Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Zaprezentowano niektóre wyniki analiz i studiów prognostycznych IBMER w zakresie kształtowania się zrównoważonej produkcji rolniczej integrowanej z wielofunkcyjnym rozwojem wsi i ochroną środowiska obszarów wiejskich. Na zmniejszającej się powierzchni użytków rolnych (UR) musimy intensyfikować dobrą jakościowo produkcję roślinną i zwierzęcą, przy zmieniającej się strukturze nakładów materiałowo-energetycznych i usług produkcyjnych tak, aby przyszłemu pokoleniu przekazywać środowisko rolnicze i wiejskie w ekologicznej kondycji lepszej od dotychczasowego. Zmiany ilościowe i substytucyjne w nakładach pracy żywej, nakładach materiałowych i inwestycyjnych oraz w nakładach bezpośrednich nośników energii w rolnictwie i jego infrastrukturze wpływają nie tylko na poziom jednostkowych kosztów produkcji rolniczych surowców żywnościowych, ale wpływają także na postępy w zakresie wielofunkcyjności wsi i tempa realizacji regionalnych programów rolnośrodowiskowych. Stosując zaktualizowaną w IBMER metodologię badań dotychczasowego stanu i szacunków prognostycznych w zakresie ponoszonych skumulowanych nakładów materiałowo – energetycznych liczonych metodą rachunku ciągnionego, stwierdzamy, że: – jednostkowa energochłonność produkcji rolniczej liczona liczbą jednostek energetycznych (MJ) na umowną rolniczą jednostkę zbożową (JZ) systematycznie obniża się i będzie ulegać dalszemu zmniejszaniu dzięki racjonalizacji zatrudnienia i stosowania agrochemikaliów, wykorzystywania środków trwałych i ograniczaniu dotychczasowego zużycia paliw stałych (głównie węgla), – efektywność energetyczna (JZ / MJ) zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej jest nadal ujemna, co jest przyczyną słabego rozwoju energetycznego wykorzystywania biomasy, biopaliw i innych odnawialnych zasobów energii (OZE) na obszarach wiejskich, – pozytywne wyniki badań w zakresie równoważenia produkcji rolniczej i integrowania jej z infrastrukturą obszarów wiejskich, stosowania organicznych metod wytwarzania produktów rolniczych oraz wykorzystywania OZE i innej energii niekonwencjonalnej, skłaniają do prognozowania kształtowania się przyjaznego ludziom przyszłościowego modelu wsi i rolnictwa, działającego na chronionych ekologicznie obszarach wiejskich. Konieczne jest podejmowanie dalszych interdyscyplinarnych badań podstawowych i rozwojowych nad poszanowaniem energii i kształtowanego środowiska, między innymi w zakresie ustalania realnych standardów produkcyjnych i bytowych oraz w zakresie ujednolicania stanowisk specjalistów z różnych opcji ekologicznych i energetycznych.
EN
Some results of analyses and forecast studies conducted by IBMER on development of sustainable agricultural production integrated with multifunctional development and protection of rural areas were presented in the paper. Good quality plant and animal production must be intensified on decreasing arable lands (AL) with changing structure of material, energy and production service outlays to make possible leaving the agricultural and rural development to the next generation in a better condition than now. Quantitative and substitute changes in man power expenditure, material and investment outlays and in direct energy carrier expenditure in agriculture and its infrastructure influence not only the level of unit production costs of agricultural raw materials for foodstuff manufacturing, but also affect the progress of rural multifunctionality and the rate of implementation of agro-environmental programmes. Using the methodology of research, updated by the IBMER, on the current state and forecasts concerning cumulated material and energy expenditure computed by the rolling costs method we find that: – unit energy consumption in agricultural production calculated by the number of energy units (EU) per assumed corn unit (CU) decreases systematically and will further decline owing to rationalization of employment and the use of agrochemicals, utilization of durable means and reducing the former consumption of solid fuels (mainly coal), – energy effectiveness (CU/EU) of both plant and animal production is still negative, which is the reason of still insufficient utilization of biomass, biofuels and other renewable energy resources (RER) in rural areas, – positive results of investigations on balancing agricultural production and its integration with rural infrastructure, application of organic methods of agricultural product manufacturing and the use of RER and other unconventional energy sources, allow to forecat human friendly model of future rural areas and agriculture, operating in protected ecological rural areas. It is necessary to undertake further interdisciplinary basic and developmental research on energy saving and environment development including establishing real production and living standards and in order to unify the opinions of specialists from different ecological and energy options.
