Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 491

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financial services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
Faktoring jest formą nabywania należności bieżących przez instytucje faktoringowe. Autor omawia dwie formy faktoringu, ze względu na umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika: właściwy i niewłaściwy.
EN
Factoring is the way in which current payments are purchased by factor institutions. In the duration of the agreement, the bank ought to settle the analisis of the client's stability to cut down the risk of the leaseborrower's inability to pay. The insurance of factoring payments allows enables to convey the risk of imprompt debts from a purveyor to an insurance agency.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozwój faktoringu w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Omówiono dwa podstawowe, najczęściej występujące na polskim rynku rodzaje faktoringu: właściwy, tzn. pełny i niewłaściwy - inaczej zwany niepełnym.
EN
In Poland factoring was popularized in the beginning of the nineties. On Polish financial market, you can distinguish two basic (the most usual) types of tactoring: 1. the complete one, 2. the uncomplete one. In Polish reality the complete factoring is more usual. It's relevant to a repurchase of an invoice by the factor until a deptor pays it off. If the debtor doesn't meet an obligation, the factor will claim in relation to the obligor. In the main, factoring is the way of receiving the payment on delivery, in general, as the invoice is drawn up. It gives many firms chance to put unconstrained policy into practice, in relation to both their purchasers.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane metody i miary określania zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń. Zamieszczone przykłady empiryczne bazują na tym samym materiale statystycznym, co pozwala na porównanie wyników otrzymanych przy wykorzystaniu różnych metod i miar. W przeprowadzonym eksperymencie wypłacalność zakładów ubezpieczeń była najostrzej oceniana przez rozszerzony margines wypłacalności. Wynikać to może z indywidualizacji podejścia do każdego zakładu poprzez stosowanie stosunkowo restrykcyjnej skali bezpieczeństwa. W przypadku pozostałych metod i miar zastosowano podejście standardowe (skala bezpieczeństwa o ustalonej stałej wartości). (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a presentation of the basic models methods and measures used to determine the risk of insolvency of an insurance company. The topics discussed include the sol-vency margin, risk-based capital and the probability of rain. The concept of a scale of safety is introduced; this allows the extent of the risk involved in the activities of the insurance company to be expressed in terms of capital requirement. A method for calculating the extended solvency margin (ESM) is proposed. The model of risk-based capital (RBC) is presented in the standard version, using fixed RBC coefficients: The probability of ruin (risk of insolvency) in an annual time-frame has been determined using analytical methods and simulations. The theoretical discussion is illustrated with empirical examples derived from the activities of non-life insurance companies operating as joint stock companies in Poland in the period 1995-2002. (original abstract)
4
100%
XX
Dynamika zmian sektora finansowego oraz bardzo szybki rozwój mediów elektronicznych są głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany w sektorze usług finansowych. Widoczne są one w wyborach usług finansowych oraz form realizacji transakcji. Najbardziej zauważalne w zachowaniach nabywców są trendy związane z zarządzaniem finansami osobistymi. Możliwe do realizacji poprzez agregatory finansowe oraz inne serwisy stworzone do zarządzania budżetami domowymi. Warto także zwrócić uwagę na coraz silniejszy rozwój finansów C2C, które wydają się alternatywą dla tradycyjnego rynku usług finansowych obsługiwanego przez banki i innych pośredników finansowych. Ich masowość będzie uzależniona od wielu czynników, takich jak kryzys gospodarczy, uwarunkowania prawne oraz stopień wirtualizacji społeczeństwa. Ten ostatni z czynników ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, że większość tych zachowań jest charakterystyczna dla użytkowników rozwiązań elektronicznych, takich jak Internet czy telefon komórkowy.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to make a characteristic of financial services aggregation with the particular focuse on its usage in online personal finance. The paper describes main determinants of personal finance development and pays attention on structural and subjective changes in financial sector, virtualization of the sector and social media development. Further, it comprises the description of financial aggregation. Finally, it concludes and provides the future recommendations.(original abstract)
5
100%
XX
