Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 968

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
EN
Economic situation in Latin America (april - december 2012)
PL
Celem opracowania jest ukazanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju w ujściu regionalnym. W pracy wykorzystano dane GUS oraz informacje z literatury przedmiotu. Analizę objęto strumienie odpadów komunalnych w Polsce, ich gromadzenie, wtórne wykorzystanie i unieszkodliwianie. Z badań wynika, że stan gospodarki odpadami komunalnymi w kraju jest bardzo niekorzystny. Główny problem stanowi niski poziom selektywnej zbiórki odpadów oraz składowanie użej ich ilości na wysypiskach.
EN
The exhibition the state of economy is the aim of study municipal wastes in country in regional formulation. It the data of GUS in work were used was as well as information with literature of object. The analysis was hugged the streams of municipal wastes in Poland,, secondary their accumulating utilization and neutralizing. With investigations it results, that the state of economy is in country municipal wastes very unfavourable. The main problem the state the low level of selective meeting wastes as well as storing on dump ground large their quantity.
5
100%
PL
Raport o stanie gospodarczym państw Ameryki Łacińskiej w okresie styczeń - marzec 2017
EN
Istotą pułapki średniego dochodu (middle income trap) w rozwoju ekonomicznym krajów jest długookresowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, przychodzące po okresie relatywnie szybkiego rozwoju. Czy Polska wpadnie w tę pułapkę? Na podstawie analizy poziomu i struktury PKB, wydajności pracy, sytuacji demograficznej, stopnia innowacyjności gospodarki oraz międzynarodowej konkurencyjności, autorzy stwierdzają, że obecny stan polskiej gospodarki wskazuje, że wiele jej cech czyni ją podatną na zatrzymanie się na poziomie kraju o średnim dochodzie. Tempo zmian strukturalnych i regulacyjnych jest na tyle niezadowalające, iż nie gwarantuje, by cechy te zostały szybko zlikwidowane. Ominięcie pułapki jest możliwe, ale pod warunkiem, że w następnych latach wprowadzone zostaną śmiałe reformy pozwalające na likwidację wymienionych barier wzrostu.
13
80%
PL
Przyznanie Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Thomasowi J. Sargentowi oraz Christopherowi A. Simsowi, jest dla autora okazją do refleksji na temat postępującego procesu specjalizacji w nauce. I o ile specjalizacja stanowi konieczny warunek rozwoju nauki, to autor ma wątpliwości, czy nadmierna specjalizacja w ekonomii będzie służyć gospodarce.
PL
Dynamiczny wzrost rynków finansowych spowodował, że obecnie pełnią one rolę równorzędną do realnej działalności gospodarczej. W artykule zostały omówione źródła procesu finansjeryzacji gospodarki i jego skutki w latach 1980-2000. W przypadku gospodarstw domowych odbywało się to poprzez efekt majątkowy, zaś w przypadku sektora przedsiębiorstw poprzez zmiany kosztu odtworzenia majątku. Zdaniem autora kryzys finansowy 2008 roku pokazał, że konieczna jest globalna koordynacja działań mających na celu stabilizację nie tylko procesów gospodarczych zachodzących w realnej gospodarce, ale również na rynkach finansowych.
17
Content available Przemysł Nowej Gospodarki
80%
PL
W drugiej połowie XX wieku nauka przekształciła się w bezpośrednią siłę wytwórczą. Dotychczasowe dwa etapy procesu produkcji: inwestycja i produkcja, zostały rozszerzone o trzeci, poprzedzający je etap badań naukowych i prac rozwojowych – R+D (Research and Development). W Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei, Izraelu i wielu krajach Europy Zachodniej udział nakładów na R+D zwiększył się do 2–3% produktu krajowego brutto (w Szwecji – 3,7%), natomiast ich wartość w przeliczeniu na jednego pracownika naukowego – do 200–300 tys. USD (w Szwajcarii – 322 tys. USD).
18
Content available remote Rola systemu wynagrodzeń we współczesnej gospodarce
80%
PL
W dobie gospodarki wiedzy bardzo istotnym zasobem organizacji są pracownicy. System wynagrodzeń jest jednym z najsilniejszych czynników determinujących postawy, motywację i zachowanie pracowników. Właściwie opracowany system wynagrodzeń przyciąga odpowiednich pracowników, utrzymuje ich w organizacji oraz pobudza do osiągania dobrych efektów pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono duże zróżnicowanie wynagrodzeń w regionach, rosnące zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych branżach gospodarki - szczególnie w branży IT, oraz duży wpływ wykształcenia na poziom płac. System wynagrodzeń oferuje coraz więcej pozapłacowych form wynagradzania i lepsze powiązanie płac z efektami.
EN
In the times of knowledge economy employees are very important resources of an organization. The system of remuneration is one of the strongest factors influencing attitude, motivation and behaviour of the staff. The system which is drawn up properly can attract the right employees, keep them in the organization and encourage them to be effective at work. The research found a big diversity in payment rates in different regions, growing discrepancies in salaries received in different businesses - especially in IT, and significant influence of education on earnings. There are more and more rewards that employees get for their work, which are not money based and the payment is more related to the achievement of the objectives.
19
Content available remote Rozwój gospodarczy gigantów azjatyckich
80%
PL
Analiza gospodarki Chin, Indii, Japonii i Republiki Korei oparta na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych za lata 2002-2006. Wymiana towarowa, jej kierunki i tendencje, struktura importu i eksportu w wymienionych krajach.
EN
Analysis of the Economy of such countries as China, India, Japan and Republic of Korea based on the basic macroeconomic indicators for years 2002-2006. Goods exchange its directions, and trends, import and export structure in the enumerated countries.
20
Content available Rola zabytków w gospodarce – wybrane zagadnienia
80%
EN
The role of cultural heritage in market economy has got a dual character and cannot be restricted to its historic, artistic or scientific value. On the one hand, cultural heritage is the legacy of physical artefacts which are inherited from past generations, maintained in the present and bestowed for the benefit of future generations and therefore they build the sense of national pride and have social functions. On the other hand, they can be recognized as market products which support economic development of regions and countries influencing sectors of economy, such as: tourism and investments. Historic artefacts as an element of tangible infrastructure influence an economic development. They can be defined as material resources which are characterised by special features and potential of economic growth. The main objective of the article is to present the role of cultural heritage in country’s economy. This role cannot be limited to its tourist attractiveness. The article is divided into three parts. The first one defines the cultural heritage from various perspectives. The second one addresses the theoretical issues of the problem. Based on the literature review, it presents a role the cultural heritage can play in the economy. The last part comprises examples, both from Poland and abroad, how the cultural heritage can influence the economy, in three perspectives: economic growth, tourism and employment. Translated by Katarzyna Kubiszewska
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.