Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pokolenie Z
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The task of university communication with a potential student is to provide information that will enable assessment of the available selection options and making a decision about studying at a given faculty and at a given university. Effective activities in the field of university communication with potential students require proper planning, also in terms of communication channels used. The starting point when choosing effective tools and communication channels is to learn the needs and expectations of the candidates for the studies. The aim of the article is to define communication channels in which young people undertaking studies seek information about the possibilities of studying and convincing arguments in order to increase the effectiveness of promotional messages from universities. The article base on results of own research. The on-line survey (CAWI) was conducted in September 2018 on a sample of 409 respondents in one of the economic faculties in the West Pomeranian Voivodeship (random sample).(author's abstract)
XX
O młodych pokoleniach wchodzących na rynek pracy słyszymy często, że mają wygórowane aspiracje i nierealne oczekiwania wobec pracodawców. Zrealizowane w marcu i kwietniu 2020 r. przez PwC, Well.hr i Absolvent Consulting badanie dowodzi, że młodzi Polacy bacznie obserwują sytuację na rynku pracy, są pragmatyczni i szybko dostosowują swoje oczekiwania do warunków działania w nowej rzeczywistości. Deklarują też chęć związania się z pracodawcą na dłużej, pod warunkiem, że jest wobec nich fair. (fragment tekstu)
3
Content available remote Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów
75%
XX
Najstarsi przedstawiciele pokolenia "Z" wchodzą już na rynek pracy. Dla zarządzających zasobami ludzkimi oznacza to wiele wyzwań związanych z ich przyjęciem do przedsiębiorstw. Konieczne jest poznanie ich wartości, potrzeb, motywacji i zastosowanie adekwatnych do tego metod zarządzania zasobami ludzkimi. Zdaniem autorek sytuację komplikuje fakt, że reprezentanci pokolenia "Z" charakteryzują się pewnym przeciwstawnymi cechami, które niewątpliwie powodują trudności w pełnym ich zrozumieniu. Można ich określić mianem "pokolenia paradoksów". Celem artykułu jest identyfikacja oraz ogólna charakterystyka paradoksów typowych dla przedstawicieli badanego pokolenia. W artykule podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie: Jak zarządzać pracownikami z pokolenia pełnego paradoksów? Artykuł powstał na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej oraz badań przeprowadzonych przez autorki niniejszego opracowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The oldest representatives of generation Z have already entered the labor market, which sets a lot of new challenges for human resource managers, associated with their adoption into companies. It becomes necessary to learn values, needs and motivations in order to apply adequate human resource management methods. According to the authors the situation gets complicated by the fact that generation Z demonstrates contradictory qualities, which undoubtedly makes it difficult to fully understand its representatives. Hence they can be described as the "generation of paradoxes". This article aims to identify and generally chartacterise the paradoxes typical of the representatives of this generation. The article also attempts to answer the question: How to manage the workforce from generation full of paradoxes? The article is based on domestic and foreign literature as well as on research conducted by the authors.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nowoczesnych technologii na wybrane aspekty zachowań współczesnych konsumentów oraz określenie przesłanek decydujących o zmianie tradycyjnego modelu konsumpcji. Przedmiotem badań są postawy i zachowania konsumenckie pokolenia Z oraz preferowane alternatywne modele konsumpcji. Badaniem objęto najmłodsze pokolenie konsumentów, którego charakterystyka została dokonana w pierwszej części artykułu wraz z określeniem uwarunkowań jego rozwoju. Sformułowano hipotezę o kształtowaniu się nowego oblicza procesu podejmowania decyzji zakupowych przez pokolenie Z, mocno związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Potwierdzono ją w dalszej części pracy, wskazując sposób, w jaki nowe technologie wpływają na realizację potrzeb konsumentów oraz kształtują ich postawy i zachowania rynkowe. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny zmiany mentalności i stylu życia najmłodszej generacji, która wykazuje się racjonalnością w zaspokajaniu potrzeb, odchodzi od nadmiarów i potrafi wspólnie użytkować rzeczy. (fragment tekstu)
EN
This article presents considerations on the changes of the consumer behaviour of generation Z, manifested in the way purchasing decisions are made and needs are met. The purpose of this article is to analyse the conditions for the development of new forms of purchasing processes and alternative consumption patterns. The author pointed out factors causing young purchasers' increased interest in innovative solutions in the sphere of consumption, and, in particular, the expanding scope of internet communication and the scale of use of mobile devices. It has been proved that the generation Z consumption model is strongly embedded in virtual reality and includes an alternative approach to satisfying needs. An attempt was made to answer the question regarding the reason for a change in approach of the youngest generation to consumption and the development of new trends, and in particular of the resignation from purchasing goods in favour of gaining access to them. The author indicated certain premises increasing generation Z's inclination to use some goods or services only when required, and not acquiring them for personal possession, including, in particular, growing awareness of the negative social and environmental consequences of excessive consumption. Benefits of adapting the collaborative consumption model in the form of prosumer activities were highlighted. The presented topic allowed to show the changing approach to consumption as a challenge for enterprises facing the need to react both to the changing mobile technological environment and to the new, emerging generation of consumers. So far, this problem has not been studied in detail, therefore the conclusions of the article on changing consumer attitudes of generation Z may be used by manufacturers to take actions consistent with the expectations of this significant group of young, mobile buyers. