Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regiony europejskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
European Commission proposals for the programming period 2014–2020 introduce a number of changes to the current model of policy implementation. The new policy is supposed to be more oriented towards achieving results, subjected to a greater extent the use of conditionality mecha-nisms and simplification in the implementation of projects financed by EU funds. European Commission’s proposals also strengthen the role of regions in the effective implementation of cohesion policy. Regions’ active role will emerge in the development of partnership agreements, defining the content and implementation of operational programs or in participation in the establishment of a joint action plan.
XX
Propozycje Komisji Europejskiej na okres programowy 2014–2020 wprowadzają wiele zmian do obecnego modelu realizacji polityki. Nowe rozwiązania mają być w większym stopniu ukierunkowane na osiąganie wyników, mają być w większym stopniu objęte mechanizmem warunkowym i uproszczeniami we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy UE. Propozycje Komisji Europejskiej wzmacniają także rolę regionów w efektywnej implementacji polityki spójności. Aktywna rola regionów ujawni się w rozwoju porozumień partnerskich, definiowaniu zawartości i wprowadzaniu programów operacyjnych czy uczestnictwie w stanowieniu planu wspólnych działań.
PL
Warunki i możliwości oddziaływania transportu na integrację regionów oraz ich rozwój społeczno-gospodarczy - na przykładzie dwóch międzynarodowych projektów badawczych: TransLogis i Polcorridor. Cele, zakres i wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu TransLogis, obejmującego regiony Szwecji, Niemiec i Polski.
EN
Transport dependant conditions and possibilities of the integration and socio-economic development of regions, basing on the experience of two international research projects: TransLogis and Polcorridor. The aims, scope and results of the research carried out within TransLogis project, realised in the regions of Sweden, Germany and Poland.
PL
Prezentacja projektu Polcorridor. Cel i zakres projektu. Podsystemy. Pakiety robocze. Konkurencyjna wartość usług morsko-lądowego intermodalnego systemu Polcorridor. Spodziewane korzyści dla zainteresowanych krajów i regionów z realizacji przedsięwzięć objętych projektami TransLogis i Polcorridor.
EN
Presentation of the PolCorridor project. The objectives and scope of the venture. Subsystems. Working packages. Competitive value of the services within the marine and overland intermodal system - PolCorridor. Expected benefits for the countries and regions, realising the PolCorridor and TransLogis projects.
PL
Badania odporności gospodarczej stanowią relatywnie nowy przedmiot debaty w ramach studiów regionalnych. W części wstępnej artykułu zaprezentowano dwie główne koncepcje odporności, tj. podejście ewolucyjne oraz podejście instytucjonalno-funkcjonalne, zakładające kluczową rolę polityków szczebla regionalnego, instytucji gospodarczych, społecznych i przedsiębiorców. Na przykładzie ośmiu regionów europejskich przedstawiono podjęte działania zmierzające do złagodzenia negatywnych skutków kryzysu gospodarczego oraz strategie sprzyjające budowaniu odporności gospodarczej. W części końcowej wskazano na najważniejsze i skuteczne instrumenty zastosowane w większości badanych regionów.
EN
The concept of economic resilience is a relatively new subject of debate within the framework of regional studies. In the first part of the paper, the authors present two main concepts of resilience, i.e. an evolutionary approach and an agency perspective. On the example of Wight European regions, they describe the actions taken to mitigate the adverse effects of the economic crisis and the strategies that build economic resilience. The final section identifies the key effective tools used in most analyzed regions.
EN
The aim of the article is to compare the total real GDP growth of European countries from the 3rd quarter of 2008 with the 3rd quarter of 2012, the period characterized by a predominant economic stagnation or economic recession in the majority of examined European countries. The countries are divided into groups based on the following grounds: whether they are geographically close to the economic center (Germany) or peripheral, whether they are in the eurozone or not, whether they are (new) EU members or ‘old’ ones, etc. The main findings from the comparisons are as follows: 1. European countries close to the economic center (Germany and its neighbours) experienced, on average, positive economic growth during examined period, while countries from European periphery on average experienced negative economic growth during the same period. This difference was found statistically significant at the α = 0.01 level. 2. Differences between eurozone and non-eurozone, old and new EU members, and between more and less populated countries were found statistically insignificant. 3. European regions with the most negative real total GDP growth included the Baltics, the Balkans, Southern Europe (Italy, Portugal) and Iceland. The most successful countries with the most positive real total GDP growth were central European countries (Poland, Slovakia, Germany, Switzerland, Austria) and those in northern Europe (Sweden and Norway).
