Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 336

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HPLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Opracowano metodę HPLC do analizy metalotionein zawierających Pb i Cd. Aplikację metody przeprowadzono na próbkach moczu, po uprzednim wzbogaceniu metodą ekstrakcji do fazy stałej.
EN
HPLC methods for the analysis of metallotionein has been worked out. HPLC was used to detection, metalltionein in human's urine, after solid phase extraction.
EN
Carotenoid pigments have been identified anf qualified in samples collected during phytoplankton blooms in teh Gulf of Gdansk.The qualitative and quantitative determination of pigments have been performed by HPLC technique.The results were compared with those obtained by conventional, spectrophotometric methods applied to the same smples.
PL
Cefepim i cefalosporyny należą do grupy związków będących pochodnymi penicyliny, w swojej strukturze zawierają pierścień β-laktamu. Ten czteroczłonowy pierścień jest samoistnie naprężony i skłonny do hydrolizy oraz fotolizy, co obniża jego stabilność. Oprócz produktów rozkładu podczas produkcji związku wytwarzane są również izomery i dimery składników syntezy. Zanieczyszczenia te mogą utrzymywać się w leku, a toksyczność wielu z nich jest nadal nieznana. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę badań nad tymi lekami ich analiza ilościowa oraz oznaczenie czystości stanowią problem.
EN
Cefepime and cephalosporins are derivatives of penicillins, these drugs universally contain a β-lactam ring. This four member ring is inherently strained and prone to hydrolysis and photolysis, limiting its stability. In addition to degradation products, isomers and dimers of the synthesis reagents are produced during manufacture of the compound. These impurities can persist in the drug product and many are of unknown toxicity. Despite extensive research on this class of drugs, quantitative analysis of them and purity assays remain problematic.
EN
The study assessed the chemical stability of ConTec LC, Resilence, Light Bond and Transbond XT orthodontic adhesive resins. The subject of the analysis was the release of HEMA (2-hydroxyethylmethacrylate), TEGDMA (triethylene glycol dimethacrylate), EGDMA (ethylene glycol dimethacrylate), UDMA (urethane dimethacrylate) and BPA (bisphenol A) monomers from test sample materials in successive time intervals, using HPLC (high pressure liquid chromatography). The study confirmed the presence of methacrylate monomers and bisphenol A in eluates of the assessed materials regardless of the observation period. The results show that orthodontic adhesive systems polymerized with visible light are chemically unstable, releasing biologically harmful ingredients to the external environment for a long time. Dental materials containing polymer network based on methacrylates require structure modification or elimination of harmful components in order to increase safety of their application.
PL
Oceniano stabilność chemiczną ortodontycznych żywic adhezyjnych ConTec LC, Resilence, Light Bond oraz Transbond XT. Metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) analizowano uwalnianie z próbek badanych materiałów monomerów: HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu), TEGDMA (dimetakrylan triglikolu etylenowego), EGDMA (dimetakrylan glikolu etylenowego), UDMA (dimetakrylan uretanu) i BPA (bisfenol A) w kolejnych przedziałach czasowych. Badania potwierdziły obecność monomerów metakrylanowych i bisfenolu A w eluatach ocenianych materiałów, niezależnie od czasu obserwacji. Uzyskane wyniki wskazują, że polimeryzowane światłem widzialnym ortodontyczne systemy adhezyjne są niestabilne chemicznie i w ciągu długiego czasu emitują do środowiska zewnętrznego składniki biologicznie szkodliwe. Materiały stomatologiczne zawierające usieciowane metakrylany wymagają modyfikacji struktury lub eliminacji szkodliwych komponentów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich stosowania.
PL
W wyniku niepełnego spalania alkoholi zawartych w paliwach reformulowanych powstają aldehydy - związki o dużej aktywności fotochemicznej, W pracy omówiono metodę oznaczania aldehydów alifatycznych do C4 włącznie oraz benzaldehydu w spalinach samochodowych. Przedstawiono również przykłady zastosowania prezentowanej metodyki do oznaczania formaldehydu i acetaldehydu w spalinach silników zasilanych benzyną o różnej zawartości alkoholu etylowego.
