Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 451

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calodzienne racje pokarmowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
W całodziennych racjach pokarmowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych o najniższych i średnich dochodach rocznych oznaczono zawartość tiaminy, ryboflawiny i niacyny. Realizacja normy zalecanego dziennego spożycia mieściła się dla tiaminy w zakresie od 55 do 82%, dla ryboflawiny od 52 do 74% a dla niacyny od 66 do 76%.
EN
In the daily diets of two social groups: manual and non-manual workers with lowest and middle annual income the content of thiamin, riboflavin and niacin was determined. The realization of the recommended dietary allowances was from 55% to 82% for thiamin, from 52% to 74% for riboflavin, and from 66% to 78% for niacin.
PL
Mimo olbrzymiego postępu w technice prowadzenia wojen, na polu walki niczym nie można zastąpić żołnierza. Od czasów Aleksandra Macedońskiego przez rzymskie legiony aż do czasów współczesnych żołnierz idący do boju otrzymywał rację żywnościową. Na przestrzeni wieków przybierała ona różne formy. Na progu XXI wieku nadal trwają prace nad optymalnym żywieniem żołnierza na współczesnym polu walki.
EN
In spite of the gigantic progress in the technics of the mechanisms of the war, the soldier one can with like take place. From times Alexander of Macedonian by Roman legions the soldier going to the fight received the food - right. A long of ages it adopted different forms. On the threshold XXI to ages still last works over the optimum - nourishment of the soldier on present the battle-field.
PL
Badania zawartości energii i białka w całodziennym pożywieniu zostały przeprowadzone wśród 4134 członków losowo dobranych rodzin z terenu całej Polski. Do badań wykorzystano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Diety chłopców począwszy od 10 roku życia, dorosłych mężczyzn i dziewcząt w wieku 10-15 lat odznaczał się wartością energetyczną wyższą od zalecanej, w przypadku pozostałych grup była ona bliska normom. Również stosunkowo wysokie było spożycie białka. W ostatnich latach spożycie energii i białka w Polsce wyraźnie wzrosło, zwłaszcza wśród mężczyzn. Ponadto kształtuje się ono na wyższym poziomie niż w populacji brytyjskiej.
EN
Researches on energy and protein content in daily food were performed among 4134 members of the blind chosen families in entire country. Inquiry about consumption throughout last 24 hours was the base for the research. Diets of boys aged over 10, adult men and girls aged 10-15 characterized higher than recommended energy value. In other cases diets met the requirements. Protein intake was comparatively high. Throughout last years energy and proteins intake in Poland significantly increased, particularly among men. Moreover it shapes on higher level than among British population.
PL
Celem pracy była analiza środowiskowego zróżnicowania spożycia wapnia i produktów mlecznych przez badane osoby starsze. Badania przeprowadzono w 1999 roku wśród 162 mężczyzn i 192 kobiet, w wieku 75-80 lat na stałe mieszkających w środowisku miejskim, wiejskim oraz małomiasteczkowym województwa warmińsko-mazurskiego. Wielkość średniego spożycia składników pokarmowych oraz grup produktów wg podziału na 12 grup oszacowano metodą wywiadu 24-godzinnego. Uzyskane w ten sposób ilości składników pokarmowych, po uwzględnieniu strat porównano z normą na poziomie bezpiecznym, natomiast spożycie grup produktów porównano z normą wyżywienia na poziomie B. Średnie spożycie wybranych składników mineralnych, tj. Ca, P i Mg oraz produktów mlecznych porównano w grupach płci i środowiska, uwzględniając przedziały realizacji bezpiecznego poziomu normy (wartości graniczne: 66,7%, 90% i 110% normy). Analizę statystyczną wyników przeprowadzono programem Statistica v.5.5 przy poziomie istotności p ≤ 0,05. U ponad 4/5 badanych osób starszych bez względu na płeć i miejsce zamieszkania stwierdzono spożycie wapnia poniżej 90% zalecanych norm, co wynikało z niskiego spożycia produktów mlecznych. Wykazane niskie spożycie wapnia może stanowić duże ryzyko niedoboru tego pierwiastka w organizmie oraz mieć istotne znaczenie w powstawaniu i nasilaniu zmian osteoporotycznych, szczególnie w grupie kobiet.
