Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Digitalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
100%
XX
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania zasobami cyfrowymi w organizacji w oparciu o narzędzia i technologie IT. Zaproponowano strukturę nowego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi. Cechą charakterystyczną zaproponowanych rozwiązań jest ich ukierunkowanie na integrację dostępnych narzędzi software'owych i technologii IT oraz ich ukierunkowanie i funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. Punktem wyjścia do zaproponowania nowego systemu Zarządzania Zasobami Cyfrowymi były problemy zarządzania kolekcją cyfrowych informacji stanowiących zasoby cyfrowe muzeów bałtyckich, które stanowiły przedmiot badań w ramach realizowanych projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+. (abstrakt autora)
EN
The paper presents some aspects of digital asset management in the organization on the basis of IT tools and technologies. Structure of the new digital asset management system was proposed. A characteristic feature of the proposed solutions is their focus on the integration of available software tools and IT technologies and their orientation and functioning in cyberspace. The starting point to propose a new digital asset management system are problems in management of digital information that is provided as an collection digital resources of Baltic museums, which were the subject of research in the context of projects BalticMuseums 2.0 and 2.0+. (author's abstract)
XX
Jednym z narzędzi służących implementacji celów transformacji energetycznej jest digitalizacja, która bezpośrednio łączy się ze wzrostem stopnia komplikacji systemu energetycznego - pojawia się w nim bowiem coraz więcej podmiotów wytwarzających energię elektryczną na skutek postępującego rozproszenia źródeł energii o nieregularnej częstotliwości wytwórczej. Digitalizacja jest koniecznym elementem zarządzania inteligentnymi sieciami przesyłu energii i inteligentnymi licznikami, służącym kontroli całego systemu energetycznego, a także gwarancji sprawiedliwości dystrybucji, co stanowi m.in. element walki z ubóstwem energetycznym. Zaleta procesu digitalizacji, polegająca na scalaniu państwowego systemu energetycznego, podnosi jednocześnie jego wrażliwość na potencjalne zagrożenia związane z działalnością przestępczą i terrorystyczną. Wyzwania z tym związane obejmują takie zagadnienia jak: ochrona przepływu i przechowywania danych, ataki mające na celu zakłócenie działań systemów i wywołanie przerw w dostawach czy też przejęcie kontroli nad mechanizmami dostaw energii, która stanowi konieczny element systemu komunikacyjnego we współczesnym świecie. Z uwagi na rosnące - adekwatnie do stopnia implementacji - znaczenie digitalizacji systemu energetycznego, warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i wyzwaniom, jakie ze sobą niesie. Analiza istniejącego prawodawstwa krajowego i unijnego oraz dotychczasowych działań Polski w obszarze digitalizacji energetyki pozwoli na wyodrębnienie najważniejszych elementów tego procesu, którego jednym z głównych założeń jest gwarancja bezpieczeństwa energetycznego, a w szerszym ujęciu - dyktowanym przez znaczenie energii elektrycznej dla funkcjonowania państwa - także ogólnego bezpieczeństwa narodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The transformation of the energy sector is one of today's global megatrends. The main aim of this process includes shifting energy production to renewable sources, decarbonizing the economy, and improving energy efficiency, especially in the most energy-intensive sectors. These changes lead the energy sectors of different states to ensure security and maintain environmental protection in order to guarantee the civilization's progressive development. One of the tools for the implementation and development of a new model of the energy sector is digitization, which is a direct consequence of the increasing complexity of the energy system. Digitization is an essential element in the management of smart grids and smart meters and for controlling the entire energy system, as well as guaranteeing fair distribution. The digitization process integrates the state energy system; however, it also increases its vulnerability to potential cyber-threats. The aim of this paper is to analyze the cybersecurity challenges facing the Polish power sector in light of the energy transition policy promoted in the EU with a particular focus on the latest legislation presented in the Clean Energy Package. The Polish energy sector is on the verge of structural changes; therefore the main question is: How to implement them to avoid errors? The paper provides a glimpse into the most venerable areas, which should be taken into consideration by political decision-makers. (original abstract)
3
Content available remote Non-equity modes w erze digitalizacji gospodarki
80%
