Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
8
Content available remote Nowe rozwiązania w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych
100%
EN
The authoress deals with the situation when the considerable part of the Lutheran priests and teachers was exiled as the result of forced recatholisation. She tries to explain its causes, course and perception. In the 17th century various protestant groups (Anabaptists, the wave of exilians after the battle of Bila Hora) chose Hungary as a country of exile. After the disclosure of Palatine Wesselenyi's conspiracy the protestants, especially the educated elite (priests and teachers), were prosecuted on a large scale. Series of trials (1672-1674) aimed against supposed rebels led to the accusations and overall punishment. In this situation, exile was rather moderate form of penalty. In most cases exiled protestants left their country after signing the letter of renouncement, which was interpreted as renegation. The paper also deals with concequences of disagreement between this group of exilians and the protestants who were prisoned and sent to galleys to Napoli. Hereby the authoress focuses on the situation of exilians as reflected by the integrating society in Germany. The ambivalent situation forced Hungarians to explain the development in their own country and to defend their own theological attitudes. The analysis is mainly based on the sources little used before (as sermons, funeral speeches and memoirs). Its aim is to reconstruct the process of exile as an extreme situation which lasted for a long time: exilians were not able to integrate fully even in confessionally homogenous society (as for instance in Germany).
15
Content available remote Otrzymywanie i własności kompleksów fullerenu z Fe
100%
PL
Przedstawiono metody preparatyki związków fullerenu z żelazem na drodze reakcji w ciele stałym i roztworze. Źródłem żelaza był ferrocen i jego pochodne. Wytworzony materiał badano metodami: dyfrakcji rentgenowskiej, analizy termicznej, spektroskopii Mőssbauera i absorpcji w zakresie UV-VIS. W kompleksach z C60 żelazo występuje w kilku konfiguracjach zależnych od lokalizacji względem C60 i może koordynować dwa fullereny oraz wytwarzać wiązanie lokując się na fullerenie lub w jego wnętrzu . W celu określenia geometrii i energii tworzenia, oczekiwanych w reakcjach kompleksów FeC60, wykorzystano półempiryczną metodę chemii kwantowej ZINDO 1. Obliczenia numeryczne pomogły nakreślić kierunki i prawdopodobny przebieg reakcji, zostały także wykorzystane w interpretacji wyników doświadczalnych.
EN
Iron: fullerides were preparaded by chemical method in the solid state in the solution. Ferrocene and its derivatives were used as a source of iron. The products were evaluated by X-ray diffraction, thermal analyses. Mőssbauer spectroscopy and UV/VIS absorption. Here we find that iron in FeC60 complexes may exist in a several configurations. It may coordinate two fullerenes or form the binding to fullerene, with egzo-or endo -location . In order to determine the geometry and the heat of formation of expected in the reactions FeC60 complexes, we used semiempirical quantum chemistry ZINDO 1 method. These results were applied to interpret experimental data.
PL
Zbadano procesy modyfikacji tworzyw termoplastycznych odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi w celu znalezienia nowych metod recyklingu odpadów i otrzymania nowych, użytecznych kompozytów polimerowych. Badano recyklaty tworzyw termoplastycznych, takie jak aglomerat z folii polietylenowej oraz odpady przemysłu kablowego - polietylen i poli (chlorek winylu). Badano również tworzywa pierwotne: polietylen, polipropylen, polistyren, poliamid 6 i poli (chlorek winylu). Tworzywa te modyfikowano odpadami poużytkowymi (odpady gumowe, makulatura, laminaty poliestrowe) i odpadami poprodukcyjnymi (fosfogips, mączki drzewne). Zbadano właściwości reologiczno-przetwórcze, wytrzymałościowe, twardość, stabilność, budowę strukturalną itp. otrzymanych kompozytów, a także ich specyficzne właściwości, takie jak: porowatość, tłumienie drgań, odporność na ścieranie, biorozpadalność itp. Z otrzymanych danych wyciągnięto wnioski dotyczące wzajemnych oddziaływań między badanym tworzywem termoplastycznym i napełniaczem. Badania te pozwoliły na optymalizację właściwości kompozytów i otrzymanie kompozytów o pożądanych, założonych wcześniej właściwościach. Badania te były również podstawą do otrzymania z wybranych kompozytów różnych wyrobów przemysłowych i użytkowych.
EN
The processes of thermoplastic modification by post-life waste were investigated in order to elaborate new methods of waste recycling and to obtain useful new polymer compositions. The following recyclates of thermoplastics were investigated: agglomerate from polyethylene films and waste from the cable industry - polyethylene and poly(vinyl chloride). Primary polymers: polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyamide 6 and poly(vinyl chloride) were also investigated. These thermoplastics were modified by post-life waste (worn-out automobile tyres, waste paper) and production waste (phosphogypsum and wood powders). The rheological processing properties, mechanical strength properties, hardness, stability, structure etc. from the obtained compositions were investigated as well as their specific properties such as porosity, water permeability, vibration damping, abrasion resistance and biodegradability. From the obtained data conclusions concerning the intermolecular interaction between the investigated thermoplastic polymer and filler were drawn. These investigations allowed for the optimalisation of the composite's properties, and to obtain composites with the desired properties that had been previously decided upon. These investigations also formed the basis for obtaining from the chosen composites various industrial and consumer products.
20
Content available Pomiary gęstości
100%
PL
Przedmiotem artykułu jest charakteryzacja metod oraz przyrządów pomiarowych przeznaczonych do pomiarów gęstości i wielkości z nią związanych, stosowanych w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie. Przedstawiono poszczególne metody oraz stanowiska pomiarowe, wykorzystywane do wzorcowania przyrządów i urządzeń przeznaczonych do pomiarów gęstości.
EN
The subject of the article is the characterization of methods and measuring instruments intended for measuring density and the related quantities at the Regional Office of Measures in Warsaw. The individual methods and measurement installations used to calibrate instruments and devices for measurements are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.