Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 485

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono wybrane obszary morfologii projektowania a także specyfikę projektowania magazynu dystrybucyjnego. Wskazano waŜniejsze typy ograniczeń projektowych. Omówiono podejście do projektowania magazynu wg paradygmatu zadaniowego, procesowego i kompleksowego. Przedstawiono procesowo zorientowane podejście do projektowania magazynu dystrybucyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Article presents selected areas of designing distribution warehouses and its specificity. The most important designing constrains were pointed. The approaches to design warehouse basing on task, process and complex paradigms were described. The processoriented approach to design warehouse was given.(original abstract)
XX
Każdorazowo w pierwszym kwartale pojawiają się informacje i podsumowania dotyczące minionego roku, z których czerpiemy wiedzę potrzebną nieraz do dalszej działalności oraz planowania określonych przedsięwzięć w kolejnych 12 miesiącach. Tym razem jednak postanowiłem prześledzić w skrócie ostatnich kilka lat, co może być interesującym kompendium, pozwalającym wysnuć konkretne wnioski na przyszłość.(fragment tekstu)
3
Content available remote Attempt of Warehouses Classification from the Point of View of Future Users
100%
LogForum
|
2019
|
tom 15
|
nr nr 2
249-254
XX
Wstęp: Przedsiębiorcy zamierzający wynająć lub zakupić obiekt magazynowy mają trudności z porównaniem dostępnych alternatyw. Powierzchnia, kubatura lub liczba doków przeładunkowych nie są wystarczającymi czynnikami do podjęcia decyzji. Celem pracy jest stworzenie podstaw dla zbudowania międzynarodowego systemu oceny przydatności powierzchni magazynowych z punktu widzenia przyszłych inwestorów. Metody: Przeprowadzony został przeglądu literatury pod kątem podziału magazynów. Następnie, wykorzystując analizę porównawczą, zestawione zostały zidentyfikowane podziały. Wyniki: W tabeli końcowej zaproponowano zestaw parametrów i ich wartości dla trzech różnych klas magazynowych. Przedstawione parametry podziału są propozycją wstępną. Wnioski: Założeniem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji na temat podziału obiektów magazynowych na klasy, co ostatecznie doprowadzi do krystalizacji podziału, użytecznego dla przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Businessmen intending to rent or purchase a warehouse facility find it difficult to compare them. Surface area, cubic capacity or the number of reloading docks are not sufficient factors to make a decision. The aim of this paper is to provide a basis for the creation of international system of evaluation of warehouses from the point of view of future investors. Methods: A literature review was carried out in terms of magazine division. Then, using comparative analysis, the identified divisions were collated. Results: The set of parameter and their values for three different warehouse classes are suggested in the final table. The presented parameters of the division are a preliminary proposal of the possible classification system of warehouses. Conclusions: The assumption of this publication is to start a discussion on the division of warehouse facilities into classes, which will ultimately lead to crystallization of the division, useable for businessmen during the investment process. (original abstract)
4
Content available remote The Impact of COI-Based Storage on Order-Picking Times
80%
LogForum
|
2017
|
tom 13
|
nr nr 3
313-326
XX
Wstęp: Ciągły wzrost konkurencyjności na światowych rynkach wymusza konieczność szybkiej i niezawodnej dostawy zamówionych towarów. Zadanie to możliwe jest do wykonania dzięki doskonaleniu systemów kompletacji. Nie zawsze wdrożenie systemów automatycznych jest opłacalne. W przypadku magazynów, w których kompletacja odbywa się zgodnie z zasadą "człowiek do towaru", optymalizacja wydajności odbywa się poprzez prawidłowy wybór: układu magazynu, metody składowania towarów, sposobu wyznaczania trasy magazynierów, odpowiedniej metody kompletacji strefowej, zasady tworzenia zleceń łączonych czy ustalenia kolejności realizacji zleceń. Artykuł poświęcony jest analizie wpływu metody składowania towarów na czasy kompletacji.Metody: W artykule zbadano jaki wpływ na średnie czasy kompletacji w magazynach niskiego składowania ma składowanie towarów zgodne z zaproponowanym przez Hesketta współczynnikiem COI (cube-per-order index), będącym ilorazem zajmowanej powierzchni magazynowej i częstości pobrań. Towary w oparciu o rosnące wartości COI podzielone zostały na klasy. Do określenia popytu na towary wykorzystano postać analityczną funkcji zaproponowanej przez Carona.Wyniki: W artykule sprawdzono jakie korzyści przynosi składowanie oparte o COI w porównaniu do składowania losowego i składowania bazującego wyłącznie na współczynniku rotacji. W tym celu w badaniach uwzględniono możliwość przepełnienia koszyka podczas procesu kompletacji zamówienia - wówczas zamówienie dzielone jest na kilka zleceń realizowanych osobno. