Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Motivation: The issue of social enterprises belongs to the common field of interest in economics and management sciences. The experience of the 2008+ crisis has shown that social enterprises, including cooperative ones, have experienced less of the crisis' negative effects compared to global corporations. It confirms their social and economic utility in times of constant threats and changes. Aim: The aim of the article is to indicate sustainable advantages that social enterprises guarantee in a dynamically changing economic environment. Results: The article sheds light on social enterprises by analyzing their impact on quality of life in unstable conditions of the world economy. As the article presents, social enterprises tend to have very specific economic and social goals and effectively realize them. Thus, they easily become independent and basically secure their place in the monopolized and globalized market. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Przedsiębiorczość społeczna przyciąga coraz więcej osób, pieniędzy i uwagi. Jednak wraz z rosnącą jej popularnością maleje pewność, co tego, czym właściwie jest przedsiębiorczość społeczna i czym się ona zajmuje. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues concerning development of the social entrepreneurship in Poland. Social entrepreneurship attracts more and more people, much money and attention. However, as it has been getting more and more popular, there has been less and less certainty what social entrepreneurship exactly is and what it deals with. (original abstract)
3
Content available remote Exploring Failure Among Social Entrepreneurs - Evidence from Poland
75%
XX
Większość rozważań dotyczących przedsiębiorczości, także przedsiębiorczości społecznej, koncentruje się na początkowych etapach procesu przedsiębiorczego. Duży nacisk kładzie się na rozpoznanie szansy i tworzenie nowych przedsięwzięć, natomiast mało uwagi poświęca się kwestii opuszczenia przedsięwzięcia. Odniesienie porażki i porzucenie możliwości mających na celu stworzenie dobra społecznego ma konsekwencje dla szerokiego grona interesariuszy, których dobrobyt zależy od wartości, jaką tworzy przedsiębiorca społeczny. Biorąc pod uwagę charakter przedsiębiorczości społecznej, tego typu przedsiębiorcy mogą wykazywać istotne różnice w stosunku do tradycyjnych przedsiębiorców w kontekście radzenia sobie z potencjalnymi niepowodzeniami, ich skutkami i koniecznością zakończenia przedsięwzięcia. Wobec braku dociekań akademickich na temat porażki przedsiębiorców społecznych celem niniejszego opracowania jest zbadanie i przedstawienie przyczyn leżących u podstaw ich niepowodzeń. Zgodnie z przyjętymi celami badawczymi przeprowadzono 4 indywidualne częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione z przedsiębiorcami społecznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurial failure and exit are critical components of the venturing process of social entrepreneurs. Failing and abandoning the pursuit of opportunities that seek to create social good affect also multiple stakeholders, whose well-being depends on the (public/social) value that the social enterprise provides. Given the nature of social entrepreneurship, this type of entrepreneur may present essential dissimilarities with their traditional counterpart in the way they cope with potential failure and exit. Because of the fact that researching failure in the context of SE is rather new, this paper uses a qualitative approach and bases on semi-structured interviews as a research method. With a lack of academic and case-based research on social enterprises that have failed, the goal of this research paper is to investigate and report on the underlying reasons why social entrepreneurs fail and to provide some insights into why talking about failure is beneficial to both current and future social entrepreneurs. (original abstract)
XX
Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) to oddolna, społeczno-biznesowa, dynamicznie rozwijająca się inicjatywa o zasięgu międzynarodowym, której głównym celem jest walka z ubóstwem i marginalizacją najbiedniejszych producentów w krajach globalnego Południa. Celem artykułu jest analiza kierunków rozwoju ruchu Fair Trade ze szczególnym uwzględnieniem genezy tego zjawiska oraz dylematów, z jakimi ma ono obecnie do czynienia. Na szczególną uwagę zasługuje duża różnorodność podmiotów działających w ramach ruchu Fair Trade i rosnąca liczba certyfikatów przy jednoczesnym dążeniu ruchu do zwiększenia swej integralności, coraz większa obecność produktów Sprawiedliwego Handlu na rynku konwencjonalnym i dopasowywanie strategii działania do zmieniających się warunków rynkowych oraz rosnąca świadomość konsumentów na rynkach państw wysoko rozwiniętych na temat globalnych nierówności dochodowych i złych warunków życia producentów z Południa.(abstrakt oryginalny)
