Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
100%
EN
Rheological properties of raw and activated dye thickeners were compared. Activation was conducted by means of mechanical mixing with rotation frequencies 30s [-1] and 250s [-1]. It was found that intensive mechanical treatment of thickener solution lowers itsyield point and storage modulus, by this same improves the properties of final dyes. The possibility of broad control of thickener properties and their adaptation to process needs was also shown.
2
Content available remote Prace normalizacyjne Komisji Problemowej ds. farb i lakierów
80%
PL
Przedstawiono prace Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 175 ds.farb i lakierów. Główne zadania Komisji to obok przekształcania obligatoryjnych norm branżowych w Polskie Normy, zharmonizowanie norm europejskich i międzynarodowych z polskimi normami oraz współpraca z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w przygotowaniu uwag, propozycji i stanowisk w kwestii głosowania nad przyjęciem dokumentów głównie projektów norm na etapie CD, DIS, FDIS.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu warunków prowadzenia testu przyczepności powłok malarskich metodą pull-off na wynik pomiaru dla próbek trzech rodzajów farb naniesionych na podłoże stalowe. Badano wpływ następujących parametrów: grubości i chropowatości podłoża, grubości i rodzaju powłoki lakierowanej, rodzaju przyrządu użytego do badań. Badania uzupełniono o pomiary właściwości fizykochemicznych powłok malarskich i próbę siatki nacięć do oceny przyczepności wg PN EN ISO 2409:1999 oraz próbę nacięcia krzyżowego wg ASTM 3359-95a. Zaobserwowano znaczący wpływ grubości podłoża, grubości powłoki malarskiej oraz zastosowanego typu przyrządu na ocenę przyczepności powłoki metodą pull-off. Ponadto, stwierdzono korelację pomiędzy elastycznością powłok i wynikami oceny przyczepności - powłoki bardziej elastyczne charakteryzują się lepszą przyczepnością w próbie pull-off, natomiast gorszą w metodzie nacięć. Wskazuje to na wpływ właściwości plastycznych polimeru na wynik oznaczeń przyczepności metodą pull-off.
EN
An influence of pull-off parameters on the results of adhesion measurement of three types organic coatings applied on steel surface was presented. Epoxy, polyvinil and alkyd polymers paint materials were selected for testing. The effect of following parameters was tested: base metal thickness and its surface roughness, organic coating type and thickness, type of testing equipment. Investigations were completed by measurements of the additional physical and mechanical coating properties, cross-cut adhesion test according to PN-EN ISO 2409:1999 and intersection-cut test according to ASTM 3359-95a. A significant effect of bases metal thickness, coating thickness and type testing equipment on the adhesion value examined in pull-off test was noted. It was found also the correlation between elasticity and the results of adhesion test-more elastic coatings better adhesion value in pull-off test, but worse mark in cross-cut and intersection-cut tests. These results prove an effect of ductile properties of organic coatings on the results of adhesion value measuremed by pull-off test.
4
Content available remote Elewacje - miedzy tynkiem a sidingiem
80%
PL
Ważnym kryterium oceny budynku jest stan techniczny jego elewacji i jej wygląd, a ponieważ to ona zabezpiecza obiekt przed inwazją czynników zewnętrznych, a jednocześnie nadaje budynkowi walor architektoniczny. Jakość jej wykonania musi gwarantować spełnianie tych funkcji przez lata. Jakimi sposobami można ten cel osiągnąć?
EN
PET extenders were obtained by the alcoholysis followed by grinding. They have the form of water concentrates or dry powders. The properties of these extenders and paints were presented.
7
Content available remote Bierna ochrona przeciwpożarowa – wady powłokowe
80%
PL
W artykule opisano wady powłok ognioodpornych spotykane w wykonawstwie i eksploatacji przy zastosowaniu farb lub zapraw do biernej ochrony konstrukcji stalowych, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi w Polsce w okresie jesienno-zimowym i gorącego lata.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie chemii drogowej w postaci farb i barwników, które stosuje się podczas oznakowania poziomego dróg, np. w postaci pojedynczej czy podwójnej ciągłej oddzielającej dwa pasy ruchu, czy też jako oznaczenie miejsca przystanku autobusowego bądź przejścia dla pieszych itp.
PL
Referat porusza zagadnienie potrzeby normalizacji systemów zabezpieczeń antykorozyjnych, Genezę wprowadzenia normy ISO 12944. Podaje sposób znalezienia właściwego systemu malarskiego normie ISO 12944 oraz wytypowania odpowiednich materiałów malarskich przydatnych do wykonania malarskiego systemu ochronnego, zgodnego z założeniami normy.
EN
Requirement of the standardization anticorrosive coating systems and background of the implementation Standard ISO 12944 have Bern presented. Methods of selection suitable protective coating system in accordance Standard ISO 12944 as well as choice of the useful paints for that protective coating system are described.
12
Content available remote Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych
60%
PL
Otrzymano metodami ekstrakcyjnymi chlorofilowe barwniki z surowców naturalnych. Dodatek barwników chlorofilowych zarówno do spoiwa temperowego, jak i do farby olejnej umożliwia uzyskanie farb w kolorze zielonym. Rodzaj dodawanego barwnika wpływa na właściwości użytkowe otrzymanych farb i polepsza przebadane właściwości wymalowanych powłok.
EN
Chlorophyll was isolated from natural raw materials (nettle, spinach and alfalfa) by extn. with 80% aq. Me₂CO in the presence of Mg₅(CO₃)₄(OH)₂·5H₂O at 50°C and under intensive stirring. Isolated chlorophyll was reacted with 30% aq. CuSO₄ to obtain chlorophyll-Cu complex and then with aq. soln. of NaOH to chlorophyll-Cu/Na complex. The complexes were tested for dyeing tempera binder and oil paints. The chlorophyll dyes improved the properties of painted coatings. The best properties were obtained for chlorophyllin-Cu/Na complex dye.
14
Content available Ocena szkodliwości farb
60%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące emisji szkodliwych substancji chemicznych przy stosowaniu farb ekologicznych. Omówiono podstawowe rodzaje farb ekologicznych, ogólnie uznawanych za bezpieczne i rodzaje substancji emitowanych na poszczególnych etapach ich stosowania. Podano także sposób określania szkodliwości różnych rodzajów farb.
EN
This paper presents issues related to the emission of harmful chemicals when ecological paints are used. It describes basic types of ecological paints - generally considered safe - and the chemicals emitted during the individual stages of their use. A method of determining hazards produced by different kinds of paints is presented.
18
Content available remote Przemysł farb i lakierów w Polsce
60%
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.