PL
Celem artykułu jest porównanie całkowitego wzrostu realnego PKB w krajach europejskich od III kwartału 2008 roku do III kwartału 2012 roku, w okresie charakteryzującym się przewagą stagnacji i recesji gospodarczej, która miała miejsce w większości badanych krajów europejskich. Kraje zostały podzielone na grupy na podstawie następujących kryteriów: geograficzna bliskość lub peryferyjność w stosunku do centrum gospodarczego (Niemcy), członkostwo w strefie euro lub jego brak, członkostwo w UE (z podziałem na kraje starej i nowej Unii) lub jego brak. Główne wnioski z porównania są następujące: 1. Kraje europejskie blisko centrum gospodarczego (Niemcy i sąsiedzi) zanotowały dodatni wzrost gospodarczy w badanym, okresie podczas gdy w tym samym okresie kraje europejskiej peryferii wzrostu gospodarczego osiągnęły wzrost ujemny (średnio). Różnica ta była statystycznie znacząca na poziomie α = 0,01. 2. Różnice pomiędzy krajami w i poza strefą euro, różnice między starymi i nowymi członkami UE oraz różnice między bardziej i mniej zaludnionymi krajami UE nie były statystycznie znaczące. 3. Europejskie regiony z najwyższym ujemnym wzrostem realnego wzrostu PKB obejmują kraje bałtyckie, Bałkany, Europę Południową (Włochy, Portugalię) i Islandię. Najwyższy dodatni wzrost PKB osiągnęły kraje Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Niemcy, Austria), Zachodniej (Szwajcaria) i Północnej (Szwecja, Norwegia).
PL
Głównym celem artykułu jest próba oceny, czy współpraca naukowa jest istotną składową regionalnego potencjału innowacyjnego. W pierwszej części, na podstawie przeglądu literatury, przedstawiono wstępną operacjonalizację najważniejszych elementów składowych potencjału innowacyjnego. Ich empirycznej weryfikacji dokonano za pomocą analizy czynnikowej. Na tej podstawie można stwierdzić, że współpraca naukowa jest istotną składową tego potencjału, gdyż wskaźniki ją ilustrujące weszły w skład jego wymiaru „naukowego” (centralność pośrednicząca) oraz „rdzeniowego” (umiędzynarodowienie). Współpraca nie była natomiast powiązana z wymiarem „technologicznym”, który odgrywał w badanym okresie największą rolę w kształtowaniu dynamiki wzrostu regionów europejskich. Natomiast „rdzeniowość”, w skład której wchodziło m.in. umiędzynarodowienie współpracy naukowej, okazała się istotna przy wyjaśnianiu dynamiki rozwoju trzech z dziewięciu wyróżnionych podtypów regionów np. „naukowo-technologicznego”. Może to oznaczać, że zagraniczna współpraca naukowa ma znaczenie dla rozwoju tych regionów, które są kluczowe z perspektywy europejskiego potencjału innowacyjnego.
EN
The main aim of the paper is an attempt to assess whether academic cooperation is an important component of a region’s innovation potential. First, a preliminary operationalization of the most important components of innovation potential is presented based on a literature review. The components are then verified using factor analysis which makes it possible to identify the main dimensions of a region’s innovation potential. The results suggest that academic cooperation is a significant component of the potential, given that the indicators that illustrate it are part of the potential’s „academic” dimension (betweenness centrality) and of its „core” dimension nternationalization). However, the paper shows that cooperation is not linked with the “technological” dimension that, at the time of the study, played the central role in shaping European regions’ growth dynamic. The ”core” dimension, on the other hand, comprising e.g. internationalization of academic cooperation, proved to be significant in explaining the growth dynamics of three out of nine subtypes of regions, the “academic-technological” among others. It may mean that foreign academic cooperation is important for the development of the regions that are key for European innovation potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.