Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opowiadania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Abstract Edmund Bojanowski's thought and pedagogical practice perfectly fit into the process of modern upbringing of children. The aim of the article is to indicate the possibility of using the extraordinary wealth of Bojanowski's achievements and the way to incorporate them in contemporary educational practice. The implementation of the assumed goal is included in the process of argumentation which consists of an introduction to the problem by analysing the educational method of Bojanowski and specifying the significance of stories against its background. Material and methods The method of literature analysis and content selection was used to obtain a synthesis of the discussed issues. Results The undertaken analyses reveal the incredible topicality of the pedagogical thought of Edmund Bojanowski and extensive opportunities to use it in contemporary educational practice. Conclusions Educational reality reveals the need to identify educators and teachers who would be true masters, carriers of authentic values. One of them is Bojanowski.
PL
Streszczenie Myśl i praktyka pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego doskonale wpisują się w proces współczesnego wychowania dzieci. Celem artykułu jest próba ukazania sposobu włączenia tegoż niezwykłego bogactwa dorobku w praktykę edukacyjną. Realizacja założonego celu oraz odpowiedź na sformułowane pytania problemowe ujęta jest w procesie wywodu, na który składa się wprowadzenie w zagadnienie poprzez analizę metody wychowawczej Bojanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i potencjału opowiadań. Podjęte analizy, odsłaniają z jednej strony niebywałą aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, z drugiej - rozległe możliwości wykorzystania jej we współczesnej praktyce edukacyjnej. Materiał i metody Zastosowano metodę analizy literatury oraz selekcji treści w celu uzyskania syntezy omawianych zagadnień. Wyniki Wyniki analiz odsłaniają z jednej strony niebywałą aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, z drugiej - rozległe możliwości wykorzystania jej we współczesnej praktyce edukacyjnej. Wnioski Rzeczywistość edukacyjna odsłania potrzebę wskazywania takich wychowawców i nauczycieli, którzy byliby prawdziwymi mistrzami i nośnikami autentycznych wartości - jednym z nich jest bł. Edmund Bojanowski.
PL
Julian Wołoszynowski w zbiorze Opowiadań podolskich sygnalizuje tragiczny finał świata Podola, który w dzieciństwie i młodości autor poznał jako swoje naturalne środowisko. Wskazywana wcześniej przez krytyków i badaczy tradycja romantyczna i neoromantyczna jest rzeczywiście obecna w tej twórczości, jednakże trzeba w niej też zauważyć liczne i różnorodne sygnały dystansowania się od tradycyjnych wzorców. Obok tych romantycznych i neoromantycznych wskazać trzeba zastosowaną w opowiadaniach poetykę realizmu, czasami również groteski. Autorka artykułu zdecydowanie opowiada się za stanowiskiem tych, którzy widzą w Julianie Wołoszynowskim pisarza dużej klasy, dotychczas niedocenionego.
EN
Julian Wołoszynowski in the collection entitled „The Podolian Stories” signals the tragic final of the Podolian world which he got to know as his natural environment during his childhood and the youth period. The romantic and neoromantic tradition, which was earlier indicated by the critics and researchers, is indeed present in these writings, however one should notice numerous and various signals of distancing from traditional patterns. Besides romantic and neoromantic patterns the realism poetry or even grotesque should be noticed. The author of the article definitely pronounces for the position of those who perceive Julian Wołoszynowski as a first class, yet underestimated writer.
14
Content available Kulturotwórcza rola apokryfów biblijnych
63%
PL
Apokryfy biblijne powstały w latach 200 przed Chr. do 135 r. po Chr, to znaczy pomiędzy prześladowaniami Żydów za panowania Seleucydów, a stłumieniem powstania Bar Kochby. Księgi apokryficzne powstawały w środowiskach ortodoksyjnych ale także heretyckich. Stąd też długi czas nie przywiązywano do nich większej wagi. Dopiero w XIX wieku rozpoczęły się pogłębione studia nad apokryfami. Wartość apokryfów polega na tym, że są świadectwem myśli, poglądów i oczekiwań, które panowały w judaizmie i chrześcijaństwie w niezwykle ważnym okresie historycznym przed i po Chrystusie. Forma i treść literatury apokryficznej została zainspirowana pismami biblijnymi i nawet jeśli do treści biblijnych dodaje historycznie nieprawdziwe czy legendarne elementy, których nie ma w źródłach biblijnych, to jednak jest świadectwem myślenia i oczekiwania ludzi tamtej epoki. W niniejszym artykule została dokonana syntetyczna analiza apokryfów biblijnych i ich znaczenia dla kultury.