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ cyfryzacji na zakres podejmowania pozakapitałowych form (NEMs) w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, czyli o to, jakie tworzy ona bariery i jakie przynosi korzyści. W artykule zastosowano metodę opisową oraz wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone w grupie polskich producentów sektora IT. Z badań wynika, że NEMs mają niewielkie znaczenie w internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw sektora IT. W dużej mierze wiąże się to z niedostrzeganiem przez przedsiębiorstwa korzyści wynikających z cyfryzacji biznesu w ekspansji zagranicznej, ale także ze specyfiką sektora (małe możliwości kapitałowe i niewielkie międzynarodowe doświadczenie). Tworzenie sieci powiązań biznesowych poprzez eksport pośredni (wiodąca forma ekspansji wśród badanych firm) oraz wykorzystanie środowiska cyfrowego mogą stanowić podstawę dalszego rozwoju NEMs w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to reveal the impact of digitization on the scope of non-equity modes (NEMs) in the internationalization process, its barriers and benefits. The study uses a descriptive method and the results of a survey conducted in the group of Polish IT producers. The research shows that NEMs do not affect the internationalization of Polish IT producers significantly. This is due to the fact that enterprises do not see the benefits of business digitization in foreign expansion, but also to the specificity of the sector (low capital opportunities and little international experience). Business relationship networks created through indirect export (the leading form of expansion among the surveyed companies) together with the use of digital environment can provide conditions for the development of non-equity forms in their foreign expansion.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przegląd istniejących definicji transformacji cyfrowej (DT) oraz wskazanie jej wpływu na nowe modele biznesowe i związane z nimi działania wdrożeniowe. Artykuł został zainspirowany przeglądem literatury - głównym zadaniem było nakreślenie tła teoretycznego poprzez rozwinięcie pojęć, takich jak digitalizacja i megatrendy w świecie VUCA. Autorka podaje przykłady, uzupełnia badania literatury, wskazując na teoretyczne aspekty transformacji cyfrowej, a także analizuje związane z nią trendy. Artykuł rozpoczyna się od definicji transformacji, a następnie omawiane są zagadnienia gotowości cyfrowej oraz wydajności. W dokonanym przeglądzie literaturowym autorka wykazała, że ustrukturyzowane podejście do cyfryzacji w modelach biznesowych wzrasta. W ciągu ostatnich kilku lat opracowano kilka modeli doskonałości cyfrowej, a modele wdrażania transformacji zyskują na popularności. W artykule zaproponowano definicję, która formułuje fazy DT z wykorzystaniem przeglądu modeli dojrzałości możliwości cyfrowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is a review of the existing definitions of digital transformation (abbrev. DT) and to structure its implications for new business models and implementation activities. This article was inspired by literature review whose main aim was to provide insight into the understanding of the theoretical background of digital transformation by means of the digitization and current megatrends in the VUCA world. The author gives examples, completes the literature research and shows the theoretical aspects of concepts, as well briefly analyzes the trends concerning DT. The article starts from definitions of DT, through digital readiness, to efficiency in the DT area. The main findings are that the approach for the structured digitization of business models is expanding, several excellence models have been developed over the past few years, and the implementation model for DT becomes a widely known concept. The author offers a clear definition, which corresponds to phases for DT of business models using a Digital Capability Maturity Models overview. Moreover, this paper is the author's declaration of further DT's research in its practical dimension.(original abstract)
XX
Państwa członkowskie powinny wykorzystać szanse, jakie wiążą się z wdrożeniem kompleksowych e-zamówień, w ten sposób można usprawnić proces udzielania zamówień publicznych, a przez to przyczynić się do modernizacji administracji publicznej. W celu maksymalizacji korzyści konieczne jest przyjęcie strategicznego i całościowego podejścia, przewidującego określenie odpowiednich ram polityki i ram ustawodawczych oraz zapewnienie zarządzania procesem zmian i jego koordynacji. Koncepcja kompleksowych e-zamówień nie polega na wdrożeniu projektu informatycznego, który powieliłby jedynie przebieg procesów wykorzystujących dokumenty papierowe. Stanowi ona szanse na zasadnicze przeformułowanie sposobu organizacji administracji publicznej. Kompleksowe e-zamówienia stanowią zatem kluczowy środek służący realizacji priorytetów i mogą przyczynić się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
The opportunities caused by the e-procurement implementation should be taken by EU member states. Therefore, the process of public procurement can be improved as well as public administration. In order to maximize benefits, the strategic and holistic approach is required. The appropriate policy framework and legislative framework should be ensured in order to manage the whole process effectively. The concept of comprehensive e-procurement does not involve the implementation of an IT project that would only duplicate processes using paper documents. It provides the opportunity to fundamentally reformulate the way public administration is organized. The comprehensive e-procurement is therefore a key measure to implement the priorities and can contribute to achieving the goals of the Europe 2020 strategy in the field of sustainable economic growth(original abstract)
XX
