Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 656

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwoj gospodarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Przedmiotem pracy jest analiza rynku nieruchomości jako czynnika zrównoważonego rozwoju gminy w ujęciu dynamicznym. W opracowaniu wykorzystano doświadczenia praktycznej realizacji studiów gminnych w gminach dawnego województwa suwalskiego - obecny powiat suwalski i augustowski, które były realizowane jako prototypowe zadania projektowe z zastosowaniem wyników prac badawczych własnych i dostępnych w literaturze naukowej. Podejście naukowe wykorzystano do analizy rynku nieruchomości oraz do modelowania nieruchomości jako kapitału mającego ważny wpływ na procesy rozwojowe zarówno na uruchamianie jak też stabilizację ich dynamiki. Wykorzystując nowy paradygmat ekonomii i warsztat badawczy podejścia ewolucyjnego zaprezentowano dwa przypadki analizy rynku nieruchomości jako czynnika zrównoważonego rozwoju: 1)równowagowy (według modelu neoschumpeterowskiego ruchu okrężnego), 2)nierównowagowy (według neoschumpeterowskiego modelu rozwoju gospodarczego opartego na innowacjach). Podano przykłady praktyczne dla Augustowa i suwalskiego powiatu ziemskiego. Wykorzystana w pracy teoria rozwoju gospodarczego wydana w (1912) przez Józefa Schumpetera, składa się z dwóch głównych części: 1) z opisu tzw. ruchu okrężnego zwanego też cyrkulacją, który zachodzi w ustalonych warunkach funkcjonowania głównych elementów struktury gospodarczej (obszar, ustrój gospodarczy, technologie, rynki zbytu, warunki społeczne, itp.) oraz 2) z opisu właściwego rozwoju gospodarczego, w którym główne elementy struktury gospodarczej podlegają istotnym zmianom, zaś głównym czynnikiem zmian są innowacje i przedsiębiorczość związana z wdrażaniem tych innowacji. Teoria ta odnosi się do układów gospodarczych w skali makro. Dlatego w pracy dla gmin wykorzystywano nie tyle wyniki teorii Schumpetera ale jego hipotezy badawcze i zasady modelowania rozwoju układu gospodarczego. Ważnym i często nie docenianym składnikiem teorii Schumpetera jest osadzenie jej konstrukcji makro na procesach mikrosamoorganizacji czyli na relacjach wynalazca-przedsiębiorca, które początkowo jako pojedyncze i rozproszone odchylenia od istniejącej równowagi gospodarczej poprzez oddziaływania i procesy kooperatywne (H. Haken, 1988, prowadzą stopniowo do powstania nowej równowagi gospodarczej). Właśnie rynek nieruchomości odgrywa tu istotną rolę - w procesie rozmieszczania w przestrzeni (rozprzestrzenienia się) procesów innowacyjnych w podobny sposób jak postępuje dyfuzja mikro zmian strukturalnych w materiałach dając w efekcie końcowym zmianę właściwości materiału jako efekt globalny. Rynek nieruchomości odgrywa w tych procesach potrójną rolę: - stabilizuje zmiany w przestrzeni i czasie przez swoją właściwość nieruchomości i wiąże kapitał, - dostarcza niezbędnej dla uruchamiania innowacji energii przez sprzedaż nieruchomości i uwalnianie kapitału, - ukierunkowuje i utrwala mechanizm dyfuzji innowacji jako zbiorowiska zmian rozchodzących się w przestrzeni. W pracy zastosowano w przyjętym modelu współczesny język ekonomii ewolucyjnej, rozwijanej intensywnie w ostatnich latach. Teoria ewolucji złożonych układów opisuje rozwój jako ciąg przemian strukturalnych i związanych z nimi ciągów naprzemian po sobie następujących stanów równowagi i nierównowagi. Szczególnie ważną rolę w przebiegu tych procesów odgrywa informacja, czyli schumpeterowskie innowacje. Związek dynamiki rynku nieruchomości z neoschumpeterowską ewolucyjną teorią ekonomii tzw. nowego paradygmatu jest szczególny i głęboki, bowiem rynek nieruchomości w swojej istocie opiera się na dynamice czyli zmianach w przestrzeni i czasie - struktury przestrzeni zagospodarowania. Zmianach rozumianych wielopoziomowo tzn. lokalnie - pojedyncze decyzje inwestorów i globalnie czyli całościowo dla wybranych obszarów w skali gminy, powiatu lub regionu. Problem ten rozpatrywany od strony mechanizmów zrównoważonego rozwoju był przez autorkę omawiany w pracach B. Orłowskiej (1996, 1999). Jako wynik uzyskano w pracy opis dynamiki rynku nieruchomości i jej znaczenie dla rozwoju gminy. W dynamicznym ujęciu ewolucyjnym należy wymienić przede wszystkim, następujące czynniki wpływu rynku nieruchomości na rozwój: - wpływ na dochody gminy (największy udział procentowy podatków od nieruchomości w dochodach własnych), - zmiany sposobu użytkowania terenów, - zmiany sposobu użytkowania obiektów, - tworzenie miejsc pracy, - zmiana globalnego i lokalnego wizerunku obszaru, - tworzenie i akumulacja majątku na danym obszarze (poziom gminny, powiatowy, regionalny, krajowy). Wszystkie analizy i modele oraz mapy wykonano w technice komputerowej.
EN
