Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  history of music
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The History and Development of the Musical Romans as a Genre: A Short Overview
100%
EN
The purpose of this essay is to trace the lines of evolution of the Russian romance, which found fertile ground for its development from the mid-18th century. The genre was firmly embedded in a tradition that had originated a century and a half earlier, but its roots lay in the oral production of ancient Rus’. Despite this strong historical-anthropological imprint, the diachronic development of Russian romance, as a hybrid genre of dual nature—poetic and musical—addressed to both elite and mass audiences, is marked by a series of revivals and contaminations (mainly in 19th-century Europe, especially in Italy). The article, based on culturological, literary and historical studies, presents a brief overview of the development of the genre and its various sub-genres, such as bytovoĭ romans, romans-ballad, romans-elegii͡a, up to contemporary songs and melodies.
2
Content available remote Hudba u řeholních kanovníků sv. Augustina na Moravě v 17. a 18. století
86%
EN
he study is devoted to the music at the monastery of Augustinian Canons in Šternberk (founded in 1371, closed in 1784) at the time of its greatest flourishing in the eighteenth century. The Latin annals of the Šternberk canonry are the main source for its history. This study presents information primarily about monophonic and polyphonic liturgical music and its specifications (plainchant was sung mainly by the canons – about 20 – while “figural music”, i.e. more elaborate musical settings including instruments, was performed by lay musicians who were also responsible for music on secular occasion such as visits and celebrations and during Carnival) and about the instrument collection and the period repertoire (the only preserved source with musical notation is a gradual dated to the years 1752–1755). Attention is also devoted to some musical events outside of the monastery and to military music during the war with Prussia.
CS
Studie Jiřího Sehnala je věnována augustiniánskému klášteru ve Šternberku na Moravě v 17. a 18. století. Autor se zde věnuje hudebnímu provozu zdejšího kůru, provozovanému repertoáru a dochovaným zmínkám o konkrétních událostech až do zrušení kláštera při reformách císaře Josefa II. v roce 1784. Druhá část studie je pokračováním textu z Hudební vědy, roč. 52, č. 3-4 (2015), s. 245-272.T
EN
Music and animals have been in a close relationship in the history of music: starting from musical instruments made of birds’ bones, through animal voices illustrated in medieval songs and presented in later instrumental music up to chirping and trilling written by Olivier Messian in his birdlike pieces and animal sounds recorded and matched with ideas of the 21st century composers. The purpose of this article is to show the change of the context in which animals were introduced in music from the ancient to contemporary period.
4
Content available Historia muzyki oczyma metodologa
86%
PL
Są co najmniej dwa powody, dla których historia muzyki jest dyscypliną szczególną: pierwszy natury ontologicznej, drugi – aksjologicznej. Po pierwsze, historia muzyki jest, w najistotniejszym sensie tego słowa, historią utworów muzycznych, a więc pewnych ustrukturyzowanych przedmiotów intencjonalnych. Historia muzyki, która skupia się wyłącznie na tych strukturach – to autonomiczna historia muzyki. Jednakże historycy mogą także skupiać się na pewnych innych przedmiotach, które należą do „sfery muzycznej” – na wydarzeniach muzycznych, życiu kompozytorów, zjawiskach społecznych, recepcji muzyki czy też muzycznych gatunkach. Historia muzyki wygląda różnie z tych różnych punktów widzenia. Po drugie, historia muzyki jest de facto historią muzycznego kanonu, tj. utworów wybranych ze względu na pewne wartości. Zazwyczaj kanon składa się z utworów muzycznych o szczególnej wartości estetycznej i artystycznej. Jednakże jeśli odmówimy pierwszeństwa tym wartościom – obraz historii muzyki zmieni się radykalnie.
EN
There are two reasons of the fact that history of music is a peculiar discipline: ontological and axiological reasons. Firstly, in the most genuine sense, history of music is the history of musical compositions, i.e. certain structured intentional objects. History of music which concentrates only on these structures is usually called “autonomic history of music”. However, the historian may also concentrate on some other objects which belong to the “musical area”: on musical events, on composers’ life, on social phenomena, on musical reception and on musical genres styles. History of music looks differently from all these points of view. Secondly, the history of music is de facto the history of musical canon, i.e. of the compositions chosen for the sake of various values. Typically, canon is composed of the musical works of the unique aesthetic and artistic values. However, by rejecting these values, the shape of the history of music changes dramatically.
