Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Detal - kropka nad "I" architektury. O kompozycji architektonicznej
100%
PL
W poniższym tekście zwracam uwagę na odniesienie i zastosowanie prawidłowych i nieprawidłowych zabiegów architektów dla uwypuklenia detalu w architekturze z różnym efektem. Korespondencja znajomości zasad optyki, rzemiosła architektonicznego i dobrej praktyki czyni odbiór oglądanego dzieła bardziej przyjemnym, użytecznym. Czyni je zapamiętanym. O pamięć satysfakcjonującą zatem chodzi także w architekturze. Sprzyja jej, o czym przedstawię poniżej, znajomość wykorzystania światła. Staje się ono czynnikiem sprzyjającym i wprzęgniętym w koncepcję architektury będącej w ciągłym rozwoju. Architektura pojmowana jako, detal, płaszczyzna, przestrzeń odczytywana być może wielostronnie. Esej przywołuje również płaszczyznę historyczną, gdyż w ciągu wieków zmieniały się zarówno zakres obowiązków i koniecznej wiedzy architekta, jak i samo pojmowanie architektury i wykorzystania w niej światła.
2
Content available Detal i deprawacja
100%
PL
Jak współczesne postrzeganie detalu wpływa na architekturę? Praca jest próbą zdiagnozowania sposobu, w jaki detal potrafi zdeterminować kształtowanie się obiektu architektonicznego, myślenie o obiektach, ich ocenę i wreszcie kształt teorii. Siłą detalu jest jego obecność, na wyciągnięcie ręki, jego potencjał przekazywania informacji poprzez więcej zmysłów, niż tylko wzrok - dotyk, czasem zapach materiału, jego dźwięk. Ale jest to siła mogąca przestrzeń arbitralnie naginać do potrzeb autorytarnej kreacji. W pracy zaprezentowano autorski przyczynek do dyskusji, puentujący negatywne zjawiska związane z subiektywizacją i procesem odseparowania procesu projektowego od racjonalnych założeń, w tym założeń ideowych.
3
Content available remote Drewniane detale architektoniczne w kraj obrazie uzdrowiska Szczawna-Zdroju
75%
PL
Szczawno-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową położoną w południowej części województwa dolnośląskiego, w otoczeniu rozległych terenów zielonych, wśród wzgórz, u podnóża najwyższego wzniesienia gór Wałbrzyskich, Chełmca. W części uzdrowiskowej miasta zlokalizowane jest wiele obiektów, również w konstrukcji drewnianej związanych z realizacją tej dominującej funkcji. Na przestrzeni wielu lat Szczawno rozbudowywało się i przebudowywało, zastępując stopniowo drewniane konstrukcje murowanymi. Mimo tego pozostało do dziś i funkcjonuje z powodzeniem wiele obiektów wykonanych z drewna (w całości lub w części). Ten rodzaj budownictwa wyznacza pewien niepowtarzalny klimat zabudowy w mieście. W tę atmosferę wpisują się również współcześnie realizowane budynki, w których drewniane detale są wyrazem łączenia tradycji z nowoczesnością.
EN
Szczawno-Zdroj is a healthcare resort situated in the southern part of Lower Silesia, surrounded by vast green areas among the hills at the foot of the Walbrzyskie mountains highest peak, Chełmiec. In the healthcare part of the town are located a number of buildings, including wooden constructions related to the execution of the dominant function. Over many years, Szczawno developed and was reconstructed gradually replacing wooden structures with those made of brick. Despite that many objects, made partially or fully out of wood, remain functioning to these days. This type of construction shall designate a unique atmosphere of the buildings in the city. Recently realized buildings maintain the similar spirit, where wooden details are an expression of connection between tradition and modernity.
