Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
In the modern conditions of the market economy, every enterprise struggles for its consumer.To attract and retain consumers of the manufactured products, enterprises develop and offer a widerange of extra terms which make their products more attractive. These are preferential terms and paymentconditions, a flexible system of discounts for buyers and customers, as well as a system of warrantymaintenance of the released products.
EN
The paper reviews the efficiency of food subsidy in Indonesia based on cost structure analysis. Using the comparison between cost of good of government and cost of good of National Logistics Board appointed to manage and channel the subsidy. The level of efficiency has decreased in the recent years because of increase in costs of exploitation, management cost and interest expense. It is suggested that government has to determine the cut-off point as a feasibility assessment of cost of subsidy.
3
Content available Costs of political campaigns in Slovakia
88%
EN
Modern democratic election campaigns in Slovakia have almost 20 years of tradition. The aim of the article is to familiarize the reader with brief analysis of legislative framework of all types of election campaigns (presidential elections, parliamentary elections, the European Parliament elec- tions, self-governing region elections, municipal elections and referendum) together with structural analysis of election costs in parliamentary elections in 2006. At the same time, we evaluated the ef- fectiveness of election costs from various points of view: costs of the election campaign for 1 obtained vote; costs of the election campaign for 1 obtained seat in the Parliament; overall income from the state budget for the political party in relation to means invested in a campaign.
4
Content available remote O potrzebie stosowania controlling personalnego w uczelni niepublicznej
75%
PL
Zasoby ludzkie są jednym z cenniejszych zasobów, jakimi dysponują uczelnie niepubliczne w Polsce. Ciągły wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym oraz oczekiwań ze strony klientów uczelni niepublicznych zmuszają je bowiem do zapewnienia dotychczasowej jakości świadczonych usług. Możliwe jest to m.in. poprzez optymalizację wykorzystania potencjału dostępnych uczelni zasobów ludzkich. Można bowiem powiedzieć, iż ukształtowanie przyszłej pozycji konkurencyjnej uczelni od jej wyników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Te zaś pozwala osiągnąć koncepcja controllingu personalnego, którą autorka proponuje "przeszczepić" z innych sektorów gospodarki i wykorzystać na gruncie akademickim.
EN
Concept of personal controlling, presented by the author, is extremely important in the management of non-public higher education in the context of activities aimed at increasing the efficiency of its use of their human resources. Dynamic market of educational services forces at universities seeking modern management methods that enable them to manage the organization efficiently and effectively.
5
75%
PL
Podbudowy drogowe, które są decydującym elementem konstrukcji nawierzchni zapewniającym ich trwałość, muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne a także być opłacalne ekonomicznie. W artykule przedstawiono strukturę kosztów wykonania podbudowy na przykładzie podbudowy z mieszanki niezwiązanej i podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi. Stwierdzono, że największy udział w koszcie wykonania podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym ma koszt pracy sprzętu, natomiast o koszcie wykonania podbudowy z kruszyw niezwiązanych decyduje cena materiału.
EN
Road bases, which are crucial elements of pavement structure assuring their durability, have to fulfill related technical requirements and to be effected economically. In the paper, cost structure of base construction made of unbound mixture and soil stabilized with hydraulic binders are presented. There is concluded, that cost of equipment has highest influence on total cost of road base made of soil stabilized with hydraulic binders while cost of materials is dominant in road base made of unbound mixture.
PL
W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, rosnącą świadomością ekologiczną pasażerów oraz presją polityki transportowej Unii Europejskiej oraz podejmowane są kroki mające na celu wymianę taboru autobusowego z konwencjonalnym napędem spalinowym na tabor wyposażony w alternatywne środki napędu, w tym w napęd elektryczny. Zagadnienie wprowadzania autobusów elektrycznych do eksploatacji w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej jest złożone i wymaga wielowymiarowej analizy pod kątem technicznych, operacyjnych, ekologicznych i ekonomicznych kryteriów. W artykule przedstawiono propozycje strategii organizacyjnych dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w zakresie wdrażania autobusów z napędem elektrycznym oraz omówiono poszczególne aspekty techniczne i ekonomiczne specyficzne dla stosowania napędu elektrycznego w publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotem artykułu jest omówienie aspektów techniczno-ekonomicznych procesu wdrażania autobusów elektrycznych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej.
