Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metrological properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie własności metrologicznych przepływomierzy piętrzących
100%
PL
W publikacji przedstawiono porównanie własności metrologicznych przepływomierzy piętrzących. Do tej grupy zaliczono przepływomierze zwężkowe, krzywakowe, przepływomierze na bazie sond uśredniających oraz mikrozwężki. Przeprowadzono porównanie mierniczej różnicy ciśnień Δp dla różnych typów przepływomierzy oraz wad i zalet wynikających z ich stosowania.
EN
The article presents the comparison of the metrological properties for the impact flowmeter. The orifices, average Pitot tubes, elbow meters and micro-orifices have been included in the impact flowmeter. A comparison of the different pressure Δp measurements for different types of flowmeters as well as the benefits and faults of their use was conducted.
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z kształtowaniem właściwosci metrologicznych i użytkowych systemów termografii w podczerwieni za pomocą typu COAD (akronim od ang. computer - aided optical designed). Uwagę skoncentrowano na klasie systemów o szeregowej strukturze toru pomiarowego. Opisano podstawowe zasady dotyczące wykorzystywania typu COAD przy projektowaniu urządzeń tyermograficznych. Przedstawiono doświadczenia własne związane z budowa systemów diagnostyki termograficznej.
EN
The general approach of IR thermographic systems designing problems have been described in the paper. The paper shows procedure connected with creation of metrological properties IR thermographic systems with sequence structure measuring line using 0f CAOD 9computer - aided optical designed) type software. Own experience in creation of IR thermographic diagnostics systems have been shown also.
EN
The main attention has been concentrated on the application of pro-ecological bleaching technologies eliminating or limiting the quantity of chlorine compounds, by the assumption to obtain the metrological indices and aesthetic values of yarn and physico-chemical properties of the fibres at the required level. The enzymatic treatment has been introduced as a factor assisting the efficiency of bleaching process.
PL
Przekładniki elektroniczne służą do pomiaru prądów/napięć stałych, zmiennych, odkształconych impulsowych, przy galwanicznej izolacji między obwodem pierwotnym (mocy) i wtórnym (układy elektroniczne). Podstawą działania wymienionych układów jest pomiar pola wytwarzanego dokoła przewodnika z mierzonym prądem, bez obciążania obwodu pierwotnego i powstawania strat mocy w tym obwodzie. W tym celu strumień magnetyczny wytworzony przez przewód z prądem pierwotnym jest skupiany w rdzeniu magnetycznym i mierzony przez czujnik Halla umieszczony w szczelinie tego rdzenia, poprzecznie do linii sił pola magnetycznego. Na właściwości metrologiczne wymienionych układów ma przede wszystkim wpływ materiał używany do konstrukcji obwodu magnetycznego przekładnika, oraz jego konstrukcja geometryczna [1]. W artykule przedstawione zostały wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, obrazujących wpływ parametrów geometrycznych rdzenia magnetycznego na właściwości metrologiczne elektronicznych przekładników prądowych, pracujących w pętli zamkniętej.
EN
Operating conditions of the configuration of the windings and magnetic circuit of the current transformer during measurements of the non-sinusoidal currents are being changed by the conductive disturbance, which results in change of the current transformer metrological properties. This is mainly an effect of the change of the parameters of the magnetic circuit of the current transformer caused by higher harmonic of measured current. Electric parameters represented on the equivalent circuit of the current transformer by leakage reactances of its windings are being changed as well [5,6,7]. Conductive disturbances in the primary current causes additional measuring errors of the current transformer which also in this conditions must not exceed limits set for a particular current transformer class [1]. Preserving of given accuracy class by the current transformer during measurements of the non:sinusoidal currents is required also for ensure of proper accuracy of determine of the power quality [8].
PL
W pracy przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przepływomierzy piętrzących, w których czujnikami są rurki uśredniające ciśnienie dynamiczne oraz mikrozwężki. Podano przykłady numerycznych badań piętrzących czujników przepływu. Omówiono ich własności metrologiczne i eksploatacyjne. Podano przykłady zastosowań.
EN
Constructions of impact flowmeters based on averaged pitot probes and micro - venturi tubes are presented in this paper. Examples of numerical simulations of impact flowmeters are displayed. Metrological and operating properties of these probes are shown. Moreover examples of their applications are given.
6
Content available remote Transfer of disturbances through the voltage transformers
75%
EN
This article was based on fragments of the authors` PhD dissertation and relates only to part of the considerations contained in it. The objects of the publication are metrological analysis of the voltage transformers operation during the transfer of distorted voltages. These considerations provide an introduction to establish the relationship between the metrological characteristics of voltage transformers of different constructions and their accuracy during evaluation of the voltage quality supplied to customers through the low and medium voltage power networks.