4
Content available remote Nowe tendencje w projektowaniu przestrzeni publicznych
75%
PL
Współczesne projekty przestrzeni publicznych stwarzają lepsze warunki do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów w miastach. Ludzka skala, rzeźba terenu, woda, piękno projektowanych form i użytych materiałów tworzą miejsca, w których ludzie chętnie przebywają, dobrze się czują. Program funkcjonalny jest dopełnieniem atrakcyjności i różnorodności przestrzeni, także w przypadku istniejących już założeń. Dzięki temu przestrzenie publiczne stają się miejscem dialogu między ludźmi, ale także kontaktu z naturą i przeszłością.
EN
Contemporary projects of public spaces create better conditions for spending free time for inhabitants and tourists in cities. Human scale, form of the landscape, water, beauty of designed forms and materials used create places where people willingly spend their time and feel well. A functional programme is a supplement to the attractiveness and variety of spaces, also in the case of existing projects. Thanks to this, public spaces become a place of dialogue between people, but also enable contact with nature and the past. They have convenient conditions for integration and communication between people, which is particularly important in cities, where positive examples are rare.
5
Content available remote Znaczenie w architekturze detalu
75%
PL
W artykule przedstawiono rolę detalu w architekturze, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznych. Podjęto próbę określenia znaczenia, jakie dla kształtowania detalu architektonicznego miała konstrukcja, symbolika oraz człowiek - twórca. Odniesiono się również do współczesności - dziś detal architektoniczny to często nie tylko element budynku, ale cały obiekt. Wzrasta odpowiedzialność architekta za kształtowaną przestrzeń - wolność wyboru wymaga ciągłego poszukiwania rozwiązań optymalnych.
EN
The article presents the role of detail in architecture, in context of historical and social determinants. Attempt was made to determine the significance of symbolism, building construction and the creator for the forma¬tion of architectural detail. Today, architectural detail is often not only a part of the building, but the whole object. Increasing responsibility for shaping the architecture space, freedom of choice requires a continuous search for optimal solutions.
PL
W pracy omówiono elementy mikroklimatu lokalnego mającego bezpośredni wpływ na oddziaływanie środowiska zewnętrznego na obiekty budowlane o bogatych walorach historycznych i architektonicznych. Problem opisano w skali globalnej kompleksu urbanistycznego budynków zabytkowych oraz lokalnej elementów zdobniczych przegród zewnętrznych. Skoncentrowano się na zagadnieniach przepływu powietrza w otoczeniu budynków i detali oraz oddziaływania promieniowania słonecznego na elewacje. Poszczególne zagadnienia omówiono na przykładach. Dla lepszego zilustrowania zagadnienia przedstawiono przykład kompleksu budynków historycznych poddanych rewitalizacji.
7
75%
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni detal architektoniczny w tworzeniu wielozmysłowych doświadczeń. Detal zmieniał się na przestrzeni wieków, a razem z nim style architektoniczne i metody projektowe, co miało silny wpływ na zmysłowe oddziaływanie architektury. Praca jest próbą zdefiniowania cech współczesnego detalu, które wpływają na poszerzanie zakresów percepcji architektury przez zmysły.
EN
The article examines the role of architectural details in creating multi-sensory experiences. Ornaments have been changing in time together with architectural styles and design methods, which had a strong influence on sensuality of architecture. The paper is an attempt to define the features of the contemporary architectural detail, that influences and supports the perception of architecture with senses.
9
Content available remote Detal jako metafora. Krematorium Berlin Treptow. Axel Schultes, Charlotte Frank
75%
PL
Detal architektoniczny może być stać się samodzielnym elementem kompozycji architektonicznej i łączyć lub dzielić przestrzenie. Architekci Axel Schultes i Charlotte Frank w zrealizowanym w latach 1992-2000 projekcie krematorium Berlin Treptow Baumschulenweg udowadniają, że detal architektoniczny zaprzeczając czysto użytkowemu przeznaczeniu budowli, może mieć zdolność przeniesienia obiektu użytkowego w przestrzeń metafory, w sferę spekulacji filozoficznych i metafizycznych.
