Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bledy pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Do laboratoryjnych badań zmian ciśnienia w instalacjach udojowych używa się różnych cieczy mlekopodobnych. W przeprowadzonym doświadczeniu użyto cieczy mlekopodobnej (15% gliceryny, 85% wody destylowanej) oraz wody do oceny błędu pomiaru wahań spadku podciśnienia w stosunku do mleka. Zastosowano przepływ powietrza 0,3 m³/h i 0,5 m³/h i cztery prędkości dojenia (0,5-5,0 dm³/min). Wyniki badań wykazały, że ciecz mlekopodobna lepiej odwzorowuje spadki podciśnienia niż woda: błąd pomiaru wynosił od poniżej 1,3% do 3,0% w porównaniu z 2,5-4,5%, odpowiednio dla obu przepływów powietrza.
EN
Different milk replacers are used for laboratory testing of vacuum fluctuations in milking machines. The experiment was carried out with milk replacing liquid (15% glycerol, 85% distilled water) and water to evaluate the errors at calculation of vacuum changes in relation to cow milk for air stream intensity 0,3 m³/h and 0,5 m³/h and four milking rates (from 0,5 to 5,0 dm³/min). The results showed that vacuum changes were better represented by liquid milk replacer than by the water: the measurement errors were from less than 1,3% to 3,0% and 2,5-4,5%, for both air stream intensities, respectively.
PL
Scharakteryzowano błędy systematyczne i przypadkowe związane z badaniami konwekcyjnego suszenia ciała stałego. Przedstawiono przykład obliczania i minimalizowania tych błędów w procesie pomiarów zmian zawartości wody podczas laboratoryjnego suszenia buraków ćwikłowych.
EN
The systematic and random errors of the measurements carried out while drying solids and an example of evaluation and minimizing of some errors of the kinetics of red beet drying are presented.
3
Content available Methodological aspects of apple firmness measurement
100%
EN
This paper presents the results of the study on the determination of the effect of measurement depth on the value of flesh firmness for apples of McIntosh, Spartan and Starkrimson varieties. It was found that the depth of measurement had a significant effect on the value of flesh firmness. The firmness measurement error, caused by the differences in plunger penetration depth of 1-3 mm, may reach values from 3.1 up to approx. 15 %.
PL
Celem badań było określenie wpływu głębokości pomiaru na wartość jędrności miąższu jabłek McIntosh, Spartan, Starkrimson. W badaniach wykorzystano stanowisko do obciążeń statycznych wyposażone we wgłębnik jedrnościomierza o średnicy 7/16 cala. Rejestrator XY przedstawiał graficzną zależność oporu zagłębiania się wgłębnika od jego przemieszczenia. Prędkość przemieszczania wgłębnika była stała i wynosiła 4 mm/s. W wyniku prób wciskania otrzymano wykresy zależności jego przemieszczenia od obciążenia. Stwierdzono istotny wpływ głębokości pomiaru na wartość jędrności miąższu. Błąd pomiaru jędrności spowodowany różną głębokością wciśnięcia wgłębnika od 1 do 3 mm, może osiągać wartości od 3,1 do ok. 15 %.
7
Content available Badania dokładności ręcznych odbiorników GPS
88%
PL
Analizując wyniki wyznaczania współrzędnych x, y, pojedynczego punktu ręcznym odbiornikiem GPS, można stwierdzić występowanie składnika systematycznego. Okoliczność ta występuje dla różnych typów odbiorników, w różnych miejscach kraju, dla różnych układów odniesienia. Usunięcie składnika systematycznego ze zbioru obserwacji pozwala uzyskać zmniejszenie błędów prawdziwych wyznaczenia położenia punktu. Na dokładność wyznaczenia położenia współrzędnych punktu mają też wpływ różne inne czynniki: liczba widocznych nad horyzontem satelitów, jakość geometrii wyznaczenia (PDOP), wykorzystanie systemu EGNOS, czynniki zakłócające oraz czas pozyskiwania wyników na stanowisku. Analizując tę ostatnią przyczynę, ustalono na podstawie badań, że wiarygodne wyniki otrzymuje się dopiero po około 2 minutach od rozpoczęcia obserwacji na stanowisku.
