Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Methods of management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
In small and medium-sized enterprises (SMEs), the ways of operating are dependent on the specific nature of their business activity, while management methods are often used intuitively. The paper shows that specialization, defined as offering products to companies from one or from two to four industries, is of great importance among SMEs in the gas sector. The analysis of the applied management methods allows us to conclude that the most important ones are those related to human capital.(original abstract)
XX
Ostatnie dziesięciolecie, a zwłaszcza ostatnie lata XX wieku, w światowej nauce i praktyce zarządzania przynoszą wiele nowych koncepcji i metod zarządzania organizacjami, w tym koncepcji i metod zarządzania zmianami. Jedną z ich cech charakterystycznych jest to, iż nie mieszczą się one w ramach tradycyjnych funkcji zarządzania, takich jak: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Mają zwykle bardziej wszechstronny i uniwersalny charakter. Starają się wkraczać w kilka lub wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa oraz wypełniać znaczną część, a nawet całość procesu zarządzania w tych obszarach. Przedmiot zarządzany (np. przedsiębiorstwo) jest jeden i proces zarządzania - choćby najbardziej złożony - również jeden, a koncepcji i metod zarządzania wiele i to różnorodnych. Sytuacja ta rodzi pytania o relacje między różnymi koncepcjami i metodami zarządzania, o możliwość i celowość ich łącznego (w przypadku komplementarności), bądź alternatywnego (w przypadku substytucyjności) stosowania. Aby podjąć próbę odpowiedzi na te pytania, pomocne byłoby określenie i przeanalizowanie wspólnych płaszczyzn (elementów, rozwiązań, cech, zasad) między różnymi koncepcjami i metodami. Temu właśnie celowi poświęcone zostało nasze opracowanie. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz interpretacja wyników badań empirycznych dotyczących współwystępowania controllingu z innymi metodami zarządzania w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Uznano, że kompleksowość controllingu powoduje, że koncepcja ta de facto skazana jest na częste współwystępowanie z innymi metodami zarządzania. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące współwystępowania controllingu z 12 innymi metodami zarządzania w parach. Do pomiaru częstości współwystępowania controllingu w parach z innymi metodami posłużono się wartością wskaźnika średniego procenta. Metody, z którymi controlling współwystępuje istotnie częściej, aniżeli występuje bez nich oraz aniżeli te metody występują bez controllingu stanowiły CRM, ERP, KM, outsourcing i BPM.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to present and interpret the results of the empirical research concerning the use of controlling along with other modern methods of management in the enterprises functioning in Poland. It is considered that the comprehensiveness of controlling leads to the fact that this concept is de facto made to coexist with other management methods. The results of empirical studies concerning the coexistence of controlling with 12 other methods of management in pairs are presented. For the analysis of the coexistence of controlling in pairs with other methods of management, we used the value of average percentage. The methods with which controlling coexists significantly more often than it exists without those methods and than these methods exist without controlling are: CRM, ERP, KM, outsourcing, BPM.(original abstract)
XX
W artykule uzupełniono opis ewolucji metod o kontinuum czasowe. Omówiono wyniki próby określenia tempa zmian ewolucyjnych metod oraz wyjaśniono rozbieżności w opisach metod zarządzania.
XX
Niniejszy artykuł rozpoczyna prezentacja uwarunkowań oraz określenie wymiarów wpływających na dobór metod zarządzania. Następnie autor dokonuje próby uszczegółowienia sposobu rozwiązania problemu badawczego przez zaproponowanie szczegółowej procedury doboru metod zarządzania. W kolejnej części publikacji podjęta zostaje próba określenia zastosowania metod zarządzania dla konkretnej fazy rozwoju gospodarki, jakim aktualnie jest gospodarka 4.0. Autor przyjmuje tezę, że dla każdej fazy rozwoju gospodarki konieczne jest wartościowanie i hierarchizowanie metod zarządzania, oraz prezentuje przykładowe rozwiązanie tego problemu badawczego dla gospodarki 4.0. W końcowej części artykułu omówione zostały kierunki doskonalenia metod zarządzania w warunkach uwzględnienia perspektyw dalszego rozwoju gospodarki - na przykład osiągnięcia charakteru gospodarki 5.0.