EN
Architectural detail can become an independent element of architectural composition and combine or divide spaces. The architects Axel Schultes and Charlotte Frank building of Berlin Treptow Crematorium Baumschulenweg completed 1992-2000, prove that architectural detail, by denying the simply useful purpose of the building, may have the ability to transfer utilitarian object in space metaphor, into the realm of philosophical and metaphysical speculation.
10
Content available remote Detal architektoniczny w obrazach architektury
75%
PL
Artykuł kieruje uwagę na rolę detalu w sztuce architektonicznej i wskazuje jej znaczenie w procedurze wyrażania i realizowania kształtu architektury.
EN
This article draws the reader's attention to the role of a detail in architectural art and indicates its significance in the procedure of expressing and implementing the shape of architecture.
11
Content available remote Ornament dziś: zbrodnia czy chluba?
75%
PL
Referat omawia problematykę ornamentu w architekturze w odniesieniu do poglądów Adolfa Loosa, potępiającego dekorowanie architektury motywami zdobniczymi. W artykule przedstawiono wieloznaczność terminu ornament, różnice w nastawieniu do ornamentu pomiędzy odbiorcami a twórcami architektury. Zwrócono uwagę na nowe funkcje ornamentu będące przedmiotem badań antropologii kultury i psychologii środowiskowej. Wskazano na anachroniczność argumentów Loosa, które we współczesnej kulturze straciły na znaczeniu.
EN
This paper discusses the problems of ornament in architecture with reference to the opinions of Adolf Loos who condemned decorating architecture with ornamental motifs. This article presents the ambiguity of the term ornament, differences in the attitude towards ornament between the recipients and creators of architecture. Attention is drawn to new functions of ornament being the object of research of the anthropology of culture and environmental psychology. The anachronic character of Loos's arguments, which have diminished in importance in contemporary culture, is indicated.
12
Content available remote Detal a standard w architekturze okresu kryzysu gospodarczego
75%
PL
Detal w architekturze można też rozważać jako element jej standardu. W okresie kryzysu gospodarczego, a raczej obecnej dekoniunktury gospodarczej, zauważalne są negatywne oddziaływania na jakość rozwiązań w budownictwie. Pewnych analogii i potencjalnych skutków we wpływie na architekturę można dopatrywać się w okresie Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933. Stan kryzysu może wpłynąć na obniżenie standardów i jakości przestrzeni zbudowanej, a także na przesunięcie szeregu inwestycji w czasie.
EN
Detail in architecture can be examined as an element of its standard. During an economic crisis, or rather the current economic recession, negative impacts on the quality of solutions in construction are noticeable. Certain analogies and potential results in the impact on architecture can be perceived in the Great Depression (1929-1933). The state of a crisis can lower the standards and quality of a built space as well as delay a series of investments.
13
Content available remote Detal architektoniczny - trzy poziomy odniesienia
75%
PL
Obiekty zrealizowane w Barcelonie przez Gaudiego i Mięsa van der Rohe stanowią inspirację do rozważań nad podejściem architektów XX w. do struktury i detalu. Kontynuatorzy obu mistrzów oscylują między fantazyjnym kształtowaniem struktury konstrukcyjnej, ozdobnym dodatkiem oraz brakiem detalu jako konsekwencją ascetycznej lub bardzo ekspresyjnej bryty.
EN
Buildings by Gaudi and Mies van der Rohe in Barcelona are an inspiration for XXth century architects in their understanding of detail and building structure. The followers and inheritors of these two artists usually create between the fancy structure, rich detail but also a purity as a consequence of an ascetic or very expressive form.
14
Content available remote Detal w architekturze zrównoważonej
75%
PL
W artykule scharakteryzowano uwarunkowania i rolę detalu w architekturze zrównoważonej. Detal jest najmniejszym autonomicznym fragmentem obiektu, który można wyodrębnić, a który współtworzy harmonijną całość wpływając na odbiór dzieła. Architektura zrównoważona korzysta z zaawansowanych technologii ukierunkowanych na energooszczędność, izolacyjność termiczną, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, racjonalne wykorzystanie surowców i materiałów. Detal w architekturze zrównoważonej warunkowany jest zastosowanymi technologiami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi. Można powiedzieć, że detal jest elementem technologicznym kreującym formę i walory estetyczne architektury zrównoważonej.
