Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
2
Content available Estymacja parametrów układu napędowego samochodu
100%
PL
W artykule przedstawiono metodykę określania masowych momentów bezwładności na podstawie badań dynamicznych. Stosowanie tej metodyki pozwala na określenie warunków dynamicznych w jakich masowy moment bezwładności mierzonego elementu może być traktowany jako wartość stała. Zaprezentowano teoretyczne podstawy przyjętej metodyki, opisano stanowisko badawcze, przedstawiono przykładowe wyniki i ich interpretację. Oszacowano błędy przeprowadzanej estymacji i zestawiono w tabeli zmierzone przykładowo masowe momenty bezwładności dla elementów skrzyni biegów samochodu o klasycznym układzie napędowym typu 4 x 2.
EN
The paper presents a methodology of evaluation of mass moments of inertia basing on dynamic tests. Implementation of this methodology enables evaluation of dynamic conditions in which mass moment of inertia of a measured element can be considered as a constant value. On has presented a theoretical basis of the applied methodology, has described the test stand and shown an example results with their interpretation. One has valued errors of the performed estimation and collected in table measured example mass moments of inertia of gearbox components of a car with classical drive system of 4 x 2 type.
3
100%
PL
W przypadku maszyn posadowionych na stropach budynku często pojawia się konieczność jednoczesnego stosowania wibroizolacji siłowej i przemieszczeniowej. W kompleksowym podejściu do wibroizolacji maszyn należy wówczas uwzględnić transmisję drgań w budynku - od ich źródeł do obiektów wrażliwych na drgania.. Relacje między sygnałami w układzie; maszyny o dużej dynamiczności - budynek - maszyny precyzyjne można określić na podstawie modelu, adekwatnego do obiektu rzeczywistego. Na podstawie równań ruchu układu określono jego budowę, strukturalną, funkcje przejścia podukładów i sprzężenia między nimi. Zbadano, jak wpływają występujące w układzie sprzężenia na funkcję przejścia opisującą relację między przemieszczeniami maszyny precyzyjnej a siłami zmiennymi w czasie, generowanymi w maszynie o dużej dynamiczności.
EN
In case of machines founded on the floor there exists a dilemma of simultaneous solution of the active and passive vibration isolation problem. Complex approach to design of vibration isolation of machines should take into account transmission path of vibration in the building; from the source to vibration sensitive objects. Relationships between signals in the "dynamic machines- -Building precision machines" system can be determined based on the model built of rigid finite elements. Based on the equations of motion of the system its dynamic structure, subsystems transfer functions and cross-couplings between subsystems were determined. The influence of these couplings on transfer function which describes relationship between displacements of the precision machine and forces generated in the dynamic machine was examined.
4
Content available remote Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań
80%
PL
Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań ma kluczowe znaczenie dla projektowania wyrobów, diagnostyki czy też modyfikowania istniejących obiektów lub urządzeń. O doborze metody pomiarowej decydują między innymi: zakres częstotliwości pomiarowych, charakter pola akustycznego, dziedzina pomiarów, tzn. dźwięk lub drgania, rozmiar obiektu mierzonego, wymagana rozdzielczość pomiarowa i inne.
EN
This work presents the results of comparative analyses of the influence of tangential longitudinal and tangential transverse vibrations on friction force in sliding motion. The analyses were conducted in the function of two principal vibrations parameters such as the frequency f and amplitude u0. It has been demonstrated that, during longitudinal vibrations, the amplitude va of their velocity constitutes a key parameter on whose magnitude the initiation of reduction in friction force depends. However, the level of the reduction cannot be determined unequivocally based on the magnitude of this parameter alone. Analyses were carried out in the Matlab-Simulink environment with the use of our own original models and computational procedures utilizing Dahl’s, Dupont’s and LuGre dynamic friction models for the description of friction force. The results of simulating analyses were experimentally verified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz porównawczych oddziaływania drgań stycznych wzdłużnych i drgań poprzecznych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym. Analizy przeprowadzono w funkcji dwóch podstawowych parametrów drgań, jakimi są częstotliwość f i amplituda u0. Wykazano, że przy drganiach wzdłużnych amplituda va ich prędkości jest parametrem kluczowym, od wartości, którego zależy wystąpienie redukcji siły tarcia. Jednak poziomu tej redukcji nie można określić jednoznacznie tylko na podstawie wartości tego parametru. Analizy przeprowadzono w środowisku Matlab/Simulink, przy wykorzystaniu oryginalnych, własnych modeli i procedur obliczeniowych wykorzystujących do opisu siły tarcia dynamiczne modele tarcia Dahla, Duponta i LuGre. Wyniki analiz symulacyjnych zweryfikowano doświadczalnie.