EN
This article starts with a presentation of the conditions and a definition of the dimensions that affect the choice of management methods. Next, the author attempts the particularization of a method to solve the research problem through proposing a detailed procedure of selecting management methods for a specific stage of economic development. The next part of the paper tries to define the application of management methods for a specific stage of the development of the economy currently featuring economy 4.0. The thesis is assumed that for each stage of economic development it is vital to evaluate and prioritize management methods, and example solutions of the research problem for economy 4.0 are presented. The final part of the paper discusses the directions of perfecting management methods within the limits of the perspectives for further development of the economy, for example towards achieving the character of economy 5.0.
XX
Trend związany z zastosowaniem w praktyce wartości korporacyjnej pojawił się we wczesnych latach 80., kiedy to powstał nowy model zarządzania organizacją. W tym ujęciu wartość korporacyjna dotyczy pracowników, a nie tylko innowacyjnego sprzętu i technologii, ponieważ ten model opiera się głównie na wydajności pracowników, którzy z kolei mają wpływ na rozwój firmy. Wcześniej model organizacyjny koncentrował się w większym stopniu na zyskach, a dopiero po latach 50. zaczął się skupiać na innowacjach, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego, czyli kluczowych pracowników. Niemniej jednak model ten nie mógł ustanowić w organizacji ładu w zakresie obowiązków, wynagrodzeń, a w związku z tym zysków i rozwoju firmy. Celem artykułu była identyfikacja korzyści turkusowego modelu zarządzania oraz istotność pracowników w organizacji i ich potencjał pobudzony przez turkusowy model zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The trend related to the application of corporate value in practice appeared in the early 1980s, when a new organizational management model was created. In this concepts, corporate value applies to employees, not just innovative equipment and technology, because this model is based mainly on the productivity of employees who in turn have an impact on the company's development. Previously, the organizational model focused more heavily on profits, and only after the 1950s began to concentrate on innovation, taking into account the human factor, or key employees. Nevertheless, this model could not establish an order in the organization in terms of obligations, wages and, therefore, profits and development of the company. The aim of the article was to identify the benefits of the model of turquoise management and the significance of employees in the organization and their potential stimulated by the turquoise management model.(original abstract)
XX
Celem tego artykułu jest syntetyczne przedstawienie wybranych metod i technik zarządzania, które zostały zastosowane w wiodących przedsiębiorstwach na kwiecie. Metody te odniesiono do programów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz do otoczenia technicznego. Metody zarządzania i pewna filozofia firmy stanową podstawę funkcjonowania korporacji która decyduje o jej sukcesie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is to present selected methods of management, which are applied at the biggest companies in the word. These methods are applied in a technical environment and computers programs CMMS (computerised maintenance management system), which has been presented. The methods of management, which are a philosophy of a company and set a company, influence its success. (original abstract)
XX
W opracowaniu o charakterze teoretycznym podjęto próbę uzupełnienia, z perspektywy wymagań współczesnej metodologii zarządzania, dorobku teorii metod zarządzania o zespół determinantów ich doboru oraz o dostrzegane ich miejsce i funkcje w procesie zarządzania organizacyjnego. We wstępie przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu oraz główne cele podjętego opracowania, za które przyjęto po pierwsze przedstawienie wymagań współczesnego podejścia do zarządzania oraz typów determinantów, które powinny być uwzględnione przy doborze metod zarządzania według reguł współczesnej metodologii zarządzania, po drugie ukazanie miejsca i funkcji metod zarządzania w sferach objętych metodologią zarządzania oraz przedstawienie proponowanych metod zarządzania ukierunkowanych na rozwijanie niematerialnych zasobów organizacji i uznanych za określone uzupełnienie dominującego zbioru metod. W części opracowania zawierającej materiały i metody opisano główne podejścia do zarządzania, kierunki ich ewolucji, postulowane reguły dobrego zarządzania oraz dyskusję dotyczącą metod zarządzania. W zakresie wyników i dyskusji przedstawiono typy determinantów metod zarządzania ze sfery epistemologicznej, praktyczno-koncepcyjnej i praktycznej oraz dostrzegane ich miejsce i funkcje w postulowanej metodologii zarządzania. We wnioskach, na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawiono proponowane metody zarządzania zorientowane na rozwijanie niematerialnych zasobów, które z jednej strony stanowią podstawę konkurencyjności współczesnych organizacji, z drugiej strony mogą stanowić uzupełnienie funkcjonującego zbioru metod zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