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji. Dodatkowo zaproponowano algorytm umożliwiający tworzenie zleceń łączonych.Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, że składowanie zgodne ze współczynnikiem COI jest szczególnie korzystne, gdy gabaryty towarów są zróżnicowane oraz tak duże, że często zamówień nie da się skompletować podczas jednego cyklu. Krzywa określająca popyt na towary ulega spłaszczeniu, w porównaniu ze składowaniem opartym wyłącznie na współczynniku rotacji. Ustalenie, jaką metodę składowania należy zastosować, powinno odbywać się razem z wyborem sposobu wyznaczenia trasy magazyniera. Wykorzystanie algorytmu łączenia zamówień prowadzi do znacznej redukcji odległości pokonywanych przez magazyniera. Wielkość zleceń łączonych powinna być jednak optymalizowana z uwzględnieniem ewentualnych kosztów związanych z późniejszym sortowaniem towarów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The increasing competitiveness on the global markets enforces the need for a fast and reliable delivery. This task is possible to perform by improving the order-picking systems. The implementation of automated storage and retrieval systems (AS/RS) is not always profitable. In the warehouses where the order-picking is performed in accordance with the principle of picker-to-part rule, the picking efficiency optimization includes among others: the warehouse layout, the storage policy, the routing heuristic, the way of zoning, the order-batching method, and the sequencing of pick-lists. In the paper the impact of the storage policy on the order-picking times is checked.Methods: The influence of storage based on Heskett's cube-per-order index (COI) on the average order-picking times is analyzed. The items based on increasing values of COI index are divided on classes. To determine the demand for items the analytical function proposed by Caron is used.Results: In the paper the benefits of storage based on COI index are compared with random storage and storage based only on picking frequency. It is assumed that the bin, to which the picker collects items has limited capacity - some orders has to be divided on smaller pick-lists. The analysis was performed using simulation tools. Additionally, the algorithm (taking into account different sizes of picker's bin) for order-batching is presented.Conclusions: The analysis shows that the COI-based storage is particularly effective when the size of items increases. The COI-based curve is less skewed than the curve based only on picking frequency. The choice of storage policy should be carried out together with routing heuristic. The use of batching algorithm significantly increases the effectiveness of the order-picking process, but the optimal size of picker's bin (and batch) should be optimized with consideration the sorting process. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problematyki rozmieszczenia asortymentu w strefie kompletacji z wykorzystaniem klasowych metod przydziału artykułów do miejsc oferowania. Rozmieszczenie asortymentu traktowane jest jako element organizacyjny systemu i procesu komisjonowania. Analizie poddane zostało zachowanie systemu i realizowanych w nim procesów kompletacyjnych w różnych wariantach organizacyjnych, czyli przy różnym rozlokowaniu artykułów w strefie kompletacji. Jako miernik oceny poszczególnych wariantów wykorzystana została wydajność procesu kompletacji mierzona liczbą linii pobieranych przez pracowników w jednostce czasu (minucie). Poza wariantowaniem rozmieszczenia asortymentu uwzględniono również problem kongestii w strefie kompletacji wynikającej z realizacji procesu kompletacji przez więcej niż jednego pracownika.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the storage assignment problem with class based assignment methods. Storage assignment is treated in this case as a part of the order picking system organization. In paper authors analyze impact of these methods on order picking productivity. Order picking productivity is measured in SKU per time unit (minute). In research, authors also consider the problem of congestion in the order picking area resulting from using more than one picker.