Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 845

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic situation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
XX
Dirk W.Damrau z Salomon Brothers International typuje "tygrysa" Europy Środkowej. Jest nim Polska mimo rzeczywistych negatywnych efektów politycznych i ekonomicznych zygzaków.
EN
Dirk W. Damrau of Salomon Brothers International tips Central Europe's most likely "tiger". While acknowledging the negative effects of political and economic zig-zags, he contends that Poland is destined for great things. Assuming no reversals, he is prepared to anoint Poland as the region's first "tiger".
XX
Autor przedstawia historię Malty, sytuację polityczną i gospodarczą tego kraju oceniając szanse przyjęcia Malty do UE.
XX
Omawiając obecną sytuację gospodarczą w Rosji autorka rozważa możliwość zaistnienia poważnego kryzysu gospodarczego w tym kraju i jego konsekwencje także dla Polski.
XX
Większość krajów postsocjalistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Integracja tych gospodarek z Unią rozpoczęła się wcześniej i została wzmocniona po akcesji dzięki dotacjom z funduszy strukturalnych. Jednym z ich celów jest ułatwienie procesu nadrabiania zaległości przez mniej rozwinięte regiony i ich konwergencji do średniej dla starszych państw członkowskich. W niniejszym badaniu poddano analizie sukces procesu nadrabiania zaległości w regionach NUTS3 w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), tj. w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, w latach 2000-2014, w stosunku do średniego poziomu dla 15 najstarszych państw członkowskich Unii Europejskiej. Czy proces nadrabiania zaległości występuje w każdym regionie, a jeśli tak to czy proces ten przebiega w podobnym tempie, czy też różni się ono istotnie w zależności od regionu? Analizie poddano zmiany PKB per capita według parytetu siły nabywczej, i zbadano dysproporcje w tempie nadrabiania zaległości za pomocą indeksów Thiela bazujących na entropii. Dokonano szczegółowej analizy dwóch czynników wpływających na proces nadrabiania zaległości w regionach. Po pierwsze, sprawdzono, czy proces nadrabiania zaległości w regionach odbywał się w podobny lub bardzo odmienny sposób w porównaniu z przeciętnym dla danego państwa. Po drugie, zbadano, w jaki sposób wielkość największego miasta w regionie wpłynęła na proces nadrabiania zaległości i czy można pokazać rolę największego miasta regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The majority of Central and Eastern European post-socialist countries acceded to the European Union in 2004. The integration of these economies to the Union had begun earlier, which was strengthened by grants from the Structural Funds after the accession. One of their aims is to facilitate the catching up processes of less developed regions and their convergence to the average of older member states. In our study1, we examine the success of the catching up processes of the NUTS3 regions in the four Visegrad Group countries (V4), i.e., the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, between 2000 and 2014 to the average of the 15 initial member states of the European Union. Is there a process of catching up in each region, and if so, is it at a similar or a highly different rate? We analyze the development of GDP per capita at Purchasing Power Parity, and we examine disparities in the level of catching up using entropy-based Theil indexes. We provide a detailed analysis of two of the influencing factors of the catching up process of regions. Firstly, we look at whether the catching up process of the regions took place in a similar or very different way compared to the national average. Secondly, we examine how the size of the biggest city of the regions affected catching up, and whether the role of the biggest city of region can be shown. (original abstract)
XX
Niepewność, co do składu nowej Rady Polityki Pieniężnej, została całkowicie rozwiana wraz z mianowaniem przez prezydenta trzech ostatnich jej członków: Dariusza Filara, Andrzeja Sławińskiego, Andrzeja Wojtyny.