EN
Fair Trade is a grassroots, socio-business, dynamically developing international initiative, whose main goal is to fight against poverty and the marginalization of the poorest producers in the Global South countries. The aim of the paper is to analyze the development trends of the Fair Trade movement with particular emphasis on the genesis of this phenomenon and the dilemmas which it currently has to deal with. Particularly noteworthy is the large diversity of entities operating and the growing number of certificates functioning within the Fair Trade movement while striving to increase their integrity, the increasing presence of Fair Trade products on the mainstream market and the adaptation of the strategies of the movement to changing market conditions and the growing awareness of high developed markets' consumers about the global income inequalities and dramatic living conditions of producers from the South.(original abstract)
5
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnie socjalne w Polsce. Ze względu na swoją specyfikę podmioty te w sposób szczególny są narażone na ryzyko typowe dla działalności mikroprzedsiębiorstw, w tym ryzyko bankructwa i upadłości. Przedsiębiorcy społeczni muszą zatem umieć ryzyko identyfikować, kwantyfikować oraz w sposób właściwy na nie reagować. W szczególności ważna jest identyfikacja ryzyka z zastosowaniem właściwej metodyki w tym względzie. Dlatego artykuł zawiera postulat implementacji do praktyki gospodarczej spółdzielni socjalnych rozwiązań wykorzystywanych w zakresie zarządzania ryzykiem w typowych przedsiębiorstwach komercyjnych, w tym uniwersalnych zasad związanych z przebiegiem procesu zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych. Zarządzanie ryzykiem w podmiotach ekonomii społecznej jest bowiem zagadnieniem rozległym i wymaga przeprowadzenia szerokich badań, w tym studiów literaturowych, co stanowi zasadnicze pole rozważań zawartych w treści artykułu. W publikacji w sposób szczególny zwrócono uwagę na problemy praktyczne zarządzania ryzykiem w tego typu podmiotach. Wykorzystano metodę syntezy oraz dedukcję i indukcję.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is a review of certain aspects of social enterprises risk management with special focus on business risk management performed by social associations acting on polish market. Taking into consideration particular character of social associations it needs to be stressed that those type of enterprises, the same way as the rest of market players, are expose to full range of risks. As it looks that their associated risk cartography is almost the same as micro enterprises one and includes risk of insolvency and bankruptcy as well. There is no doubt that social association businessmen must have special set of skills and knowledge that allow them properly identify, quantify and mitigate those risks, giving proper reaction to market challenges. Especially risk identification with proper methodology involved is crucial for adequate further risk treatment. This is the reason why the fundamental postulate of this article is a demand for full implementation of common risk management solutions, existing already in commercial market practice and used by commercial enterprises in their daily business activity, to social enterprises risk management scheme, at the same time fulfilling present methodology gap. Universal rules of the risk management process used by commercial banks might be good reference and example. The process of social enterprise risk management as one of a subject of social economy is still an area relatively unknown and requires further research including scientific literature study. This is main base for the polemic covered in the content of this article. In this article it is paid special attention to practical issues of social enterprise risk management. The article uses the method of synthesis, deduction and induction.(original abstract)
6
75%
XX