3
Content available Perspektywy mechanizacji polskiego rolnictwa
100%
PL
Studia prowadzone w IBMER wskazują na wielokierunkowe przemiany jakie zachodzą w organizacji i mechanizacji produkcji rolniczej. Przedstawiono niektóre wyniki, stwierdzenia i wnioski z badania i kształtowania polskiego modelu techniki rolniczej w okresie dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej.
EN
Necessary progress in Polish agriculture mechanization depends on the improvement of the economy of developing agricultural farms. Economy should develop a new moel of agricultural engineering, concerning modernized of new enterprises including: - producers of technical measures foragriculture, - sellers of agricultural machines, - ariculture technical services, - users of agricultural technics, Scientists, advisors, and engineers educated in agricultural engineering will play an important role in supplying the agriculture in new generation machines and in ther rational exploitation.
PL
Dla efektywnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) i realizacji strategii równoważenia regionalnych potrzeb wsi i rolnictwa, niezbędny jest rozwój badań i wdrożeń dotyczących przemian w infrastrukturze i wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Trzeba aktualizować i opracowywać nowe, możliwie proste, metodyki i metody porównań poziomych i pionowych pomiędzy badanymi obiektami przestrzennymi, tj. sołectwami, gminami czy rejonami (powiatami) w wybranym regionie (województwie) czy makroregionie kraju. Zaproponowano przeprowadzać oceny porównawcze z podziałem na: – charakterystyki badanych obiektów (np. gmin), – ich rozwoju infrastrukturalnego, – wielofunkcyjność badanego obszaru wiejskiego. Charakteryzowanie badanych obiektów (gmin) proponuje się poprzez oszacowanie przynajmniej 10 czynników dotyczących powierzchni (ogólna, leśna, UR, TUZ i jakości gleb) oraz mieszkańców i ich gospodarstw domowych związanych i niezwiązanych z gospodarstwami rolniczymi. Dotychczasowy rozwój poziomu infrastrukturalnego technicznej gminy da się określić 10 czynnikami, których parametry można oszacować liczbami procentowymi (%) w stosunku do liczby gospodarstw domowych w gminie. Charakteryzowanie wielofunkcyjności gminy można by ustalać wg miejsc i struktury zatrudnienia czy źródeł utrzymania mieszkańców. Zaproponowano uwzględnianie 15 źródeł utrzymania „etatów” pracowniczych i 20 czynników oceny stopnia wielofunkcyjności gminy. Niezbędne dane wejściowe do ocen poziomu infrastruktury technicznej i wielofunkcyjności gmina można uzyskać z materiałów Narodowych Spisów Powszechnych (NBP) i Powszechnych Spisów Rolnych (PSR) z 1996 i 2002 r. oraz z aktualnych danych statystycznych gromadzonych w samorządach terytorialnych. Podjęto próby wyliczania syntetycznych parametrów (wskaźników) liczbowo charakteryzujących poziom rozwojowy badanego obszaru oraz poziom jego infrastruktury i wielofunkcyjności. Zaproponowana nowa metodologia oparta jest na studiach literatury oraz obserwacjach terenowych kilku wybranych gmin. Te propozycje metodyczne, przed ich zaleceniem do praktycznego lub edukacyjnego stosowania, muszą być zweryfikowane w trakcie badań szerszej zbiorowości gmin. Niezbędne jest też prowadzenie studiów i badań podstawowych nad poprawnym metodycznie określeniem współzależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi przestrzeń, infrastrukturę i wielofunkcyjność obszarów wiejskich w różnych regionach kraju.
