Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyroda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
1
Content available remote Przyroda a mechanika
100%
PL
Pomiędzy światem przyrody a osiągnięciami wielu działów nauki, w tym mechaniki, istnieją ścisłe analogie. Ludzie od najdawniejszych czasów, obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie i naśladując je, umieli wykorzystać niektóre spostrzeżenia w praktyce. Mechanika rozumiana w całym swoim szerokim zakresie od zarania dziejów do dzisiaj wykorzystywała zjawiska zachodzące w świecie przyrody, na podstawie których określone zostały definicje i główne zasady. W artykule przedstawiono niektóre przykłady stosowania zjawisk przyrody w mechanice. Wychodząc od Witruwiusza, poprzez prace Mikołaja Kopernika, Galileusza, Leonarda da Vinci, Lighthilla, współczesne prace uczonych polskich, angielskich i japońskich, pokazano niektóre praktyczne zastosowania zjawisk przyrodniczych.
EN
There are very precise analogies between Nature and the achievements of many branches of science including mechanics. For time immemorial people have observed the phenomena of nature and following them, they have made use of some observations and found some applications. The basic definitions and crucial principles of mechanics have been formulated as the results of attempts to understand nature. In the lecture some chosen examples of the application of nature phenomena in mechanics have been presented. Beginning with Vitruvius's works, through Nicolas Copernicus, Galileo, Leonardo da Vinci, Lighthill's works and recent results of a Polish, English and Japanese researchers some application of natural phenomenon have been shown.
PL
W poszanowaniu dla natury rodzaj ludzki przetrwał ekologiczny kryzys; kryzys ludzkiej świadomości i rozumienia dla świata, jego natury, charakteru oraz prawidłowości nim rządzących. W starożytności świat (natura, przestrzeń, kosmos) były objaśniane przez takich greckich filozofów jak Tales, Heraklit, Platon czy Arystoteles. Robili to zgodnie z ich mitologiczną tradycją, w duchu pan-greckiego myślenia. Z tego powodu nie uwzględnili oni żadnych zmian zachodzących w naturze. Współcześnie czynimy wysiłki w kierunku wiecznie trwającego życia.
EN
In respect to a nature, our human kind is being survived in an ecological crisis - the one of our human consciousness on our world, its substance, character, regularities and understanding. In antique times the world (nature, space, cosmos) was just explained and described by Greek philosophers like Thales, Herakleitos, Plato, Aristotle, etc. They did so according to their mythological knowledge in spirit of pangreek thinking. Because of that fact they did not consider any change of the world (nature). At present we are making efforts for permanently continuing and maintable life.
PL
Artykuł jest poświęcony przedstawieniu ekoinżynierii rozumianej jako pewien rodzaj alternatywy w stosunku do określonych strategii działania człowieka w środowisku polegających głównie na jego ochronie. Autor uważa bowiem, iż podejście typu ochroniarskiego jest za wąskie, a nawet niekiedy szkodliwe dla zachowania równowagi w przyrodzie, co zostało poparte odpowiednimi przykładami. W rezultacie działań człowieka jak również poprzez upowszechnianie określonych technik tworzy się często swoisty stan równowagi nietrwałej, którego osiągnięcie powinno być przedmiotem działań i celem ekoinżynierii.
EN
The article presents ecoengineering understood as a type of alternative in relation to conventional types of human strategies of acting in the environment which mainly consist in environmental protection. In author's opinion, the protection-focused approach seems to be too narrow if not harmful for maintaining environmental balance, what has been proven by some examples. In the course of human action as well as through making some techniques a common practice, a specific type of unsustainable balance is created the achievement of which should be subject of action and goal for ecoengineering.
