Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hodowla mikroorganizmow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The aim of this study was the investigation of adhesion of 88 S. aureus clinical isolates to collagen. The experiments were extended to determine the influence of growth temperature on collagen adhesin - collagen interaction. Bacterial adhesion to collagen was estimated by using immunoenzymatic assay at absorbance of 492 nm and compared with standard curves obtained for 8 different densities of each strain. The amount of collagen adhesin was indicated by colour reaction intensity measured by immunoenzymatic assay. Hydrophobicity of S. aureus strains was measured by aggregation in (NH4)2SO4 test. Almost all S. aureus strains isolated from bone and joint infections adhered to collagen whereas only a part of soft tissue infections isolates showed this feature. The comparison of adhesive properties of S. aureus cells cultured at 21ºC, 37°C and 42°'C did not make it possible to indicate the optimal culture temperature for S. aureus adhesion to collagen. However, the intensive colour reaction of cells cultured at 37°C with anti-collagen adhesin antibodies proves the production of the highest amount of this adhesin under the mentioned conditions. The influence of growth temperature as well as solid and/or liquid medium on the change of S. aureus hydrophobic properties was not observed. The obtained results show that the S- aureus growth temperature can be one of the factors influencing the staphylococci cells adhesion to collagen.
PL
W artykule przedstawiono badania nad dynamiką wzrostu i aktywnością biologiczną wybranych szczepów drożdży w skali przemysłowej. W celu oznaczenia dynamiki wzrostu oznaczano końcową wydajność i uzysk drożdży po każdym etapie produkcji, a także średnią szybkość właściwą wzrostu i produktywność drożdży w kadzi oraz zawartość białka w s.m. w każdym etapie.
EN
In the paper investigations on growth dynamics and biological activity of chosen strains of baker's yeast are presented. For determination of growth dynamics such parameters as findl output and yield of yeast on each stage of production were estimated as well as average rate of growth, yeast productivity in the tank and protein contents in dry matter at each stage.
EN
Bacteriocin production by Carnobacterium divergens was investigated in batch and continuous fermentation. The best batch bacteriocin productivity, obtained at 25 to 30°C and 2 % inoculum, was 2,580 AU cm-3 h-1 with no pH regulation and 68,270 AU cm-3 h-1 with pH controlled at 6.5. The cell division occurred faster at 37°C. Heat sterilization of broth impaired the biomass production but favoured the bacteriocin production. A large part of the bacteriocin molecules adsorbed on the cells after centrifugation and could be released to the medium by an acidic shock. Filtration of bacteriocin solution caused severe losses of activity. Continuous fermentation allowed to obtain a high bacteriocin activity, reaching 819,200 AU cm-3, at dilution rate 0.12 h-1 and biomass concentration, 3.0 g dm-3
PL
Celem badań była produkcja bakteriocyny i diwercyny przez bakterie Carnobacterium divergens w hodowlach okresowych i ciągłych. Największa produktywność bakteriocyny w hodowlach okresowych, prowadzonych w temperaturze od 25 do 30°C, wynosiła 2,580 JA cm-3 h-1 w hodowlach bez regulacji pH i 68.270 JA cm-3 h-1 w hodowlach z regulacją pH na poziomie 6,5. Najszybszy wzrost biomasy komórkowej wystąpił w temperaturze 37°C. Sterylizacja cieplna pożywki wpływała hamująco na rozwój bakterii lecz była korzystna dla produkcji bakteriocyny. Stwierdzono, że znaczna część wyprodukowanej bakteriocyny pozostawała związana z powierzchnią komórek i po odwirowaniu biomasy mogła być odzyskana przez gwałtowne zakwaszenie środowiska. Filtracja płynu pohodowlanego poprzez filtr membranowy powodowała duże straty bakteriocyny. Prowadzenie hodowli metodą ciągłą pozwoliło na uzyskanie wysokiej aktywności diwercyny, dochodzącej do 819.200 JA cm-3 przy szybkości rozcieńczania pożywki D=0,12 h-1 i uzyskania koncentracji komórek na poziomie 3,0 g dm-3.