Tło badań. Ekonomia społeczna sprzyja integracji zawodowej i społecznej wśród osób, które są narażone na ryzyko marginalizacji społecznej, tworzeniu miejsc pracy, oraz świadczeniu publicznych usług społecznych. Cel badań: Celem artykułu jest określenie istoty spółdzielni socjalnych jako form przedsiębiorstw społecznych oraz cech charakterystycznych dla ich zarządzania. Metodyka: Niniejszy artykuł analizuje lub omawia badania dotychczas publikowane przez innych autorów oraz oświadczenia zawarte w oficjalnych dokumentach jednostek ruch spółdzielczego. W oparciu o badania wtórne została podjęta próba wyjaśnienia oraz oceny specyfiki efektywnego zarządzania spółdzielniami socjalnymi. Kluczowe wnioski: W wyniku badań i analiz zostały zidentyfikowane główne cechy spółdzielni socjalnych jako form przedsiębiorstw społecznych oraz zostały wskazane cechy charakterystyczne dla ich zarządzania. Artykuł oferuje nową wartość dla zrozumienia ciągłości zasad leżących u podstaw spółdzielni w kontekście nowych wyznań dla ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Social economy fosters professional and social integration among persons who are at risk of social marginalization, creation of employment, provision of public social services. Research aims. The purpose of this paper is to identify the essence of social co-operatives as forms of social enterprises and the characteristics of their management. Method. This paper analyses or discusses chosen research previously published by others authors and also statements from official documents of co-operative movement units. Based on the desk research an attempt of explanation and assessment of specificity of effective social enterprises management are made. Key findings. As a result of research and analysis, the main features of social co-operatives as a form of social enterprise were identified and the characteristics of their management were revealed. The paper adds a new value to understanding of continuity of co-operative principles in the context of new challenges in the framework of social economy. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki powstawania spółdzielni socjalnych oraz ich możliwości w sferze społeczno-ekonomicznej. Spółdzielnie socjalne są jednym z podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Stanowią jednocześnie podmiot klasyfikowany najbliżej i najczęściej jako przedsiębiorstwo społeczne ze względu na społeczną misję, jak również część zysku przeznaczaną na ten cel. Państwo polskie ma nadal trudności we wprowadzeniu społecznej gospodarki rynkowej, a socjalne transfery nie są w stanie załatwić wszystkich problemów, gdyż koncepcja ta działa jedynie wtedy, gdy nie jest traktowana wyrywkowo, jest stosowana według wszystkich zasad, tzn. spójnie, w długim okresie i przede wszystkim w kategoriach ładu gospodarczego. W związku z powyższym, jak również w obliczu problemów społeczno-gospodarczych, jakie będzie generować epidemia, autorzy opracowania upatrują w spółdzielni socjalnej jako przedsiębiorstwie społecznym - podmiotu wyręczającego państwo w mierzeniu się z takimi problemami jak bezrobocie, bezdomność czy niepełnosprawność. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the dynamics of the formation of social cooperatives and their possibilities in the socioeconomic sphere. Social cooperatives are a type of social economy entities in Poland. At the same time, they constitute an entity closest to and most often classified as a social enterprise due to its social mission as well as a part of the profit allocated for this purpose. The Polish state still has difficulties in introducing social market economy and social transfers are not able to solve all the problems because this concept works only when it is not treated randomly and is applied in accordance with the rules, i.e. coherently, in the long term and above all in the categories of the economic order. As a result, as well as in the face of socioeconomic problems that the epidemic will generate, the authors of the study see a social cooperative as a social enterprise that is an entity helping the state to deal with such problems as unemployment, homelessness or disability. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych uwarunkowań, mogących stanowić argumenty za stosowaniem różnych paradygmatów badawczych w badaniu zjawiska przedsiębiorczości społecznej według klasyfikacji Burrella i Morgana. Autorka postuluje podejście, sugerujące, że wykorzystywane paradygmaty badawcze nie wykluczają się wzajemnie. Natomiast w przestrzeni wzajemnych intersekcji mogą stanowić użyteczne podejście w wyjaśnianiu, opisywaniu i eksplorowaniu tego zjawiska. Przedsiębiorczość społeczna jako obszar badań znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, co sprzyja wolności w dyskusji nad wyborem paradygmatu badawczego. Traktowanie zjawiska przedsiębiorczości społecznej jako podobszaru przedsiębiorczości, pozwala ujmować ją w kategoriach szerszych niż tylko tych które są związane z typowym jej celem, jakim jest rozwiązywanie problemów społecznych, socjalnych. Autorka identyfikuje cechy charakteryzujące przedsiębiorczość społeczną sensu largo i wykorzystuje je jako argumenty do większej swobody w doborze i równoczesnym stosowaniu (dotychczas traktowanych jako wzajemnie wykluczające się) paradygmatów badawczych. W początkowej części artykułu autorka przedstawia pojęcie przedsiębiorczości