacza obowiązek respektowania dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. Zakres tej zasady jest szeroki, wyznaczony przez klauzulę generalną, a tym samym jej zakres treściowy kształtują wartości pozasystemowe. W każdym przypadku istotą pojęcia "dobre obyczaje" jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. Uczciwość przedsiębiorcy (uczciwość kupiecką) należy odnieść do całokształtu jego działalności, w stosunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zasada uczciwości kupieckiej może być traktowana jako szczególne rozwinięcie zasady słuszności na gruncie prawa handlowego ze względu na specyfikę stosunków prawnych, do których się odnosi. Pozostaje ona w związku z pozostałymi zasadami prawa handlowego. Jej naruszenie wywołuje przede wszystkim sankcje cywilnoprawne. (abstrakt oryginalny)
EN
Commercial law (private economic law) is, in accordance with the principle of unity, the area which is a part of the branch of civil law. In the light of the above, what is applicable within commercial law are both the branch principles of civil law and the principles of the branch of commercial law which supplement, or modify the branch principles. The principles of commercial law shall be regarded as expressing the values, objectives and functions that are fundamental to this area. The inventory of commercial law principles should include the following principles: economic freedom, the turnover ratio, safety and security of business transactions, equal opportunities in entrepreneurship, professionalism, economic risk, respect for consumers' rights and commercial honesty. The principle of commercial honesty involves the obligation to respect good commercial practices. The scope of this principle is broad, established by a general clause, and thus its content scope is shaped by non-systemic values. In any case, the essence of the concept of 'good practice' is the broadly understood respect for another human being. Commercial honesty (honesty of merchants) should apply to the whole of their activities, both in internal and external relations. The principle of commercial honesty can be treated as a special supplement of the principle of equity in the area of commercial law, due to the specific nature of the legal relations it refers to. It remains in relation to other principles of commercial law. Its breach results primarily in civil law sanctions. (original abstract)
XX
Dowody składowe na terytorium dawnego państwa polskiego rozpowszechniły się w drugiej połowie XIX wieku. Po odzyskaniu niepodległości kraj odziedziczył po zaborcach dwa systemy dowodów składowych. 19 lutego 1999 r. sejm RP skierował do komisji sejmowych nowe projekty ustaw dotyczących domów składowych, a więc także instytucji dowodów składowych.
16
Content available remote Is Business Ethics Possible and Necessary?
75%
EN
In this paper I try to define business ethics, the need for it and discuss if it is possible and necessary. I understand business ethics as a subset of applied ethics relating to business activity of human beings. I also explain the differences between ethics and law, especially business ethics and business law, as well as differences between business etiquette, and business ethics. I also argue that the rising challenge from China and India, strong independence movements in Latin America and prolonged socio-economic crisis in Western Europe, as well as the recent events in the US, made it no longer possible to ignore the ethical dimension of business activities. Finally, I signal the fundamental questions of business ethics, such as. What is ownership, and is it moral?Are relationships between labour and capital based on sound moral principles? Where is the border between ethical and unethical methods in fighting the competition? What is the definition of "fair profit"? The conclusion is that as the "invisible hand of the market" rarely solves the ethical problems in business, so business ethics is really a necessity. (original abstract)
XX
Powstaną spółki komandytowo-akcyjne i partnerskie. Osoby prywatne będą mogły tworzyć jednoosobowe spółki akcyjne. Ograniczone zostanie natomiast korzystanie ze spółek cywilnych: ich roczna sprzedaż nie będzie mogła przekroczyć 400 tys. ecu. Jeszcze w 1998 roku projektem ustawy "prawo spółek handlowych", która przyniesie te zmiany, ma zająć się rząd.
XX
Reforma prawa cywilnego (scil. kodeksu cywilnego) narzuca konieczność ustosunkowania się do zagadnień związanych ze wzajemną relacją pomiędzy prawem cywilnym a prawem handlowym. Problem ten jest szczególnie istotny w przededniu ważnych zmian legislacyjnych i przyjęcia odpowiednich koncepcji tych zmian.
XX
Przedmiotem artykułu jest ocena dopuszczalności oraz zasadności występowania wspólnika spółki osobowej, wykonującego zawód adwokata bądź radcy prawnego, w roli pełnomocnika procesowego tej spółki. Dla rozstrzygnięcia powyższego, krótko scharakteryzowano osobową spółkę prawa handlowego jako formę wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, a także zasady jej reprezentacji. Przedstawiona została specyfika pełnomocnictwa procesowego, omówiono korzyści oraz zagrożenia zastosowania zaprezentowanego w tytule zagadnienia, a także przytoczono wybrane poglądy jurysprudencji i judykatury w przedmiotowym temacie(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of this article is the adjudication of the admissibility and justification for an advocate or a legal advisor to act as an attorney ad litem of the partnership of which this advocate or legal advisor is one of the associates. To determine the aforementioned, the partnership as a form of advocates or legal advisors practice, and rules of its representation were shortly characterized. The complexity of the power of attorney was presented. Pros and cons of applying of the issue mentioned in the title were discussed. Moreover the selected views of jurisprudence and judicature in the aforementioned subject were set forth(original abstract)
XX
Jedną z konsekwencji znaczącej aktywności legislacyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. jest między innymi to, że licznym nowelizacjom podlegają również akty prawne pełniące w systemie prawa szczególną funkcję (kodeksy). Czy nowelizacje te wpływają na spójność i przejrzystość zawartych w kodeksach regulacji prawnych? Czy np. zasadniczym motywem podejmowania wielu zmian legislacyjnych, którym podlegał kodeks cywilny w odniesieniu do regulacji prawnych obrotu gospodarczego - w tym zwłaszcza w odniesieniu do regulacji prawa czynności handlowych - po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego w latach 1989-1990, był zamiar realizacji zasługującego bez wątpienia na aprobatę postulatu uwzględniania potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, poprzez modernizację istniejących, wprowadzanie nowych i ewentualnie rezygnację z tych istniejących regulacji prawnych w omawianej materii, których praktyczne znaczenie i zastosowanie jest obecnie znikome? Czy wobec tego w odniesieniu do aktualnego kształtu regulacji prawa czynności handlowych w kodeksie cywilnym można mówić o jej optymalnym stanie, czy też może o nadmiarze albo niedoborze regulacji prawnych w tej materii? Czy istnieją projekty zmian wymienionego obszaru regulacji prawnych i w którym kierunku zmierzają? Przedmiotem niniejszego opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania.(abstrakt oryginalny)
EN
The author of the paper understands the term of "excess of legal regulations" as the situation of imposition of regulations governing a specific institution of the commercial activities law under the Civil Code, which are fully or partially obsolete from the point of view of the needs of contemporary business trading. The term of "deficiency of legal regulations", in turn, is to denote a complete lack of a regulation of a specific institution of the commercial activities law as may be desired in the domain of contemporary business trading, or the existence of such a regulation but in a form that is limited, incapable of addressing the needs and challenges of the said domain. When it comes to the legal regulations of the commercial activities law, the author argues that it is hard to regard the current legal situation in Poland as successfully fulfilling the requirements of a coherent legal system and of the legislative technique principles that are applied therein. In the text, the author provides a detailed explanation of why commercial activities governed by the Civil Code suffer from a substantial deficiency of legal regulations in the scope in question. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.