This theoretical study attempts to supplement, from the perspective of the requirements of contemporary management methodology, the achievements of the theory of management methods with a set of determinants of their selection and their perceived place and functions in the organizational management process. The introduction presents the rationale for the choice of the topic and the main objectives of the study which are: firstly presenting requirements of a modern approach to management and types of determinants which should be taken into account when choosing management methods according to the rules of modern management methodology, and secondly showing the place and function of management methods in spheres covered by the management methodology and presentation of the proposed management methods aimed at developing non-material resources of the organization and recognized as a specific complement to the dominant set of methods. The part of the study containing materials and methods describes the main approaches to management, directions of their evolution, postulated rules of good management and discussion on management methods. In terms of results and discussions, the types of determinants of management methods from the epistemological, practical-conceptual and practical spheres are presented, and their place and functions are recognized in the postulated management methodology. In the conclusions, based on the conducted analysis, the proposed management methods focused on the development of non-material resources, which on the one hand form the basis for the competitiveness of modern organizations, on the other hand may complement the existing set of management methods.(original abstract)
XX
W artykule omówiono problem kształtowania obszaru metod i praktyk w systemie zarządzania przedsiębiorstw. Dokonano przeglądu klasyfikacji instrumentów zarządzania występujących w literaturze, a następnie zaproponowano własny model ich strukturalizacji na: filozofie i koncepcje zarządzania, metody zarządzania i praktyki zarządzania. Kluczowym elementem artykułu jest zaproponowanie procedury kształtowania metod i praktyk zarządzania w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the problem of forming the area of methods and practices in the system management is discussed. The authors overview the literature on the classification of management tools, and then propose their own model of their division into: philosophies and concepts of management, management methods and management practices. The key element of the article is the proposal of the procedure of the development of methods and practices of the management in an organization.(original abstract)
11
Content available remote W kwestii pojęcia rozrachunku gospodarczego
100%
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba całościowego spojrzenia na pojęcie rozrachunku gospodarczego, ukazania rozmiarów polaryzacji poglądów na najistotniejsze kwestie dotyczące tego zjawiska oraz weryfikacji tych poglądów w świetle dorobku naukowego oraz doświadczeń państw socjalistycznych w dziedzinie doskonalenia systemu zarządzania gospodarką. Z uwagi na rozmiary przedsięwzięcia autor koncentruje uwagę na najistotniejszych problemach teoretycznych, ujmując je w sposób możliwie najbardziej syntetyczny.(fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to have a wholesome look at the notion of economic accounts, to show the range of polarization of views on most important issues concerning this phenomenon and to verify these opinions in the light of the wide research material and the experience gathered by the socialist countries in the domain of perfecting the systems of running the economy. The author concentrates his attention around the following theoretical problems: 1) economic accounts as a method of management, 2) economic accounts as an objective economic category, 3) features and principles of economic accounts, 4) economic accounts vs. economic calculations. The following significant questions could be answered owing to the attempt to define this complex phenomenon:
XX
Obecnie obserwuje się potrzebę dużej innowacyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność ta przejawia się we wdrażaniu do praktyki przemysłowej nowych rozwiązań zarówno o charakterze produktowym, technologicznym, jak i organizacyjnym. Problematyka jest o tyle istotna, że obserwuje się szybkie skracanie cykli życia wyrobów, pojawianie się nowych technologii, w tym informatycznych, rośnie dynamika wprowadzania na rynek nowych produktów itp. W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania produkcji. Różnorodność istniejących i pojawiających się nowych metod nasuwa pytanie, na ile metody te są przydatne, gdy wdrażane są oddzielnie, czy też powinny być stosowane łącznie, jakie z tego tytułu firma odnosi korzyści. Podjęto próbę przeanalizowania tego problemu na przykładzie przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Umiejętny dobór i wdrożenie poszczególnych metod powinno przyczynić się do uzyskania określonych korzyści, a w konsekwencji poprawy pozycji konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The need of large innovations of enterprises was observed at