Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Political risk of economic activity conducted in international environment is considerably higher than of that conducted within one country. This results from the greater complexity and changeability of the international market. In their strategies, multinational corporations must take into account possibility of unfavourable changes in the government policy, outbreaks of internal violence, external conflicts and consequences of an immature and unstable political, legal, administrative and economic structure in many countries. The risk further intensifies when their activity is of a global nature. On the other hand, thanks to risk distribution among many countries, negative developments in one area can be compensated for by positive ones in another area. Political risk can be avoided by not investing in the countries where the risk is higher than average. However, such an approach deprives a company of a chance to achieve windfall profits. Therefore, companies taking up activities in countries representing a high level of political risk get insured against political risk and take up measures towards its reduction. Such measures include negotiations, government guarantees and lobbying, as well as transfer prices. A large group of measures are involved with the so-called integrative strategies, which involve, inter alia, developing good relations with local authorities, establishment of contacts with local firms, a transparent accounting system, employment of nationals including executive posts in the firm, handing over stakes in the company to local subjects, involvement in charitable activity and sponsoring. Risk can also be minimised by means of applying various defence strategies, which generally mean creating conditions in which actions to the detriment of a multinational corporation would be disadvantageous for the host country.
EN
The essential constraint on the development of small and medium-sized enterpris­es (SMEs) is their limited access to sources of finance. In the initial stage they usually use their own or family and friends’ resources. Next, they look for bank loans, which are difficult to get due to the lack of financial history and guarantees, and their weak business condition. Some can use government grants and support from international organizations (e.g. the European Union). They can also take advantage of alternative sources of finance, such as venture capital, mezzanine, crowdfunding, bond issuing and initial public offering (IPO). The latter form of financing may bring substantial benefits to SMEs, strengthen their market position and facilitate their economic ex­pansion, but it involves many constraints. The most significant concern difficulties in fulfilling the criteria to enter the stock exchange or special platforms (even though such criteria are less strict than for large companies), high costs, a lack of knowledge about the capital market and the low liquidity of SME shares. Therefore, it is essential for governments, international and domestic organizations and stakeholders to take steps to eliminate or limit these constraints.
PL
Najważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. W fazie startu wykorzystują one zwykle środki własne, rodziny i przyjaciół. Następnie zaś sięgają one po kre­dyt bankowy, którego otrzymanie jest trudne ze względu na brak historii finansowej, gwarancji i ekonomiczną ich słabość. Nieliczne mogą korzystać z grantów rządowych i wsparcia międzynarodowych organizacji (np. Unii Europejskiej). Pomocnymi mogą być alternatywne źródła finansowania takie jak venture capital, mezzanine, crowdfunding, emisja obligacji oraz publiczna emisja akcji (Initial Public Offering: IPO). Ten ostatnio wymieniony sposób finansowania może przynieść znaczne korzy­ści dla MŚP; umocnić ich pozycję rynkową i umożliwić ekonomiczną ekspansję, ale związany jest z wieloma barierami. Do najważniejszych należą trudność spełnienia kryteriów notowania na giełdzie lub specjalnych platformach, nawet jeśli są one ła­godniejsze niż dla dużych firm, wysokie koszty, brak wiedzy o rynku kapitałowym i niska płynność akcji MŚP. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez rządy, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz interesariuszy działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia tych barier.