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wybrane elementy organizacji procesu komisjonowania z dynamicznym przydziałem asortymentu do lokacji w magazynie dystrybucyjnym. Zidentyfikowano proces komisjonowania jako element procesu magazynowego wpływający na jakość usług realizowanych w magazynie. Następnie opisano zagadnienie komisjonowania z dynamicznym przydziałem asortymentu do lokacji oraz parametry obszarów, w których jest ono realizowane i przedstawiono zasady organizacji i kształtowania tych obszarów. Zapisano podstawowe zależności odwzorowujące proces komisjonowania z przydziałem dynamicznym asortymentu i przedstawiono schemat blokowy aplikacji symulującej ten proces. Następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji opatrzone wnioskami.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected aspects of organizing order picking process with dynamic assignment of material to locations in distributional warehouses. Picking process was identified as an element of warehousing process affecting quality of warehouse services. The problem of order picking with dynamic material assignment was described and parameters of picking areas of this kind were identified. The principles of configuring and organizing dynamic picking were presented. Basic rules of process were formally denoted and depicted on the block diagrams of an application that simulates discussed process. Results of simulations were gathered and discussed.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono koncepcję, model matematyczny oraz obliczenia symulacyjne dynamiki układu magazynowania energii elektrycznej wykorzystującego ciepło zgromadzone w rozgrzanym metalu, w metalurgicznym piecu do topienia aluminium. Przyjęto, iż do odzysku energii elektrycznej zastosowany będzie układ pracujący na zasadzie organicznego cykl Rankine'a (ORC). Analizie poddano również właściwości obiegu pośredniego pomiędzy układem magazynowania a odzysku. Przedstawiono przykładowy scenariusz ładowania przy uwzględnieniu rzeczywistej charakterystyki czasowej konwersji energii elektrycznej za pomocą farmy wiatrowej. Założono przy tym hipotetyczną charakterystykę zapotrzebowania na energię elektryczną przez użytkownika. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, z których wynika, że układ taki znakomicie nadaje się do stabilizacji zmiennej charakterystyki wytwarzania w odniesieniu do zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną oraz ciepło. Przedstawiono wyniki przebiegów czasowych ładowania pieca energią uzyskaną z farmy wiatrowej oraz rozładowania przez hipotetycznego użytkownika. Podano również charakterystyki zmienności ciepła akumulowanego w piecu, temperatury czynnika magazynującego, sprawności. W obliczeniach uwzględniono również wpływ oporu cieplnego izolacji na charakterystyki magazynowania energii. Zauważono, iż kluczowymi parametrami wpływającymi na sprawność układu są charakterystyka użytkowania układu (głównie czas oczekiwania na rozładowanie oraz ilość zmagazynowanej energii) oraz jakość izolacji termicznej pieca. a odzysku. Przedstawiono przykładowy scenariusz ładowania przy uwzględnieniu rzeczywistej charakterystyki czasowej konwersji energii elektrycznej za pomocą farmy wiatrowej. Założono przy tym hipotetyczną charakterystykę zapotrzebowania na energię elektryczną przez użytkownika. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, z których wynika, że układ taki znakomicie nadaje się do stabilizacji zmiennej charakterystyki wytwarzania w odniesieniu do zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną oraz ciepło. Przedstawiono wyniki przebiegów czasowych ładowania pieca energią uzyskaną z farmy wiatrowej oraz rozładowania przez hipotetycznego użytkownika. Podano również charakterystyki zmienności ciepła akumulowanego w piecu, temperatury czynnika magazynującego, sprawności. W obliczeniach uwzględniono również wpływ oporu cieplnego izolacji na charakterystyki magazynowania energii. Zauważono, iż kluczowymi parametrami wpływającymi na sprawność układu są charakterystyka użytkowania układu (głównie czas oczekiwania na rozładowanie oraz ilość zmagazynowanej energii) oraz jakość izolacji termicznej pieca(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a concept, a mathematical model and simulation calculations of the dynamics of the storage of electric energy using heat collected in heated metal in a metallurgical melting furnace of aluminum. It was assumed that a system based on the organic Rankine cycle (ORC) would be used for the recovery of electricity. The properties of the intermediate circuit between the storage system and the recovery were also analyzed. An example charging scenario