EN
As a result of incomplete combustion of alcohols contained in ethanol modified fuels aldehydes the compounds of high photochemical activity are generated. A method of determination of aliphatic aldehydes (until C4 including) as well as benzaldehyde in exhausted gases is presented. There is also demonstrated a possibility of application of presented method for determination of formaldehyde and acetaldehyde in exhausted gases of engines fed by gasoline with different content of ethanol.
EN
The aim of the presented work was to examine the applicability of selected agri-food industry waste materials as substrates for microbial hydrolytic enzymes biosynthesis (mostly celulases, xylanases and poligalacturonases) as well as to determine the quantitative and qualitative composition of mono- and disaccharides released from non-starch polysaccharides. (sucrose, glucose, galactose, fructose, cellobiose, etc). Two strains of Trichoderma fungi were tested: T. citrinoviride C1 and T. harzianum T33 in SSF culture on six different waste materials from agro-food industries (pulp from: cherries with seeds, pears, red cabbage, cornelian cherry and grapes with seeds).
PL
W pracy przedstawiono ocenę możliwości zagospodarowania wybranych odpadów przemysłu rolno-spożywczego jako substratu do mikrobiologicznej biosyntezy enzymów hydrolitycznych (głównie celulaz, ksylanaz i poligalakturonaz) a także, określenie składu ilościowego i jakościowego uwalnianych z polisacharydów nieskrobiowych mono- i disacharydów (sacharozy, glukozy, galaktoza, fruktozy, celobiozy itd). Testowano dwa szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma: T. citri-noviride C1 i T. harzianum T33 w hodowlach SSF na sześciu różnych surowcach pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego (wytłoki z: wiśni z pestkami, gruszki, czerwonej kapusty, derenia, winogron z pestkami).
8
Content available remote On-line preconcentration of trace elements for HPLC determination. A review
75%
EN
A review of papers devoted to on-line preconcentration of trace metal ions and organo-metal!ic compounds with HPLC determination is presented. Trace elements are precon-centrated as ions or as complexes with different ligands on microcolumns placed before the analytical separation column. lon exchange or chelating resin as wel! as modified silica gel are used as supports. The proposed methods of preconcentration are applied for the determination of trace metals and oganometal!ic compounds in waters, urine, sediments, biological tissues and reference materials.
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy prac dotyczących on-I in e zatężania śladów metali i związków organometalicznych w połączeniu z oznaczaniem metodami HPLC. Pier-wiastki śladowe zatężano w postaci jonów lub kompleksów z różnymi ligandami z zastosowaniem mikrokolumn umieszczonych przed kolumną analityczną. Jako zloża stosowano żywice jonowymienne lub chelatujące oraz modyfikowane złoża krzemion-kowe W cytowanych pracach opisano zastosowanie opracowanych metod zatężania do oznaczeń śladów jonów metali i związków organometalicznych w próbkach wód, moczu, osadów, tkankach biologicznych i materiaach odniesienia.
EN
An isocratic HPLC method with UV detection for simultaneous determination of four novel derivatives of daunorubicin and determination of selected derivatives in commonly used intravenous solvents was developed and validated. An RP-column and an acetonitrile-metha-nol-(2.88 g L-1 sodium laurisulfate + 1.6 mL L-1 85% H3PO3), 9:1:10 mobile phase at a flow rate of 1.5 mL min-1 were used. Detection wavelength was 254 nm. The method was validated with regard to selectivity, linearity, precision, limit of detection, limit of quantitation, and robustness, and did not require any preliminary treatment of samples. It can be used for identification and determination of derivatives of daunorubicin in phar-maceuticals and during kinetic studies of these derivatives.
PL
Opracowano i zwalidowano izokratyczną metodę HPLC z detekcją UV do oznaczania czterech nowych pochodnych daunorubicyny oraz oznaczania wybranych pochodnych w powszechnie stosowanych płynach infuzyjnych. Zastosowano kolumnę RP i fazę ruchomą acetonitryl-metanol-roztwór zawierający 2,88 g L-1 laurylosiarczanu sodu i 1,6 ml L-1 H4PO4, o szybkości przepływu l ,5 mL min-1. Detekcję przeprowadzono przy długości fali detektora 254 nm. Metoda została zwalidowana pod względem selektywności, liniowości, precyzji, wykrywalności, oznaczalności i odporności na zmiany; nie wymagała wcześniejszej derywatyzacji próbek. Opracowana metoda HPLC może być zastosowana do jednoczesnego lub osobnego oznaczania pochodnych daunorubicyny w preparatach farmaceutycznych i podczas badań kinetycznych powyższych pochodnych.