PL
Region krakowski jest położony na styku wielkich struktur tektonicznych, które wywarły zasadniczy wpływ na zróżnicowanie środowiska przyrodniczego tego obszaru. Obejmuje on część Karpat Zewnętrznych na południe od Myślenic, a w kierunku północy Pogórze przechodzące w dolinę rzeki Wisły. Dolina Wisły przecina region ten równoleżnikowo i składa się z zapadliska Kotliny Sandomierskiej na wschodzie, przechodzącego ku zachodowi w tektoniczne zapadlisko pomiędzy wzgórzami zrębowymi Bramy Krakowskiej, a następnie w Kotlinę Oświęcimską na zachodzie. Szczególnie cenne i unikatowe zasoby przyrody regionu krakowskiego zostały objęte różnymi formami ochrony prawnej, mającej na celu zabezpieczenie występujących tam wartości. Najwyższe walory przyrodnicze reprezentuje Wyżyna Krakowska zajmująca zachodnią i północno-zachodnią część obszaru. Bardzo wysokie wartości przyrodnicze występują w południowej, podgórskiej i górskiej jej części. Ogółem na obszarze regionu różnymi formami ochrony objęto około 32% powierzchni terytorium. W trakcie zatwierdzenia oraz proponowane do objęcia prawną ochroną znajdują się następujące obszary: 1) Niepołomicki Park Krajobrazowy (w zatwierdzeniu), 2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Beskidy", 3) Obszar Chronionego Krajobrazu „Dobczyce", 4) Obszar Chroniony dla funkcji biotycznej doliny Wisły, 5) Obszary rolne o szczególnym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności (rejon proszowicki). Powyższe obszary łącznie z obszarami objętymi prawną ochronę stanowią ok. 67% powierzchni regionu. Na omawianym terenie występują ponadto pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, odpowiednio 23 i 128 obiektów, a ponadto tzw. użytki ekologiczne oraz „Stanowiska dokumentacyjne" i obiekty „Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy"- łącznie 17 obiektów. Do międzynarodowego systemu ekologicznego ECONET zakwalifikowano: 1) obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej tj. część Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z Ojcowskim Parkiem Narodowym; 2) obszar odpowiadający części obszaru dla funkcji biotycznej doliny Wisły (omówiony wyżej). Do systemu krajowego zaliczono: 1) obszar krakowski; 2) obszar miechowski; 3) odpowiadające pozostałej części Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz fragmentowi rejonu proszowickiego; 4) obszar Puszczy Niepołomickiej - będący w zatwierdzeniu jako Park Krajobrazowy Puszczy Niepołomickiej. Powyższe obszary zakwalifikowano jako węzłowe w ekologicznym systemie krajowym. 5) Do sieci ekologicznej w systemie krajowym zakwalifikowano też obszar Beskidu Średniego. Wymieniony wyżej system przyrodniczy regionu jest zagrożony przez: zanieczyszczenia wód i gospodarkę wodną (w większości gmin regionu brak oczyszczalni ścieków); zanieczyszczenia atmosfery; zanieczyszczenia środowiska przez składowanie odpadów; eksploatację złóż surowców mineralnych; oddziaływania niektórych elementów infrastruktury technicznej (uciążliwości komunikacji i in.). Na podstawie dokonanej analizy zasobów przyrodniczych i zagrożeń ekologicznych dokonano oceny przyrodniczej regionu (rys. 1), wyróżniając: 1) obszary prawnie chronione; 2) obszary i obiekty proponowane do ochrony; 3) obszary występowania zagrożeń środowiska; 4) inne obszary, jak korytarze przewietrzające wzdłuż doliny rzeki Wisły i rejonów przyległych oraz strefę pośrednią szczególnego nadzoru zbiornika „Dobczyce", która w znacznym stopniu pokrywa się z proponowanym obszarem chronionego krajobrazu „Dobczyce". Wskazano też obszary predysponowane do rozwoju głównych funkcji pod określonymi rygorami. Są nimi: - osadnictwo na obszarach o korzystnych dla budownictwa warunkach geologiczno-inżynierskich, - rolnictwo na terenach o szczególnym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności (Re) oraz rolnictwo na glebach chronionych (R), - turystyka pobytowa (Td), poznawcza (Tp) i weekendowa (Tw), - lecznictwo uzdrowiskowe istniejące (Ui) i proponowane (Up), - leśnictwo (L), - inne formy zagospodarowania (I).