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja poziomu zaufania do modeli biznesowych opartych na koncepcji platformy współpracy wśród przedstawicieli pokolenia Z. Cel ten został osiągnięty dzięki konstrukcji wskaźnika informującego o udzieleniu pełnego lub ograniczonego zaufania do korzystania z tego typu platform. Danymi wejściowymi, które posłużyły do obliczenia proponowanego wskaźnika, były odpowiedzi uzyskane podczas przeprowadzonych badań ankietowych. (fragment tekstu)
EN
The concept of sharing economy and the collaborative internet platforms are among the most important economic and technological trends that will influence socio-economic development in the future. Confidence in technology, service providers and application providers are a key issue when making decisions about using such solutions. The aim of the paper is to assess trust and interest to use such tools. A survey method is used in the paper. The questionnaire was addressed to potential users from Z generation. The obtained result show that platform management, including the creation of a marketing strategy, requires more attention focused on building mutual trust between participants rather than strengthening confidence in the use of technology. (original abstract)
XX
Reprezentanci pokolenia Z stanowią dziś od kilku do 35 proc. pracowników firm. Na razie to mniejszość, ale sytuacja naturalnie będzie się zmieniać. ATERIMA HR zapytała przedstawicieli firm, które zatrudniają osoby urodzone po 1990 roku, o opinie na temat tej grupy i o to, czy są przygotowani do zarządzania międzypokoleniowego. (fragment tekstu)
XX
Publikowane wyniki badań odnoszą się do modelu dopasowania osoby do organizacji opracowanego w oparciu o unikalne cechy nowej grupy pokoleniowej, Generacji Z, wchodzącej obecnie na rynek pracy. Źródła literaturowe wskazują, że przewaga konkurencyjna może być budowana w oparciu o unikalny w danej organizacji kapitał ludzki, który zatrudnia i rozwija. Wyniki pionierskich badań pozwalają na wypełnienie luki badawczej i wnioskowanie w kontekście kultury osobowo-organizacyjnej pokolenia Z wchodzącego na rynek pracy. Kluczowe pytania, na które autorzy artykułu odpowiadają, opisując model dopasowania osoby z pokolenia Z do organizacji, to między innymi atrakcyjność kultury organizacyjnej dla mężczyzn i kobiet z młodego pokolenia. Wyniki badań przeprowadzono w trzech etapach: analiza czynników środowiska pracy dla pokolenia Z wpływających na kulturę organizacyjną, analiza korelacji między czynnikami środowiska pracy wymaganymi przez przedstawicieli młodego pokolenia Z, prezentacja struktury dopasowania osoby reprezentującej pokolenie Z do organizacji. Na podstawie próby 3393 uczniów szkół średnich w Wielkopolsce i wyników zebranych z kwestionariusza ankiet dostarczono dowodów preferencji miejsca pracy dla tej grupy. W Wielkopolsce pokolenie Z ma różne indywidualne potrzeby, z których niektóre można łatwo zidentyfikować (płeć, zawód), ale niektóre mogą być mniej jasne. Wyniki badań mogą posłużyć w praktyce do projektowania atrakcyjnych miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych młodych osób. W oparciu o te nowatorskie badania, organizacje zatrudniające osoby z pokolenia Z będą lepiej przygotowane do budowania długotrwałej relacji współpracy z młodymi osobami, prezentacji tego, co mają do zaoferowania oraz elastyczności dopasowywania warunków pracy do wyróżniających się osób z pokolenia Z. (abstrakt oryginalny)
EN
The study looks at developing a person-organization fit model based on the unique characteristics of the new generational cohort, Generation Z, now entering the workforce. Theory suggests competitive advantage may come to a firm based on its unique human capital, the human resources it employs and develops. Further, organizations will be more successful in attracting the valuable employees they seek if they can provide a workplace appealing to them in terms of organizational values, culture, and other aspects that may also include more familiar enticements such as pay and benefits. To address the gap, this pioneering study investigates the context of person-organizational culture for the Z Generation entering the labor market. The key questions answered by the authors when describing the Person-Organization Fit Framework for Generation Z include the differences in how organizational culture appeals to Gen Z men and Gen Z women. The research results are presented in three steps: an analysis of workplace environment elements for Gen Z, correlation analysis between the workplace environment elements required by Gen Z, and presentation of a Person-Organization Fit Framework for Gen Z. From a sample of 3393 students at technological secondary schools in the Wielkopolska Region, the survey results provided evidence of the workplace preferences for this cohort. In addition, results were further analyzed for differences in gender and intended profession. For this region, Generation Z has variable individual needs and wants, some of which can be easily identified (gender, profession) but some of which may be less clear. These research results may be used for designing appealing workplaces taking into account person-organization needs for young people. Based on this novel research, organizations employing the resulting work framework for Gen Z will be better prepared to consider the nature and communication of what they have to offer as well as how they can be flexible in adapting these offerings to unique individuals. (original abstract)