present. Innovations this manifests in initiation to industrial practice of new solutions both about product character, technological how and organizational. It problems this is about so many essential it, that shortening cycle of life of articles was observed was quick, appearing in this new technologies computer, the dynamics of introducing on market of new products, and the like grow. The problems in article were introduced connected .from utilization the modern methods of management with production. Variety existing and appearing new methods it pushes on loam methods these question they are useful when they be initiated separately, or else they should be applied together, what .from this title firm brings back advantage. Test of analysing on example of motor trade this problem was undertaken. The skilful selection and the initiating the individual methods should contribute to obtainment of definite advantages and in consequence of improvement of competitive position enterprise. (original abstract)
XX
Artykuł jest propozycją wzbogacenia badań nad zarządzaniem o perspektywę historyczno-psychologiczną. Przypomniano w nim najbardziej spektakularne przykłady prac tego typu, zrealizowane przez D. McClellanda, I. Janisa i M. Seligmana. Dyskutowane są w nim również teoretyczne podstawy współpracy historii i psychologii w kontekście problematyki organizacyjnej. Prezentowany tekst zawiera również autorską koncepcję historii psychologicznej i projekt opartego o nią programu badawczego "Zarządzanie wartościami i przekonaniami w turbulentnym otoczeniu organizacji". (abstrakt oryginalny)
XX
Budżetowanie działalności operacyjnej ma istotne znaczenie jako element procedury planowania działalności gospodarczej. Działania związane z procedurą budżetowania mają sprzyjać odpowiedniemu rozłożeniu wydatków i planowanych przychodów w segmentach czasu. Na tej podstawie odróżnia się budżety operacyjne od strategicznych. W budżetach operacyjnych przeprowadza się procedurę planowania finansowego dla okresu jednego roku. Budżetowanie staje się też elementem zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie finansami - elementem zarządzania budżetowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the link between the budgeting of the company's operations and operational management. The first part presents the concept of budgeting, while the second discusses the stages of the operational budget implementation procedure. (original abstract)
XX
Modelowanie przedsiębiorstwa jest obszerną dyscypliną, która obejmuje różne metody rozwijane przez zróżnicowane środowisko akademickie. Opracowanie dotyczy rozważań na temat pluralizmu metod modelowania przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest przedstawienie podejścia nauk o zarządzaniu do modelowania przedsiębiorstwa i analiza sposobności zastosowania modeli zarządzania do modelowania przedsiębiorstwa. Opracowanie zawiera wyjaśnienia, jak modele zarządzania mogą być zastosowane w zarządzaniu strategicznym technologią informacji i w projektach informatycznych realizowanych dla osiągnięcia ładu informatycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The enterprise modelling is a very wide discipline that covers various methodologies developed by different science professionals. The paper includes consideration on the pluralism of enterprise modeling methodologies. The main goal of the paper is to present management science approach to enterprise modelling and to discuss opportunities to apply management models for enterprise modelling. The paper comprises the explanations of how the management models can be utilized in IT governance and IT (Information Technology) projects for successful IT governance. (original abstract)
EN
In the 80s of the last century, for the whole public sector, due to its low efficiency, old and inefficient administration model begun to replace gradually through multiple used in business management methods. Polish local authorities realize that to achieve beneficial effects is not possible without a modern management system that can help to improve the efficiency and the performance of local government. In addition, we see a lot of changes in economic, social and global, which have the negative impact on the functioning of the local government, and in particular, on its financial situation. In a clash with the growing expectations of the local communities, it forces local authorities to undertake specific activities. The aim of the article is to present selected tools of contemporary management in the local government sub-sector, in particular multi - year financial planning, annual planning in the form of task-based budgeting, public-private partnership and internal management control and audit in context of legal and organizational barriers which influence the effectiveness of their use. (original abstract)
XX
Obecnie, jakość jest podstawowym elementem produktu/usługi, który konkuruje na turbulentnym i nieprzewidywalnym rynku. Kryzys gospodarczy, skrócenie cyklu życia wyrobu, mniejsza rentowność realizowanych projektów, czy też brak płynności finansowej, wymusza na przedsiębiorstwach optymalizację działań organizacji, a w tym zarządzanie ryzykiem.(fragment tekstu)
EN
