Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Non-material social services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Kryzys państwa dobrobytu spowodował zmianę modelu funkcjonowania opieki społecznej. Jednym z jego elementów jest przenoszenie odpowiedzialności za rosnącą kategorię osób niesamodzielnych z profesjonalnych instytucji na ich rodziny. W ten sposób krystalizuje się kategoria nieformalnych świadczeniodawców usług opiekuńczych (caregivers), która jednak sama wymaga wsparcia w celu efektywnego wywiązywania się z przyjętych obowiązków. W niniejszym opracowaniu omówione zostały dwa zagadnienia: dotyczące wpływu konieczności zajmowania się osobami niesamodzielnymi na funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz zapotrzebowania na usługi wspierające realizację funkcji opiekuńczych przez rodziny. Przedstawione zostały analizy danych z przeprowadzonych w 2010 r. we Wrocławiu badań gospodarstw zajmujących się niesamodzielnymi członkami rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
The crisis of welfare state has changed a model of functioning of social care. One of its elements is the transfer of responsibility for the growing category of dependent (disabled) people from professional institutions to their relatives. In this way there is crystallized the category of informal care providers (caregivers), which itself requires some support to effectively fulfill received duties. In the presented work there are discussed two questions: the impact of obligation of caregiving on the functioning of households and demand for services supporting the implementation of caregiving by the families. There are presented data analyses and outcomes from research made on the households dealing with depended family members in 2010 in Wrocław. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje specyficzne działania podejmowane w ramach polityki społecznej, postrzeganej głównie jako instrument interweniowania przez państwo i partnerów w zaistniałe problemy społeczne. Polityka społeczna staje się w określonych warunkach nie tyle instrumentem zaspokajania wyartykułowanych przez beneficjentów systemu potrzeb, co instrumentem zachęcania (animacji) do korzystania z wyszczególnionych, istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznego usług i dóbr publicznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie na wybranych przykładach programów samorządowych nowej funkcji polityki społecznej - animacji do korzystania z usług i dóbr merytorycznych lub animowania do zmiany zachowań, stylu życia, zniechęcanie do korzystania z dóbr niemerytorycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents specific ways to understand social policy. Social policy is not only the states implementation of coordination of social needs and the intervention in social problems. By using social services and public goods it becomes a system for social development, and the realization of specific needs which is important for the state and self-government. There is a new approach of the place of social policy - animation of using selected services and goods by families and local community. (original abstract)
XX
We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się szybkim rozwojem cywilizacyjnym, szczególnego znaczenia nabierają usługi. Wśród nich na specjalną uwagę zasługują usługi społeczne, przez które rozumie się usługi oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wypoczynku. Mimo braku jednolitego modelu w sferze usług społecznych w krajach o gospodarce rynkowej, można dokonać próby określenia kilku charakterystycznych ich cech. Do podstawowych należy zaliczyć: stały wzrost kosztów wymuszający dokonywanie wyborów, co ma być realizowane wcześniej, szerzej, a co później lub wcale, różne formy ich organizowania i finansowania, odejście od stosowanego często pojęcia docelowy model. (abstrakt oryginalny)
EN
In modern economy, characterised by the dynamic development of the civilisation, services become particularly important. Specifically social services, i.e. educational, cultural, health care, welfare and recreational service, deserve special attention. Even though there is no consistent model applied in the social service sphere of market economy countries, some characteristics may be delineated. The most important of them are: continuous increase in costs, what requires making choices which services are to be provided when and to what extent, multiplicity of forms of organisation and financing, renunciation of the term of definite model. (original abstract)
XX
Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z jakimi w obecnym czasie borykają się polskie rodziny, jest zjawisko choroby alkoholowej. Alkoholizm, traktowany jako choroba, wymaga leczenia, a jego ofiary - wsparcia i opieki ze strony społeczeństwa. Stąd rodzi się pilna potrzeba nie tylko leczenia osób uzależnionych, ale również przeciwdziałania skutkom uzależnienia od alkoholu, tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Wymagają specjalistycznego wsparcia terapeutycznego, a często i materialnego ze strony służb społecznych. Przedmiotem prezentowanego materiału jest próba ukazania funkcjonowania lokalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym na terenie Radomia. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important social problems that families face is the phenomenon of alcoholism. On one hand, alcoholism is a disease and requires treatment, and its victims require support and care from the society. It evokes an urgent need not only to treat the addicted people but also to prevent the causes of alcohol addiction in the individual and social dimension. They require specialist care of therapists and also financial support from social services. The subject of the following material is an attempt to show the functioning of system of local support for families with the alcoholic problem in the area of Radom. (original abstract)