6
80%
PL
Zachowania dynamiczne skrzypiec można badać metodami eksperymentalnymi i numerycznymi. Wśród tych pierwszych najbardziej interesujących rezultatów dostarczyły badania z wykorzystaniem pomiarów optycznych i akustycznych oraz analizy modalnej.
PL
W pracy przedstawiono kryteria oceny oddziaływania drgań na organizm ludzki oraz wyniki eksperymentalnych badań drgań w wybranych pojazdach samochodowych oraz szynowych metodą oceny całkowitej oraz metodą oceny widmowej dla stałej prędkości jazdy. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych granic uciążliwości oraz szkodliwości określonych przepisami ochrony zdrowia.
EN
In this paper the criteria for estimating of vibration influence on the human organism and the results of experimental investigation of that vibration in selected vehicles and trains are introduced. Investigations were carried out using both integral and spectral estimation methods at a constant drive speed. The permissible boundaries of shain as well as those of harm, as defined by the rules for the protection of health, were crossed.
EN
In this article the free vibration's calculation method, of the electrical motors with very complicated structure, are presented. An example of such machines are a two-speed synchronous motors. Calculation were done using two- and three dimensional FEM models. The aim of this paper is a presentation of the calculation results of the motor type GAe1510/12p which has two different rotational speeds: n=500 rpm (2p=12) and n=600 rpm (2p=10) and appertaining powers: P=600 kW and P=1050 kW. Results of the presented analysis are the next step in understanding problems existing in such motors, i.e. electromagnetic noise or vibration of electromagnetic origin.
EN
The paper presents free vibration analysis of switched reluctance motor (SRM) electric drive. The 6/4 SRM motor of the food processor drive is presented. In the article 3D models of each element construction of projected SRM drive as well as the 3D assemblage model are presented. Modal analysis description and finite element method (FEM) model of SRM projected drive are presented. Free vibration calculations results for the frequency examples are described. Experimental test results for the proposed prototype SRM motor and conclusions are included.
PL
W artykule przedstawiona została metodologia oceny drgań gruntu powodowanych ruchem pojazdów szynowych. Przedstawiono opis badań eksperymentalnych ich wyniki oraz ocenę zagrożeń związanych z ruchem pojazdów szynowych na przejeździe drogowo-tramwajowym zlokalizowanym na Śląsku. Proponowana metoda oceny zagrożeń oparta jest na analizie czasowo-częstotliwościowej sygnałów oraz wyznaczeniu histogramów rozkładu wartości amplitud sygnałów.
EN
A methodology for assessing the ground vibrations caused by the movement of rail vehicles is presented in the paper. A description of the results of experimental studies and assessment of the risks associated with the operation of rail vehicles on the road and tram crossing located in Silesia is also presented. The proposed method of assessing risks is based on the timefrequency analysis of signals and the estimation of a histogram of the distribution of amplitude signals.
11
Content available remote Diagnostyka drganiowa turbozespołów
80%
PL
W celu weryfikacji funkcji wymuszającej drgania nadwozia wywołane przez niewyrównoważone koło ogumione znaną masą, przeprowadzono pomiar przyspieszeń masy nieresorowanej oraz resorowanej badanego pojazdu, wykorzystując hamownię podwoziową. Pozwoliło to na przeprowadzenie badań stymulujących zachowanie pojazdu w warunkach ruchu drogowego wolnych od zakłóceń nierówności drogi. Na podstawie prędkości liniowej pojazdu określono zakres częstotliwości, w którym spodziewane są zmiany przyspieszeń liniowych wywołanych przez niewyrównoważone koło. Do analizy zarejestrowanego sygnału z czujnika przyspieszenia wykorzystano wybrane metody spektralne. Jako parametr diagnostyczny określający wpływ zakłóceń pochodzących od nierówności drogi w trakcie testu.