społecznej w badaniach i stan rozwoju tychże. W dalszej części wyodrębnia i identyfikuje ważne elementy społecznego wymiaru przedsiębiorczości społecznej, zwracając uwagę na niematerialne i trudno uchwytne elementy procesu przedsiębiorczego, tygla interakcji społecznych, kontekstualności i procesualności tego zjawiska. Dalej następujący przegląd paradygmatów badawczych pozwala na przeprowadzenie dyskusji nad możliwościami poszerzenia wiedzy na temat obszaru przedsiębiorczości społecznej przy wykorzystaniu różnych paradygmatów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify and provide key antecedents that can serve arguments for employing integrative approach in the choice of research paradigm in Burrell and Morgan's paradigm typology, for describing, exploring and explaining social entrepreneurship phenomenon. The author suggests that the proposed research paradigms are not mutually exclusive. The fact that social entrepreneurship as a field of research is at its preliminary stage, serves as an argument and gives freedom in the discussion of the choice of employing a research paradigm. The author does so through identifying commonalities and converging points that allow for employment different research paradigms in social entrepreneurship as a subfield of entrepreneurship research. In the first part of the paper the reader is introduced into the concept of social entrepreneurship and introduce the development of this field. Subsequently, societal dimension of the social entrepreneurship is highlighted, with emphasis placed on the importance of intangible elements of the process, cauldron of social interactions involved, contextuality and processual nature of this phenomenon. This is followed by the overview the key research paradigms and discussion on a research potential of all four approaches in pushing the boundaries of this area - subfield further. (original abstract)
9
Content available remote A Comparative Social Enterprise Analysis : Motives, Processes and Barriers
75%
XX
Przedsiębiorczość społeczna jest modelem, który ma znaczący wpływ na proces transformacji społecznej. Okazała się ona skuteczną i dopełniającą metodą doprowadzenia do zmian społecznych, która była mało zrozumiała dla rządów i przedsiębiorstw. Obecnie wiele przedsiębiorstw społecznych ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań zaspokajających podstawowe potrzeby człowieka. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę pojawiających się procesów, osiągnięć i koncepcji organizacyjnych kilku przedsiębiorstw społecznych. Założono, że każda inicjatywa społeczna ma różnorakie wymiary, cechy, bariery i problemy. Dlatego też zaprezentowano analizę porównawczą wskazującą mocne i słabe strony modelu przedsiębiorczości społecznej na poziomie organizacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Social entrepreneurship is a model that has a significant impact on the social transformation process. It has emerged as an effective and complementary method of achieving social change which has been poorly interpreted by governments and businesses. Today, many social enterprises are established to develop innovative solutions for catering to essential human needs. In this paper, emerging processes, advancements and organizational concepts of some social enterprises are reviewed in detail. This review puts forward that each of social initiatives has diverse dimensions, features, barriers and issues. Therefore, this article offers a comparative analysis identifying strengths and weaknesses of the social entrepreneurship model at the organizational level. (original abstract)
XX
Kontekst. Nowoczesne technologie, w tym zwłaszcza Internet, odgrywają istotną rolę w efektywnym modelu biznesowym każdej firmy. W związku z tym, że przedsiębiorstwa społeczne często przejmują modele biznesowe z przedsiębiorstw komercyjnych, pojawia się pytanie o możliwości ich stosowania w zakresie wykorzystania Internetu w biznesie społecznym. Należy przy tym brać pod uwagę rozmiary przedsiębiorstwa społecznego i posiadanie silnego lidera w danej organizacji. Badanie. Badanie ma na celu zidentyfikowanie wzrostu efektywności modeli biznesowych przedsiębiorstw społecznych poprzez odpowiednie wykorzystanie Internetu. Analiza jest próbą wykazania związku między modelami biznesowymi a strategią przedsiębiorstwa społecznego, podkreślając ważną rolę modelu holistycznego. Analiza ma zamiar wykazać znaczenie modelu biznesu w marketingu i zarządzaniu. Metodologia. Badanie opiera się na analizie literatury, a także w części empirycznej na wynikach badań autora. Najważniejsza hipoteza badania zakłada, że bezpośrednia skuteczność korzystania z Internetu jest pozytywnie związana ze skutecznością i sukcesem w tworzeniu wartości społecznej przedsiębiorstwa. Rezultaty. Wyniki analizy pokazują, że wpływ efektywności Internetu był duży w tych przedsiębiorstwach społecznych, które stosowały odpowiedni model biznesowy. Efektywność korzystania z Internatu jest pozytywnie związana z wielkością przedsiębiorstwa społecznego i posiadaniem silnego lidera. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Modern technologies, and the Internet in particular, play an essential role in the effective business model of every company. Due to the fact that social enterprises often take over business models from commercial enterprises, a question arises about their applicability in the use of the Internet in social business. The size of the social enterprise and having a strong leader in the organization should be taken into account. Research. The study identifies the increase of effectiveness of social enterprise business models through appropriate use of the Internet. The analysis attempts to demonstrate the relationship between business models and the social enterprise strategy, emphasizing the important role of the holistic model. The analysis is intended to show the importance of the business model in marketing and management. Methodology. The study is based on a literature analysis as well as in the empirical part on the results of the author's research. The most important hypothesis of the study assumes that the direct effectiveness of using the Internet is positively associated with the effectiveness and success in creating social value. Findings. The results of analysis show that the impact of Internet efficiency was high in those social enterprises that used the appropriate business model. The efficiency of using the Internet is positively related to the size of the social enterprise and having a strong leader. (original abstract)
11
75%
XX
W reakcji na krytykę dominującego w ostatnich dziesięcioleciach rynkowego paradygmatu usług publicznych, rozwijają się koncepcje proponujące korektę modelu rynkowego lub odejście od niego na rzecz całkowicie nowych wzorców funkcjonowania administracji usługowej. Do pierwszej kategorii można zaliczyć promowanie udziału podmiotów ekonomii społecznej w zapewnieniu usług publicznych, podczas gdy drugi kierunek reprezentuje zwłaszcza koncepcja obywatelskiej koprodukcji usług publicznych. W artykule przedstawiono porównanie teoretycznych założeń obu wizji. Prowadzi ono do wniosku, że koprodukcja i udział przedsiębiorców społecznych w zapewnieniu usług publicznych to koncepcje nie tylko w wielu punktach zbieżne, ale też komplementarne. (abstrakt oryginalny)
EN
The end of hegemony of market-based paradigm of public services enhanced theoretical debate on alternative models for public service delivery. One approach includes fostering participation of social economy actors in providing public services, while others are more focused on promoting the concept of citizens' co-production in planning, financing and delivering public services. The article provides theoretical considerations on the relations between both concepts. Author concludes that, despite different assumptions and origin, both concepts offer complementary and consistent vision of more participatory and less profitoriented public service delivery. (original abstract)
12
Content available remote Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce
75%
XX
W świecie organizacji skuteczna komunikacja jest jednym z elementów sukcesu czy trwałości organizacyjnej. Dotyczy to także przedsiębiorstw społecznych, które dzięki komunikowaniu mogą nie tylko uruchomić działalność gospodarczą, ale także informować otoczenie o społecznych celach swego działania. Celem opracowania jest charakterystyka i ocena procesów komunikowania się przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w szczególności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, stosowania narzędzi komunikacyjnych i identyfikowalnych barier w tym obszarze. W artykule wykorzystano wyniki badań jakościowych, opierających się na studiach przypadku, które stanowiły, dobrane celowo, polskie przedsiębiorstwa społeczne. Badania wykazały, że sposoby komunikowania kształtują się w analizowanych przedsiębiorstwach wraz z kulturą organizacyjną; zachowania organizacyjne i związane z nimi procesy komunikacyjne przypominają bardziej organizacje pozarządowe niż klasyczne przedsiębiorstwa. Dominują komunikacja bezpośrednia, horyzontalna, niesformalizowana. Przeważa używanie tradycyjnych narzędzi komunikacji, bezpośredni kontakt z odbiorcą oraz słabe wykorzystanie nowych mediów. W efekcie, większość przedsiębiorstw społecznych wymaga większej świadomości i skupienia na skuteczniejszym komunikowaniu, w celu osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Communication is one of