EN
Cracow region is placed on the point of junction of great tectonic structures, which substantially influenced on differentiation of natural environment in this area. The part of Exterior Carpathians on the South from Myślenice and on the North the Plateau passing to the valley of Vistula river are included in it. The valley of Vistula is crossing this region i parallely of latitude and consists of the hollow of Sandomierska Dale on the East, trespassing to the West into the tectonic hollow t between the silver hills of Cracow Gate and next in the Oświęcim Dale on the West. Particularly prescious and unique natural resources of Cracow region were included by different forms of legal protection, with aim to secure the values which are placed over there. The Cracow Hills represent the most important natural values, occupying the western and northern-western part of the area. Very high natural values are in southern, piedmont and mountain part of it. In general in the area of region approx.32% of territorial surface was included in different forms of protection. In the course of approval and proposed to assume the legal protection are the following areas: 1) Niepolomicki Landscape Park (in approval); 2) Area of Protected Landscape "Beskidy"; 3) Area of Protected Landscape "Dobczyce"; 4) Protected area for biotical function of Vistula valley; 5) Agricultural areas of particular importance to keep on biodiversity (Proszowicki Region). Above areas together with areas included in legal protection cover approx.67% of regional surface. In the discussed area, moreover, the monuments of animated and inanimated nature take place, respectively 23 and 128 objects, and so called ecological uses and "Documentation posts" and objects "Nature and Landscape Group"-totally 17 objects. To the international ecologic system ECO- NET were qualified as follows: 1) area of Cracow-Czestochowa Jura i.e. the part of Jura Landscape Parks with Ojcowski National Park; 2) area responding to the part of area for the biotical function of Vistula valley (discussed above). To the national system were included as follows: 1) Cracow area; 2) Miechowski area;3) Responding to the remaining part of Group of Jurajski Landscape Parks and a fragment of Proszowicki region; 4) Area of Niepolomicka Primaeval Forest - being in the confirmation as the Landscape Park of Niepolomicka Primaeval Forest. The above areas were qualified as crucial in the ecological national system; 5) The area of Middle Beskid was also qualified to the ecological network in the national system. Above mentioned natural system of region is threatened by: contamination of water and water economy (a lack of purification plant in a great majority of communities); atmosphere pollution; contamination of environment by storage of wastes; exploitation of mineral raw materials' resources; impact of some elements of technical infrastructure (troublesome transportation and others). Basing on the analysis made of natural resources and ecological threats the regional natural evaluation was done, distinguishing (drawing No.l): 1) legally protected areas; 2) areas and objects proposed to the protection; 3) areas of environmental danger and 4) another areas as: airing corridors alongside the valley of Vistula river and neighbouring regions and middle zone of particular super-vision of "Dobczyce" retention, which to a particular degree is covered with proposed area of protected landscape "Dobczyce". Areas predicted for the development of main functions under defined rigours were also shown. They are: settlement in areas of valuable for building construction geological and engineering conditions; agriculture in areas of particular importance to keep on biodiversity (Re) and agriculture on protected soils (R); stationary, cognitive and weekend tourisms (Td, Tp, Tw); existing medical service in health resorts and proposed (Up); forestry (L); another forms of management (I).
EN
The idyllic perception of the beauty of nature is typical of urban people. To them, contact with nature means idealization of everything, which is contrasted and set apart from urban civilisation. The author ponders whether we always experience nature as full of unassailable, pure beauty, or whether this is a disorder of aesthetic values expressed as the experience of kitsch.
PL
Sielankowe przeżywanie piękna przyrody właściwe jest mieszkańcom miast. Dla nich kontakty z naturą oznaczają idealizację wszystkiego, co oznacza kontrast i oderwanie się od cywilizacji miejskiej. Autorka zastanawia się: czy zawsze zjawiska natury przeżywamy jako darzące niezaprzeczalnym, czystym pięknem, czy też daje tu o sobie znać zakłócenie wartości estetycznych, przejawiające się jako doznanie kiczu.
11
100%
PL
Organizmy na Ziemi, aby przetrwać musiały przystosowac sie do nieustannie zmieniającego się środowiska. Dzięki temu natura rozwiązała już wiele problemów, z którymi ludzie wciąż się zmagają. Biomimikra jest dyscypliną, która bada mechanizmy zachodzace w przyrodzie, a następnie przenosi je do naszego ludzkiego świata.
PL
„Przyroda jest bardziej pierwotnym doświadczeniem człowieka niż tek¬sty kultury czy historii” (Niewinowski, 2012, s.144). Wychowanie w ujęciu aksjologicznym powinno więc w większym stopniu uwzględniać aspekt przyrodniczy. Przyroda jest bezsporną wartością i warunkiem życia człowieka. Przez uczenie się o przyrodzie, w środowisku przyrody, dzieci już od najmłodszych lat rozwijają emocjonalny stosunek do natury. Poznając przyrodę kształtują swoją świadomość i postawę proekologiczną oraz chęć ochrony środowiska przed dewastacją i degradacją. Potrzebują jednak odpowiednio przygotowanych nauczycieli, którzy właściwie zorganizują proces edukacji. Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem było odkrycie wartości bycia w przyrodzie dla przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Na podstawie fotografii przyrody wykonanych/wybranych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i wypowiedzi na ich temat, dokonano analizy zgromadzonego materiału. W oparciu o wyniki badania można wnioskować, że przyroda jest pozytywną wartością dla przyszłych nauczycieli chociaż wcześniej często tego nie dostrzegali. Udział w badaniu umożliwił im osobistą refleksję nad wartością przyrody, co dla niektórych było interesującym doświadczeniem.
PL
Zazielenianie miast to zadanie nie tylko dla samorządów i organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Przyroda w mieście opłaca się również przedsiębiorcom. Drzewa zwiększają sprzedaż, przyciągają klientów oraz pozytywnie wpływają na efektywność pracowników.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.