EN
Because of the need to protect the environment, growing environmental awareness of passengers and the pressure from the European Union transport policy steps are taken aimed at replace conventional Diesel buses by buses with alternative drives, therein an electric drive. The issue of the introduction of electric buses to exploitation in urban public transport companies is complex and requires a multi-dimensional analysis for technical, operational, environmental and economic criteria. The paper presents proposals for organisational strategies for municipal transportation companies in the implementation of buses with electric drive and discusses the various technical and economic aspects which are specific to the use of electric drive in the public transport. The article is to discuss the technical and economic aspects of the implementation of electric buses in the public transport company.
7
Content available remote Cost development in logistics due to Industry 4.0
63%
LogForum
|
2020
|
tom 16
|
nr 2
219-227
EN
Background: This paper is focused on the development of costs and their structure in logistics companies. Industry 4.0 should trigger significant changes in technologies, business or society where logistics as an area of entrepreneur activity is no exception. Some areas of logistics as storage and warehousing should be even pioneers. It is supposed that human labor has been/will be substituted by other production factors. This substitution should influence economic variables of companies and their overall performance. Challenges of Industry 4.0 will not only be exposed to companies but also to government. It is necessary to monitor the environment and describe changes. Methods: Using published corporate financial statements the analysis is based on ratio analysis which describes cost structure and time series which show cost development on the level of individual companies operating in logistics. There are analyzed especially analytical indicators of selected cost items in terms of ratios, indicators of total costs and profitability. Results: The computed cost structure and development were summarized and evaluated by descriptive statistics. Conclusions: The obtained results show if and how significant there have been any changes in the level and structure of costs and profitability of logistics companies. Coming Industry 4.0 will have serious impact on business, government and individuals. This paper proves if the initiative Industry 4.0 can be already visible on the corporate data and results.
PL
Wstęp: W pracy poruszane jest zagadnienie rozwoju kosztów oraz ich struktury w przedsiębiorstwach logistycznych. Wdrożenie Industry 4.0 pociąga za sobą istotne zmiany w technologiach, biznesie oraz środowisku dla wszystkich rodzajów firm, w tym również logistycznych. Niektóre obszary logistyki jak magazynowanie powinny być nawet pionierami we wdrażaniu Industry 4.0. Ma to bezpośredni wpływ na zmienne ekonomiczne i ich ogólną kondycję. Wyzwania, jakie stawia Industry 4.0 dotyczą nie tylko firm ale również dla rządu. Niezbędne jest monitorowanie środowiska oraz opis zachodzących zmian. Metody: Dane do analizy pochodzą z publikowanych zeznań finansowych korporacji. Sama analiza opiera się na analizie porównawczej tych sprawozdań, opisujących strukturę kosztów oraz rozwój kosztów na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Szczególnej analizie poddano wskaźniki analitycznej wybranych pozycji kosztowych, jak również dokonano analizy całości kosztów i zyskowności. Wyniki: Uzyskana struktura kosztów została podsumowana i oszacowana statystyką opisową. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują czy i jak istotne są zmiany w poziomie i strukturze kosztów oraz zyskowności przedsiębiorstw logistycznych. Nadchodzący Industry 4.0 będzie miał poważny wpływ na biznes, zarówno na poziomie rządu jak i poszczególnych przedsiębiorstw. W pracy udowodniono, że inicjację Industry 4.0 można już zauważyć w wynikach firm.