the most important factor for success in organisational world. There is a research gap which we would like to address in this paper: lack of research on communication practice in social enterprises. The main research question we would like to investigate in the paper is: what kind of communication we can find in these organisations. One of our research goals was to find out factors which are critical in the process of communications social enterprises. Also, we wanted to understand what kind of communication tools are used and what changes the management practice and public image of social enterprises in Poland. This paper is drawn on set of qualitative data from broader research on social economy sector conducted in Poland in period 2011-2013. For the purpose of this paper we have conducted multiple case study analysis and analysed 28 case studies of existing social enterprises. The research proved that ways of communications are developing with organisational culture; organisational behaviour and communication processes are beginning to resemble more non-governmental organisations than commercial ones. A direct, horizontal and informal communication prevail in Polish social enterprises. (original abstract)
13
Content available remote Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce
75%
XX
W artykule pokazano, w jaki sposób definiowane jest przedsiębiorstwo społeczne w Polsce i jakie podmioty mogą spełniać tę definicję. Wskazano, jakie są główne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych, a na podstawie dostępnych, fragmentarycznych badań omówiono praktyczne ich wykorzystanie i kondycję finansową przedsiębiorstw społecznych. Kondycja ta nie jest najlepsza, a dominującym źródłem finansowania większości przedsiębiorstw społecznych są środki publiczne. Na tej podstawie sformułowano ogólne konkluzje i wyzwania dotyczące finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Najważniejszą jest skuteczne wykorzystanie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do wzmocnienia kondycji finansowej przedsiębiorstw społecznych i budowania ich niezależności od środków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses various approaches to defining social enterprise in Poland. The potential sources of funding of social enterprises are indicated and their use in practice is described. An analysis of available data shows that most social enterprises have very low incomes that are sufficient only to finance current activity. A few social enterprises are financed out of business, most of them use public funds, and they do not have the possibility of financing development, especially investments. The situation may be improved through consistent implementation of activities planned in the National Programme for the Development of Social Economy, but public funds must be used in such way as to strengthen the independence and financial sustainability of social enterprises. (original abstract)
EN
Social entrepreneurs, regardless the geographical context or legal forms adapted, share a number of specific characteristics which differentiate them from their commercial counterparts. However, entrepreneurial mindset (EM) research does not address these particularities thus far; the EM attributes have been investigated mainly in a commercial entrepreneurship context. This paper aims to explore whether social entrepreneurs exhibit the same EM attributes as commercial entrepreneurs and whether some attributes are stronger or weaker. The empirical research was pursued through seven interpretative phenomenological interviews carried out in five countries. The results indicate that social entrepreneurs do exhibit all seven attributes of EM identified by prior literature, but also a new attribute emerged: empathy. Our findings suggest that three EM attributes lie at the core of social entrepreneurs cognitive patterns: social interaction, cognitive tuning and empathy. The main contribution of this paper lies in extending the existing state of the art research on EM by linking it with social entrepreneurship stream of research and thus gaining a deeper understanding of entrepreneurial decision making in a social entrepreneurship context.(original abstract)
XX
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w odniesieniu do projektów. Opracowanie zawiera krótki przegląd dostępnej literatury w zakresie definiowania projektów oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem korzyści wynikających z jej wdrożenia. W dalszej części opracowania zostały przedstawione wyniki badań dotyczących projektów CSR realizowanych na terenie Polski w latach 2014-2016. Artykuł wieńczy zwięzłe podsumowanie, które ma charakter wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the general characteristics of social responsibility, the issues related to project and the benefits of implementation it into a company. Furthermore, article shows the results of the empirical studies in context of Corporate Social Responsibility projects in Poland in 2014-2016. The article was completed, that is the nature of the applications.(original abstract)