The subject of the work is dealing with the analysis of real estate market as the factor of community sustainable development in dynamic approach. The experiences in practical i realization of community studies in communities of former voivodeship of Suwalki – the present poviat of Suwalki and Augustow, these were realized as prototype design tasks with application of own and accessible in scientific literature research works results, were used in the elaboration. The scientific approach was utilized to the real estate market analysis and for modelling of real estate as the capital, that has an important influence on development processes through putting into operation as well stabilizing their dynamics. When we utilize the new paradigm of economy and research workshop of evolutional approach the two cases in analysis of real estate market as the factor of sustainable development, were presented: 1)balanced (according to neoschumpeter model of circular motion); 2)not balanced (according to neoschumpeter model of economic development based upon innovations). Practical examples for Augustow and Suwalki land-poviat were given: The theory of economic development utilized in the work and published in (1912) by Joseph Schumpeter consists of two main parts: 1) description of so called circular motion also named circulation, which takes part in the fixed functioning conditions of important elements of economic structure (area, economic system, technologies, outlets for a commodity, social conditions, and the like) and 2) from the description of proper economic development in which the main elements of economic structure are submitting to crucial changes. However, the main factor of changes are innovations and enterprise dealt with implementation of these innovations. This theory refers to economic layouts in a macro scale. That is why in the work for communities not quite the results of Schumpeter's theory but his research hypotheses and rules of modelling of economic layout development, were utilized. The important and often underestimated factor of Schumpeter's theory is the settlement of its macro construction in processes of micro self-organization on discoverer-business man relations. They are initially as single and dispersed variations from existing economic balance by influences and co-operative processes (H. Haken, 1988), than gradually lead to origin of new economic balance). Just the real estate market plays here the important role, in the process of dislocation in space (dissemination) of innovation processes in the similar way as the diffusion of structural micro changes in materials is going, finally giving a change in material features as a global effect. The real estate market is of triple importance in these processes: - stabilizes changes in space and in time by its real estate feature and connects the capital; - supplies energy necessary to putting innovations into operation by selling off real estate and liberation of capital; - directs and consolidates the mechanisms of innovations difussion as the changes' aggregation, disseminated in space. In the work the contemporary language of evolutionary economy, intensively developed in last years, was applied in the accepted model. The theory of complex layouts evolution describes the development as the sequence of structural changes and bound with them series of alternated states of balance and lack of balance. The information, e.g. Schumpeter's innovations are of particular importance in the course of these processes. The connexion of real estate dynamics with neo-schumpeter's evolutionary theory of economy so called new paradigm is special and deep, because the real estate market in its virtue is based upon dynamics. It means changes in space and time of space management structure. Changes understood on many lavels i.e. local single decisions of investors and globally what means entirely for selected areas in the scale of community, poviat or region. The problem is solved as mechanisms of sustainable development was discussed by the author in B. Orlowska's works (1996, 1999). The description of dynamics on real estate market and its importance for community development were achieved as the result in the work. In dynamic evolutionary approach we ought to mention first of all the following factors of real estate market influence on development: - influence on community incomes (greatest percent participation in taxes of real estate in own incomes); - changes in the way of land-use; - changes in the way of objects usage; - creation of labour places; - change in global and local image of area; - creation and accumulation of possession on the given area (community, poviat, regional, national levels). All analyses, models and maps were made in computer aided technics.