EN
The biblical Apocrypha date from 200 BC to 135 AD, i.e. between persecutions of Jews during the reigns of the Seleucid, and the Bar Kokhba revolt suppression. The Apocrypha were written in the Orthodox and in the heretic circles. Therefore, little attention was paid to them for a long time. It was only in the 19th century that the Apocrypha began to be studied in depth. The value of the Apocrypha is connected with the fact that they are a testimony to the thoughts, views and expectations typical of Judaism and Christianity in that exceptionally important historical period before and after Christ. The form and content of the Apocrypha were inspired by the biblical scriptures, and even though they contain untrue or legendary facts, in addition to the true ones, they still reflect the way of thinking and expectations of the people of that time. In this paper, the author focuses on a synthetic analysis of the biblical Apocrypha and their importance to the culture.
EN
Ontology of death in the stories of Gaito Gazdanov The article analyzes the stories of Gaito Gazdanov A Tale of Three Failures, Transformation, Black Swans, Hawaiian Guitars, grouped by the author’s aesthetics of death. Ontology of Thanatos manifests itself in them in different ways: death is interpreted as an ordinary failure, as an event “natural” in unnatural conditions (A Tale of Three Failures); as a phenomenon metaphysical, attractive and inaccessible to human understanding (Transformation); as a conscious choice and cold calculation, which is aesthetized by the author (Black Swans); as a gradual withdrawal from life and a tragic inevitability, confronting the vanity, pettiness and vulgarity of the surrounding life, which allows to reveal the existential nature of Gazdanov’s creativity (Hawaiian Guitars).
PL
Ontologia śmierci w opowiadaniach Gajto Gazdanowa W artykule analizie poddano połączone autorską estetyką śmierci opowiadania Gajto Gazdanowa: Opowieść o trzech nieszczęściach, Przemiana, Czarne łabędzie oraz Gitary hawajskie. Ontologia Tanatosa przejawia się w nich na różne sposoby: śmierć interpretowana jest jako zwyczajne nieszczęście, wydarzenie „naturalne” w nienaturalnych warunkach (Opowieść o trzech nieszczęściach); jako zjawisko metafizyczne, atrakcyjne i niedostępne dla ludzkiego zrozumienia (Przeobrażenie); jako świadomy wybór i estetyzowane przez autora chłodne kalkulacje (Czarne łabędzie); jako stopniowe odchodzenie od życia i tragiczna nieuchronność, przeciwstawione próżności, małostkowości i wulgarności otaczającego życia, co pozwala na odkrycie egzystencjalnego charakteru twórczości Gazdanowa (Gitary hawajskie).
EN
The article describes selected short stories of Zofia Żurakowska in the aspect of virtues which are present in them. Although the writer’s private life was rather stormy she could maintain optimistic attitude and faith in human being, what is reflected in her literary work dedicated for children and youth. She was undertaking in her short stories important social and moral issues. The most important values present in her literary work are: freedom, independence, tolerance, kindness, love. The writer was putting her characters in the complicated, dramatic situations, minding that they always were able to act in the name of good. Uniqueness of Żurakowska’s literature consists in the fact that she was a groundbreaker introducing detective and criminal plots. Despite the changing world the virtues present in Żurakowska’s literature remain fresh and valid up-to-date. The language of her books has also not lost its relevance – it is clear, understandable and easy.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane opowiadania Zofii Żurakowskiej pod kątem obecnych w nich wartości. Pisarka, mimo że nie miała łatwego życia prywatnego, zachowała optymizm i wiarę w człowieka, czego odzwierciedleniem jest jej twórczość dla dzieci i młodzieży. W opowiadaniach podejmowała ważne tematy społeczne i obyczajowe, była wrażliwa na krzywdę ludzką. Jej pisarstwu przyświecały takie wartości, jak: wolność, bezinteresowność, tolerancja, życzliwość i miłość. Pisarka kreowała bohaterów głęboko przeżywających swoje dramaty i niepokoje, ale zawsze działających w imię dobra. Oryginalność literatury tworzonej przez Żurakowską polega też na tym, iż jako jedna z pierwszych wprowadziła do swych utworów wątki detektywistyczne i kryminalne. Pomimo tego, że zmieniły się realia, stosunki społeczne, wizerunek szkoły i relacje między młodzieżą a dorosłymi, to na pewno nie uległy zmianie problemy, postawy ludzkie i wartości prezentowane przez pisarkę. Nie stracił na aktualności również język jej książek, ponieważ jest komunikatywny, czytelny i prosty.