EN
The aim of this work was the analysis of the environmental variation of the calcium and dairy products intake by the elderly. Study was conducted in 1999 on the population of 162 men and 192 women with the age range between 75 and 80. Included men and women inhabited the country, little and big towns of the Warmia and Mazury region. The amount of the mean nutrients and products groups intake according to the 12-group division were evaluated by 24-hour recall method. The obtained in this way nutrients amounts, after having included loses, were compared to the recommended intake on the safe level, while the intake of groups of products was compared to the level B recommended intake of food groups. The mean intake of the selected nutrients, i.e. Ca, P, and Mg, and dairy products was compared as regards sex and environment (ranges of recommended intake realisation were taken into account: 66.7%, 90% and 110%). The statistical analysis was made using the Statistica 5.5 program at the pŁ 0.05 significance level. Over 4/5 of the population (regardless of sex or place of residence) had the calcium intake lower than 90% of the recommended intake due to the low intake of dairy products. The proved in the study low intake of calcium can be a high risk of the calcium deficiency in the body and can have a significant meaning in the arising and escalating of the osteoporosis changes, especially in women population.
PL
W latach 1990 - 2006 oceniono pobranie niklu z całodobowymi racjami pokarmowymi osób dorosłych z terenu Lublina. Badania prowadzono metodą analityczną i obliczeniową. Średnie pobranie niklu w grupie kobiet wynosiło od 99 do 133 µg/os/dzień, a w grupie mężczyzn od 130 do 179 µg/os/dzień. Pobranie niklu z dietami nie przekraczało 50% TDI.
EN
Exposure to nickel from adult daily food rations of the Lublin province was estimated by analysis and calculation methods. The study involved 301 women and 207 men diets and was performed in 1990 - 2006 using the technique of dietary record and diet duplicates. The average daily intake of nickel was 99 µg - 133 µg and 130 µg - 178 µg in women and men diets, respectively. The density range of nickel intake was 50,9 - 70,5 µg/4,18 MJ/day. The calculated results being substantially overestimated compared to chemical analysis results. The exposure of adult consumers to nickel was moderate (<50% TDI) and has remained stable.
PL
Metodą ASA oznaczono w 2002 roku zawartość chromu i niklu w całodobowych racjach pokarmowych mężczyzn z terenu Lublina oraz aresztu w Radomiu. Równolegle dla badanych diet oceniono pobranie wymienionych pierwiastków metodą obliczeniową oraz rozkład pobrania na poszczególne grupy produktów spożywczych. Przeciętne dobowe pobranie chromu wynosiło od 65,1 do 69,6 µg a niklu od 152 do 193 µg. Porównanie wyników analitycznych z obliczonymi zarówno dla chromu jak i niklu wykazało znaczne przeszacowanie wyników metody teoretycznej.
EN
Chrome and nickel content in daily food rations was estimated by ASA method in 2002. Men living in Lublin neighborhood and kept in the arrest in Radom were fed with examined rations. Simultaneously intake of m/a elements was assessed by calculation method and their distribution in particular food products was evaluated as well. Mean daily chrome intake amounted from 65,1 to 69,6 µg and nickel from 152 to 193 µg. Comparison of analyzed results with calculated ones, both for chrome and nickel, revealed significant overestimate of theoretical method results.
PL
Oznaczono analitycznie zawartość retinolu, β -karotenu i witaminy E w odtworzonych w warunkach laboratoryjnych racjach pokarmowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych o najniższych i średnich dochodach rocznych. Stwierdzono, że badane racje pokarmowe realizowały normę na witaminę A w granicach od 64 do 73% a na witaminę E w zakresie od 66 do 86%.
EN
The content of retinol, β-carotene and vitamin E was determined in daily diets of manual and mental with the lowest and medium incomes. The diets were reconstituted in laboratory on the basis of an analysis of family budgets in 1990. The daily consumption of vitamin A was 64-73% of the recommended dietary allowances and that of vitamin E was 66-86%.
EN
The levels of chosen vitamins (B1, B2, B6, PP and C) in daily food rations of medical students were assessed based on 24h dietary recall in the years 2003/2004 and 2008/2009. The diets of female participants were characterized by a persistent high intake of vitamins B1, B2, B6 and PP (especially in the study year I). The diets of male students showed high levels of vitamins B1, B2 and B6 in both study years. Deficiencies were noted in the dietary intake of vitamins C and PP, mainly in men.
PL
W oparciu o 24 godzinny wywiad żywieniowy dokonano oceny zawartości wybranych witamin (B1, B2, B6, PP i C) w całodziennych racjach pokarmowych studentów medycyny w latach 2003/2004 i 2008/2009. W jadłospisach badanych kobiet odnotowano utrzymującą się wysoką podaż witamin B1, B2, B6, oraz PP (głównie w I roku badania). W przypadku diet mężczyzn wykazano utrzymujące się w ciągu dwóch lat badań wysokie spożycie witamin B1, B2 oraz B6. Niedobory wystąpiły w podaży witamin C i PP, głównie w jadłospisach mężczyzn.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.