8
63%
PL
Łączne koszty dwunastu objętych analizą nośników energii, zużytych w rolnictwie polskim, w porównaniu ze stanem z 2004 r., w 2014 r. zwiększyły się o 50,9%, w tym węgla kamiennego o 104,8%, węgla brunatnego – o 95,7%, oleju napędowego – o 66,2%, gazu ciekłego (LPG) – o 29,8%, gazu ziemnego wysokometanowego – o 265,1%, gazu ziemnego zaazotowanego – o 6,1%, energii elektrycznej – o 76,7%, a ciepła – o 50,9%. Zmniejszyły się natomiast koszty zużytego koksu – o 79,8%, lekkiego oleju opałowego – o 65,4%, ciężkiego oleju opałowego – o 67,5% i benzyn silnikowych – o 71,1%. W grupie paliw stałych, rozpatrywanych łącznie, odnotowano w zrost kosztów o 82,3%, paliw ciekłych o 46,8%, paliw gazowych – o 50,8%. Łączne koszty objętych analizą nośników energii, odniesione do hektara użytków rolnych, były w 2014 r. o 69,2%, a przeliczone na jedno gospodarstwo rolne – o 103,3% większe niż w 2004. r. W strukturze kosztów energii zużytej w rolnictwie w całym rozpatrywanym okresie dominowały paliwa ciekłe, z udziałem od 79,2 do 86,1%. Udział paliw stałych wyniósł 5,1–8,7%, paliw gazowych – 2,2–2,9%, a energii elektrycznej i ciepła – 6,2–10,1% ogółu kosztów energii zużytej w rolnictwie. Udział energii elektrycznej w kosztach ostatniej z wymienionych grup nośników energii wyniósł od 94,8 do 65,9%, a ciepła – od 3,1 do 5,2%. W grupie paliw stałych dominował węgiel kamienny z udziałem od 84,6 do 95,5%, a w grupie paliw ciekłych – olej napędowy z udziałem 84,6–96,6%. Wśród paliw gazowych największy udział w kosztach (60,8–85,5%) miał gaz ciekły.
EN
Total cost of twelve examined energy carriers in Polish agriculture, as compared with 2004, were in 2014 by 50.9%, higher, of that hard coal by 104.8%, lignite – by 95.7%, Diesel oil – by 66.2%, liquefied petroleum gas – by 29.8%, high-methane natural gas – by 265.1%, nitrified natural gas – by 6.1%, electricity – by 76.7%, and heat – by 50.9%. Instead, costs of coke decreased by 79.8%, light fuel oil – by 65.4%, heavy fuel oil – by 67.5% and motor gasoline – by 71.1%. Cost of solid fuels as total the increase of cost by 82.3% was observed, the one of liquid fuels – by 46.8%, and gaseous fuels – by 50.8%. Total cost of examined energy carriers per one hectare of agricultural land was in 2014 by 69.2%, and related to one farm – by 103.3% higher than in 2004. In the cost structure dominated liquid fuels with a share of 79.2–86.1% during the studied period. The share of solid fuels amounted to 5.1–8.7%, gaseous fuels – 2.2–2.9%, and electricity and heat – 6.2–10.1% of total energy cost in agriculture. The share of electricity in cost of last mentioned group of energy carriers amounted to 94.8–65.9%, and the one of heat – 3.1–5.2%. In the group of solid fuels hard coal dominated with the share of 84.6 do 95.5%, and in the group of liquid fuels – Diesel oil with the share of 84.6– 96.6%. Among the gaseous fuels the highest share (60.8–85.5%) had the liquefied petroleum gas.
9
63%
EN
In connection with the current investment project of building an liquefied natural gas (LNG) terminal in Świnoujście, an analysis of design solutions and operational features of the potential variant of an LNG carrier supplying gas from the Persian Gulf areas has been conducted. As a result of studying the waterway restrictions on the assumed route, the article presents the concept of the optimum LNG carrier size - its overall dimensions - along with an analysis of design parameters. A hull shape model was used to examine the hull resistance and propulsion system. Besides, the size of the ship engine room was estimated and the power demand of the main propulsion system was determined. The cost patterns of LNG carrier construction and operation was included as well as the estimated mean value of its construction unit cost.