10
Content available remote Determination of nitrendipine in serum and saliva by HPLC
75%
EN
An extractive spectrophotometric method for the determination of trace amounts of zirconium is worked out employing 3-hydroxy-2-(2'-thienyl)-4H-chromen-4-one (in etha-no1) for complexation of the metal ion in acidic medium. The coloured species thus produced is quantitatively extracted into 1,2-dichloromethane. The method obeys Beer's law in the range 0.0-2.2 ~g ml-1 of zirconium with Amax at 425 nm and has a Sandell sensitivity of 1.38 x 10-3 ug cm(-2). The ratio of metal to ligand in the extracted species is determined as 1:3. Utilizing the method, the analysis of various synthetic sampies has been carried out satisfactorily.
PL
Opracowano ekstrakcyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania śladowych ilości cyrkonu, wykorzystującą kompleksowanie cyrkonu etanolowym roztworem odczyn-nika. Powstający barwny kompleks ekstrahuje się 1,2-dichlorometanem. Metoda za-chowuje prawo Beera w zakresie do 2,2 ~g ml-1 cyrkonu przy maksimum absorpcji Amax = 425 nm. Współczynnik Sandella wynosi 1.38 x 10-3 ~gcm-2. Stosunek metalu do ligandu w kompleksie wynosi 1 :3. Stosując tę metodę analizowano szereg próbek syntetycznych.
11
Content available remote Development of HPLC method applicable for assessment of ribosyl-6-mercaptopurine
75%
EN
An HPLC method for the separation of ribosyl-6-mercaptopul.ine (R-6-MP) and the products of its transformation, 6-mercaptopurine (6-MP) and hypoxanthine (HIP) was developed and validated. For the kinetic studies of R-6-MP the mobile phase: 0.5 moll 1(-1)) KH(2)PO(4)-water--methanol-acetic acid ( 1.05 kg 1(-1)( 40+905+50+5v/v) was used.
PL
Opracowano metodę HPLC rozdzielania rybozylo-6-merkaptopuryny (R-6-MP) obok produktów jej przemiany, 6-merkaptopuryny (6-MP) i hipoksantyny (HIP) oraz prze-prowadzono walidację opracowanej metody. Do badań kinetycznych R-6-MP zasto-sowano następującą fazę ruchomą: 0.5 mol I-J KH2PO4-woda--metanol-kwas octowy ( 1 .05 kg 1(-1)) (40+905+50+5v/v).
EN
On the basis of the analysis performed on mixtures of standards we attempted to optimize a method of qualitative and quantitative determination of azaarenes using reversed phase high-perfonnance liquid chromatography. The values of k coefficients of standards were compared for the separation under isocratic conditions and by gradient elution. The opti-mum separation conditions for 2-5-ring azaarenes were obtained by using the following gradient. 40% CH3CN in water (2 min), increasing linearly (up to 100%) CH3CN (24 min), 100% CH3CN (14 min). By applying the above procedure for the extracts from airborne particulate matter and sewage sludge samples collected in the Upper Silesia region of Poland we were able to identify in these extracts the following compounds: benzoquinolines, acridine, phenanthridine and benzo(c)cinnoline. The total concentration of these compounds in the airbome particulate matter extract was 2x 10-2 % while in the sewage sludge extract it was 1.25x 10(-2) %.
PL
Przy wykorzystaniu mieszanin wzorców przeprowadzono badania nad optymalizacją oznaczeń jakościowo-ilościowych azaarenów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz. Porównano wartości współczynników retencji k wzorców rozdzielanych w warunkach izokratycznych oraz przy użyciu elucji gradientowej. Optymalne warunki rozdzia1u 2-5 pierścieniowych azaarenów otrzymano stosując gradient elucji: 40% CH3CN W wodzie (2 min), liniowy wzrost stężenia CH3CN do 100% (24 min), 100% CH3CN (14 min). Stosując opracowaną metodykę zidenty-fikowano w ekstrakcie pył owych zanieczyszczeń powietrza oraz w ekstrakcie osadu ściekowego z rejonu Górnego Śląska m.in. benzochinoliny, akrydynę, fenantrydynę, benzo( c )cynnolinę. Łączne stężenie tych związków w ekstrakcie pyłów wynosił o 2x 10-2 % m, a w ekstrakcie z osadu ściekowego 1.25 x 10-2 % m.