EN
Research background: NGOs face an increasing expectation to be more business-like. They are becoming involved in selling services by performing a commercial activity, which, in turn, is a basic condition for creating social enterprises. The changes related to this approach are an essential condition for their survival and a significant reason for developing their new form as social enterprises. On the other hand, there is no lack of critical opinions related primarily to mission volatility. Currently, a discussion is taking place in the literature on factors that may affect NGOs' marketization; these, however, have not been empirically verified yet. The identified research gap constituted a major challenge for the author.Purpose of the article: The purpose of this paper is to verify whether conducting a business activity influences the entrepreneurial way of NGOs' operation, and to indicate the factors that have a significant impact on their marketization.Methods: On the basis of a representative national survey of 3,800 NGOs, including 412 social enterprises in Poland. a one-factor analysis of variance (ANOVA) and a stepwise backward regression analysis were carried out.Findings & Value added: The analysis of the results confirms that there are significant differences between NGOs operating as social enterprises and NGOs not performing a business activity. In contrast with the existing literature, this study indicates that social enterprises have less diversified revenue sources and use a more or less democratic governance model. Moreover, Polish social enterprises less frequently adjust their policy direction to donors' interests. The factors significantly affecting NGOs' marketization include action strategies for several years, activity in favor of external benefit takers, close business cooperation, lack of permanent financing sources, and regular activity combined with flexible working time. (original abstract)
XX
Koncepcja przedsiębiorczości społecznej od zawsze była kwestionowana, zarówno w dyskursie akademickim, jak i wśród praktyków. Badacze wkładają wiele wysiłku w analizę odmiennych definicji przedsiębiorczości społecznej i negatywnego wpływu takiej debaty na przedsiębiorczość społeczną jako pola badawczego. Bardzo niewiele wiadomo na temat konsekwencji wielorakiego rozumienia przedsiębiorczości społecznej dla ludzi pracujących w tym sektorze i innych interesariuszy. Niniejsza praca poświęcona jest opisowi badania jakościowego, które miało na celu pokazanie co pracownicy sektora przedsiębiorczości społecznej w Anglii sądzą na jej temat i jak postrzegają jej niejasne granice. Wyniki pokazują, że w Anglii funkcjonują trzy różne koncepcje przedsiębiorczości społecznej. I choć wszyscy zgadzają się na obecność debaty definicyjnej, to opinie na temat konsekwencji dla tego sektora jest kilka. Niektórzy członkowie uważają, że niesie to ze sobą pozytywne konsekwencje, część uważa raczej odwrotnie, a jeszcze inni uważają, że debata ta nie ma większego znaczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Social entrepreneurship has always been a contested concept, both within the academic discourse and in practice. A lot of scholarly effort has been put into analyzing the different definitions of social entrepreneurship and the negative consequences that the definitional debate has on the opportunity to advance social entrepreneurship as a research field. Very little is known about what the consequences of the multiple meanings of social entrepreneurship are for people working in the sector. This paper advances knowledge on this topic by looking at the social entrepreneurship sector in England and by investigating through qualitative research methods what sector members think about social entrepreneurship and its unclear boundaries. The results show that there are three different conceptions of social entrepreneurship within the sector in England. However, while everyone agrees on the presence of a definitional debate, opinions on what this means for the sector are several. Some members think it is something positive; some others think it is causing different issues, and a third group considers it as irrelevant. (original abstract)
18
75%
XX