EN
The greatest antibacterial activity showed the preparation obtained from Lactobacillus plantarum after 48 h of culturing in MRS medium with glucose. The antibacterial preparation limited the growth of Yersinia enterocolitica by five orders of magnitude (to 103 cfu/mL) after 24 h of incubation with the preparation, as compared to the control sample with the cell number of 108 cfu/mL.
PL
Badano wpływ rodzaju pożywki i czasu trwania hodowli Lactobacillus plantarum na biosyntezę metabolitów działających antybakteryjnie wobec Yersinia enterocolitica. Hodowle Lactobacillus plantarum prowadzono na podłożu MRS z glukozą, MRS bez glukozy i mleku odtłuszczonym przez 7 dni z regulowanym co 24 godziny pH do wartości 6,8 w optymalnej temperaturze. Aktywność antybakteryjna określana była po 1, 2, З, 5 i 7 dobach inkubacji. Najsilniejsze antybakteryjne oddziaływanie wykazywał preparat uzyskany z 48-godzinnej hodowli na podłożu MRS z glukozą. Preparat o działaniu antybakteryjnym ograniczał wzrost Yersinia enterocolitica po 24 godzinach inkubacji o 5 rzędów wielkości i wynosił 103 CFU/mL w hodowli z dodatkiem preparatu, w próbce kontrolnej — 108 cfu/mL.
EN
One hundred and nineteen strains of Salmonella sp. belonging to 26 serovars were tested on Rambach’s agar. Only 65 per cent of the strains under study produced characteristic red colonies. The other strains could not be distiguished from Enterobacteriaceae because of the atypical colour of the colonies. No strains belonging to the S. choleraesuis, S. pullorum or S. gallinarum serovars were found, which could develop red pigmented colonies on Rambach’s agar. The detection of lactose-positive strains of Salmonella sp. was not possible because such bacteria produced blue- -violet colonies. A final assessment of the medium needs further examinations including fresh isolates.
PL
Szczepy P. chrysogenum wyizolowane z nasion rzepaku, soi i słonecznika hodowano w pożywkach płynnych z dodatkiem oleju rzepakowego, sojowego i słonecznikowego. Zbadano wpływ aktywności wody (aw) pożywki (0,995, 0,950, 0,900 i 0,850) i temperatury (15 i 25 ºC) na zawartość suchej masy grzybni i aktywność lipolityczną. Wzrost grzybni badanych szczepów był zróżnicowany w zależności od aw i temperatury. Aktywność lipolityczna w temperaturze 15 ºC była wyższa niż w 25 ºC. Najwyższą aktywność P. chrysogenum stwierdzono w temperaturze 15 ºC przy najniższej badanej aktywności wody pożywki. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość inicjowania niekorzystnych zmian jakościowych olejów przez enzymy lipolityczne szczepów tego gatunku nawet wówczas, gdy nie ma widocznego (makroskopowo) wzrostu grzybni.
EN
Penicillium chrysogenum strains, isolated from rapeseeds, soybean, and sunflower seeds, were incubated in a liquid medium with rapeseed oil, soybean oil, and sunflower oil added. The effects of water activity (aw) of the medium (0.995; 0.950; 0.900; 0.850) and temperature (15 and 25 ºC) were studied on the dry mass content of mycelium and on the lipolytic activity. The growth of the mycelium of the strains analyzed varied depending on aw and temperature. The lipolytic activity at a temperature of 15 ºC was higher than that at a temperature of 25 ºC. The highest lipolytic activity of P. chrysogenum strains was reported at a temperature of 15 ºC at the lowest tested water activity of the culture medium (aw = 0.850). The results obtained prove that the lipolytic enzymes produced by the strains of that fungus can initiate disadvantageous quality changes in oils, and this is possible even where there is no visible growth of the mycelium.