PL
W ostatnich latach obserwujemy wzrost wykorzystania detektora wyładowań koronowych (CAD) sprzężonego z chromatografem cieczowym w analizach produktów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i innych. Technika ta charakteryzuje się wysoką czułością i szerokim zakresem dynamicznym, a odpowiedź substancji badanej jest niezależna od jej struktury chemicznej. W pracy opisano zasadę działania CAD oraz przedstawiono wybrane zastosowania w analizach związków niezawierających chromoforów i w analizach mających na celu zredukowanie liczby wzorców.
EN
In recent years we have seen an increase in the use of a corona charged aerosol detector (CAD) coupled with liquid chromatography in the analyses of food, pharmaceuticals, cosmetics and others. This technique is characterized by high sensitivity and a wide dynamic range, while the analyte response does not depend on its chemical structure. In the paper we explain the operating principle of CAD and provide its exemplary applications in the analyses of compounds without chromophores and the analyses aimed at reducing the number of used standards.
EN
The aim of the paper was to determine the stability and intensity of decomposition of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (anthracene, fluorene, pyrene, chrysene) in Luvisols. The study was carried out based on soil samples representative of the Kujawsko-Pomorskie Region, collected from areas exposed to and protected from direct contamination with PAHs. Soil samples were polluted with selected PAHs at the amount corresponding to 10 mg PAHs/kg. The PAHs-polluted soil samples were incubated for 10, 30, 60, 120, 180 and 360 days at the temperature of 20–25 oC and fixed moisture – 50 % of field water capacity. In this work High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was applied. It was found that majority of PAHs decomposed within first 30 days of the experiment. Decomposition of fluorene and anthracene was much faster than for pyrene and chrysene. The lowest rate of PAHs decomposition was noted for the samples of the soil with the highest content of organic carbon, carbon of the fractions of humic acids and humins, which clearly points to an essential role of organic matter in the PAHs sorption processes.
PL
Celem pracy było określenie trwałości i intensywności rozkładu wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (fluorenu, antracenu, pirenu i chryzenu) w glebach płowych. Do badań pobrano próbki gleb reprezentatywne dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego z terenów narażonych i nienarażonych bezpośrednio na zanieczyszczenia WWA. Próbki gleb zanieczyszczono wybranymi WWA w ilości odpowiadającej 10 mg WWA/kg. Zanieczyszczone WWA próbki gleb inkubowano 10, 30, 60, 120, 180 i 360 dni w temperaturze 20–25 oC i w stałej wilgotności – 50 % polowej pojemności wodnej. W celu oznaczenia zawartości WWA zastosowano metodykę wykorzystującą wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Stwierdzono, że najwięcej WWA rozkładało się w czasie pierwszych 30 dni prowadzenia doświadczenia, przy czym fluoren i antracen rozkładały się zdecydowanie szybciej niż piren i chryzen. Najwolniejszy rozkład WWA zachodził w próbkach gleby charakteryzującej się najwyższą zawartością węgla organicznego, węgla frakcji kwasów huminowych i humin, co w sposób jednoznaczny wskazuje na istotną rolę materii organicznej w procesach sorpcji WWA.
16
Content available Zmiany zawartości wybranych WWA w glebach płowych
75%
PL
Celem pracy było określenie trwałości wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (fluorenu, antracenu, pirenu i chryzenu) w glebach płowych. Do badań pobrano próbki gleb reprezentatywnych dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego z terenów narażonych i nienarażonych bezpośrednio na zanieczyszczenia WWA. Próbki gleb zanieczyszczono wybranymi WWA w ilości odpowiadającej 10 mg WWA/kg. Zanieczyszczone WWA próbki gleb inkubowano 10, 30, 60, 120, 180 i 360 dni w temperaturze 20÷25ºC i w stałej wilgotności - 50% polowej pojemności wodnej. W celu oznaczenia zawartości WWA zastosowano metodykę wykorzystującą wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Stwierdzono, że najwięcej WWA rozkładało się w czasie pierwszych 30 dni prowadzenia doświadczenia, przy czym fluoren i antracen rozkładały się zdecydowanie szybciej niż piren i chryzen.