EN
Analysing the results of determining x, y coordinates of a single point position by GPS hand held receiver leads to find out a systematic component. It exists for different types of receivers, in different provinces, in different reference systems. Elimination of this bias from the set of observations makes it possible to diminish true values of errors of determination of point location. There are some other different sources of errors in determination of point location: number of satellites in view, quality of their geometry (PDOP), using EGNOS system, multipath errors and also observation time at the station. Researching the latter error it was found out, that reliable results are optainable after 2 minutes since the observation started.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów testowych dokonanych przy pomocy ręcznego odbiornika sygnałów GPS (Global Positioning System), przystosowanego do odbioru sygnału korygującego EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), który teoretycznie ma obejmował swoim zasięgiem Europę i północną część Afryki. Wiadomym jest jednak, że Europa srodkowa i Wschodnia znajduje się na granicy zasięgu EGNOS i niektóre obszary Polski mają ograniczony dostęp do sygnałów tego systemu. Pomiary testowe przeprowadzono na wybranych punktach stacjonarnych przy pomocy odbiornika firmy Garmin GPSMAP 62s wyposażonego w aktywną antenę zewnętrzną MAZO GPS. Podczas wykonywanych pomiarów rejestrowano współrzędne przestrzenne, ich wiarygodność, liczbę odbieranych satelitów, czas pomiaru, dostępność sygnału EGNOS. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na szerokie możliwości stosowania ręcznych odbiorników w pomiarach głównie na potrzeby systemów informacji przestrzennej i zadań pomiarowych w inżynierii środowiska, ale wiarygodność wyników zależy od wielu czynników i zachowania określonego reżimu pomiarowego.
EN
The paper presents results of test measurements conducted with the use of a manual receiver of GPS (Global Positioning System) signals adjusted to the reception of EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) correction signal which is theoretically to cover Europe and southern part of Africa with its range. However, it is known that Central and Eastern Europe lies on the border of EGNOS range and some parts of Poland have limited access to signals from this system. Test measurements were conducted on selected stationary points with the use of the receiver produced by Garmin GPSMAP 62s, equipped with MAZO GPS active outdoor aerial. During the measurements, spatial coordinates, their reliability, number of satellites received, time of measurement, accessibility of EGNOS signals were registered. Results of the conducted tests indicate broad possibilities of using manual receivers in measurements mainly for the needs of spatial measurement systems but not only. Yet the reliability of results depends on many factors and on keeping a specific measurement regime.
PL
Publikacja składa się z kilku części. W pierwszej z nich przedstawiono aspekt techniczno- prawny pomiaru powierzchni działki w Systemie Jednolitej Płatności Obszarowej (SJPO). Wymieniono w niej sposoby pomiaru pola powierzchni oraz obwodu działki, wykonywane w celu kontroli zgodności deklaracji rolnika ze stanem faktycznym. Następnie porównano odbiorniki ręczne GPS Garmin według kryteriów przydatności w pracach SJPO. Najważniejsze z nich to: funkcja pomiaru pola powierzchni, zapis śladu składający się z dziesięciu tysięcy punktów oraz korekcja WASS/EGNOS. Na końcu dokonano analizy statystycznej 240 powierzchni działki pomierzonych odbiornikiem GPSmap76. Przeprowadzone badania potwierdziły tezę: zwiększenie liczby pomiarów wpływa na poprawę dokładności wyznaczenia powierzchni działki.
EN
The paper consists of several parts. In the first part the technical and legal aspects of the measurement plot in the Single Area Payment Scheme (SJPO) ware described. Measurement methods of areas where specified which are used in order to control compliance declaration of the farmer with the facts. Then compared the Garmin GPS receivers manually according to the criteria of suitability in the work SJPO. The most important of them is: function measurement of area, trace consisting of ten thousand points and correction WASS/EGNOS. The analysis of statistical plot measured 240 GPSmap76 receiver was a part of summary and conclusion. Carried out measurements confirmed a thesis: an increase in the number of measurements improves the accuracy of parcel areas.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.