5
100%
XX
W Polsce regulacje prawne w okresie transformacji ustrojowej, mające na celu liberalizację gospodarki i wprowadzenie szerszego zakresu praw obywatelskich, spowodowały zmianę działalności podmiotów świadczących usługi społeczne. Przyczyniło się to do wzbogacenia struktury instytucjonalnej podmiotów rynku tych usług i rozwoju konkurencji między organizacjami publicznymi, komercyjnymi i pozarządowymi. W pracy przedstawiono rolę i zadania organizacji pozarządowych jako przedsiębiorstw świadczenia usług społecznych. Organizacje pozarządowe mają charakter prywatny i tworzone są z inicjatywy społecznej w celu prowadzenia działalności socjalnej, alternatywnej dla instytucji publicznych i nieatrakcyjnej dla przedsiębiorstw komercyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, the legal regulations of the system transformation period, aiming at economy liberalisation and wider scope of civil rights, have caused the change of activity of the entities delivering social services. It resulted in enriched institutional structure of organisations delivering such services and the increasing competition. Non-governmental organisations have private character and created on the society's initiative to deliver socially important services being alternatives to the public sector and non attractive for commercial companies. In this paper we present the role and function of NGOs as an enterprise of providing social services.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zakresu możliwości ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych innych wyznań chrześcijańskich przebywających w szpitalach, a także w sanatoriach i hospicjach. Problem ten w polskich warunkach narasta wobec współczesnych ruchów migracyjnych i powiązanej z tym procesem pogłębiającej się pluralizacji wyznaniowej społeczeństwa, dlatego też obecnie duszpasterz znacznie częściej w posłudze w placówkach medycznych spotyka się z wiernymi innych wyznań, którzy mogą nie mieć dostępu do duchownego własnego Kościoła. Wiedza na ten temat jest ciągle niewielka, a nierzadko można się tu jeszcze spotkać z narosłymi historycznie stereotypami i uprzedzeniami, co w praktyce może pozbawiać chorych z wyznań mniejszościowych niezbędnej pomocy duchowej w cierpieniu. A dla bardzo wielu pacjentów możliwość skorzystania ze wsparcia duchowego, szczególnie w sytuacjach granicznych, jakie rodzą się w doświadczeniu choroby i umierania, jest niezwykle ważną potrzebą, a także istotnym elementem terapii traktowanej holistycznie. Na bazie analizy stanu prawnokanonicznego i istniejących rozwiązań liturgicznych oraz doświadczeń pastoralnych wdrażanych w innych krajach zostaną tu jako wnioski nakreślone perspektywy dla koniecznej intensyfikacji ekumenicznej posługi wobec chorych. (fragment tekstu)
EN
The paper shows the range of possibilities of ecumenical service of priests to the sick of other Christian denominations. In Poland it is a problem which has been growing in the face of contemporary migration movements. Nowadays the chaplain in his service in hospitals much more often encounters the faithful of other denominations. Also medical science clearer and clearer sees in patients care a whole range of determinants linked to their denomination, on which often depends their perception of the quality of medical services they are offered. On the other hand, the knowledge on this subject continues to be little, and still quite often prejudices can be encountered which have been developing historically. Because of the peculiarity of the Polish conditions, where Catholicism is the predominant denomination, the starting point for developing the question will be determinants resulting from the canon law, which define from the Catholic side the range of possible service to the sick of other denominations. Also a synthesis of respective possibilities from the Orthodox and protestant sides will be presented. Next, by means of an analysis of liturgical books, the most appropriate forms of the priest service to the sick which are possible on the ecumenical ground will be indicated and prospects of their development outlined.(original abstract)
XX
Podstawową koncepcją kształtowania zasad rozwoju społeczno-gospodarczego, którą promuje UE, jest zrównoważony rozwój. Jako istotny element tej koncepcji postrzegana jest efektywna realizacja usług społecznych. Nowe praktyki zarządzania w organizacjach publicznych wyraźnie wskazują na wykorzystanie m.in. koncepcji sieci do realizacji celów społecznych, stąd znaczny wzrost poszukiwań badawczych eksplorujących problem efektywności tychże i jej wpływu na rozwój organizacji nienastawionych na zysk. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays substantial literature describes networks as a new paradigm of public management. In particular, growing interest in partnerships as a form of governance in community development has been observed recently. Many public politics and programs are being introduced not by individual organizations, but as a result of collective actions including partnerships. The collaboration of organizations that constitute a network should result in the raised effectiveness in developing public services and sustainable development. (original abstract)
XX
Omówiono istotę, szanse i zagrożenia zjawiska globalizacji oraz sferę usług jako obszar oddziaływania globalizacji. Przedstawiono również usługi społeczne jako czynnik kształtujący proces globalizacji oraz usługi społeczne w strategiach regionalnych i zagadnienie współpracy transgranicznej a proces globalizacji.
