Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwniki spozywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Hanging mercury drop differential pulse polarography was used to examine the reduction of indigo carmine in various basic electrolytes and the effect of indigo carmine concentration on its absorption spectra. Linear regression equations were determined and statistical analysis of the results was performed. The results obtained made it possible to develop the method and conditions for the quantitative determination of this colour in food products. The content of indigo carmine and other food colours were determined in samples of dessert jellies.
PL
Metodą pulsowej polarografii różnicowej na wiszącej kropli rtęci (fsdpp) zbadano proces redukcji indygokarminu w różnych elektrolitach podstawowych a także wpływ zmian stężenia tego barwnika na jego widma absorbcyjne. Wyznaczono równania regresji liniowej i dokonano analizy statycznej wyników. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na opracowanie sposobu i warunków ilościowego oznaczenia tego barwnika w środkach spożywczych. Wykorzystano je do zbadania zawartości indygokarminu i innych barwików spożywczych w próbkach galaretek deserowych.
PL
Od 1 czerwca 2013 r, w miejsce dziś obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. (DzU z 2010 r. nr 232, poz. 1525, wraz ze zmianami), kwestie dozwolonych substancji dodatkowych, w tym barwników, będą regulowane przez rozporządzenia Komisji (UE): nr 1129/2011 oraz (UE) nr 1130/2011. Zmiany regulacji prawnych wymuszone są przez harmonizację przepisów Wspólnoty, a także mają na celu uaktualnienie przepisów, związane z wprowadzeniem nowych dodatków do żywności, prowadzonymi badaniami naukowymi na temat wpływu dodatków na zdrowie konsumentów i zagrożeniami dla środowiska wynikającymi z obrotu dodatkami. Obowiązujące normy i zakresy stosowania barwników spożywczych są obecnie przedmiotem oceny, na podstawie której Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności może zalecić zmniejszenie ADI i konieczność zmian warunków i poziomów stosowania niektórych barwników.
EN
From 1 June 2013 the presently binding Regulation of the Minister of Health dated 22 November 2010 (Official Journal of Laws of 2010 No. 232, item 1525, with amendments) which regulates the question of permitted food additives, including dyes is going to be changed by Commission Regulation (EU): No 1129/2011 and (EU) No 1130/2011. Changes in legal regulations are enforced by the harmonization of the European Union law, and also have to be updated according to the introduction of new food additives, the conducted research on the effects of additives on consumer health and the environmental risks. Applicable standards of food dyes are currently under evaluation, on the basis of which the European Food Safety Authority may lower the ADI what will implicate the need for changes in the conditions and levels of use of certain dyes.
PL
Od kilku lat w krajach Unii Europejskiej odnotowuje się próby wprowadzania na rynek żywności zafałszowanej niedozwolonymi barwnikami takimi jak Sudan I, II, III, IV czy para-Red. Obecność niedozwolonych barwników jest stwierdzana m.in. w sproszkowanej papryce chili oraz przyprawie curry, kurkumie i oleju palmowym. W okresie od maja 2003r. do marca 2006r. w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) zanotowano 651 zgłoszeń o zafałszowaniu żywności niedozwolonymi barwnikami.
EN
As foodstuffs adulterated by illegal dyes, such as Sudan I, II, III IIV, para-Red, have appeared on the European Union market, the emergency measures to eliminate this problem have been taken. The illegal dyes are added to dried, ground chilli, curry, curcuma and to palm oil. These products are imported from countries outside the EU. The adulteration concerns also ready to eat products which contain the ingredients mentioned above. Apart from the adulteration, the presence of illegal dyes in foodstuffs can be a threat to consumer's health. In 2003 -2005 three Commission Decisions on emergency measures regarding some products which can contain illegal dyes were published. Since May 2003 to March 2006,651 notifications on food adulteration by illegal dyes were sent to the RASFF system. As a result of the taken measures, the number of notifications have decreased. The possibility of food adulteration by illegal dyes different from the ones which are used now are considered. This is the reason why the continuation of food control and cooperation between official control authorities and food producers are necessary.