is presented, taking the actual time characteristics of the electricity conversion using a wind farm into account. This assumes the hypothetical characteristics of the user's electricity demand. The results of the numerical calculations show that this arrangement is excellent for stabilizing the variable production curve with respect to the demand for electricity and heat. The results of furnace charging with the energy obtained from the wind farm and the discharge by the hypothetical user are presented. The characteristics of the heat accumulation in the furnace, the temperature of the storage medium and the efficiency are also given. The calculations also take the influence of insulation resistance on the energy storage characteristics into account. It has been noted that the key parameters influencing the efficiency of the system are the characteristics of the system (mainly the waiting time for the discharge and the amount of stored energy) and the quality of thermal insulation of the furnace.(original abstract)
XX
Artykuł oparto na badaniach empirycznych, którymi objęto pięć firm - producentów i dystrybutorów głównie branży FMCG oraz jednego operatora logistycznego. Dokonano syntezy porównawczej efektów wykorzystywania etykiety logistycznej GS1. Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do sformułowania wniosków wskazujących na korzyści uzyskiwane w procesie przyjęcia do magazynu przy stosowaniu etykiet logistycznych GS1 do znakowania jednostek ładunkowych. Najważniejszymi korzyściami są: pełna i szybka identyfikacja jednostek ładunkowych, wzrost jakości i przyspieszenie procesu (nawet do 6 razy), zmniejszenie liczby błędów, łatwiejsze zarządzanie partią i śledzenie jednostek ładunkowych. (abstrakt oryginalny)
XX
Coraz częściej w różnego rodzaju środkach transportu stosuje się niekonwencjonalne i ekologiczne źródła energii elektrycznej, np. ogniwa paliwowe typu PEM. Ogniwa potrzebują do swojej pracy wodoru jako paliwa i tlenu jako utleniacza. Wodór, w stosunku do innych nośników energii (np. metan, metanol, czy też oktan), posiada najmniejszą gęstość oraz największe ciepło spalania na 1 kg masy. Dlatego też jest on bardzo lotnym, ale za to bardzo wydajnym energetycznie paliwem. Jednym z problemów pojawiających się w eksploatacji systemów ogniwa paliwowego jest wybór metody magazynowania wodoru. W niniejszym artykule przedstawiono dostępne na świecie metody magazynowania wodoru, ich wady i zalety oraz perspektywy rozwoju. Następnie dokonano wyboru metod najlepszych pod względem ich zastosowania w platformach podwodnych. (abstrakt oryginalny)
EN
More often nonconventional and ecological sources of an electric energy (e.g. PEM fuel cells) are used in different means of transport. Fuel cells need to their operation hydrogen as a fuel and oxygen as an oxidizer. Hydrogen in comparison with other energy carriers (e.g. methane, methanol, octane) has the smallest density and the largest heat of combustion coinciding with 1 kg of a mass. Therefore, it is very volatile but also very energy-efficient fuel. One of the problems existing in exploitation of fuel cell systems is selection of hydrogen storage methods. In the paper, hydrogen storage methods accessible on the world, their advantages and disadvantages and perspectives of development were presented. Then, selection of the best method for using in underwater platforms was carried out. (original abstract)
XX
Technologia ma za zadanie zredukować - między innymi - kosztochłonność, energochłonność oraz pracochłonność, jest jednak zazwyczaj nakładochłonna. W obliczu wzrastających kosztów pracy oraz coraz większego rozdrobnienia zamówień, akceptowalne są zwiększające się nakłady inwestycyjne. Wszelkie rozwiązania technologiczne, zwłaszcza innowacyjne, wspierające prace w magazynie, warte są przeanalizowania pod kątem efektywności, nie tylko ekonomicznej. (fragment tekstu)
XX
W przekonnaniu autorów opublikowanego 4 sierpnia br. najnowszej edycji raportu dotyczącego sytuacji na polskim rynku powierzchni magazynowych w I kwartale br. (przygotowanego przez firmę Jones Lang La Salle - JLL)poprawa koniunktury gospodarczej w krajuy znajduje swoje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na powierzchnie magazynowe. Po udanym udanym roku 2013, kiedy wynajęto łącznie 1,89 mln m2, zapotrzebowanie najemców na magazyny i obiekty produkcyjne utrzymuje się na dobrym poziomie.(fragment tekstu)
XX