EN
The problem of local entrepreneurship development constitutes a basic element of a broader issue, i. e. local economy development. Its effect should be not only new firms and jobs as well as an increase in the number and quality of services and goods meeting local and supra-local community's demand, but also resources of attractive locations, i. e. developed sites, real estates, etc., and the intellectual resources, i. e. skills, knowledge, qualifications of the local community's members. A modern approach to the local and regional development strongly emphasises the necessity of local self-governments' involvement in carrying out an active policy of creating entrepreneurship. Important tasks in this respect are to be fulfilled by the gmina (municipal) self-government. Impact of the municipal bodies on the local entrepreneurship should take various forms in relation to the differentiated factors that condition development thereof.
RU
Проблема развития местного предпринимательства представляет собой основной злемент более широкого вопроса, каким является развитие местной зкономики. Ero зффектами должны быть не только новые фирмы и рабочие места, а также рост числа услуг и благ, удовлетворяющих запросы местного и сверхлокального общества, но и ресурси привлекательных мест расположения, т. е. участков c инженерными сетями, недвижимостей и т.п., а равным образом интеллектуальные ресурси, т. е. умения, знання, квалификация членов местного общества. Современньш подход к местному и региональному развитию сильно подчеркивает необходимость вовлечения органов местного самоуправления в осуществление активной политики воплощения в жизнь педпринимательства. Существенные задания в зтом отношении призвано выполнять гминное самоуправление. Оказание воздействия органами гмины на местное предпринимательство должно принимать различные формы во взаимоувязке c дифференцированными факторами, которые предопределяют его развитие.
14
80%
PL
Celem pracy było określenie stopnia zaangażowania służb doradczych w problematykę rozwoju obszarów wiejskich i barier utrudniających tego typu działania. Badaniami objęto 320 terenowych specjalistów doradztwa rolniczego z ośmiu ośrodków doradztwa rolniczego północno- i środkowo-wschodniej Polski. Powyższa grupa stanowiła ogółem 50% doradców zatrudnionych w tych ośrodkach Stwierdzono, że w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich angażuje się około 62% doradców, przy czym 82% tego typu działań to świadczenie pomocy w uzyskaniu środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury i organizowaniem różnych form współdziałania mieszkańców wsi. W opinii badanych działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich napotyka na szereg trudności, których główną przyczyną są problemy finansowe (brak środków na inwestycje i źródeł pozyskania funduszy) oraz uprzedzenia i nieufność rolników wobec realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Przeprowadzone badania nie pozwalają jednoznacznie określić głównych kierunków pracy doradczej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jednak potwierdzają fakt, że ich określenie jest obecnie bardzo istotne i wymaga radykalnych działań w sferze nauki, edukacji, doradztwa i polityki gospodarczej kraju.
EN
The objective of this work was to assess the rate of engagement of agricultural advisors in the problematics of the development of rural areas. The study included 320 agricultural advisors from eight Agricultural Advisory Centres of middle-eastern Poland. This group constituted 50% of the total number of advisors in these centres. It was found that 62% of the advisors were engaged in the development of rural areas helping in undertakings associated with rural infrastructure and cooperation of country people. The main problems are financial ones (lack of investment means and sources of obtaining funds) as well as prejudices and suspicion of farmers to cooperative- economic undertakings. To determine main lines of advisory work, the radical actions should be undertaken in the field of science, education, extension and economic policy of the country.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.