EN
The article presents the role and determinats of a detail in sustainable architecture. A detail is the smallest autonomous unit of object which can be isolated and which combines into a harmonious whole affecting the perception of work. Sustainable architecture makes use of advanced technologies oriented to energy efficiency, thermic insulating power, acquirng energy from renewable resources and rational utilization of resources nad materials. A detail in sustainable architecture is determined by the application of the technologies favouring sustainable development. It can be said that a detail is a technological component creating the form and aesthetic qualities of sustainable architecture.
15
Content available remote Detal w architekturze sakralnej Krakowa - tradycja i współczesność
75%
PL
Ważnym elementem wspierających ewolucję formy architektonicznej jest umiejętność posługiwania się detalem. Wielowiekowa tradycja krakowskiej architektury sakralnej jest obrazem kolejnych sposobów pojmowania znaczenia detalu w kompozycji przestrzennej. Współcześnie idea architektury świątyni balansuje pomiędzy jej klasycznym wizerunkiem a dążeniami do awangardy. Wobec istniejącego nadal trendu ograniczającego detal w architekturze, należałoby poszukać nowej jego formuły, otwierającej możliwość bliższej perspektywy spojrzenia na formę świątyni.
EN
An important element supporting the evolution of the architectural form is an ability of using the detail. The tradition of Cracow sacred architecture is an image of next ways of comprehending meaning of the detail in the composition. In our times the idea of the architecture of the temple is balancing between classic image and aspirations to the avant-garde. In the face of still existing trend limiting using the detail in architecture, one should look for the new formula, opening the possibility of the closer look at the form of the temple.
16
Content available remote Detal „dialogiczny" w architekturze Maxa Dudlera
75%
PL
Szczególne podejście do zagadnienia detalu prezentują twórcy skłaniający się ku tendencjom racjonalistycznym i minimalistycznym. W architekturze Maxa Dudlera, stanowiącej połączenie surowego szwajcarskiego minimalizmu i klasycznego racjonalizmu, subtelny detal wprowadza architekturę w związek dialogiczny, w przestrzeń, w której spotykają się dwie wartości - historii i współczesności.
EN
Creators leaning toward rationalist and minimalist tendencies represent specific approach to the problem of detail. In architecture of Max Dudler, a combination of raw Swiss minimalism and classical rationalism, it is a subtle detail that introduces a dialogical relationship, in the space where two values meet - past and present.
17
Content available remote Trwałość detalu architektonicznego
75%
PL
Czy trwałość detalu w obiektach współczesnych pozwoli na przetrwanie jak w przypadku detalu w obiektach zabytkowych? Czy techniczne właściwości tworzywa detalu dzisiejszej architektury, pozwolą na zachowanie go dla przyszłych pokoleń? Oprócz piękna formy detalu zawsze dotykamy również problemów technologicznych. Dylematy związane z wyborem materiałów we wznoszonych obiektach budowlanych dotyczą także materiału, z jakiego wykonany zostanie detal architektoniczny.
EN
Will the durability of detail in contemporary buildings help it to outlast, as it was the case of details in historic buildings? Will the physical properties of material, of which the detail is made, preserve it for future generations? In addition to beautiful form of a detail, we should consider some of it technological aspects. The question of choosing the right material of which a detail should be made seems to be on of the most important issues.
18
Content available remote Napięcie
75%
PL
Część całości i całość z części opisują związek architektury i jej detalu, który zdaje się być nierozerwalny. W przedstawionym detalu budynku BIGI Atelier, zaprojektowanym przez Tadao Ando, skupiono uwagę na poszukiwaniu istoty współczesnego detalu. Wedle stów Kandyńskiego można ją odnaleźć w przeciwieństwie dwóch elementów - linii i tuku, które tworzą podstawową parę kontrastów linearnych.