Katalog praw przysługujących konsumentom w UE rozbudował się w ostatnich latach bardzo wyraźnie, wzmacniając ich pozycję na rynku usług finansowych. Na skutek realizacji regulacji unijnych na rzecz ochrony konsumenta ilość przekazywanych informacji przez instytucje finansowe wzrosła znacznie szybciej niż tempo ich przyswajania przez konsumentów. Niski poziom świadomości i umiejętności konsumenckich w połączeniu z ogromną ilością informacji powodują, Ŝe wielu nabywców usług nie jest w stanie podejmować właściwych decyzji o złożonych produktach finansowych i korzystać w pełni ze swoich praw. Celem artykułu jest syntetyczna ocena pozycji konsumenta oraz skutków poszerzania jego ochrony poprzez informację dla jego bezpieczeństwa i działalności podmiotów na rynku usług finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The catalogue of the EU consumer rights has expanded significantly in recent years, strengthening the consumer position in the financial services market. As a result of the implementation of the EU regulations for consumer protection, the amount of information provided by financial institutions has increased much faster than the pace of the assimilation of these information by consumers. A low level of consumer awareness and skills combined with a huge amount of information makes many purchasers of services not able to make proper decisions concerning complex financial products, or to fully exercise the consumer rights. The aim of the article is to assess synthetically the consumer position as well as the effects of strengthening consumer protection (by information) for consumer safety and for the activity of business entities in the financial services market. (original abstract)
6
Content available remote Usability of Mobile Distribution Channel for Financial Services
100%
EN
The paper presents results of the studies users of mobile banking. The research confirmed that users of mobile banking use other sales channels for financial services more frequently and more intensively. The most popular functions using by mobile banking customers were checking accounts. Mobile banking is perceived as insecure, even more than internet banking. The most expected functionality of mobile banking is the ability to make NFC mobile payments for purchases in store. (original abstract)
7
Content available remote Factors Affecting Customersof Financial Services Satisfaction
100%
EN
A satisfied customer plays a very important role in the life of each company. In order to know the satisfaction of their customers each company must conduct a research in this matter. The importance of consumer satisfaction in the financial services sector was the base of the present study. The main objective of the study was to assess the level of customer satisfaction and factors affecting it among customers of financial services. In order to achieve this goal, a study among individual customers using the services of a credit union in three Polish provinces was carried out. The study was based on a questionnaire directed to the given financial institution customers. The study emphasizes the role of employees when offering financial services. Quality customer service is crucial to customer satisfaction. The results obtained indicate that the greatest impact on quality can be associated with: commitment and willingness to help customers by employees, employees' reactions to the concerns and needs of customers and their reliability.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy jednolitego rynku usług finansowych oraz liberalizacji przepływu kapitału, która jest podstawą liberalizacji usług finansowych.
XX
Karta płatnicza, która zostanie wprowadzona na polski rynek powinna odpowiadać standardom europejskim. Umożliwi to współdziałanie międzynarodowe w tworzeniu nowych typów kart, produkcji sprzętu, oprogramowania i serwisu oraz w procesach wymiany i obrotu pieniężnego. Autor podkreśla konieczność zharmonizowania polskiego prawa z prawem Wspólnoty Europejskiej. Niezbędne będzie dostosowanie standardów kart i obsługi do norm międzynarodowych ISO.
XX
Charakterystyka rynku usług finansowych dla ludności, świadczonych przez banki w Polsce.
XX
Zamieszczono i omówiono następujące zagadnienia: zmiany wynikające z wejścia w życie Unii Gospogarczej i Walutowej. Pozycja konkurencyjna Londyńskiego City, Londyn kontra Frankfurt i Paryż, konkurencyjność banków masowych.
XX
Artykuł podejmuje tematykę wykluczenia finansowego. W pracy opisano dwa jego główne wymiary - wykluczenie bankowe i ubezpieczeniowe. Zidentyfikowano poziomy w ramach każdego z wykluczeń (brak danej usługi, marginalność korzystania z niej oraz pełna dostępność). Autorzy zidentyfikowali także grupy zagrożone wykluczeniem finansowym oraz przytoczyli najbardziej prawdopodobne powody tego zjawiska, jego skutki i sposoby niwelowania. Istotnym punktem pracy było przedstawienie poziomu wykluczenia finansowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is a problem of financial exclusion. The paper describes two of its main dimensions - banking and insurance exclusion. Within these two types some additional levels were identified (lack of service, marginal access to the services and full availability of the services). The authors also identify groups at risk of financial exclusion and describe the most likely reasons for this phenomenon, its consequences and ways of leveling. An important point of this study is to present the level of financial exclusion in Poland and other European Union member states. (original abstract)
XX
Poprawa kondycji finansowej sektora MSP w Polsce w latach 2003-2006 wpłynęła na: zwiększenie samofinansowania, zmiany popytu na usługi finansowe, powolne dostosowywanie oferty produktowej do potrzeb MSP ze strony różnych instytucji pośrednictwa finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes to economic situation of small and medium enterprises (SME) in Poland in the period between 2003 and 2006 have affected the level and structure of the demand for financial services. Simultaneously financial services providers have implemented a process of adjustment to the range of products aimed at the specific needs of SME. The authors focus on indicating the directions of both qualitative and quantitative transformations in the area of financial services for SME.(original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie i klasyfikację nadzorczych regulacji ostrożnościowych. Omówiono regulacje nadzorcze związane z tworzeniem SKOK-ów i banków. Przedstawiono nadzorcze regulacje ostrożnościowe związane z działalnością operacyjną SKOK-ów i banków.