During the crisis time enterprises try to increase their competitivness by offering to their clients unique products, reducing unprofitable actions and focusing on core business. New attitude in business requires taking risks occuring in enterprises' milieu and operational activity into consideration. The main areas of enterprises' activity's optimisation by using modern management ideas and estimating risks related to them were shown in this article. Subjects which were discussed may be important for small, medium and big organisations as well. (original abstract)
18
Content available remote Zarządzanie projektami w warunkach kryzysu
75%
XX
Organizacje funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, którego cechą charakterystyczną jest konieczność błyskawicznego dostosowania się do wymagań rynkowych, by sprostać potrzebom klientów. Podejście to wymaga ciągłego doskonalenia się w celu realizacji złożonych, niepowtarzalnych przedsięwzięć, które wymagają stosowania metod i technik w zarządzaniu projektami. Realizacja projektu i zarządzanie nim w warunkach kryzysu wymaga dodatkowej, wzmożonej uwagi, zmiany kolejności zaplanowanych etapów oraz wprowadzania nowych. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metodyk. W artykule omówiono możliwe do zastosowania podejścia w zarządzaniu projektami w warunkach kryzysu, szczególną uwagę zwrócono w stronę metod zwinnych. Skoncentrowano się na omówieniu praktyk, które dają szansę na zakończenie z sukcesem realizowanego projektu.(abstrakt oryginalny)
EN
Organizations operate in a turbulent environment, which is characterized by the need to rapidly adapt to market requirements in order to meet the needs of customers. This approach requires continuous improvement in order to implement complex, unique projects that require the use of methods and techniques in project management. The implementation of the project and its management in crisis conditions requires additional, increased attention, changing the sequence of planned stages and introducing new ones. It is not possible using all available methodologies. The article discusses the possible approaches to project management in crisis conditions, with particular emphasis on agile methods. The focus was on discussing practices that give a chance to successfully complete the project.(original abstract)
19
Content available remote Jobcoaching - a Method of Age Management in an Organisation
75%
EN
Population aging phenomenon, which takes place globally, forces organisations to change their approach to human resource management. An interest in humanistic approach to management issues, including human resource management, that has been recently popular among HR experts, became the starting point for the analysis presented in this paper. It seems that jobcoaching is closely connected with this notion, which is aimed at understanding and improving the lot of human in the world of organisation, especially when people have the possibility to be active on the labour market for a longer time. Similarly, as in case of the basic assumptions of the humanistic approach to management, jobcoaching puts to the fore the need to understand the personal experience of the members of the organisation. The purpose of this paper is to present the jobcoaching as a method of age management in organisations. The paper verifies a research hypothesis, that in systematically changing conditions of the organisation, the use of jobcoaching can improve the company's operations, as well as it can be a starting point for changing the attitudes of employees and employers to the situation prevailing in the environment. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń organizacji uczącej się i koncepcji organizacyjnego uczenia się. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz studia i badania dokonano przeglądu i analizy cech i założeń tego typu organizacji. Wskazano ponadto na wpływ koncepcji organizacyjnego uczenia się na rozwój pracowników i przedsiębiorstwa. Dokonując wyboru tematu przyjęto, że do najcenniejszych i najmniej wykorzystanych potencjałów przedsiębiorstwa decydujących o jego rozwoju i wynikach należą: kreatywność, inicjatywa oraz umiejętności i doświadczenie pracowników. Potencjał ten szczególnie w polskich przedsiębiorstwach wykorzystywany jest w niewielkim stopniu, dlatego też warto podjąć próby wdrażania skutecznych metod aktywizowania zachowań pracowników na rzecz właściwego ich spożytkowania z korzyścią dla rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the learning organization and the concept of organizational learning. Based on the subject literature, studies and researches, the review and analysis of the characteristics and assumptions of this organization type were carried out. The impact of organizational learning concept on workers and enterprises' development was also pointed out. When selecting the topic it was assumed that creativity, initiative and employees' skills are the enterprise’s potentials deciding about their development and results. This potential, especially in Polish companies, is used slightly. As a result, it is worth to try to implement the effective methods of enhancing the employees' behaviors' for the proper use, for the benefit of employees and enterprises development. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.