Digitalizacja archiwalnych zasobów telewizyjnych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, biorąc pod uwagę historię istnienia telewizji jako nowego środka przekazu. Jest to jednak przedsięwzięcie kluczowe, jeśli telewizyjne materiały mają przetrwać dla przyszłych pokoleń. Realizowane od 1929 r. na świecie, a od 1952 r. w Polsce programy są nie tylko zapisem historii telewizji, ale przede wszystkim dokumentacją mijających czasów. Trwałość archiwalnym filmom zapisanym na różnorodnych nośnikach gwarantuje jedynie proces digitalizacji. W artykule pokazano podstawowe problemy dotyczące digitalizacji zasobów archiwalnych TVP oraz jak proces digitalizacji przebiega w archiwum Telewizji Katowice. To pionierski w kraju ośrodek, w którym digitalizację zbiorów prowadziły pod okiem specjalistów osoby niepełnosprawne. Dzięki ich pracy udało się ocalić i zachować tysiące metrów archiwalnych taśm filmowych i wizyjnych, zawierających unikatowe materiały dotyczące historii, kultury i dziedzictwa narodowego Śląska i Zagłębia.(abstrakt oryginalny)
EN
The digitization of archival resources of television is a relatively new phenomenon, taking into account the history of the existence of television as a new medium. But it is a crucial venture if the films made since the inception of the new media are to survive for future generations. Implemented since 1929 in the world and since 1952 in Poland TV footage is not only a record of the history of television, but above all the documentation of the passing of time. Persistence film archives stored on various media, only guarantees digitization process. The article shows how to proceed digitization of archive collections Television Katowice - a pioneering center in the country in which this process involved people with disabilities. Their efforts managed to save thousands of meters of film tapes containing unique materials on the history, culture and national heritage of Silesia region.(original abstract)
EN
Motivation: Digitalisation as a continuous process of convergence of the real and virtual worlds is becoming the main driving force for innovations and changes in most sectors of the economy. What is especially important is that current changes are radical, and in some cases even disruptive, bringing completely different values to market players and consumers. In order to cope with these changes, individual enterprises and whole sectors, public administration, society and national economies need to undertake digital transformation. Aim: The aim of the article is to indicate areas of activity in which information technologies are most often implemented in enterprises in Poland as well as managers' strategic approach to this problem in the face of digital transformation. Results: In order to assess the degree of enterprises' engagement in the process of implementing modern information technologies, a survey was conducted. The survey questionnaire consisted of a dozen questions concerning the perception of the issue of digital transformation and its inclusion into key strategic and organisational documents, enterprises' readiness to implement modern technologies, organisational culture, ICT use and achieved effectiveness. Digitalisation of the economy and society is one of the most dynamic changes of our times, opening up new opportunities to create business models, while bringing uncertainty and various threats connected, among other things, with social consequences of the automation of production processes and security in a broad sense. The paper presents the level of Polish enterprises' engagement in the process of digital transformation and shows how the progress in terms of implementation of modern ICT. (original abstract)
EN
The Internet of Things is of great interest not only in the world of information technology, but also in business environments. The implementation of this solution leads to a significant change, and sometimes even to the displacement of previously established business models. Digital transformation is a challenge for some businesses. On the other hand, the implementation of the Internet of Things becomes necessary for companies to develop, have a competitive advantage and respond to customer needs. Thus, this thesis presents the use and application of the Internet of Things in the digital transformation of enterprises. Moreover, the aim of the work is to characterize digital transformation and the Internet of Things. The desk research method allowed for a theoretical overview of the researched issues and the literature on the above-mentioned concepts. In addition, considerations of the work will focus on answers to the following questions: What are the best innovative solutions in digital transformation? What are the benefits of using the Internet of Things by entrepreneurs? Moreover, what are the essential elements that will help determine at what stage of digital maturity the companies are? (original abstract)
XX
Digitalizacja wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw intensyfikując konieczność poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych. Z jednej strony zjawisko to powoduje powstanie szeregu nowych możliwości rynkowych z drugiej jednakże przyczynia się do tego, że organizacje muszą w sposób wyjątkowo elastyczny dostosowywać się do zmieniających się tendencji i uwarunkowań występujących zarówno w ich otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Digitalizacja wpływa zarówno na branże usługowej jak również, a może przede wszystkim na tradycyjne przemysłowe. Powoduje ona, że przedsiębiorstwa mają szansę wdrożyć nowe, innowacyjne modele biznesowe, uzyskać dostęp do nowych kanałów sprzedaży, a w szczególności w sposób mniej kapitałochłonny wejść na nowe, zagraniczne rynki zbytu.(abstrakt oryginalny)