EN
For more efficient realization of the National Plan of Development and the strategy of equalizing regional needs of rural areas and agriculture it is necessary to develop applied research on changes in the infrastructure and multifunctional character of rural areas. It is necessary to update and develop new methodologies and methods of horizontal and vertical comparisons of the studied space objects, i.e. villages, communes or regions (counties) in a selected region (province) or macro region of Poland. A comparative assessment has been suggested with a division into: – characteristics of studied objects (e.g. communes), – their structural development, – multifunctional character of the studied rural area. Proposed characteristics of researched objects (communes) should by based on an assessment of at least 10 factors pertaining to the area (total area, forest, arable area, permanent grasslands and soil quality) and rural dwellers, their households connected and unconnected with farms. A hitherto development of commune technical infrastructure can be determined using 10 factors, the parameters of which may be assessed by percentage numbers (%) in relation to the number of households per commune. Characterizing of commune multifunctional character may be established according to jobs and employment structure or sources of income of the inhabitants. It was suggested to consider 15 sources of income “employment” and 20 factors of assessment of a commune multifunctional character. The input data necessary to assess the level of technical infrastructure assessment and multifunctional character of communes may be obtained from material of the National Census and Agricultural Census from 1996 and 2002 and recent statistics accumulated by territorial self-governments. Attempts have been made at stating synthetic parameters (indices) numerically characterizing the development level of the studied region and the level of its infrastructure and multifunctional character. Suggested new methodology bases on literature studies and field observations in several selected communes. The methodological suggestions should be verifies through research on a greater group of communes before they could be used in practice. It is necessary to conduct studies and basic research on proper determination of interrelations between parameters describing space, infrastructure and multifunctional character of rural areas in different parts of the country.
EN
IBMER energy forecast concerning country and agriculture demand on direct energy carriers was presented. Exploitation of renewable energy sources was taken into consideration too. The complex research, development and practical application activities are postulated. These activities could increase the exploitation of renewable energy sources in the country, agriculture and other branches of national economy and will cause that in 2020 the energy balance in Poland will in 14% consist of renewable energy sources and other non-conventional energy.
PL
Zaprezentowano prognozę energetyczną Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, dotyczącą zapotrzebowania wsi i rolnictwa na bezpośrednie nośniki energii, a w tym na wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii (OZE). Postulowano kompleksowe działania badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, dynamizujące zwiększanie wykorzystywania OZE na wsi, w rolnictwie i w innych działach gospodarki narodowej, tak aby w 2020 r. dojść do pożądanego bilansu energetycznego kraju z udziałem ponad 14% OZE i innej energii niekonwencjonalnej.