PL
W związku z rozpoczętą inwestycją budowy gazoportu do obsługi skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu przeprowadzono analizę techniczno-eksploatacyjną potencjalnego wariantu gazowca LNG, dostarczającego gaz z obszarów Zatoki Perskiej. W wyniku przestudiowania ograniczeń drogi wodnej na założonej trasie w artykule przedstawiono koncepcję optymalnej wielkości gazowca LNG - jego wymiary wraz z analizą parametrów projektowych. Dla zamodelowanego kształtu kadłuba statku przeprowadzono wstępną analizę oporowo-napędową, oszacowano wielkość siłowni okrętowej i wyznaczono zapotrzebowaną moc napędu głównego. Zamieszczono strukturę kosztów budowy i eksploatacji gazowca LNG wraz z oszacowaniem średniej wartości jednostkowego kosztu jego budowy.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie taksonomii wrocławskiej, zwanej też metodą dendrytową, jako narzędzia stosowanego w analizie porównawczej jednostek non-profit. Badanie zostało przeprowadzone w ujęciu przestrzenno-czasowym i dotyczyło 59 uczelni publicznych (uczelnie podległe MEN) o charakterze akademickim, których działanie obejmuje lata 2001–2006. Zastosowanie metody taksonomii wrocławskiej do wstępnej oceny stanu struktury kosztów publicznych uczelni wyższych stanowi, według autora, narzędzie, które powinno być wykorzystywane przez decydentów zewnętrznych i wewnętrznych w procesie tworzenia szczegółowej strategii efektywnego wykorzystania środka publicznego. Wybór obiektów wzorcowych, w kolejnych latach 2001–2006 powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia dalszej, ale tym razem szczegółowej analizy przyczynowoskutkowej ich struktury kosztów.
EN
In this article we propose the application of Wrocław taxonomy, which is also known as the dendric method. This is a tool used in comparative analysis for non-profit units. The research was conducted in a spatio-temporal way and involved 59 public universities (universities subordinate to the Ministry of Science and Higher Education, MEN). These were all academic units and the research was done for 2001–2006. According to the author, the application of Wrocław taxonomy to preliminary assessment of the cost structure state of public universities is a tool which should be used by external and internal decision- makers in the process of creating a strategy of an effective usage of public means. The choice of model organisations for the period 2001–2006 should be used as a basis to conduct further, but this time more precise, cause-consequence analysis of the cost structure.
11
Content available Cost development in logistics due to Industry 4.0
63%
EN
Background: This paper is focused on the development of costs and their structure in logistics companies. Industry 4.0 should trigger significant changes in technologies, business or society where logistics as an area of entrepreneur activity is no exception. Some areas of logistics as storage and warehousing should be even pioneers. It is supposed that human labor has been/will be substituted by other production factors. This substitution should influence economic variables of companies and their overall performance. Challenges of Industry 4.0 will not only be exposed to companies but also to government. It is necessary to monitor the environment and describe changes. Methods: Using published corporate financial statements the analysis is based on ratio analysis which describes cost structure and time series which show cost development on the level of individual companies operating in logistics. There are analyzed especially analytical indicators of selected cost items in terms of ratios, indicators of total costs and profitability. Results: The computed cost structure and development were summarized and evaluated by descriptive statistics. Conclusions: The obtained results show if and how significant there have been any changes in the level and structure of costs and profitability of logistics companies. Coming Industry 4.0 will have serious impact on business, government and individuals. This paper proves if the initiative Industry 4.0 can be already visible on the corporate data and results.