EN
Digitization affects the aspect of enterprise competitiveness by intensifying the need to search for new business solutions. On the one hand, this phenomenon gives rise to a number of new market opportunities, on the other hand, it contributes to the fact that organizations have to be extremely flexible in adapting to the changing tendencies and conditions in their internal and external environment. Digitization affects both services as well as traditional industry. It means that enterprises have the chance to implement new, innovative business models, gain access to new sales channels, and in particular less capital-intensive to enter new, foreign markets.(original abstract)
EN
Purpose: The increasing role of digitalization in the operation of enterprises actualizes the implementation of the basic methods of proper digitalization processes. The selection of an appropriate method to introduce digitalization is crucial, as it affects the optimization level of the business processes. Methodology: Specific multicriteria selection method includes five steps to identify these approaches, considering the relative error for each approach, as it affects the outcome with the performance indicator of business process digitalization. The strongest criterion value is used to identify the optimal approach. The evaluation of the methods showed that the performance of the logistic, administrative, and innovative methods is not worse than the Pareto principle. Findings: Introducing digitalization in the administrative method has the biggest impact. The chosen method showed that Human Resources processes require modification to reduce costs. A mechanism to digitalize the personnel management processes using artificial intelligence was developed. Implications: The results of multivariate multicriteria analysis show that the implementation of artificial intelligence minimizes human factors and optimizes time and costs. Originality: The main contribution is the development of the method for the selection of an appropriate digitalization approach, which encompasses an implementation mechanism that can be adapted to enterprises' needs. (original abstract)
XX
Rozwój nowych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych jest źródłem przemian dokonujących się we współczesnej gospodarce. Zachodzące zmiany mają kilka wymiarów: technologiczny, społeczny i humanistyczny. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence - AI) jest zdolnością maszyny do wykonywania funkcji poznawczych, kojarzonych dotąd jedynie z ludzkimi umysłami, takich jak postrzeganie, rozumowanie, uczenie się i samodzielne rozwiązywanie problemów. Uczące się maszyny wpłyną na liczne rozwiązania techniczne stosowane w biznesie. Cel: Celem pracy była diagnoza i ocena społecznych, prawnych i marketingowych konsekwencji rozwoju technologii informatycznej kreującej samodzielność sztucznej inteligencji. Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę dokumentacyjną, dokonano kwerendy publikacji z zakresu prawa i nauk ekonomicznych. Wyniki: Wskazano, że sztuczna inteligencja i auto-algorytmy, powstałe w wyniku samodzielnej kreacji przez maszyny same analizują i mogą inicjować nowe sytuacje na rynku. Digital marketing polega na identyfikacji potrzeb potencjalnych nabywców, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, poprzez poznanie preferencji potencjalnych nabywców pozostawiających swój ślad w przestrzeni sieci. Wnioski: Podkreślono brak uregulowań prawnych, pozwalających na precyzyjne określenie odpowiedzialności za pracę autonomicznie działających urządzeń. Powstające nowe regulacje powinny mieć na celu ochronę praw podstawowych, jak i ochrony przed niczym nie skrępowaną aktywnością rynkową i marketingową organizacji, również tą dotyczącą marketingu politycznego. (abstrakt oryginalny)
XX
Coraz wydajniejsze technologie digitalizacji umożliwiają udostępnianie praktycznie całemu światu dzieł kultury zamkniętych do tej pory w archiwach, muzeach i galeriach. W dobie cyfryzacji studiów radiowych i telewizyjnych powstające w nich utwory są już od razu produkowane i emitowane w postaci cyfrowej, rośnie też udział dzieł natywnie cyfrowych, nazywanych born digital i będących efektem innowacyjnego stosowania przez twórców narzędzi i technik teleinformatycznych. Konglomeraty mediów elektronicznych, zdigitalizowanych mediów "tradycyjnych" oraz obszary nowych zastosowań technik informacyjnych w edukacji, turystyce czy rozrywce zyskały już nazwę przemysłów kreatywnych, korzystających z dóbr kultury do tworzenia nowych produktów. Generują one liczące się, kilkuprocentowe udziały w gospodarkach krajowych.(fragment tekstu)
EN
In this paper, a draft model is presented. The aim of the proposed model is a cost-benefit analysis of opening cultural assets and resources with a purpose of their re-use by creative industries. The result in the case of Poland is a general benefit of approximately 312 million PLN (78 million EUR) in the years 2014-2020 - although additional benefits from the educational and promotional impact of opening cultural assets could not be reliably estimated.(original abstract)