EN
Discussed issue, chances and threats of globalisation and services sphere as an area of globalization influence. Presented social services as a factor which shaped globalization processes. The article shows social services in regional strategies, trans-border cooperation and globalization process. (M.P.)
XX
Omówiono zagadnienie komercjalizacji usług społecznych po roku 1990. Przedstawiono zmiany w ochronie zdrowia, edukacji, kulturze i związane z tym zwiększenie wydatków gospodarstw domowych.
EN
The paper is focused on issues of commercialisation of social services after 1990. Show changes in health-care, education, culture and connected with it increase of households expenses.(M.P.)
XX
Omówiono zmiany jakie zaszły w środowisku funkcjonowania podmiotów usług społecznych w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego Polski po 1989 r.
XX
Autor omówił miejsce sfery usług społecznych (w szczególności kultury i ochrony zdrowia) w strukturze organizacyjnej władz samorządowych a także gotowość do reform w sferze usług społecznych.
EN
The status of social services sector, in particular culture and health service, within the local governments organizational structure is presented. The sector readiness for reforms has been analyzed. (J.W.)
XX
Przeprowadzono analizę kosztów usług medycznych, oraz kosztów jakości tych usług.
EN
The quality of medical service equals to the satisfaction of a patient, an employee, also a payer and a health unit founder. Assuring the execution of medical service requires costs which are perceived according to the type of activity. However, the quality of service requires the understanding of quality costs which include conformity costs, non-conformity costs, and opportunity costs. Skilful management of quality costs enables wide-ranging of medical services, which results in effective managing a health care unit, which is of vital importance, especially taking the current situation in health service into consideration.(original abstract)
XX
Edukacja jest jedną z podstawowych usług społecznych. Na poziomie szkolnictwa wyższego dostęp do niej dla osób niepełnosprawnych jest znacznie ograniczony. Wykształcenie na poziomie wyższym uzyskuje znacznie mniej ludzi niepełnosprawnych niż sprawnych. Celem artykułu jest ukazanie działań uczelni wyższych wspierających kształcenie osób niepełnosprawnych. Działania te wynikają z regulacji prawnych i koncepcji postrzegania osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych członków społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Education is one of essential social services. The access to tertiary education is limited for disabled people. There is much less disabled graduates than others. The aim of the paper is to present activities undertaken by universities in order to facilitate education for the disabled. The activities presented are based on legal regulations as well as the idea of disabled person being the rightful citizen. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na podstawowe czynniki warunkujące rozwój usług społecznych wobec rodziny oraz zaprezentowanie ważnych dylematów, jakie pojawiają się w tym kontekście. Uwarunkowania te dotyczą modelu polityki społecznej, który powinien wyznaczać kierunki rozwoju instrumentarium polityki społecznej, w tym usług społecznych, oraz miejsce i rolę rodziny we wdrażaniu i realizacji owych świadczeń, a także podstawowych funkcji usług społecznych - aktywizującej i integracyjnej. Całość wywodu zaprezentowanego w artykule winna skłonić przedstawicieli świata nauki i praktyki do poszukiwania jednomyślnej, długookresowej i konsekwentnej strategii rozwoju usług społecznych wobec rodziny. Nadrzędnym celem tej strategii powinna być realna poprawa kondycji i potencjału polskich rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to draw attention to the fundamental factors for the development of social services to families and to present major dilemmas that arise in this context. These conditions relate to the social policy model, which should direct the development of social policy instruments, including social services, and the place and role of families in the implementation and realization of those benefits and basic social services - activating and integrating. The whole argument presented in the article should encourage the representatives of science and practice to seek unanimous, and consistent long-term development strategy of social services to families. The overall objective of this strategy should be a real improvement in the condition of Polish families. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwości realizowania usług społecznych w perspektywie praktyki zarządzania systemem pomocy społecznej na szczeblu powiatu. Główną tezą jest przekonanie, że dokonujące się obecnie zmiany priorytetów polityki społecznej muszą w sposób konieczny uwzględnić zagadnienia związane za sposobem organizacji pracy ośrodków pomocy społecznej w terenie. Zwiększenie roli usług społecznych jako formy terenowej pracy socjalnej, w połączeniu z kontrolą ich efektywności, siłą rzeczy prowadzi do zwiększenia nacisku na tworzenie standardów pracy socjalnej, lecz zarazem tworzy nową jakość i wyzwania dla systemu pomocy społecznej. Omówieniu niektórych z tych problemów poświęcona została końcowa część artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the possibilities of implementation of social services are presented in the perspective of welfare administration on the district level. The main thesis is the conviction that on-going changes in priorities of social politics must take into account questions related to the manner of organization of welfare centers work in the field. The increase of social services role as a form of in-field social work, in connection with effectiveness control, necessarily leads to the emphasis on the development of social work standards, but at the same time creates new quality and challenges for the welfare system. The final part of the article is devoted to the discussion of few of those problems. (original abstract)