PL
Wstęp: W pracy poruszane jest zagadnienie rozwoju kosztów oraz ich struktury w przedsiębiorstwach logistycznych. Wdrożenie Industry 4.0 pociąga za sobą istotne zmiany w technologiach, biznesie oraz środowisku dla wszystkich rodzajów firm, w tym również logistycznych. Niektóre obszary logistyki jak magazynowanie powinny być nawet pionierami we wdrażaniu Industry 4.0. Ma to bezpośredni wpływ na zmienne ekonomiczne i ich ogólną kondycję. Wyzwania, jakie stawia Industry 4.0 dotyczą nie tylko firm ale również dla rządu. Niezbędne jest monitorowanie środowiska oraz opis zachodzących zmian. Metody: Dane do analizy pochodzą z publikowanych zeznań finansowych korporacji. Sama analiza opiera się na analizie porównawczej tych sprawozdań, opisujących strukturę kosztów oraz rozwój kosztów na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Szczególnej analizie poddano wskaźniki analitycznej wybranych pozycji kosztowych, jak również dokonano analizy całości kosztów i zyskowności. Wyniki: Uzyskana struktura kosztów została podsumowana i oszacowana statystyką opisową. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują czy i jak istotne są zmiany w poziomie i strukturze kosztów oraz zyskowności przedsiębiorstw logistycznych. Nadchodzący Industry 4.0 będzie miał poważny wpływ na biznes, zarówno na poziomie rządu jak i poszczególnych przedsiębiorstw. W pracy udowodniono, że inicjację Industry 4.0 można już zauważyć w wynikach firm.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie taksonomii wrocławskiej, zwanej też metodą dendrytową, jako narzędzia stosowanego w analizie porównawczej jednostek non-profit. Badanie zostało przeprowadzone w ujęciu przestrzenno-czasowym i dotyczyło 59 uczelni publicznych (uczelnie podległe MEN) o charakterze akademickim, których działanie obejmuje lata 2001–2006. Zastosowanie metody taksonomii wrocławskiej do wstępnej oceny stanu struktury kosztów publicznych uczelni wyższych stanowi, według autora, narzędzie, które powinno być wykorzystywane przez decydentów zewnętrznych i wewnętrznych w procesie tworzenia szczegółowej strategii efektywnego wykorzystania środka publicznego. Wybór obiektów wzorcowych, w kolejnych latach 2001–2006 powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia dalszej, ale tym razem szczegółowej analizy przyczynowoskutkowej ich struktury kosztów.
EN
In this article we propose the application of Wrocław taxonomy, which is also known as the dendric method. This is a tool used in comparative analysis for non-profit units. The research was conducted in a spatio-temporal way and involved 59 public universities (universities subordinate to the Ministry of Science and Higher Education, MEN). These were all academic units and the research was done for 2001–2006. According to the author, the application of Wrocław taxonomy to preliminary assessment of the cost structure state of public universities is a tool which should be used by external and internal decision-makers in the process of creating a strategy of an effective usage of public means. The choice of model organisations for the period 2001–2006 should be used as a basis to conduct further, but this time more precise, cause-consequence analysis of the cost structure.
PL
Przedstawiono poziom oraz strukturę kosztów eksploatacji środków technicznych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej, a także ich wysokość w poszczególnych fazach przepływu surowców i towarów. Badania przeprowadzono w 50 gospodarstwach rolniczych z rejonu Polski południowej, podzielonych na 5 grup w zależności od typu rolniczego. Koszty prac transportowych w zależności o typu produkcji wynosiły od 1,3-10,3 tys. zł/ha UR, a w strukturze kosztów największy udział stanowiły koszty paliwa i energii elektrycznej (38,7-55,4%).
EN
Paper analyzed the level and structure of operating costs of the technical means used on farms of different production type; the costs were also investigated at various circulation phases of raw materials and commodities. The survey covered 50 farms localized in the region of southern Poland, divided into 5 groups according to the type of agricultural production. The costs of transport works, depending on the type of production, ranged within 1.3-10.3 thousand PLN per ha agricultural land, whereas in the structure of costs the highest share fell to the costs of fuel and electricity (38.7-55.4%).