EN
The phenomenon of extensive migrations of Bohemian musicians across Europe began at the end of the seventeenth century. With the establishment of the Prague Conservatory in 1811, a new and major wave of emigration of Prague violinists emerged. Thus, most of the talented and promising Prague violinists in the first half of the nineteenth century emigrated throughout Europe, mostly within the Habsburg monarchy. They became members of the Estates theater orchestras in Linz, Graz, and Budapest, the Theater on the Vienna River, Leopoldstadt and Josefstadt theaters in Vienna, the Königsstadt Theater in Berlin, and the prestigious Vienna Imperial Opera and Vienna Imperial Music Chapel. In the second half of the nineteenth century the Prague violinists’ roles and their migration routes changed. They still mostly emigrated to the cities within the Austro-Hungarian Monarchy and German Empire, but some of them also settled in the regions of Galicia and Bukovina and in the neighboring Russian Empire and Slovene lands. They were active as concertmasters, violin pedagogues, virtuosos, chamber music promotors and performers, and organizers of musical and cultural life in numerous European cities. They markedly influenced the violin in particular, as well as music development in general, in the second half of the nineteenth century.
CS
Studie Maruši Zupančič je věnována fenoménu pražské houslové školy v uvedeném časovém období. Autorka se zaměřuje houslisty, kteří působili v zahraničí. Vedle konkrétních osobností včetně sledování jejich životních osudů a působišť však věnuje pozornost rovněž vlivům, které vedly k odchodu těchto hráčů mimo české země do ostatních zemí. Stranou nezůstává ani dobová reflexe, díky které se dozvídáme o velkém věhlasu, jemuž se mnozí z českých houslistů těšili.
XX
The article is based on a lengthy report by Anton Johann Jüngling on his own activities on 12 August 1780; Jüngling was at the time the Schwarzenbergs’ music director and also a highly placed official. This unique historical source affords a very detailed look at Jüngling’s daily life as a person and a professional, and in combination with other sources, it also enables the creating of a quite detailed picture of the musical events at the Schwarzenberg court over a period of just under two weeks, when the Schwarzenbergs were staying in Český Krumlov with their guests. The musical activities included theatrical performances, a ball, a private concert with repertoire consisting of orchestral arrangements of music from singspiels currently being performed (Die schöne Schusterin and Die abgeredte Zauberey), and accompaniment for worship services. The study documents that the musicians at the princely court were able to secure the music for most of these occasions, and that they were supplemented or substituted for as needed by hired musicians from the town or the military.
XX
Studie se zabývá vývojem a geografickým putováním repertoáru jednohlasých cantií ve střední Evropě v 13. - 15. století.
8
Content available remote Pasquale Bondini before Mozart
72%
XX
Studie Marca Niubo se zabývá osobností italského pěvce a operního impresária Pasquale Bondiniho, který působil mimo jiné také v Praze, kde byl jako ředitel divadla u pražských úspěchů oper Wolfganga Amadea Mozarta.
XX
Studie Martina Voříška se zabývá inscenacemi německých vídeňských singspielů na divadelní scéně schwarzenberské rezidence v Českém Krumlově, včetně zmapování dochovaných divadelních kulis.
10
Content available remote The Organists of Leipzig's Royal Catholic Chapel: 1719-1756
72%
XX
Studie Janice B Stockigt se zabývá hudebníky, kteří působili na postu varhaníků v královské kapli v Lipsku během uvedeného časového období. Na jejich příkladu dokumentuje, že takové působiště bylo jednou z cest k vzestupu v hierarchii drážďanské dvorní hudby i pro hudebníky, přicházející z Čech.
11
Content available remote Bedřich Smetana a Riegrova rodina
72%
XX
Studie Milana Pospíšila se zabývá kontakty mezi hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou a Františkem Ladislavem Riegerem s jeho rodinou. Rieger byl vůdčí postavou politického života v době českého národního obrození. Pospíšil v této studii podrobuje kritice tradiční pohled na tyto dvě osobnosti jako na nepřátele, jak jej vykládal Zdeněk Nejedlý, a s pomocí archivních dokumentů představuje ideologického nánosu prostý výklad vztahu těchto dvou osobností.
12
72%
EN
This article studies topos as a concept and its influence in Western Music. For this end, the history of how the understanding of topos developed, as well as how it manifested itself, shall be presented. This term, one which originates from the Ancient Greek’s study of Rhetoric, quickly gained acceptance in many cultural contexts. It is thanks to this growth that it was promptly incorporated into ars musica. During the Middleages, this concept from the Antique era was revived, notably influencing the illustrative nature of this era’s music. The concept continued throughout the Common era proceeding, especially in reinforcing the role of affects in music. The 20th century witnessed the progression of many unique understandings of topos coindependently. The contemporary thought of this era has presented numerous propositions of one is to understand the term that oscillates between the fields of musicology, literature studies, and philosophy. It can be said, that defining topos in the field of music will be closely tied with the emerging „transcultural” phenomenon; an appropriate paradigm with which to observe the variables shaping European culture, such as globalization and orientalism.