EN
At the Polish financial market banking services are offered by both banks and para-banks, an example of the latter are savings and credit co-operative societies. Both banks and savings and credit co-operative societies are prone to the risks incurred by performing activities at the financial market. The objective of the hereby article is the comparison of the supervising, i.e. external prudential standards of both banks and savings and credit co-operative societies. The comparison was conducted considering the subject matter of these regulations' classification and by attributing specific standards to the particular work stages of these financial units. The researched institutions were compared as far as the scope of their supervising, prudential regulations are concerned, regarding the opening of banks and savings and credit co-operative societies, their operational activity and compensating risk results incurred by them. (original abstract)
XX
Przeciętny człowiek często nie zna różnicy między akcją a obligacją, nie mówiąc już o różnicach między różnymi rodzajami polis, kredytów, funduszy inwestycyjnych.. Edukacja finansowa nie nadąża za rozwojem rynku usług finansowych. To wielkie pole do zaorania dla instytucji i firm szkoleniowych.
17
Content available remote The Factoring Market in Poland and the European Union
100%
XX
Usługa faktoringu dzięki stałemu finansowaniu wierzytelności zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych, umożliwiając terminowe regulowanie zobowiązań, a w rezultacie poprawę płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Właśnie z tych przyczyn w Polsce wykorzystanie usługi faktoringu jest większe niż w krajach UE. Celem artykułu jest analiza rozwoju usług faktoringowych w Polsce na tle UE. Uwzględniając znaczenie faktoringu dla sektora przedsiębiorstw i sektora bankowego, który go finansuje, przeanalizowano i oceniono polski rynek usług faktoringowych na podstawie profilu klientów oraz podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Wraz z dynamiką rozwoju firm i zakresu świadczonych usług faktoringowych rośnie liczba podmiotów gospodarczych wybierających tę usługę jako alternatywę kredytu obrotowego. Na rynku polskim wzrost ten nie jest skorelowany z wielkością gospodarki danego regionu, lecz z liczbą podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The service of factoring, thanks to the constant financing of receivables, prevents the creation of payment backlogs enabling the regulation of liabilities on time and, as a result, improves the financial liquidity of economic entities. It is thanks to the reasons mentioned above that the use of the service of factoring is bigger in Poland than in other countries of the EU. The aim of this article is an analysis of the factoring services in Poland with regards to the EU. Taking into consideration the meaning of factoring for the enterprise sector and the banking sector which finances it, an analysis and evaluation of the Polish factoring services market was made on the bases of factoring service profiles provided by clients and entities. Together with the dynamics of the development of companies and the range of the factoring services provided, the number of business entities choosing this service as an alternative to a revolving loan is growing. In the Polish market, the increase is not correlated with the size of a given region's economy, but the number of enterprise entities. (original abstract)
18
Content available remote Usługi finansowe - ujęcie procesowe
100%
XX
Artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia procesowych uwarunkowań funkcjonowania usług finansowych. Ich specyfika koresponduje z podejściem procesowym. Współczesne instytucje finansowe w coraz większym stopniu zwracają uwagę na procesowe aspekty własnego funkcjonowania, a zarządzanie procesami staje się jednym z fundamentów ich modelu działania. Pozwala budować odpowiednie relacje z klientami, doskonalić sprawność realizacji usług czy też efektywnie zarządzać ryzykiem operacyjnym. Dzięki temu instytucje finansowe są w stanie zwrócić większą uwagę na pozafinansowe uwarunkowania świadczonych usług i realizować je w sposób zarówno operacyjne wydajny, jak i satysfakcjonujący dla różnych grup interesariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The process approach to the financial services is quite natural. Moreover, it meets these services immanent features allowing for better perception of modern financial institutions functions. Such an approach results in the general activity model as well as some specific solutions implemented in these institutions. It allows for taking the advantage of some non-financial aspects of financial services making them more efficient and satisfactory for both internal and external customers. In modern financial institutions the process management has became an element of fundamental importance for their businesses in such areas as customer relationship management, quality management and operational risk management.(original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu odzwierciedlenia zakresu usług pośrednictwa finansowego (UPFIK) we wskaźnikach makroekonomicznych w najnowszej wersji systemu kont narodowych SKN. Rozpatrzono w nim różne sposoby dystrybucji UPFIK między podstawowymi kategoriami wykorzystania w SKN: pośrednie spożycie przedsiębiorstw, finalne spożycie gospodarstw domowych, eksport nierezydentom. Szczególną uwagę zwrócono na problem wyboru "stopy bazowej", tj. stopy niezawierającej żadnych usług pośredników, z której eliminuje się premię za ryzyko. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł charakteryzuje na przykładzie Provident Polska usługi finansowe typu - home credit. Omawiana firma pomimo trwającej dekoniunktury w gospodarce sukcesywnie powiększa liczbę swoich klientów. Autorka w artykule uzasadnia taki stan rzeczy.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.