17
72%
PL
Naturalne dodatki do żywności, takie jak barwniki, zyskują coraz większe grono zwolenników wśród producentów i konsumentów żywności. Dzieje się tak z powodu rosnącej wiedzy na temat dodatków do żywności, zwłaszcza tych naturalnych. β−karoten wykazuje wrażliwość na światło, temperaturę i czynniki utleniające. W celu zwiększenia trwałości tego barwnika podejmowane są próby stosowania naturalnych przeciwutleniaczy, zamykania produktów w specjalnych opakowaniach np. z atmosferą gazów obojętnych, nie przezroczystych i inne. Stosuje się różnego rodzaju zabiegi technologiczne w celu zapobiegania degradacji barwnika podczas procesu produkcyjnego. W pracy podjęto próbę zaadsorbowania i osadzenia β−karotenu na różnych nośnikach celem zwiększenia jego stabilności oksydatywnej. Proces sorpcji badano stosując metodę spektrofotometryczną. Oznaczano stężenie β−karotenu w roztworze przed oraz po procesie sorpcji. Nie stwierdzono różnic w stężeniach β−karotenu, co dowodzi, że nie ma on zdolności sorpcyjnych na badanych celulozach i skrobi. Podjęto więc próbę osadzenia barwnika na wybranych celulozach i skrobi. Do roztworu β−karotenu wprowadzano zawsze stałą ilość odpowiedniego nośnika, a następnie odparowywano rozpuszczalnik, stosując destylację pod próżnią. Karotenoidy osadzone na nośnikach przenoszono do butelek i poddawano procesowi kondycjonowania w suszarce próżniowej. Badano stężenie β−karotenu na tych nośnikach metodą spektrofotometryczną w ciągu dwóch tygodni. Próbki przechowywano w eksykatorach z H₂O (aw = 1), MgCl₂ (aw = 0,329) oraz CaCl₂ (aw = 0) przy swobodnym dostępie światła, tlenu i w temperaturze pokojowej. Stwierdzono korzystny wpływ wody na stabilność β−karotenu osadzonego na różnych nośnikach. Ze wzrostem aktywności wody środowiska wzrastała stabilność barwy. Jednocześnie stwierdzono, że rodzaj nośnika odgrywa istotną rolę w szybkości rozpadu β−karotenu. Wpływ rodzaju nośnika był statystycznie istotny przy aw = 1. Największą stabilność β−karotenu uzyskano przy użyciu celulozy mikrokrystalicznej oraz różnych błonników pszennych. β−karoten ulegał rozpadowi najszybciej po osadzeniu go na skrobi ziemniaczanej.
EN
Natural food additives, such as dyes are gaining wider and wider group of followers among producers and consumers of food. This happens because of growing knowledge of food additives, especially those natural. β-carotene shows susceptibility on light, temperature and peroxide factors. The usage of natural antioxidants, closing products in special bags e.g. in neutral gas atmosphere, not transparent and others improves durability of this dye. There has been different technological processes applied to prevent the dye degradation during production process. There has been tried to observe and place β-carotene on different solid food supports for its oxidative stability growth. The sorption process was scrutinized by means of the spectrophotometric method. The concentration of β-carotene was determined both before and after sorption. No differences in the concentration of β-carotene were found, that proves lack of sorptive properties on the examined celluloses or starch. An attempt was made to deposit the dye on selected celluloses and starch. A constant amount of a respective carrier was added to the β-carotene solution, following which the solvent was evaporated by means of vacuum distillation. Carotenoids deposited on the carriers were put into bottles and conditioned in vacuum dryer. The concentrations of β-carotene on those carriers were measured with the use of spectrophotometric method during two weeks. The samples were stored in excitators with H₂O (aw = 1), MgCl₂ (aw = 0,3), CaCl₂ (aw = 0) with an access of light, oxygen, and at room temperature. A beneficial influence of water was discovered on the stability of β-carotene deposited on different carriers. With the increasing activity of the medium water the stability of colour also increased. An important correlation was also found between the kind of carrier and the rate of β-carotene decomposition. The influence of the type of carrier was statistically significant at aw = 1. The greatest stability of β-carotene was obtained for microcrystalline cellulose and different fibres of wheat. β-carotene broke down the quickest on potato starch.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.