EN
The overall purpose of this paper is to describe and explain the strategic sponsorship program of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) and, specifically, the partnership of its U.S. subsidiary, BBVA Compass (BBVAC), with the American National Basketball Association (NBA) using a case study method. This paper demonstrates how BBVA, initially through the transformational leadership of former BBVA Group Executive Chairman Francisco González, has leveraged digital transformation and strategic sponsorship to increase its brand equity and revenue. BBVA's effective sponsorship strategy represents an innovative, agile, and digitally focused model for marketing executives and sport marketers considering a long-term investment in strategic sponsorship. By developing digital assets, leveraging a client-focused business model, and partnering with sport enterprises, BBVA has increased its brand equity and emerged as a leading global financial institution with offices in over 30 countries. BBVAC's strategic sport and cultural sponsorships, especially its partnership with the NBA from 2010 to 2016, are synergistic with its digital initiatives. This research and its practical implications should enable sport business and marketing professionals to understand the implications of the digital transformation of enterprises for strategic sport sponsorship and provide alternative methods to engage consumers and enhance integrated marketing communications. This case study also should provide insight and direction for further digital transformation and sport management research.(original abstract)
XX
Nieustanne zmiany zachodzące w technologicznym i społeczno-kulturowym otoczeniu nie pozostają bez wpływu na sferę badań marketingowych. Powszechność dostępu do Internetu i rosnąca swoboda korzystania z tego narzędzia komunikacji powoduje stałe zainteresowanie wśród przedsiębiorstw realizacją badań marketingowych w przestrzeni wirtualnej. Zjawisko to nie omija naturalnie także metod jakościowych. Potencjalna możliwość uzyskania jakościowych danych pierwotnych w krótkim czasie i przy relatywnie niskich nakładach finansowych stanowi dla praktyków życia gospodarczego kluczowy argument przemawiający za poszukiwaniem nowych rozwiązań metodycznych angażujących nowoczesne rozwiązania technologiczne i Internet do realizacji badań także w tym eksploracyjnym nurcie metodycznym. Zmiany wydają się nieuniknione. Warto jednak przyglądać się wpływowi owych zmian na zakres możliwych do pozyskania danych i ich wiarygodności. Wybór Internetu jako miejsca realizacji badań jakościowych niesie ze sobą bez wątpienia wiele możliwości, stwarza jednak określone ograniczenia zarówno dla przebiegu procesu realizacji badań oraz jakości pozyskiwanych danych. Przedmiotem pracy badawczej uczyniono analizę porównawczą dwóch jakościowych technik badawczych - zogniskowanego wywiadu grupowego (klasyczny FGi - focus group interview), realizowanego w oparciu o bezpośredni kontakt moderatora z osobami badanymi oraz wywiadu grupowego realizowanego za pośrednictwem Internetu (FGI-online). Celem opracowania jest dokonanie porównania mocnych i słabych stron obu jakościowych technik realizacyjnych z perspektywy kluczowych etapów procesu badawczego. Opracowanie oparte zostało o studia literatury przedmiotu z zakresu metodyki badań społecznych, badań marketingowych oraz psychologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Ongoing changes in technological and socio-cultural settings influence not only marketing activity of companies, but also market research domain. The potential of the Internet is increasingly being recognised by market research users, market researchers, as well as academics. The new digital settings have been providing strong impact to the development of new market research approaches, also in field of qualitative research methods. This paper contributes to the debate surrounding the value of qualitative online research in comparison to standard methodology. The main objective of the paper is to compare two of qualitative techniques: standard face-to-face focus groups as well as online focus groups via communicator (chat). The cyberspace generate a lot of methodological challenges for qualitative market research. Going through particular stages of the qualitative research process this paper discusses the opportunities, as well as limitations of standard and online qualitative market research techniques. (original abstract)
XX
Otoczenie współczesnych organizacji cechuje zmienność i niepewność. Można w nim zaobserwować wiele zjawisk, które wpływają na ich strategie, modele biznesowe i struktury organizacyjne. Jednym z takich zjawisk jest rozwój nowych technologii i powiązana z nimi digitalizacja. W artykule podjęto próbę oceny wpływu digitalizacji na funkcję personalną, a przede wszystkim na strukturę organizacyjną i procesy HR w grupach kapitałowych działających w krajach niemieckojęzycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary macro-environment is characterized by volatility and uncertainty. We may observe many phenomena that affect corporate strategies, business models and organizational structures. Technological disruption and digital transformation impact contemporary organizations. The article attempts to assess the impact of digitization on the HR function, especially on its architecture and HR processes in capital groups operating in German-speaking countries.(original abstract)