PL
Wanda Wasilewska, znana pisarka i działaczka polityczna, w najnowszej historii jest postacią kontrowersyjną. Celem niniejszego tekstu było przypomnienie jej utworów adresowanych do dzieci i młodzieży: Kryształowa kula Krzysztofa Kolumba (1934), Królewski syn (1935), Szlakiem przygód (1935), Legenda o Janie z Kolna (1936), Wierzby i bruk (1936), Skrzydła u ramion (1939), W pierwotnej puszczy (1939). Literatura dziecięca powstała w latach 1933-1939 była owocem pracy Wasilewskiej, początkowo jako nauczycielki w krakowskich szkołach, później redaktorki w warszawskich pismach dla dzieci „Płomyk” i „Płomyczek”.
EN
Wanda Wasilewska was known writer and political activist, in recent history is a controversial figure. The aim of this text was to remind her literature addressed to children and adolescents: The crystal ball of Christopher Columbus (1934), Royal Son (1935), Trail adventure (1935), The Legend of John from Kolno (1936), Willow and Paving (1936), Wings in arms (1939), In the wilderness (1939). The children's literature was established in the years 1933-1939. This literature was the result of the Wasilewska work, first as an teacher in the Krakow schools, and later as an editor at warsaw's writings for children, „The flame” and „Flame”.
EN
Статья посвящена анализу рассказа Людмилы Улицкой «Алиса покупает смерть» в контексте мотива надежды. Новый сборник рассказов русской писательницы сильно пронизан философскими вопросами человеческого бытия и небытия. Очень актуальная тема надежды сильно резонирует в одном из рассказов из этого сборника, о чем свидетельствует приведенная ниже статья. В рассказе «Алиса покупает смерть» Улицкая использовала типичные для ее творчестваприемы. Главные герои рассказа - «маленькие люди», показанные в момент пересечения границы между жизнью и смертью. Наш анализ показал, что тема надежды, часто используемая в литературе, нашла многоплановое отражение и в творчестве русской писательницы. Главной движущей силой рассказа является любовь во многих ее проявлениях, а приближающаяся смерть дает надежду на новую жизнь в прямом и переносном, более философском смысле.
PL
Artykuł koncentruje się na analizie opowiadania Ludmiły Ulickiej „Alisa kupuje śmierć” w kontekście motywu nadziei. Nowy zbiór opowiadań rosyjskiej pisarki jest mocno przesiąknięty filozoficznymi pytaniami o człowiecze istnienie i nieistnienie. Bardzo aktualny motyw nadziei silnie wybrzmiewa w jednym z opowiadań z tego zbioru, o czym świadczy poniższy artykuł. W opowiadaniu „Alisa kupuje śmierć” Ulicka posługiwała się konwencjami typowymi dla jej twórczości. Głównymi bohaterami opowiadania są „mali ludzie”, ukazani w momencie przekraczania granicy życia i śmierci. Nasza analiza wykazała, że motyw nadziei, często używany w literaturze, znalazł odzwierciedlenie również na wielu płaszczyznach w twórczości rosyjskiej pisarki. Główną siłą napędową opowiadania jest miłość w jej wielu przejawach, a nadchodząca śmierć daje nadzieję na nowe życie w sensie dosłownym i przenośnym, bardziej filozoficznym.
RU
The article focuses on the analysis of Lyudmila Ulitska's short story „Alice buys death” in the context of the theme of hope. The Russian writer's new collection of short stories is strongly imbued with philosophical questions about existence and non-existence. The current theme of hope strongly resonates in one of the stories in this collection, as evidenced by the following article. In the story „Alice buys death”, Ulitskaya used conventions typical of her work. The main characters of the story are “little people”, shown at the moment of crossing the border of life and death. Our analysis proved that the theme of hope, which is often used in literature, was also reflected on many levels in the work of the Russian writer. The main driving force of the story is love in its many manifestations, and the coming death gives hope for a new life in a literal and a figurative, more philosophical sense.
EN
The aim of the article is to present the variety of activities organized by the Educational Library workers in terms of supporting schools, including reading education by means of Kamishibai theatre. The ways of using it during classes and library efforts as well as local events have been described. Particular examples of short stories and means of their presentation during classes has been presented. Opportunities of borrowing Kamishibai, various short stories, and topical literature by concerned teachers – the library readers has been discussed.
PL
W sprawozdaniu przedstawiono działania bibliotekarzy Książnicy Pedagogicznej w zakresie wspomagania szkół, w tym edukacji czytelniczej za pomocą teatru Kamishibai. Opisano możliwości jego wykorzystania podczas zajęć i akcji bibliotecznych, projektów edukacyjnych oraz lokalnych imprez. Przedstawiono konkretne przykłady opowiadań i sposoby ich prezentacji na zajęciach. Omówiono możliwości wypożyczania Kamishibai, różnych opowiadań oraz tematycznej literatury przez zainteresowanych nauczycieli – czytelników biblioteki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.