PL
Artykuł powstał na podstawie fragmentów rozprawy doktorskiej i dotyczy jedynie części rozważań w niej zawartych. Przedmiotem publikacji są wyniki analiz właściwości metrologicznych przekładników napięciowych przy transformowaniu napięć odkształconych. Rozważania te stanowią wstęp do ustalenia zależności między charakterystykami metrologicznymi różnych konstrukcji przekładników napięciowych a dokładnością oceny jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców za pomocą sieci elektroenergetycznych.
7
Content available remote Wzorce dużych rezystancji i stratności dielektrycznej materiałów izolacyjnych
75%
PL
Przedstawiono parametry charakteryzujące właściwości metrologiczne wzorców dużych rezystancji i stratności dielektrycznej. Opisano problemy realizacji i użytkowania tych wzorów. Wzorzec stratności dielektrycznej utworzono z szeregowo połączonego kondensatora wzorcowego z rezystorem o znanej wartości Te oryginalnie rozwiązane konstrukcyjnie wzorce tg n przy częstotliwości 50 Hz mają wartości w zakresie (0,1÷10)×10-4, określone z niepewnością 10-5.
EN
The parameters characterizing metrological proprieties of the standards of high value resistances and the dielectric loss were introduced. The problems of realization and use of these standards were described. The standards of dielectric loss were created by serial connection of standard condenser and resistor with well-known value. These standards of tg n at frequency 50 Hz with originally solved construction have value in range (0,1 ÷ 10)× 10-4, defined with uncertainty 10-5.
PL
Referat zawiera analizę właściwości metrologicznych toru przetwarzania cyfrowego miernika migotania światła oraz prezentuje niektóre możliwe przyczyny różnic w wynikach uzyskiwanych z przyrządów tego typu. Praca opisuje analizę wrażliwości miernika na zmiany charakterystyk filtrów cyfrowych oraz dobór parametrów przetwornika analogowo-cyfrowego. Na podstawie otrzymanych wyników symulacyjnych autor wskazuje warunki budowy cyfrowych mierników migotania światła, które należy spełnić, aby uzyskać poprawne wyniki.
EN
The paper presents an analysis of metrological properties of a digital flickermeter processing line. Moreover the paper points some of possible reasons of differences among results obtained from various flickermeters. The analysis of the influence of changes of digital filters characteristics on the flickermeter, as well as a choice of analog-to-digital converter parameters are described. On the basis of the results obtained from the simulations, the criteria of the construction of the digital flickermeter have been settled by author. The criteria have to be met to obtain the correct measurement results.
9
75%
PL
W artykule przedstawiono metrologiczne własności sondy uśredniającej, zastosowanej do pomiaru strumienia objętości w przewodzie o prostokątnym przekroju przepływu. W oparciu o przyjęty model liniowo-logarytmiczny profilu prędkości oraz równanie na wielkość sygnału generowanego przez sondę wyznaczono wielkość liczby korekcyjnej dla sondy i podano charakter jej zmienności. Na podstawie badań doświadczalnych oraz ich opracowania podano postać funkcji aprokymującej zależność liczby kalibracji dla sondy od parametru s charakteryzującego kształt przekroju przepływu.
EN
The paper presents metrological properties of averaging pitot tubes for the flow measurement in a rectangular duct. Based on the linear-logarithmic model of the velocity profile and on the equation for the output signal generated by the averaging pitot tube, a correctional number and its changes have been presented. Based on the test result, a function approximating the dependence of the calibration coefficient on the shape parameter s is given.
PL
W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku małych stężeń oznaczanych jonów, elektrody te mogą być traktowane jak przetworniki pomiarowe I rzędu. Ich właściwości metrologiczne charakteryzowane są przez czułość i częstotliwość graniczną. Przeanalizowano zastosowanie metody chronoamperometrycznej do wyznaczania wartości częstotliwości granicznej elektrod woltamperometrycznych i zaprezentowano wyniki weryfikacji laboratoryjnej.
EN
Metrological properties of the voltammetric electrodes in the frequency domain have been analyzed in this article. It has been demonstrated that in the case of low concentrations of the marked ions these electrodes may function like measuring converters type I. Sensitivity and limiting frequency characterize their metrological properties. The application of the chronoamperometric method in determining the value of the voltammetric electrode limiting frequency was analyzed and the results of the laboratory verification were presented.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiaru wyładowań niezupełnych dla rzeczywistych przekładników prądowych posiadających te same parametry znamionowe, ale różne częstotliwości pracy. Krótko scharakteryzowano procedurę pomiarową oraz otrzymane w wyniku pomiarów obrazy fazowo-rozdzielcze, które odniesiono do wyników uzyskanych w trakcie oceny właściwości metrologicznych przekładników.