EN
The paper addresses application of digitazation of production processes, which is part of organizational digitization, also known as Industry 4.0. It deals with modernization and optimization of production systems by creating models in simulation software via digital engineering. For our analysis, 8 real assembly lines were used, with an average of 15 workplaces, which were integrated into one universal line by means of simulation. The aim of our research was to create a digital twin of the real assambly lien and to analyse effectiveness of the proposed modernization universal assembly line using the generated statistical data. (original abstract)
17
Content available remote Digitalizacja usług pocztowych
60%
XX
Obecnie jednym z głównych czynników oddziałujących na gospodarkę jest postęp w zakresie technologii teleinformatycznych. Operatorzy pocztowi, realizując usługi pocztowe, w wyniku kształtowania się nowych wymagań klientów oraz wzrastającej konkurencji, decydują się na rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach. Celem artykułu jest przedstawienie ich wpływu na rynek pocztowy w kontekście kształtowania nowych usług - e-usług pocztowych. Dla zrealizowania założonego celu wykorzystano krajową i obcojęzyczną literaturę przedmiotu dotyczącą funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz wsparto się obserwacjami własnymi polskiego rynku usług pocztowych. Przeprowadzona analiza sytuacji na rynkach pocztowych wykazała intensywne działania, dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych, które wpływają na digitalizację tradycyjnych usług pocztowych. Analiza sytuacji na polskim rynku pocztowym wykazała, że istnieją jeszcze obszary, jak usługi e-commerce, usługi finansowe i płatnicze czy innowacyjność, które powinny się intensywniej rozwijać.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, one of the main factors affecting the economy is the progress in the field of ICT. Postal operators, performing postal services, as a result of shaping new customer requirements and increasing competition, decide on solutions based on modern technologies. The aim of the article is to present the influence of modern technologies on the postal market in the context of shaping new services - e-postal services. In order to achieve the assumed objective, national and foreign language literature on the subject of the functioning of the postal services market was used and was supported by own observations of the Polish postal services market. The analysis of the situation on the postal markets has shown intense trends regarding the use of modern technologies that affect the digitization of traditional postal services. The analysis of the situation on the Polish postal market has shown that there are still areas such as e-commerce services, financial and payment services or innovation, which should develop more intensively.(original abstract)
18
60%
EN
The numerous dimensions of organizational existence have been extensively examined in management studies; however, the concept of organizational imagination and consciousness has been less explored. The efforts of our research were aimed at discovering how organizational imagination impacts both social and material phenomena and how it contributes to a specific collective way of thinking, perceived as organizational consciousness, which fuels change on multiple levels and impacts the organizational ecosystem. We arrive at the conclusion that organizations that take the risks and embrace organizational imagination give themselves the chance to grow in unexpected ways and as they challenge the comfortable status quo, they are faced with some consequences because the ability to reimagine does not always sit easily with the organizational ecosystem. (original abstract)
EN
The article discusses the influence of digitalization on the organization of a political party and on its members. It presents an analysis of factors limiting and facilitating the development of a political party connected with the use of digital media. The analyses employ data gathered through quantitative and qualitative research conducted among backbenches, members of parliament and leaders of six Polish political parties. A positive connection has been demonstrated between a party's age and the mode of using particular media types and communication tools. Also, attention has been paid to the phenomenon of digital divide and the possible means of connectivity to party political activity via new technologies, digital tools and digital media. Party members perceive traditional and direct forms as attractive; however, new parties with younger members clearly expect and practice more online activities. (original abstract)
XX
Cyfryzacja w zakresie logistyki jest już koniecznością, biorąc pod uwagę wymagania konsumentów. Oczekiwania są wysokie - chcemy dostępności, przejrzystości, całodobowego dostępu do informacji czy mechanizmów do przewidywania przesunięć terminów dostaw. Jednak, jak wynika z badania Capgemini, aż 86% projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie zostaje sfinalizowanych. Co powoduje tak ogromną lukę między oczekiwaniami konsumentów oraz firm a finalizacją projektów cyfryzacji? (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.