XX
Głównym celem niniejszej pracy jest konstrukcja efektywnego (racjonalnego ekonomicznie i skutecznego społecznie) systemu wsparcia rodzin z niesamodzielnym seniorem. W pierwszej kolejności przedstawione zostały problemy opiekunów rodzinnych związane z pracą zawodową, poziomem życia, stanem zdrowia, życiem rodzinnym i towarzyskim, a także z merytorycznym przygotowaniem do pełnienia funkcji opiekuna. W następnej kolejności omówiono szereg usług społecznych wspomagających rodziny w realizacji funkcji opiekuńczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to create an efficient (economically rational and socially effective) system of support for families with dependent elderly. First, there are presented problems of family caregivers associated with work, living standards, health, family and social life, factual preparation to be a carer. Next, a number of social services are discussed, as a family support, that helps to maintain its care function. (original abstract)
XX
Artykuł zwraca uwagę na problem marginalizowania roli leczenia uzdrowiskowego dzieci w systemie ochrony zdrowia. W obliczu takich problemów zdrowotnych dzieci, jak: cukrzyca, otyłość, alergie, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby dróg oddechowych, układu nerwowego oraz choroby kardiologiczne, systematycznemu ograniczeniu podlegają środki wydatkowane na kurację uzdrowiskową dla dzieci. Maleje liczba świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednocześnie część świadczeniodawców specjalizujących się dotąd w tego rodzaju usługach, rezygnuje z dalszej działalności. Artykuł ukazuje rozmiary zachodzących zmian, sygnalizuje również ich najważniejsze przyczyny, a także ewentualne konsekwencje. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concentrates on the problem of marginalisation of the role of sanatorium and health resort treatment of children in the health care system. In the face of children's health problems such as: diabetes, obesity, allergies, orthopaedic and injury diseases, the respiratory system diseases, the nervous system diseases and cardiovascular diseases, resources spent on the health resort treatment of children are being increasingly reduced. While the number of health services within the scope of health resort treatment in Poland contracted out by the National Health Fund is decreasing, at the same time a certain number of service providers which have so far specialized in this kind of services are resigning from their activity. This article, describing the extent of the undergoing changes, also points out their most important causes as well as possible consequences. (original abstract)
XX
W artykule omówiono usługi społeczne na rzecz rodzin seniorów i ich bieżącą ofertę. Zanalizowano sektor usług społecznych w odniesieniu do sytuacji demograficznej, zmieniającego się modelu rodziny oraz modelu opieki i jego relacji do usług społecznych państwowych i na rynku komercyjnym. Dokonano przeglądu istniejącej systematyzacji i standardów usług dla seniorów i ich rodzin w Polsce i za granicą i przedstawiono postulaty, których spełnienie poprawi jakość życia osób starszych i ich rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the essence of social services for seniors and their families, the definition of social services, blind spots and scope of services. It presents a definition of a senior family in the wide context of demographic, social and economic changes as well as in the model of family and care itself. The author tries to show the connection between welfare services, social services and market of services, and the possible responsibility for all three services permeating each others. The systems of Polish and foreign standards of elderly people services are presented. Finally the article shows demands which meeting improve the quality of life of seniors and of their families. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono trzy modelowe typy odbiorców usług społecznych. Cechą wyróżniającą odbiorcę - klienta jest bierność, odbiorcę - konsumenta charakteryzuje możliwość dokonywania wyboru, natomiast odbiorca - obywatel, jako podmiot polityczny, współdecyduje o charakterze uniwersalnych usług publicznych. W rzeczywistości mamy do czynienia ze znacznie większym zróżnicowaniem osób korzystających z usług społecznych, jednakże przedstawiona klasyfikacja umożliwia wskazanie kierunku zmian w polityce społecznej: od świadczeniobiorcy jako obywatela - klienta do świadczeniobiorcy - konsumenta. Proces ten stawia przed polityką społeczną nowe wyzwania związane przede wszystkim z potencjalnym wzrostem nierówności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present three models of social services' users. A user as a client is first of all passive. A user as a consumer is given a choice what enables him to make important decisions regarding the shape of services. A user as a citizen has the right to participate in political process and influence the shape of services in more indirect way. The classification presented may be used to indicate important tendency in contemporary social policy: from users as citizens-clients to users as consumers. As a result, social policy must face some new challenges including the potential increase in social inequalities. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.