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Analiza została ograniczona do zaprezentowania tylko niektórych aspektów adaptacji wiedzy i doświadczeń przedsiębiorstw komercyjnych, zwłaszcza odnoszących się do najważniejszych problemów pojęciowych, strategicznych, modelowych i prawnych przedsiębiorstw społecznych. Opracowanie odnosi się do wymienionych problemów ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń. Zakres dyskursu skupia się szczególnie na możliwościach i ograniczeniach wykorzystania modelu biznesu przedsiębiorstw komercyjnych dla przedsiębiorstw społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is trying to show possibility of using business solutions for social enterprises. The analysis is limited to present certain aspects of the adaptation of knowledge and experience of commercial enterprises in particular regarding the most important problems of conceptual, strategic, and legal model of social enterprises. The paper seeks to address the aforementioned problems with a particular focus on the Polish experience. The scope of discourse focuses particularly on the possibilities and limitations of the business model of commercial enterprises for social enterprises. (original abstract)
XX
Zmieniające się warunki, w których funkcjonują społeczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe w Europie, wpłynęły znacząco na struktury organizacyjne przedmiotowych firm, sposoby zarządzania zasobami mieszkaniowymi, jak i metody działania tych podmiotów. Można stwierdzić, iż współczesne koncepcje zarządzania zasobami mieszkań społecznych w krajach rozwiniętych zmierzają w kierunku coraz szerszego stosowania rozwiązań wolnorynkowych oraz rozszerzenia gamy usług oferowanych przez społeczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe. Zarządcy gminnych przedsiębiorstw mieszkaniowych w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych praktyk zarządczych wypracowanych i od lat stosowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The ever changing environment the European social housing organizations function in affects considerably the organizational structures, management techniques, as well as operational strategies that these companies employ. Social housing organizations that function on the basis of modern management concepts in developed countries tend to incorporate patterns observable on free markets, and extend the range of services offered. The managers of social housing companies increasingly follow the new management techniques originally developed for and widely applied by commercial enterprises. (original abstract)
20
Content available remote Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych - próba operacjonalizacji
75%
XX
Przedsiębiorstwa społeczne są nowym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym w Polsce. Ich dualna orientacja - z jednej strony przejawiają orientację rynkową, ale jednocześnie są nastawione na integrację osób wykluczonych społecznie bądź należących do defaworyzowanych na rynku pracy - manifestuje się koniecznością pogodzenia efektywności i sprawności gospodarowania z realizacją celów sprawiedliwości społecznej. Wskazane w opracowaniu uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych wymuszają zwrócenie większej uwagi na kwestię zarządzania w tym obszarze. Większość badań w obszarze przedsiębiorczości społecznej skupia się na odróżnieniu jej od przedsięwzięć "komercyjnych" w perspektywie indywidualnej lub na zjawisku rozpoznania przez przedsiębiorców społecznych szans w otoczeniu. Dotychczas niewiele uwagi poświęcono temu, w jaki sposób przedsiębiorcy społeczni pojmują sukces i jakich wskaźników używają, aby ocenić swoje wyniki. Przedstawione opracowanie jest próbą autorskiej propozycji przygotowania narzędzia dla mierzenia sukcesu w przedsiębiorstwach społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Social enterprises are a new socio-economic phenomenon in Poland. Their dual orientation - on the one hand they exhibit a market orientation being at the same time focused on the integration of s people socially excluded or disadvantaged on the labor market - is manifested by the necessity to reconcile effectiveness and efficiency of the management with realization of social justice. Specificity of environment where their operate necessitate greater attention to the issue of management in this area. Nowadays large number of the research in the field of social entrepreneurship focuses on the contrast between 'commercial' and 'social' ventures or in the phenomenon of social entrepreneurs recognize the opportunities in the environment. So far, little attention has been paid to how social entrepreneurs understand success and what indicators do they use to evaluate their performance. This paper is an attempt to operationalize the nottion of success for social entepresises and present scales to measure its success. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.