EN
Theoretical background: The transformation of marketing that has been taking place for the last 150 years involves the gradual change of its concept, strategy and operational activity models to meet the manifested challenges and the future development trends. The main factors that determine the evolutionary change in corporate marketing include the development of production technique and technology, organization and management processes, and the monetization of goods and services. Another factor includes changes in the environment of enterprises, primarily related to the processes of globalization and to the behaviour, tastes and preferences of consumers. Paradoxically, having affected almost the entire globalized world, the COVID-19 pandemic has become the catalyst for the processes of marketing transformation. The impact of these factors on marketing was the basis for distinguishing four stages in its development, i.e. Marketing 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0. This classification is parallel to the one related to industrial revolutions described as Industrial Revolution 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0.Purpose of the article: The identification of the main factors of the corporate marketing transformation and the assessment of their impact and effects on the changing ideas, tools and forms increasingly based on digitization and artificial intelligence.Research methods: the Author was motivated to undertake the research in question by the lack of systematic and comprehensive studies capturing the impact on marketing of the effects of industrial revolutions and the deriving changes in the corporate environment and the preferences and tastes of consumers, as well as the COVID-19 pandemic. The Author used the previous research findings included in various studies (periodical, thematic and online) and conducted their critical analysis and synthesis, and supplemented those with his own reflections. The result of the above was the formulation of a thesis about a close relationship between the development of the techniques and technology of manufacturing, changes in the macro environment of entities as well as the needs and tastes of consumers , and the COVID-19 pandemic and the evolution of marketing. Main conclusions: Over the last 150 years there have been revolutionary changes in the corporate marketing. The main drivers of change included four industrial revolutions, the transformation of the corporate environment as well as of consumer needs and preferences, and the COVID-19 pandemic. They resulted in the gradual development of marketing from the stage defined as Marketing 1.0 through 2.0, 3.0 to 4.0. This last stage is taking place today and is characterized by a plethora of innovative forms. It has been subject to further transformations together with the progress in the implementation of inventions related to the Industrial Revolution 4.0.
PL
Crowdfunding jest innowacyjną metodą finansowania, która polega na pozyskiwaniu środków finansowych za pośrednictwem internetu w celu realizacji projektów zarówno o charakterze filantropijnym, jak i komercyjnym. Dotychczas odgrywał on niewielką rolę w porównaniu z innymi, innowacyjnymi formami finansowania, z pominięciem tradycyjnych pośredników. Wynika to z jego względnie krótkiej historii funkcjonowania, słabej znajomości jego zalet i ograniczeń oraz braku w wielu krajach odpowiednich uregulowań prawnych i przekonania o jego skuteczności. Odnosi się to szczególnie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Kraje te ze względu na pozostawanie przez długi czas w izolacji od światowej gospodarki rynkowej tylko stopniowo i z opóźnieniem adaptują jej instrumenty, w tym innowacyjne metody finansowania. Wynika z tego potrzeba upowszechnienia wiedzy na ten temat i wykazania, że crowdfunding może mieć istotne znaczenie dla rozwoju szczególnie młodych firm – start-upów, jako komplementarne, a niekiedy także substytucyjne źródło ich finansowania. Tezę tę autor artykułu udowadnia, posługując się empirycznymi, teoretycznymi i ogólnologicznymi metodami badawczymi, wykorzystując dostępna literaturę przedmiotu, raporty organizacji międzynarodowych i internet.
EN
An innovative form of financing, crowdfunding consists of raising cash online to realise charity and commercial projects. It has played a smaller role than other forms of innovative financing that do not rely on traditional intermediaries. With a relatively short history, advantages and constraints that are not well known and, in many countries, a lack of right legal regulations, confidence in its effectiveness is rare. This holds particularly in the countries of East Central Europe, including Poland, which have only gradually adopted the global economy’s instruments and innovative methods of financing. There is therefore a need to disseminate knowledge on crowdfunding and to show that it can meaningfully increase development, especially of small firms and start-ups, as a complementary and sometimes alternative source of financing. The paper uses empirical, theoretical and general logic methods to analyse the subject literature, reports from international organisations and online sources of information.