PL
Zaprezentowano wyniki studiów prognostycznych autora w zakresie niezbędnego rozwoju infrastruktury rolniczej, na tle przewidywanego kształtowania się przyszłościowego modelu rolnictwa i jego obsługi do 2030 r. Poziom infrastruktury rolniczej musi być zintegrowany z poziomem infrastruktury obszarów wiejskich powiązanej z całą infrastrukturą kraju. Infrastruktura ta powinna spełniać wymagania wynikające z aktualnego postępu naukowo-technicznego oraz z przyszłościowych potrzeb ludności rolniczej i wiejskiej. Rozwój infrastruktury rolniczej będzie przynosić wymierne efekty produkcyjne, energetyczne, ekonomiczne, ekologiczne, socjalne i społeczne. Uznano, że najtrudniejsze w realizacji, a równocześnie najpotrzebniejsze będą inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej w kraju, na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Kolejno ważne są i będą inwestycje związane z kanalizacją i sanitacją wsi, inwestycje drogowe i energetyczne oraz inwestycje związane z obrotem towarowym, usługowym, doradztwem i informatyzacją. Coraz większego znaczenia nabiera modernizacja i rozwój infrastruktury wewnętrznej towarowych gospodarstw rolnych. Niezbędne nakłady na infrastrukturę wewnętrzną oraz rozwój infrastruktury lokalnej będą pochodzić w znacznej części z dopłat, dotacji i kredytów ze środków pomocowych Unii Europejskiej (UE) oraz dotacji budżetu centralnego i budżetów samorządowych. Duże znaczenie mają środki UE przekazywane w ramach realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, rozwoju województw wschodnich i innych. Należy podejmować starania, aby programy pomocowe UE działały także po 2013 r., a realizowana wtedy nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) bardziej sprzyjała rozwojowi infrastruktury wewnętrznej i lokalnej, nawet kosztem ograniczania dopłat bezpośrednich.Trzeba rozwijać inwestycje infrastrukturalne, pomimo panującego kryzysu finansowego. Inwestycje te podobnie jak nakłady na badania i informatyzację stwarzają możliwości szybszego wejścia na drogę dalszego zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i całej gospodarki żywnościowej.
EN
Presented were the results of prognostic studies conducted by the Author on the necessary development of agricultural infrastructure against the background of the future model of agriculture and its services until 2030. The level of agricultural infrastructure must be integrated with the level of rural infrastructure which is connected with the infrastructure of the whole country. The infrastructure should meet the requirements resulting from the current scientific progress and the future needs of farmer and rural populations. The development of agricultural infrastructure will bring measurable results in the spheres of production, energy, economics, ecology, as well as social effects. Infrastructural investments in water economy of Poland, in rural areas and in agriculture were considered the most difficult for realization but at the same time the most needed ones. Investments in the construction of sewerage and sewage disposal systems in the country, outlays on road and electricity lines and investments in commodity turnover, services, advisory and informatization have been considered in the next place. Modernization and development of internal infrastructure of agricultural commodity farms are becoming increasingly important. A major part of necessary outlays on internal infrastructure and the development of local infrastructure will originate from payments, donations and credits from the European Union assistance funds and from donations from the central budget and self-government budgets. The EU funds allocated to the realization of rural development, regional development, eastern provinces development plans and other are of crucial importance. Endeavours should be made to ensure that the EU programmes would operate also after 2013 and the Common Agricultural Policy (CAP) would be more favourable for the development of the internal and local infrastructure, even at the cost or reducing the direct payments. The infrastructural investments should be developed despite the current financial crisis. These investments, similarly as outlays on research and informatization create possibilities for faster sustainable development of rural areas, agriculture and whole food economy.
PL
Przedstawiono metodyczny i techniczny przykład sporządzania projektu zmian organizacyjnych i technicznych w gospodarstwach rodzinnych wraz z określeniem skutków wprowadzania tych zmian w ciągu 3-5 lat. Najlepiej jest wykonać projekt urządzenia i zmechanizowania gospodarstwa metodą technologiczną, adaptując istniejące lub sporządzając nowe karty technologiczne dla każdego rodzaju produkcji, jaką chcemy prowadzić w urządzanym gospodarstwie. Analiza takiego projektu pozwala na wnioskowanie o efektach i efektywności wprowadzonych zmian oraz może być podstawą do starań o preferencyjny kredyt inwestycyjny na modernizację lub tworzenie nowego gospodarstwa rolniczego.
EN
Methodical and technological example of planning the changes in organization and technical equipment of family farms is presented as well as the effects of providing the changes over 3-5 years. The best way for projecting management and mechanization of the farm is a technological method based on adaption of existing technologies or developing the new ones for every branch of production to be provided on the farm. Analysis of such project enables to evaluate the intended results and efficiency of implemented changes. On such basis the preferential investment credit may be obtained for modernization of the farm or for arranging the new one.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.