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania rzeczywistych kosztów obsługi technicznej ciągników rolniczych nowej generacji. Podstawowym celem pracy było określenie struktury kosztów obsługi technicznej w warunkach autoryzowanego systemu eksploatacji maszyn. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największy udział w strukturze tych kosztów mają koszty części wymiennych i materiałów eksploatacyjnych. Dla badanych ciągników rolniczych stanowią one 75,5 % ogólnych kosztów obsługi technicznej.
EN
An attempt was made to evaluate the actual costs of technical service agricultural tractors’ of new generation. The study aimed at determining structure of technical service costs under conditions of authorized system machine operation. Obtained results showed the highest share of spare pa and exploitation materials in total operation and technical service costs of t tractors amounting as much as 75,5%.
EN
Costs’ calculation problems in economics of agriculture were repeatedly discussed in the past. Direct and indirect costs are of an essential importance while planning and decision making. Considering decision making process related to future tasks e.g. performance of plant protection treatments, the information on expected costs and profits is required. Because of this, there is an urgent need of introducing a supplementary cost classification allowing to separate the costs relevant to decision making process. Costs of plant protection – a production activity involved in agrophages’ controlling, presents a part of economic costs. In calculating plant protection treatment costs, typical rules for economics of agriculture are used. Costs of plant protection treatments differ from other costs in agricultural production due to a different influence on yield. Plant protection treatments do not affect the increase of yield directly but prevent from losses caused by agrophages. Plant protection costs can be divided into three groups: costs of plant protection products, costs of water, costs of plant protection product application.
EN
Cost calculations applied in dairies do not separate subsidiary production. Costs of production and operation of electric power, water, steam, refrigeration, compressed air and waste treatment were calculated for one dairy on the basis of own calculation method presented in earlier papers. Analysis of structure of the costs in question, as well as of their dependence on production varying in successive months, was made. Certain irregularities in the shape of unit cost lines were found in some months. Reasons for their appearance may he explained in the course of further investigation concerning energy management in a dairy, taking into account all places of cost arising.
PL
Stosowany w zakładach mleczarskich rachunek kosztów nie wyodrębnia produkcji pomocniczej. Na podstawie zaproponowanej we wcześniejszych publikacjach metody obliczono koszty wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, wody, pary, zimna, sprężonego powietrza i oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie mleczarskim. Przeprowadzono analizę struktury tych kosztów oraz ich zależności od zmieniającej się produkcji w poszczególnych miesiącach. W niektórych miesiącach stwierdzono nieprawidłowości w kształcie linii kosztów jednostkowych. Ich przyczyny mogą wskazać dalsze badania, dotyczące sposobu gospodarowania energią w badanym zakładzie z uwzględnieniem wszystkich miejsc powstawania kosztów.
18
Content available remote Efekty wykorzystania biomasy w PEC Lubań Sp. z o.o. w latach 1999 – 2011
51%
PL
PEC Lubań od 12 lat eksploatuje system ciepłowniczy zasilany w około 30% ciepłem ze spalania słomy. Wdrażanie zastosowań słomy i innej biomasy na szerszą skalę jako paliwa w ciepłownictwie hamowane jest przez niedoskonały system bodźców. Zastosowanie biomasy w przedsiębiorstwie energetycznym generuje nowy obszar działalności gospodarczej. Obszar ten może stanowić podstawę do optymalizacji wykorzystania zasobów i zmiany struktury kosztów produkcji podstawowej.
EN
Since 12 years PEC Lubań operates the heat district system powered with 30% of heat from combustion of straw. The implementation of straw or other biomass usage on a large scale as fuel in district heating is hampered by imperfect system of incentives. The use of biomass in energy company generates a new area of business. This area may provide a basis for optimizing use of resources and changes in the structure of costs of primary production.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.