EN
The high changeability in the market prices of natural resources, and their high production cost, meant that the transnational companies which exploited and processed them generally use different secured means against the associated financial risk. This risk consists of commodity price risk, exchange rate risk, interest risk, credit risk, liquidity risk and capital risk. The first three risks are called market risks, and they are most often secured with the help of hedge and non-hedge instruments and a natural hedge. Attitudes to them were based on their effectiveness and costs, and they were substantially diverse among the individual corporations of the mining industry, which influenced the extent of their compliance. There was a general tendency that in periods of a bad economic situation and low market prices, the use of hedging and how much it was used were significantly greater than in periods of a boom in the market.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy sposobów zabezpieczenia ryzyka finansowego w korporacjach transnarodowych przemysłu wydobywczego oraz zmian w stosunku do niego pod wpływem zmian koniunktury na rynku surowców naturalnych, głównie produktów rud metali. Wysoka zmienność cen rynkowych surowców naturalnych i wysokie koszty produkcji powodują, że ich producenci, tj. firmy eksploatujące i przetwarzające je, powszechnie stosują różne środki zabezpieczające przed związanym z tym ryzykiem finansowym. Na to ryzyko składa się ryzyko cenowe, ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i ryzyko kapitałowe. Trzy pierwsze z wymienionych zwane ryzykami rynkowymi najczęściej zabezpieczane są za pomocą instrumentów pochodnych klasyfikowanych jako hedgingowe i niehedgingowe oraz hedgingu naturalnego. Stosunek do nich oparty o ocenę skuteczności i koszty w poszczególnych korporacjach przemysłu wydobywczego znacznie się różnił, co wpłynęło na zakres ich stosowania. Występowała przy tym generalna tendencja, że w okresie niskich cen i słabej ich dynamiki skłonność do stosowania hedgingu i jego rozmiary były znacznie większe aniżeli w okresie hossy rynkowej. Ta tendencja została zaobserwowana na podstawie badań hedgingu w wybranych największych korporacjach przemysłu wydobywczego, tj. za pomocą metody case study. Nie ulega wątpliwości, że podjęty problem wymaga dalszych pogłębionych badań, np. sondażowych. Jest on ważny zarówno ze względów poznawczych i poszerzenia wiedzy na temat praktyki hedgingu, jak i utylitarny, tzn. dla przedsiębiorstw zainteresowanych zabezpieczeniem ryzyka finansowego ich działalności.
PL
Recenzowana książka, o objętości 360 stron, składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania i streszczenia w języku angielskim. Wybór tematu rozprawy nie jest przypadkowy – wynika on z wieloletnich zainteresowań i pracy badawczej autora nad dość oryginalną i rzadko podejmowaną w badaniach naukowych problematyką handlu bronią. Może budzić pewne zdziwienie, dlaczego naukowcy tak marginesowo traktują handel uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, skoro w handlu światowym odgrywa on znaczną rolę. Według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań Naukowych w 2011 r. wydatki na cele wojskowe wyniosły 1,624 bln USD, natomiast wartość globalnych obrotów na rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego na początku XXI w. szacowana była na 60-70 mld USD rocznie (cyt. za autorem rozprawy, s. 11).
PL
Celem recenzowanej książki jest przedstawienie procesu transformacji systemowej w Polsce na tle zasadniczych przemian dokonujących się w gospodarce światowej w porównaniu z wybranymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w których mają miejsce takie przemiany, tj. z Węgrami, Republiką Czeską, Słowacją i Ukrainą oraz krajami Europy Południowej – z Grecją, Portugalią, Hiszpanią i Turcją, w których podobne przemiany wystąpiły wcześniej.
PL
KGHM Polska Miedź S.A. należy do największych przedsiębiorstw w Polsce oraz największych producentów miedzi i srebra na świecie. W ostatnich latach spółka podjęła intensywną ekspansję zagraniczną, pozyskując złoża i kopalnie w Ameryce Południowej i Północnej. Zdecydowana większość jej produkcji, bo aż 80%, jest eksportowana, głównie do krajów europejskich i Chin, a znaczna część pochodzi z zagranicy, tj. z kopalni Sierra Gorda w Chile. Znaczna okresowa fluktuacja cen na rynkach światowych oraz kursu dolara amerykańskiego, w którym generalnie kwotowane są ceny miedzi i srebra, zagraża utrzymaniu płynności finansowej spółki i realizacji budżetu. W związku z tym KGHM sformułował strategię zabezpieczeń przed najważniejszymi ryzykami rynkowymi, do których zalicza się ryzyko cenowe, ryzyko walutowe, a także w mniejszym stopniu ryzyko zmian stóp procentowych, ryzyko płynności oraz ryzyko inwestycji i dezinwestycji. Głównym instrumentem zabezpieczającym były opcje oraz różne ich kombinacje. Ich stosowanie zabezpieczało wyniki finansowe spółki, ale wiązało się z kosztami i znacznymi stratami, tj. utratą korzyści z powodu niestosowania zabezpieczeń derywatami. W związku z tym KGHM zrewidował dotychczasową politykę i obecnie stosuje zabezpieczenie za pomocą instrumentów pochodnych w znacznie mniejszym zakresie niż poprzednio
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.