Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Ekonomista
|
2007
|
nr 3
293-310
EN
The question posed in the title of this article can be answered in the positive. Firstly, this knowledge relates to a separate field of studies and commands analytical research methods. Secondly, the studies of economic policies have produced a sizable academic output written by a numerous group of authors. The field of studies is constituted by political realities in the sphere of economic life, that is, by the activities of the national and self-government authorities. This observation may even incline one to claim that the knowledge about economic policies to a greater extent belongs to the political sciences than to economic ones. The contents and the relevance of this knowledge can be verified or falsified by approaches derived from Karl Popper. It can be termed economic politology. It remains an open question, however, if scientific paradigms in the sense of Thomas Kuhn, can be formulated within it?
EN
Investigation results of failure time ta components, power failure time tp and 15 kV cable line supply disconnection time values have been presented in the paper. Results of investigations of the undelivered power ?And and the power which would be undelivered if the power failure time was equal to the fault duration have been also presented. Presented results characterise the power supply parallel reserve level existing in municipal medium voltage cable networks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wartości składników czasu trwania awarii ta, czasu przerwy w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej tp oraz czasu wyłączenia zasilania podstawowego linii kablowych 15 kV. Przedstawiono także wyniki badań wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców ?And oraz energii elektrycznej, jaka byłaby niedostarczona ?Apnd, gdyby czas przerwy w zasilaniu był równy czasowi trwania awarii. Zaprezentowane wyniki badań charakteryzują poziom rezerwy zasilania, jaki istnieje w miejskich sieciach kablowych średniego napięcia.
PL
W artykule przeprowadzono analizę kosztów usuwania uszkodzeń wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV, w różnych rejonach zasilania odbiorców energii elektrycznej. Celem przeprowadzonej analizy było wyznaczenie wartości kosztów usuwania uszkodzeń oraz analiza wartości składników tych kosztów. Wykazano również, że występują istotne różnice w wartościach kosztów w zależności od rejonu zasilania wiejskich odbiorców energii elektrycznej.
EN
Failure duration of rural low-voltage overhead line is equivalent to duration of outage in power delivery. It is one of main reasons of evaluation of this reliability parameter. During research it was found that failure duration of rural low-voltage overhead lines differs in different areas and depends on economic activity of power consumers. This work presents research results where statistical evaluation of failure duration of rural low-voltage overhead lines was made. Also hypothesis about differences of average values and standard deviations of failure duration in different areas was verified.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn awarii wiejskich sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz ich uszkodzonych elementów. Przeprowadzono również analizę kosztów usuwania awarii. Stwierdzono, że jedną z najważniejszych przyczyn uszkodzeń, napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, jest wiatr. Uszkodzonymi elementami, są w tym przypadku przede wszystkim bezpieczniki w stacjach transformatorowych, które wyłączają zwarcia przewodów. Zalecenia eksploatacyjne i konstrukcyjne powinny zmierzać do ograniczenia skutków wpływu wiatru na awarie wiejskich sieci.
EN
The paper presents an analysis of the reasons for failures in regional low voltage of electric power networks. An analysis of the failure removal cost is also reported and discussed. The importance of reasons for failures overhead low voltage electric power networks is presented. Fuses of overhead medium voltage transformers stations are the most often damaged elements. In the paper is presented a method of minimalizing mentioned damages and costs of economic losses.
PL
Zwarcia łukowe w rozdzielnicach średnich napięć są przyczyną stosunkowo dużych zagrożeń i zniszczeń oraz wynikających z tego strat ekonomicznych. Konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy obsługi oraz zminimalizowania wynikających z uszkodzeń strat przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ciągłości zasilania, zmusza czołowych producentów rozdzielnic do poszukiwania optymalych roziązań tego złożonego problemu. Zaprezentowany artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia z dziedziny budowy rozdzielnic średniego napięcia, w kórych oba wyżej przedstawione zagadnienia udało się konstruktorom rozwiązać.
EN
Arc short-cicuits in medium-voltage switchgears create relatively high dangers and damages and resulting from that-economical losses. The necessity to ensure safe work of servicing personnel and to minimize the losses resultinng from damages, at keeping proper level of power supply, obliges leading producers to seek optimal solution for complicated problem. The article presents the newest developments of medium-voltage switchgears in which both the above mentioned problems have been solved.
7
Content available remote Analiza czasu trwania awarii wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia
63%
PL
W wiejskich liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia czas trwania awarii jest równoznaczny z czasem przerwy w dostawie energii. Jest to jeden z głównych powodów oceny tego parametru niezawodnościowego. W trakcie prac związanych z badaniami czasu trwania awarii linii stwierdzono, że jego wartości różnią się w różnych rejonach. które związane są z działalnością gospodarczą odbiorców energii elektrycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań, w których dokonano oceny statystycznej czasu trwania awarii linii. Zweryfikowano też hipotezę o różnicach wartości średnich i odchyleń standardowych czasu trwania awarii w różnych rejonach zasilania odbiorców.
EN
Failure duration of rural low-voltage overhead line is equivalent to duration of outage in power delivery. It is one of main reasons of evaluation of this reliability parameter. During research it was found that failure duration of rural low-voltage overhead lines differs in different areas and depends on economic activity of power consumers. This work presents research results where statistical evaluation of failure duration of rural low-voltage overhead lines was made. Also hypothesis about differences of average values and standard deviations of failure duration in different areas was verified.
RU
Цель работы состояла в сравнении результатов, полученных с применением теста „Lactocult”, с результатами, полученными при помощи микробиологических методов, обязывающих в настоящее время. Исследования провели на 50 пробах молочного сырья, определяя общее число кислородных микроорганизмов, титр и число палочек из группы ободочной кишки, а также число оксидаза-положительных микроорганизмов. Тест „Lactocult”, из-за простоты применения и значительного сокращения времени исследований кажется особенно пригодным в случае микробиологических рутиновых исследований, целью которых было бы обнаружение, не превысило ли число исследуемых бактерий уровня, определенного требованиями. Сравнивая полученные результаты при помощи тесте t-Стъюдента, получили следующие коэффициенты корреляции: для общего числа кислородных микроорганизмов — 0,769, в случае палочек из группы ободочной кишки — 0,822, а также в случае оксидазо-положительных микроорганизмов — 0,574. Полученные результаты статистически существенны.
EN
The objective of the work was to compare the results obtained in the Lactocult test and these obtained during ccmmonly used microbiological examinations. The examinations were done with 50 samples of raw milk material in which a total number of aerobic bacteria, number and index of bacteria from Coli group and number of oxidase-positive bacteria was determined. The test due to its simplicity and shortening of examination time may be especially useful in the routine microbiological examinations to find if the number of bacteria in a examined sample is in normal limits. Comparing the obtained results by the T-Student test the following correlation coefficients were found: for a general number of aerobes — 0.769 for Coli group — 0.822, for oxidase-positive bacteria — 0.574. These results differ statistically significantly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.