PL
Treść artykułu ma ukazać różne ujęcia topoi w sztuce muzycznej. W tym celu zostaje przedstawiona historia pojęcia toposu. Ten termin z antycznej retoryki dość szybko stał się pojęciem używanym w szerszym kontekście kulturowym, dzięki czemu połączono go również z ars musica. W okresie średniowiecza dokonała się adaptacja starożytnych koncepcji oraz rozwinięcie ich w stronę ilustracyjności, w epokach nowożytnych nastąpiło zaś wzmocnienie roli afektów. W XX stuleciu wiele ujęć umuzycznionego topoi zaczęło funkcjonować równolegle. Współczesna myśl w omawianym zakresie dostarcza licznych propozycji oscylujących między muzykologią, literaturoznawstwem a filozofią. Można przypuszczać, że pojmowanie toposu w muzyce będzie się w przyszłości wiązało z perspektywą transkulturową, która wydaje się odpowiednim paradygma- tem badawczym wobec zachodzących w kulturze europejskiej procesów, takich jak globalizacja i orientalizacja.
13
Content available remote Johann Alois Lamb - život a dílo vrchlabského kantora : (Část první)
72%
XX
Studie se zabývá Lambovými osudy a přibližuje život a dílo zapomenutého kantora z podkrkonošského regionu.
XX
Category of felicitas in the light of Polish composers
XX
Studie Michala Fránka, Jiřího Kopeckého a Vlasty Reittererové je věnována opernímu dílu "Die Brüder" českého hudebního skladatele Ludvíka Rittersberka (též Ludwig Ritter von Rittersberg, 1809-1858). Vedle historie vzniku tohoto díla se autoři zaměřují především na jeho dějovou linii, která inspiračně vychází z Rukopisu královédvorského, a libreto opery. Jeho úplná edice se souběžným českým překladem je také součástí tohoto textu.
16
72%
XX
Studie Michaely Freemanové se zabývá okolnostmi premiéry prvního Spohrova významného jevištního díla, kterým byla opera Faust, kterou nastudoval Carl Maria von Weber během svého pražského působení.
17
Content available remote Anton Grams berichtet an Gustav Großmann, Mozart schriebe eine neue Oper
72%
XX
Studie Milady Jonášové se zabývá nově objeveným dopisem hudebníka a kopisty Antona Gramse (1752-1823) řediteli německé divadelní společnosti Gustavu Friedrichu Wilhelmu Grossmanovi (1743-1796), jejich vzájemnými kontakty vůbec a provedeními oper hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta v Grossmannově produkci.
XX
Studie se zabývá provedením části Bachovy Mše h moll v širších dobových v souvislostech a věnuje se rovněž obecným snahám o udržení polyfonie a kvalitní kirchenmusik v první polovině 19. století.
EN
This study is devoted to analysis and an edition of the libretto to the opera Záboj by the Czech composer and music theorist Josef Leopold Zvonař (1824–1865), composed to a libretto by the writer Alois Vojtěch Šmilovský (1837–1883). The subject matter is taken from the poem Záboj, which is in turn from the Dvůr Králové Manuscript, a supposedly medieval text that was “discovered” in 1817 by Václav Hanka. This literary forgery, together with the Zelená Hora Manuscript, is a specifically Czech manifestation of European Ossianism, profoundly influenced Czech culture and society. It is here that the figure of the bard makes its first appearance in Czech opera – a singer and warrior who leads an uprising against German conquerors. The work has never been performed as a whole, but it represents a noteworthy documentation of the efforts to achieve a Czech national style before the arrival of Bedřich Smetana.
CS
Studie Michala Fránka a Jiřího Kopeckého je věnována analýze libreta opery Záboj od hudebního skladatele Josefa Leopolda Zvonaře (1824-1865); autorem libreta je Alois Vojtěch Šmilovský (1837-1883). Námět pochází z Rukopisu královédvorského, jednoho Hankových padělků "objeveného" v roce 1817. Analýza se zabývá významovým výkladem libreta v kontextu specificky české manifestace v rámci národního obrození. Zvonařovo dílo je prvním operním zpracováním tohoto literárního námětu a poprvé též pracuje s postavou barda. Zajímavostí je, že opera zatím nebyla nikdy provedena jako celek. Součástí studie je edice libreta.
XX
Studie Jiřího Sehnala se zabývá hudebním životem v augustiniánském klášteře u Všech svatých v Olomouci v době baroka a osvícenství.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.