XX
Celem niniejszego artykułu będzie bliższe omówienie systemu curreny board (CB) na przykładach wybranych krajów oraz próba identyfikacji przyczyn, dla których zdecydowały się one właśnie na zarząd walutą. Zostanie też podjęta próba identyfikacji czynników decydujących o sukcesie bądź klęsce CB w poszczególnych krajach. (fragment tekstu)
EN
Central and Eastern European countries had to transform their economies after 1989. Monetary and fiscal policies were important part of this process. One of the most important was a choice of monetary regime. Some countries have established currency board-like systems. A currency board is a monetary authority that issues notes and coins convertible into a foreign anchor currency or commodity (also called the reserve currency) at a truly fixed rate and on demand. Estonia established a currency boardlike system on 20 June 1992, establishing an exchange rate of 8 kroons = 1 German mark (DM). With the replacement of the mark by the euro, the euro became the anchor currency. Lithuania, influenced by Estonia's success, did likewise on 1 April 1994, establishing an exchange rate of 4 litas (the Lithuanian plural is litai) = US$1. Lithuania changed the anchor currency on 1 February 2002 by switching from the dollar to the euro on 1 February 2002 using the prevailing dollar-euro cross rate. Bulgaria established a currency board-like system on 1 July 1997 to reverse a high rate of inflation and a shrinking economy. Some economists have claimed that currency boards are only appropriate for small economies highly open to foreign trade. Historically, though, currency boards have worked well both in relatively large, closed economies and in small, open ones. Currency boards also are worth considering in any country where the national currency has not performed as well in the long term as the major internationally traded currencies - many currencies have promising performance for a few years, but are unable to sustain it. (original abstract)
8
Content available remote Contemporary Russian Economy under the Sanctions
80%
EN
Russian Federation has faced certain external limitations, which have an impact on the rate of economic growth. Forbes columnist Kenneth Raposa says that Western sanctions were to be a blow to Russia, but its economy is now in better shape than many expected. The analyst cites a number of proofs of this assertion. In the latest ranking of the world's human capital (The Human Capital Report), prepared by the World Economic Forum, Russia in 2015 rose from 55th to 26th place. Human Capital Index is determined by the expense of skills and abilities of the population, aimed at the production targets. In this ranking Russia is ahead of Israel, Italy, Greece, Portugal and Spain, as well as Brazil. At the same time, Russia has become the best emerging market this year, according to the Market Vectors Russia ETF (RSX), and the ruble has appreciated by 17 percent since the beginning of the year. (fragment of text)
9
Content available remote Między zachodem a wschodem : Polska w perspektywie długiego trwania
80%
XX
Celem tekstu jest analiza pozycji międzynarodowej Polski w perspektywie tzw. długiego trwania, czyli optyce zaproponowanej przez francuską szkołę Annales. Wykorzystuję tu badania historyczne, ekonomiczne i polityczne, aby określić miejsce Polski na skali centrum-półperyferie-peryferie Zachodu. W pracy odwołuję się do tradycji naukowej analizy systemu-świata, badań porównawczych oraz ustaleń polskiej szkoły historii gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
My aim is to analyse Polish position in the global economy. I develop the long-term perspective, proposed firstly by the French "Annales school". In order to provide credible analysis I use the comparative data from history, economy and political science. As a result, I would like to engage the centre-periphery model to depict the place of Poland between other modern economies of the West. Article explores different experts' opinions about Polish potentials throughout centuries. In my analysis I create specific intellectual framework, which consists of the world-system analysis, comparative research, and the heritage of Polish school of economic history. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano sytuację makroekonomiczną Polski po 2001 r. oraz przedstawiono propozycje zmian, które należy wdrożyć, w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej.
EN
The author recognizes that the development of macroeconomic situation in Poland after 2001 requires continuation of Polish economy. These reforms have to the lead to decrease of public expenditure, which is too high and irrational, and to limit government and government administration intervention in current functioning of economy. The author emphasizes the need for development strategy of Poland which is necessary in the face of membership in European Union and increasing participation in the world global economy. He remarks that condition of success of Polish economy in the European Union is the limitation of regulations of administration institutions in the EU. (original abstract)
EN
The article deals with the new moments resulting from the changes experienced in the socio-political and economic system of Slovakia and their influence exerted on human factors especially in the process of control and decision-making. Emphasis is placed on the effects of the new conditions on the situation within the armed forces, in the light of the facts experienced in Air traffic control, in particular.(original abstract)
XX
Istota stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Rosją. Abstrakt: Rozwój, stagnacja lub kryzys gospodarczy mają ogromny wpływ na stosunki Polski i Rosji pomimo faktu, iż państwa te nie graniczą ze sobą bezpośrednio (z wyjątkiem obwodu kaliningradzkiego). Gospodarki obu tych krajów mają wiele podobieństw wynikających z przeszłości oraz charakterystycznego okresu przejściowego. Istnieje też wiele różnic historycznych, geograficznych, strukturalnych, psychologicznych i politycznych. (M.P)
EN
Generally it can be said that both national economies, Polish and Russian, have some similarities that result from the past history and specific period of transformation, but also some differences that arose and still arise out of numerous system, historical, geographical, structural, psychological or political differences. In many cases the political factor has, to a smaller or bigger extent, decided and decides upon development, stagnation or crisis of economic relations with individual partners, Still, this refers fully to the Polish-Russian relation. For Poland and its economy, contacts with Russia are apparently most important although we do not have a common border after the Soviet Union had broken down (except the Kaliningrad Region). (fragment of the article)
XX
W niniejszym artykule omówiono cztery fazy rozwoju rynku pracy o zróżnicowanym przebiegu. Cechą charakterystyczną we wszystkich czterech fazach jest rozwój bezrobocia. Przedstawiono prognozy dotyczące przyszłej sytuacji na zachodnioniemieckim rynku pracy, które odzwierciedlają różnorodność poglądów w tej kwestii.