Omówiono problematykę doboru elementów techniki składowania drive-in na przykładzie DIS-2 (www.jungheinrich.com), zawierającą elementy optymalizacji z uwzględnieniem energochłonności systemów transportu bliskiego i składowania. Opisano model pozwalający tę analizę przeprowadzać. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla rzeczywistych systemów magazynowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Discusses the problems of selection of the technical elements of the storage drive-in on the example of the DIS-2 (www.jungheinrich.com), containing the optimization of the energy consumption of materials handling systems and storage. Described model to perform this analysis. Presents the results of calculations for real storage systems. (original abstract)
LogForum
|
2021
|
tom 17
|
nr nr 1
59-69
XX
Wstęp: W pracy przedstawiono problem modelowania symulacyjnego złożonego systemu magazynowania opartego o koncepcję regałów szufladowych zaprojektowaną przez firmę Zrembud posiadającą siedzibę w mieście Cieszyn w Polsce. Aby możliwa była ocena użyteczności koncepcji opracowano mechanizm do automatycznego modelowania zarówno systemu regałów szufladowych, jak i cieszącego się dużą popularnością systemu regałów rzędowych. Opisany w publikacji mechanizm jest częścią metodyki automatycznego modelowania symulacyjnego magazynów. Celem metodyki, a także zastosowania opisanego mechanizmu jest pełne zautomatyzowanie procesu modelowania symulacyjnego magazynów, prowadzące do minimalizacji czasu weryfikacji projektowanych koncepcji magazynów. Metody: Na podstawie analizy struktury dwóch rodzajów regałów oraz relacji przestrzennych ich elementów składowych, odwzorowano je w modelu symulacyjnym. Opracowano struktury danych niezbędne do automatyzacji ich generowania. W artykule przedstawiono opracowany mechanizm automatycznego generowania dwóch rodzajów magazynów. Wyniki: Wynikiem zastosowania mechanizmu jest automatyczne wygenerowanie dwóch systemów magazynowania, dostosowanych do wymagań użytkownika, w jednym modelu symulacyjnym. Pierwsze wyniki analiz dla wygenerowanych struktur określają wielkość obszaru magazynowania, niezbędnego do zmieszczenia określonej liczby jednostek transportowo-magazynowych, a także poziom złożoności obsługi obu systemów, przekładający się na czas realizacji czynności transportowych oraz ładunkowych. Przedstawiony mechanizm stanowi podstawę metodyki automatycznego modelowania symulacyjnego magazynów. Pozwala on na znaczące skrócenie czasu budowania modeli symulacyjnych systemów magazynowania, a co za tym idzie znaczne skrócenie czasu projektów polegających na weryfikacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni w rozmaitych projektach związanych z obszarem magazynowania. Proponowane narzędzie posiada duże znaczenie dla praktyków zajmujących się modelowaniem symulacyjnym oraz specjalistów projektujących magazyny. Dzięki uporządkowaniu oraz uproszczeniu struktur danych, może zostać ono wdrożone w różnych środowiskach modelowania symulacyjnego, a po wdrożeniu być stosowane przez osoby nieposiadające zaawansowanych umiejętności obsługi programów symulacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The goal of the paper is study on the possibility of using automation in simulation modeling of various types of warehouses, enabling quick verification of projects carried out in the area of storage. The paper outline the problem of simulation modeling of a complex storage system based on the concept of drawer racks designed by the company Zrembud located in Cieszyn, Poland. In order to properly evaluate the usefulness of the concept, the mechanism for modeling of both the drawer racking system and the highly popular row racking system was developed and adjusted to user without advanced simulations skills. The mechanism described in the paper is the part of the methodology of warehouse automatic simulation modeling. Methods: Based on the structural analysis of rack types and the spatial relations of their components, modeling in the LogABS program was concluded. Modeling was performed in the DES (Discrete-Event System) environment. Data structures are necessary to automate the generation of warehouses. The engine code was written in C ++ programming language. Results: The result of implementing the mechanism is the automatic generation of two storage systems, adapted to the user's requirements, in one simulation model. The first results of the analyzes for the generated structures determine the size of the storage area necessary to accommodate a certain number of storage units, as well as the level of complexity of the operation of both systems, which translates into the time of transport and loading activities. Conclusions: The presented mechanism is the basis for the methodology of automatic simulation modeling of warehouses. It allows significant reduction in simulation models building duration, and thus a significant reduction in the time of projects consisting in verifying the concept of spatial arrangement in various projects related to the storage area. The proposed tool is innovative and useful for practitioners specializing in simulation modeling and specialists in warehouse design. Due to the organization and simplification of data structures, it can be implemented in various simulation modeling environments. Also after implementation, it can be used by people who do not have advanced simulation skills. (original abstract)