PL
W pracy przeanalizowano drgania przewodów linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem ich interakcji z osprzętem, który stanowi układ dyskretno-ciągły. Model matematyczny zbudowano przy pomocy metody przemieszczeniowej. Wymagało to wyznaczenia macierzy sztywności dynamicznej dla elementów osprzętu. W dalszej kolejności podano metodę doboru optymalnych parametrów tłumika drgań Stockbridge'a oraz miejsca jego zawieszenia na przewodzie.
PL
Wykonano analizę patentów bydgoskiego środowiska naukowego zmniejszających poziom parametrów drgań i emisji hałasu. Przedstawiono również patenty osłon, ekranów i przestrzennych pochłaniaczy akustycznych.
EN
Vibroacoustic patents analysis of Bydgoszcz scientific community reducing the vibration and noise parameters level was done. Shield, screen and special acoustic absorber patents were also presented.
PL
Przedstawiono charakterystykę normy ISO/CD 10137: 2005 oraz własne propozycje kryteriów komfortu wibracyjnego mostów dla pieszych, opracowane z uwzględnieniem kategorii ruchu pieszych, prawdopodobieństw występowania kategorii ruchu pieszych na obiekcie oraz prawdopodobieństw generowania drgań o charakterze rezonansowym.
EN
Distinctive points of standard ISO/CD 10137:2005 and Authors own proposals concerning category of pedestrians bridges, elaborated with covering category of pedestrian movements and probability generation of the resonance vibration on the object.
PL
Zaostrzające się wymagania w zakresie ochrony człowieka przed oddziaływaniem środowiska przacy wymuszją na projektantach maszyn i urządzeń stosowanie skutecznych rozwiązań technicznych w celu izolacji stanowiska pracy operatora od czynników szkodliwych dla zdrowia. Między innymi dotyczy to obszaru wibroizolacji, tj. izolowania człowieka od drgań mechanicznych generowanych podczas eksploatacji urządzenia.
EN
The intense development of modern mechanical equipment with better and better dynamic parameters is connected with the necessity of effective damping the vibrations produced in them. Reduction of vibrations improves the precision as well as application range of this equipment and it becomes more user-friendly. It does not emit vibrations or high intensity noise, harmful to health. Application of vibration dampers with magnetorheological (MR) fluids will allow the vibrations of mechanical equipment to be damped much more effectively as compared with conventional damping systems. A great advantage of those dampers is the possibility to control the damping force simply and in a wide range. This is achieved by variation of the magnetic field in the damper with the MR fluid. The paper considers vibration in a system with a single degree of freedom, as shown in Fig.2. A linear electromagnetic magnetorheological damper was used for reducing the vibration amplitude. Two mathematical models of the vibrating system with such a damper were worked out, using the classical approach. In the first model the properties of the damper were described by the Bingham model (Fig.5). The nonlinearities of the damper magnetic circuit are not taken into account in this model, hence it is of little use for an analysis of working coditions of real vibration damping systems. In the second model of a vibrating systems (Fig.10) a damper model was used which takes into account the nonlinearity of the magnetic circuit as well as the resistance force resulting from the friction of the damper moving components against sealings. Simulation tests of the developed damper models and of the systems for automatic vibration reduction were carried out. Selected operation states of the vibrationg system with damper were analysed. Results of the simulation tests are presented as well as conclusions concerning the developed mathematical model of the phenomena and the efficiency of vibration damping by means of controlled magnetoelectric dampers. It was found that application of a damper with a control system reduces vibrations in the system in a decisive way. The MR damper attenuates well vibrations of a system with resonance frequency. High efficiency of vibration damping was achieved which is difficult to be obtained using traditional damping systems.