EN
A part of a whole and the whole made of parts describe the relationship between architecture and its detail, which seems to be inseparable. The BIGI Atelier, designed by Tadao Ando, focuses attention on the research of the essence of contemporary detail. Fallowing Kandynski's theory this essence can be found in the contrast between two elements - line and arc, which shape a basic pair of linear contrasts.
19
Content available remote Detale, dekoracje i mała architektura w mieście oszczędnym
75%
PL
Idea oszczędności w aspekcie działań podejmowanych w sferze architektury nie do końca sprawdziła się w przypadku ograniczenia detalu i eliminacji ornamentu zapoczątkowanych w latach dwudziestych XX w. Spowodowała ona zerwanie tradycyjnych więzi architektury z innymi dziedzinami sztuki, sprzyjające atrofii więzi społecznych. Detale i mała architektura (pomniki, fontanny itp.) są niezwykle istotną częścią budynków, ściśle powiązaną ze skalą człowieka. Są one bliskie oku, skupiają, czasem przykuwają naszą uwagę, kiedy przez jedno spojrzenie obejmujemy fragmentarycznie formę architektoniczną lub wnętrze urbanistyczne. Choć nie są elementami najistotniejszymi, umożliwiają niekiedy poprzez nieoczekiwane skojarzenie poznanie całościowego zamysłu twórcy i zrozumienie idei projektu. Różnorodność, którą mogą one wnieść do architektury, wpływa także na zmienną stymulację percepcji przestrzeni, a ich wartości artystyczne i zdolność oddziaływania na emocje może ułatwić identyfikację i zapamiętywanie form, tworzyć charakter miejsca. Detal, dekoracja i mała architektura pomagaj ą rozpoznać związki kompozycyjne i przestrzenne struktury urbanistycznej, tworzą niezwykle istotną część determinującą jej jakość.
EN
The idea of economy of the activities undertaken in the field of architecture has not really proved itself as regards the tendency to reduce the number of details and eliminate ornaments which started in the 1920s. It resulted in breaking the traditional ties between architecture and other art disciplines and thus facilitated atrophy of social bonds. Details and landscape architecture (monuments, fountains etc.) are an extremely important part of buildings, tightly interlinked with the human scale. The are close to our eyes, sometimes they rivet our attention when with just one look we embrace in a fragmentary way an architectural form or an urban interior. Although they are not the most important elements, sometimes, because of an unexpected association, they help us understand the holistic intention of the author and of the project's idea. Besides, the diversity they may introduce into architecture influences the changing stimulation of space perception whilst their artistic value and ability to exert influence on emotions may facilitate identification and memorization of forms and create the character of a place. Details, decorations and landscape architecture help us recognize compositional and spatial relations of the urban structure and they are an unusually important element of this structure, determining its quality.
20
Content available remote Transformacja detalu modernistycznego. Pierwszy „drapacz chmur" w Katowicach
75%
PL
Na podstawie modernistycznego „drapacza chmur" autorstwa E. Chmielewskiego w Katowicach zaprezentowano znaczenie detalu w architekturze. W momencie powstania tego obiektu nie została zrealizowana większość detali zaprojektowanych przez jego autora. Kolejne lata przyczyniły się do utraty dalszych detali. W wykonanym w roku 2011 projekcie priorytetowe stało się odtworzenie modernistycznych detali, które identyfikowałyby obiekt z epoki w jakiej powstał.
EN
On the basis of modern "skyscraper" by E. Chmielewski, Katowice presents important piece of architecture.. At the time of this object has not been implemented most of the details designed by its author.. The subsequent years have contributed to the loss of further details.. The made in 2011 it became a priority project of modernist reconstruction of details that would identify the object of the era in which they arose.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.