XX
Pierwsze magazyny powstały na Bliskim Wschodzie około 12 000 lat temu. Stały się one niezbędne od czasu rewolucji neolitycznej i wynalezienia rolnictwa. Ich główna funkcja - jak dotąd - nie zmieniła się. Zawsze służyły do przechowywania i zapewnienia niezakłóconego dostępu do zapasów. Przez wieki zmieniały się tylko ich parametry użytkowe, jednak pozostały daleko w tyle za pędem technologicznym i robotyką XXI wieku. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono opracowanie projektu dwóch wariantów (ręcznego i automatycznego) podsystemu konfekcjonowania w istniejącym magazynie dystrybucyjnym. Artykuł obejmuje określenie zadania logistycznego, identycznego dla obu badanych wariantów; ukształtowanie i zwymiarowanie ww. wariantów podsystemu konfekcjonowania; porównanie tych wariantów projektowych oraz wnioski. Określono liczbowe kryteria oceny, przedstawiono zestawienie ich wartości dla obu wariantów podsystemu konfekcjonowania. Dokonano porównania wariantów, wskazano preferowany wariant realizacji podsystemu konfekcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a project of two variants (manual and automatic) of kitting subsystem in the existing distribution warehouse. The paper includes the determination of the logistical task for a kitting subsystem, identical for both analyzed variants; configuration and dimensioning of these kitting subsystem variants; as well as comparison of project's variants and conclusions. The criteria for the evaluation of design solutions were defined and summarized for both variants of kitting subsystem. These variants - were compared then a preferred kitting subsystem due to the selected criteria was indicated. (original abstract)
XX
W I kwartale 2017 roku zasoby powierzchni magazynowej w Polsce zwiększyły się o ponad 614 000 m2 i na koniec marca wyniosły ponad 11,8 min m2 - wynika z najnowszego raportu "Rynek magazynowy Polska Market Insights I kwartał 2017" Colliers International. Na wysokim poziomie utrzymywał się także popyt, który w pierwszych trzech miesiącach wyniósł ponad 1 mln m2. Najbardziej pożądanymi przez najemców lokalizacjami były Warszawa oraz Górny Śląsk. Z kolei odnoszący się do tego samego okresu raport AXI IMMO2 wskazuje, że to już drugi rok z rzędu cechujący się rekordowym otwarciem na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych. W okresie od stycznia do końca marca br. wynajętych zostało łącznie 970000 m2, czyli o 42% więcej, niż w I kw. 2016 roku. Jest to najwyższy kwartalny wynik w historii nowoczesnego rynku magazynowego w Polsce. (fragment tekstu)
17
80%
LogForum
|
2018
|
tom 14
|
nr nr 3
315-329
XX
Wstęp: Dostawcy usług logistycznych magazynuje bardzo różne produkty, które mogą współdziałać ze sobą, np. poprzez reakcje chemiczne lub fizyczne. Ponadto niektórzy producenci wymagają, aby firmy logistyczne nie składowały ich produktów razem z produktami konkurencyjnymi. Mamy zatem do czynienia z ograniczeniami wykluczającymi, a więc z okolicznościami lub warunkami, w których co najmniej dwa towary nie mogą być składowane w tym samym miejscu. W literaturze nie ma badań dotyczących ograniczeń wykluczających w magazynowaniu, zwłaszcza wyników badań empirycznych. Z tego powodu głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena częstotliwości oraz znaczenia ograniczeń o charakterze wykluczającym w zakresie magazynowania przez dostawców usług logistycznych.Metody: Zbadana została próba 300 losowo wybranych dostawców usług logistycznych w Polsce w celu otrzymania dokonanej przez menedżerów oceny ograniczeń wykluczających, w szczególności ich częstotliwości i znaczenia dla działalności firm.Wyniki: Badania wykazały, że podejście do ograniczeń wykluczających w magazynowaniu jest zróżnicowane w zależności od menedżerów przedsiębiorstw logistycznych. Istnieje jednak korelacja pomiędzy znaczeniem i częstotliwością ograniczeń wykluczających w składowaniu. Im ważniejsze jest konkretne ograniczenie wykluczające, tym częściej ono występuje. Najważniejszym i najczęstszym ograniczeniem wykluczającym dla badanych przedsiębiorstw jest wrażliwość na temperaturę składowania.Wnioski: Badanie to poszerza wcześniejsze eksploracje nad ograniczeniami wykluczającymi w logistyce, w których nie analizowano jeszcze danych rzeczywistych. W przyszłości wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania matematycznych modeli problemów składowania w oparciu o zidentyfikowane ograniczenia wykluczające. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Logistics service providers store very different products which can interact with each other, e.g. in a chemical or physical way. In addition, some manufacturers require logistic companies not to store their products together with competing products. We are therefore faced with exclusionary constraints, thus with the circumstances or conditions under which at least two commodities cannot be stocked in the same warehousing place. In literature, there are no studies on exclusionary constraints in storage, especially findings of empirical research. That is why the main purpose of this paper is to identify and asses the frequency and importance of exclusionary constraints in storage by logistics service providers.Methods: We have scrutinized a random sample of 300 logistics services providers in Poland in order to capture the managers' assessment of exclusionary constraints, especially their frequency and importance for the activity of the firms. Results: Our research showed that the approach to the exclusionary constraints in storage is various for the managers of the logistics enterprises. We discovered the correlation between the importance and frequency of exclusionary constraints in storage. The more important a specific exclusionary constraint is, the more often it occurs. The most important and frequent exclusionary constraint for the surveyed enterprises is sensitivity for storage temperature. This study contributes to the theories and practices of logistics enterprises.Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints in logistics, which but do not analyze the real life data. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the storage problems based on the determined exclusionary constraints. (original abstract)
XX
Artykuł wskazuje potrzebę doskonalenia operacji magazynowych, które są wykonywane nieefektywnie w wielu przedsiębiorstwach w Rosji. Zestawienie niezbędnych działań zostało zebrane na podstawie podejścia logistycznego, którego wdrożenie przyczyni się do rozwiązania problemów systemowych oraz wyeliminowania wąskich gardeł. Dla jednego z kierunków wypracowano algorytm sekwencji działań, umożliwiający racjonalne zarządzanie pracami planistycznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
В статье указывается на необходимость улучшения складской деятельности, которая на многих предприятиях России неэффективна. На основе логистического подхода составлен перечень необходимых мероприятий, разработка и выполнение которых позволит решить системные проблемы и ликвидировать «узкие места». Для одного из на-правлений показан алгоритм последовательности действий, позволяющий рационально планировать работу менеджмента. (original abstract)
19
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie dostępności powierzchni magazynowych województwa śląskiego w ujęciu ilościowym na tle innych regionów kraju, a ponadto zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają dostępne powierzchnie magazynowe w rozwoju województwa i jego głównych działalności. (fragment tekstu)
EN
With the advancement of the TSL industry, the storage business is growing very rapidly. It is implemented both for the needs of enterprises and in the form of services offered on the market. This trend entails the need to develop warehouse areas that are the main element of the logistics infrastructure. At the same time, they are a component of the infrastructure of the region or of the country, giving the opportunity to develop both warehousing services and logistics services as well as other areas of activity (industry, trade). In reference to this, the aim of the article is to present the availability of warehouse area in the Silesian Voivodeship in quantitative terms against other regions of the country. Also pay attention to the role of the available warehouse area in the development of the voivodeship and its main activity. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje i ocenia stan oraz tendencje do zmian dokonujących się w sieci magazynowej handlu artykułami konsumpcyjnymi w opraciu o informacje pochodzące z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 5 osób.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.