EN
The results of the partial discharge measurements performed for real current transformers having the same ratings but the different operating frequencies are presented in this paper. The measurement procedure and received phase-resolved pictures related to the results obtained during previous author works are briefly characterized.
PL
W artykule porównano właściwości metrologiczne przetworników ciśnienia i temperatury, spełniających wymagania sprzed i po wprowadzeniu systemu oceny zgodności. Oszacowano składowe niepewności pomiaru wielkości wejściowej związane z błędem podstawowym przetwornika, błędem wynikającym ze stabilności rocznej oraz błędem związanym z wpływem temperatury otoczenia na dokładność pomiaru przetwornika. Obliczono niepewność złożoną pomiaru. Wyniki w pełni zinterpretowano i zobrazowano na wykresach. Zwrócono uwagę na poprawę jakości wyrobów, spowodowaną stawianym im nowym wymaganiom.
EN
The article presents a comparison of metrological properties of pressure and temperature transducers fulfilling requirements from before and after the introduction of Conformity Assessment. Uncertainty components of the input quantity measurement connected with the basic error, year.s stability and error due to ambient temperature have been evaluated. Combined uncertainty of measurement has been calculated. The results have been fully interpreted and illustrated. Attention has been drawn to the products. quality enhancement caused by the new requirements towards them.
PL
W artykule omówiono właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych. Wykazano, że w przypadku oznaczania małych wartości stężeń jonów metali, elektrody te zachowują się tak jak przetworniki pomiarowe I rzędu. Ich właściwości metrologiczne opisuje czułość i stała czasowa. Wartości tych wielkości są uzależnione od mechanizmu transportu jonów do/od powierzchni elektrod oraz od ich kształtu. Wykonano symulacje wpływu kształtu elektrod woltamperometrycznych na ich właściwości metrologiczne. Z otrzymanych wyników symulacji widać, że elektroda walcowa charakteryzuje się większą czułością i mniejszą stałą czasową niż elektroda płaska.
EN
Metrological properties of the voltammetric electrodes are being analyzed in this article. It has been demonstrated that in the case of low concentrations of the marked metal ions these electrodes function like measuring converters type I. Their metrological properties are determined by sensitivity and time constant. Values of these quantities depend on the ions transport mechanism to and from electrode surface as well as on their shape. The simulation of the influence of the voltammetric electrode shape on their metrological properties was conducted. Results of the simulation show that a cylindrical electrode has much higher sensitivity and lower time constant than a flat electrode.
PL
W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku, gdy reakcja elektrochemiczna kontrolowana jest procesem transportu jonów, elektroda woltamperometryczna zachowuje się tak jak przetwornik pomiarowy I rzędu. Jej właściwości metrologiczne opisane są przez czułość, częstotliwość graniczną, błąd amplitudy i błąd fazy. Przeprowadzona analiza pokazała, że w takim przypadku błąd fazy elektrody woltamperometrycznej jest uzależniony od mechanizmu transportu jonów do/od jej powierzchni. Zaproponowano także sposób pomiaru błędu fazy elektrod woltamperometrycznych w oparciu o metodę galwanostatyczną. Wyniki symulacji numerycznych i przeprowadzonej weryfikacji laboratoryjnej pokazały, że błąd fazy zależy od rodzaju oznaczanych jonów i ich stężenia oraz konstrukcji zastosowanej elektrody woltamperometrycznej.
EN
In this paper metrological properties of voltammetric electrodes are being analyzed in the frequency domain. It has been shown that in the case when a controlled electrochemical reaction is a process of ions transport, a voltammetric electrode acts like an order 1 measuring converter. Its metrological properties are described by sensitivity, limiting frequency, amplitude and phase errors. The analysis conducted has shown that a phase error of the voltammetric electrode is related to the mechanism of ions transport to and from its surface. Moreover, a galvanostatic method of measuring the voltammetric electrode phase error is described and suggested. The results of numerical simulations and laboratory verification show that the phase error is related to marked ions and to their concentration as well as to the construction of the voltammetric electrode used.
PL
W artykule przedstawiono analizy właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Pomimo że badania te są wykonywane przez pracowników Katedry Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej od kilkudziesięciu lat nadal problem ilościowej oceny ich bezpieczeństwa nie jest w pełni rozwiązany. Autor opisuje działania konieczne do wykazania oceny ilościowej w systemach diagnostycznych stanu technicznego taśm z linkami stalowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.