PL
Z intensywnym rozwojem nowoczesnych urządzeń mechanicznych o coraz to lepszych parametrach dynamicznych, wiąże się konieczność efektywnego tłumienia powstających w nich drgań. W wyniku ograniczenia drgań wzrasta precyzja jak i zakres zastosowań tych urządzeń. Stają się one również bardziej przyjazne dla człowieka. Nie emitują szkodliwych dla zdrowia ludzkiego drgań i hałasu o dużym natężeniu. Zastosowanie tłumików drgań z cieczami magnetoreologicznymi (MR), umożliwi tłumienie drgań urządzeń mechanicznych, ze znacznie większą skutecznością w porównaniu z konwencjonalnymi układami tłumiącymi. Dużą zaletą takich tłumików jest możliwość regulowania w prosty sposób w szerokim zakresie siły tłumiącej. Uzyskuje się to przez zmianę pola magnetycznego w tłumiku z cieczą MR. W pracy rozpatrywano drgania w układzie o jednym stopniu swobody przedstawionym na rys.2. Do ograniczenia amplitudy drgań wykorzystano elektromagnetyczny liniowy tłumik magnetoreologiczny. Opracowano dwa modele matematyczne układu drgającego z takim tłumikiem. Posłużono się przy tym klasycznym ujęciem obwodowym. W pierwszym właściwości tłumika opisano za pomocą modelu Binghama (rys.5). W modelu tym nie uwzględnia się nieliniowości obwodu magnetycznego tłumika, jest on zatem mało przydatny do analizy stanów pracy rzeczywistych układów tłumiących drgania. W drugim modelu układu drgającego (rys.10) wykorzystano model tłumika uwzględniający nieliniowość obwodu magnetycznego oraz siłę oporową wynikającą z tarcia elementów ruchomych tłumika o uszczelnienia. Przeprowadzono badania symulacyjne opracowanych modeli tłumików oraz układów do automatycznego ograniczania drgań. Analizowano wybrane stany pracy układu drgającego z tłumikiem. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i podano wnioski odnośnie opracowanego modelu matematycznego zjawisk oraz skuteczności tłumienia drgań za pomocą sterowanych tłumików magnetoelektrycznych. Stwierdzono, że zastosowanie tłumika z układem regulacji zdecydowanie ogranicza drgania w układzie. Tłumik MR tłumi dobrze drgania układu o częstotliwości rezonansowej. Uzyskano dużą skuteczność tłumienia drgań, trudną do otrzymania za pomocą tradycyjnych układów tłumiących.
PL
W pracy przyjęto model układu o jednym stopniu swobody z liniową sztywnością i wymuszaniem harmonicznym. Zaproponowano opisanie tłumienia wiskotycznego określoną funkcją w postaci szeregu potęgowego. Zbudowano program komputerowy symulujący zachowanie się układu. Przedstawiono przykład obliczeniowy. Szeroki zakres danych wprowadzanych numerycznie pozwala na wszechstronną analizę drgań tłumionych nieliniowym tarciem wiskotycznym.
EN
In the paper the authors present a dynamic system model with one degree of freedom, linear stiffness and harmonic input force. A function describing the viscosity resistance as a power series from is proposed. A computer program for simulating the system behaviour was built. The program calculation is presented. The calculated results show that the versatile analysis of dumped vibration with non-linear viscosity friction is possible.
20
Content available remote Nonlinear and chaotic vibrations of the von Karman type plate
80%
EN
The paper deals with the qualitative analysis of nonlinear damped vibrations of a simple engineering structure, i.e. the thin rectangular plate with moderate deformations in the pre-buckling state. The analysis is performed in terms of the phase space. The Duffing type equation of motion is derived from the governing system of partial differential equations. The analytical solution of this equation is presented and compared with the numerical one. The harmonic and the chaotic solutions are discussed using the phase plane concepts. For the chaotic solution, the values of normal stresses are calculated.
PL
Artykuł dotyczy jakościowej analizy nieliniowych drgań wymuszonych modelu płyty von Karmana. Do analizy drgań zastosowano metodę płaszczyzny fazowej. Wprowadzono równanie ruchu typu Duffinga. Wyprowadzono równanie krzywej rezonansowej i porównano wyniki z rozwiązaniem uzyskanym na drodze całkowania numerycznego. Dla ustalonej geometrii płyty i częstości wymuszenia przeanalizowano odpowiedź układu na zmienne wartości siły wymuszającej. Określono wartości amplitudy, dla której występuje ruch chaotyczny. Dla rozwiązania chaotycznego obliczono naprężenia normalne.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.