EN
The aim of this study is to indicate durability for chosen polycyclic aromatic hydrocarbons (fluorene, anthracene, pyrene and chrysene) in Luvisols. The study was carried out based on soil samples representative of the Kujawsko-Pomorskie Region, collected from areas exposed to and protected from direct contamination with PAHs. Soil samples were polluted with selected PAHs at the amount corresponding to 10 mg PAHs/kg. The PAHs-polluted soil samples were incubated for 10, 30, 60, 120, 180 and 360 days at the temperature of 20÷25ºC and fixed moisture - 50% of field water capacity. In this work High Performce Liquid Chromatography (HPLC) was applied. It was found that majority of PAHs decomposed within first 30 days of the experiment. Decomposition of fluorene and anthracene was much faster than for pyrene and chrysene.
EN
A validated reversed-phase HPLC method has been developed for quantitative analysis of berberine in Berberis aristata fruits and in a polyherbal formulation. Separation of berberine was achieved on a C18 column with a mobile phase consisting of a 10–80% acetonitrile gradient in 0.05% aqueous orthophosphoric acid. The flow rate was 1 mL min-1. Detection was at 266 nm. A sharp, well defined peak was obtained at a retention time of 10.0 ± 0.4 min. The method was validated in accordance with ICH guidelines for accuracy, precision, robustness, and the limits of detection (LOD) and quantification (LOQ). Results from linear regression analysis were indicative of a good linear relationship (r2 = 0.998 ± 0.0011) in a wide concentration range (5–500 μ g mL-1). LOD and LOQ were 1.5 and 5.3 μg mL-1, respectively. Satisfactory recovery results (94.6–103.1%) were obtained by the method of standard addition. Intra-day, inter-day, and intersystem precision was satisfactory, with relative standard deviation in the range 0.7–1.8%. The berberine content of fruit of Berberis aristata and the herbal formulation were 0.033% and 0.0089% (w/w), respectively. This HPLC method for quantification of berberine can be used for quality control and standardization of several crude drugs and different herbal formulations in which berberine is present as a phyto constituent.
EN
Protochlorophyllide (Pchlide) accumulation and xantophyll composition were studied in 5-day old etiolated seedlings of three ecotypes of Arabidopsis thaliana: Columbia (Col-0), Landsberg erecta (Ler) and Wassiliewska (Ws). The total Pchlide level as measured by fluorescence spectroscopy varied significantly between ecotypes. A rapid HPLC method revealed quantitative differences in carotenoid composition. It was found that in the Ler ecotype any enhanced accumulation of Pchlide correlates with an increased level of lutein, suggesting the role of enzymes involved in lutein synthesis in cross-regulation between chlorophyll and carotenoid biosynthetic pathways. The function of the dark-accumulated carotenoid pool in seedling de-etiolation is discussed.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje o wolnych rodnikach, ich wytwarzanie, oddziaływanie z podstawowymi składnikami organizmów żywych, udział w wielu stanach chorobowych, a także starzeniu organizmu. Ponadto omówiono metody oznaczania wolnych rodników, antyoksydantów oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego za pomocą HPLC.
EN
Although conventional solid phase extraction (SPE) is an applicable routine method for extraction of different analytes from various matrices, it requires more time and volume of solvent and sample rather than other routine laboratory extraction methods. In this study, a rapid and simplified sample preparation method based on SPE was studied by eliminating some steps, such as conditioning and washing, for extraction of diosmin, eriocitrin, narirutin, naringin, and hesperidin in orange, tangerine, and lime juice samples. The separation of these flavonoids was achieved by using a C8 column with a mobile phase comprised of water-acetonitrile-acetic acid (78:21:1, v/v/v) at a flow rate of 0.85 mL min-1 and UV detection at 280 nm. To examine the applicability of this method, effective parameters such as type of adsorbent, type and volume of elution solvent, ionic strength, and pH of the sample were studied and applied to the comparison between the conventional SPE and the simplified method. The best recoveries were obtained, using the proposed method, with a small volume of citrus fruit juice (0.5 mL), silica gel (0.5 g) as adsorbent, and 3 mL of methanol as elution solvent. Limits of detection, limits of quantification, intra-day and inter-day precision of the method for the analytes were 0.0244–0.0587 μg mL-1, 0.0739–0.178 μg mL-1, 2.5 3.1%, and 3.1–4.8%, respectively.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.