EN
The actual, situation prevailing in the West German labour market has been appraised. The reasons of the existing unemployment have been explained by the classical and Keynesian hypotheses which rival one another, In the light of those hypo theses the strategy has been presented which aims at overcoming the unemployment. It should include both the adjustments in the labour market (flexibility of wages, removal of institutional barriers, Mobility of labour and adaptation to different qualification requirements) and the increase in investment. Depending on its realization, the variants of the West German labour market position in the nineties have been outlined. (original abstract)
XX
Autor dokonuje syntezy i wyciąga wnioski po dziesięciu latach transformacji gospodarczej w Polsce.
XX
Autor ocenia sytuację społeczno-ekonomiczną i gospodarczą Polski za rok 1999.
XX
Gospodarce polskiej udało się utrzymać w ciągu ostatnich dwu lat jedną z najwyższych dynamikę wzrostu w Europie, mimo nie sprzyjających warunków zewnętrznych. Głęboki niepokój budzić musi jednak tempo pogłębiania się deficytu obrotów bieżących.
EN
The description and analysis of the ongoing changes in China's place in the global order are not only an attempt to present the current state of things, but also an endeavour to try to predict what could be going on in the future, though we know very well what a daunting task this is. The topic at hand is not only complex, but also comprehensive, due to the various perspectives existing in the world. I would like to present it by showing the unique development dynamics of The Middle Kingdom, as well as new development trends. We know that everything changes - each of us surely learnt it already at school; panta rhei, for everything is liquid, everything flows. One thing only is sure, and has remained so also in the crisis times: In these transformations, the politics and the economy of each and every country face very complex changes, interlinked and accelerated as never before, in the global world where states have to redefine themselves. (fragment of text)
XX
Autorzy przedstawili ocenę rosyjskiej rzeczywistości politycznej i gospodarczej, zwracając uwagę na przedłużający się kryzys gospodarczy, wbrew optymistycznym prognozom ekspertów światowych a także na nieprzewidywalność polityczną tego kraju. Omówili różne prognozowane przez zachodnich specjalistów scenariusze rozwojowe polityczne (umiarkoane reformy; tendencje sparatystyczne; autorytsrne rządy prawicy) i gospodarcze (dreptanie w miejscu; zdecydowane reformy; neokomunizm).
19
80%
XX
Ważnych informacji na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania firm rodzinnych dostarczają wyniki badań prowadzonych przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) oraz firmę audytorsko-doradczą KPMG, opublikowane w raporcie pt. Barometr firm rodzinnych [2014]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz za lata 2014-2015, ponieważ od 2014 r. w tym badaniu uczestniczą również polskie firmy rodzinne. (fragment tekstu)
EN
Family companies comprise a considerable part of the sector of small and medium-sized enterprises. It signifies that they play a significant role in Polish economy. For that reason, it is of a great importance to keep stable both economic and financial situation of these subjects. The following article covers intricacies connected with the theory of family companies, presented both in Polish and foreign literature on this subject. Furthermore, the paper shows research findings, depicting economic aspects of the workings of family companies in Poland in comparison with chosen European countries. The analyses were carried out by the association Family Enterprise Initiative as well as KPMG company, offering audit and advisory services and published in the report entitled 'Family Business Barometer'. The research covers the years 2014-2015, as since 2014 Polish family companies have been taking part in it as well. In the first edition it gathered 710 responses, of which 132 came from Poland, and in the next 878 surveys and 144 from the home country. (original abstract)
EN
he economic sanctions imposed on Russia have adversely affected the development of the Russian economy. Russia's GDP has decreased, GDP growth rate has slowed down, global demand has declined, prices and interest rates have risen. Inflation has increased, the rouble has become devalued, the amount of foreign exchange reserves has gone down, and life quality of Russian citizens has deteriorated. The sanctions of the Western states against Russia as well as the sanctions reciprocally applied by Russia against the broadly understood foreign countries have negatively influenced the economies of many Western states which have also been affected by worse conditions of economic growth after 2014. (original abstract)
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.