PL
Wycierka ziemniaczana oraz woda sokowa są produktami odpadowymi przemysłu skrobiowego, aktualnie zagospodarowywanymi głównie na cele paszowe. W odniesieniu do wycierki, dane literaturowe wskazują również na możliwość jej zastosowania do produkcji bioetanolu. Niestety część tego surowca nie nadaje się do przerobu tą metodą, ponieważ jest zbudowana z monomerów niepodatnych na fermentację etanolową. Dlatego też w niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania odpadów przemysłu ziemniaczanego, tj. wycierki ziemniaczanej oraz wody sokowej, jako podłoży do hodowli probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus plantarum KBiMŻ LAB15. Szczególny nacisk położono na możliwość zagospodarowania nieprzydatnych do wytwarzania bioetanolu produktów hydrolizy wycierki, tj. frakcji ciekłej powstałej w wyniku działania pektynaz na wycierkę oraz frakcji stałej powstałej po działaniu kompleksem enzymów (pektynaz, amylaz i celulaz). Stwierdzono, że zarówno świeża wycierka ziemniaczana, jak i produkty jej hydrolizy mogą być komponentami podłoży do hodowli probiotycznych bakterii L. plantarum. Szczególnie efektywnie badane mikroorganizmy rosły w wycierce wzbogacanej sokiem z ziemniaka lub jego hydrolizatem. Maksymalna liczebność ich komórek w podłożach na bazie tych składników była porównywalna do uzyskiwanej w podłożu MRS rekomendowanym do hodowli bakterii mlekowych. Ustalono jednocześnie, że frakcja ciekła powstała w wyniku hydrolizy wycierki pektynazą gwarantowała lepszy wzrost L. plantarum niż świeża wycierka. Mimo wysokiej efektywności wzrostu aktywność metaboliczna L. plantarum w podłożach zawierających wycierkę ziemniaczaną oraz produkty jej przetwarzania była znacznie niższa niż w podłożu MRS.
EN
Potato pulp and juice are the waste products of the potato starch industry usually used as fertilizers. With respect to potato pulp , there are literature recommendations for its use as a raw material for bioethanol production . However, a part of potato fibre is not appropriate for that purpose, because is formed with not fermentable monomers. The aim of the study was to examine the usefulness of potato pulp and juice for the cultivation of probiotic bacteria Lactobacillus plantarum. Special attention was paid to the possibility of use of products of enzymatic hydrolysis of potato pulp which are unsuitable for ethanol fermentation. It was found that both fresh potato pulp, as well products of its enzymatic hydrolysis are useful as cultivation medium for probiotic L. plantarum bacteria. Especially effective was potato pulp enriched with fresh or hydrolysed juice. Their number was even higher than in the MRS medium recommended for the cultivation of lactic acid bacteria. Liquid fraction resulting for pectynolysis of the pulp was more effective as cultivation medium than the fresh pulp. Despite the high efficiency of the growth, the metabolic activity of L. Plantarum cultivated in media containing potato pulp and its processing products is significantly lower than in the MRS medium.
PL
Hydrofobowe właściwości powierzchni komórki bakteryjnej (cell surface hydrophobicity, CSH) należą do najważniejszych nieswoistych czynników adhezji, która jest pierwszym etapem kolonizacji i zakażenia. W niniejszej pracy wykazano wpływ warunków hodowli, tj. rodzaju podłoża, czasu i temperatury inkubacji na zmianę hydrofobowych właściwości powierzchni komórek Pseudomonas aeruginosa.
EN
The cell surface hydrophobicity (CSH) plays an important role in a adhesion of bacteria on solid surfaces. CSH of 62 Pseudomonas aeruginosa strains isolated from humans and different animals was aessed using the ammonium sulfate salt aggregation test. Bacteria were grown for 24 h and 48 h at a room temperature (22°C) and 37°C on enrichment broth and agar (Biomed) and tryptic soy agar (Difco). The hydrophobic properties of the Pseudomonas aeruginosa strains were depended on the temperature, time of the culture of bacteria and the kind of media, CSH properties were most frequently expressed when the analyzed strains were cultured in enrichment broth. In a such conditions Pseudomonas aeruginosa strains were more hydrophobic when grown at 22°C (94% afterer 24 h and 87% after 48%) than those at 37°C (72% after 24h and 71% after 48h). Among strains cultured in tryptic soy agar at 37°C, 48% after 24 h and 75% after 48 h were autoaggregating, representing very strong hydrophobic properties.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.