8
75%
XX
W artykule podjęto rozważania na temat aspiracji zawodowych studentów studiów ekonomicznych należących do pokolenia Z. Celem artykułu jest określenie aspiracji zawodowych młodych osób dopiero wkraczających na rynek pracy. Czynniki wpływające na przyszłą satysfakcję z pracy, a tym samym chęć jej wykonywania, są zróżnicowane. Dla jednych czynnikiem motywującym będzie wysokie wynagrodzenie, natomiast dla innych będzie to dobra atmosfera w firmie bądź jej pozycja na rynku. W artykule scharakteryzowano również sytuację na polskim rynku pracy. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, informacje o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 r. wśród 170 studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze and evaluate the preferences of students studying economics for future employers. The research method used in the study is critical analysis of literature and survey research. Selected methods arise from the specific research. The study was conducted among the students of the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, which gives a narrower picture of the analyzed issue. Results can not be transposed into the entire population of students or students of economics studies in other parts of Poland. (fragment of text)
EN
Objective: Our study presents the partial results of the research with the Z generation, which aims to get acquainted with and explore the specific features of selecting Human Resources Professionals (HR) in order to increase employment, especially through the applicability of the tools of employee branding. Our main objective is to explore the tools that can be implemented in the branding process for the potential employees of the Z generation and to demonstrate the practical applicability of these elements to improve investment. In addition, we aim to explore the generational-specific characteristics of investments, what challenges should be addressed today by a HR specialist, what solutions and practices are used in relation to the relevant response to these challenges. Methodology: In this publication, we present the partial results of a research project, supported by the New National Excellence Program of the Ministry of Human Resources (ÚNKP-18-3-III). In the first phase of the research project, we conducted a qualitative examination (B2C, B2B), in which we conducted thirty mini-focus interviews (using semi-structured interview guides). The subjects were recruited using a snowball sampling method, the filtering condition was the age of the subject. Only the subjects remained in the sample who, according to their age, belong to the Z generation. Findings: As a result of this research, we can see what the HR specialists interviewed think the benefits of employer branding are if they are able to act with a conscious and strategic approach to HR activities. Investigating consumer attitudes related to investments - despite the recognition of their significance - is less well-researched, and articles of empirical research also appear in international literature today. In order to fill the gap, we would like to contribute to Hungarian studies. Value Added: In our view, the results can provide useful information to companies who have similar difficulties in dealing with recruitment challenges and generational differences. In this paper we present the qualitative partial results of primary research. Both secondary and primary research show that a key factor for successful companies is the existence of a credible, internal employer branding strategy that continuously reflects on the labour market challenges. It is important that the employer's brand - just like a product / service brand - should be well-positioned with clear values and messages. The other important aspect is the coordination of the activities of the individual groups and areas, because marketing, PR and HR are the builders and representatives of the same brand. You can then be successful and credible with your employer branding if all the details - similarly to a puzzle - are in place. Recommendations: Without the strategic approach, the directions, the goals, and the alignment of the activities are not identified, which is reflected in inefficiencies. The employer's brand has a well-positioned value, message and mission, which plays an especially important role in increasing the loyalty of young people (Y and Z generations). (original abstract)
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwoju rynku pozaszkolnych usług edukacyjnych dla dzieci w Polsce. Jako tło rozważań do niniejszej analizy wykorzystano zagadnienia bezpośrednio lub pośrednio związane z tematyką gospodarki opartej na wiedzy. Do zagadnień tych należą przede wszystkim: teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, koncepcja klasy kreatywnej R. Floridy oraz popularyzowane ostatnio pojęcie pokolenia Z. Przeprowadzone analizy wykazały iż zauważalny jest obecnie w polskim społeczeństwie trend związany z pobudzaniem i wzbogaceniem kreatywności dzieci. Przekłada się on bezpośrednio na wzrost zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci. Takie podejście ma na celu przygotowania ich w przyszłości do funkcjonowania na wymagającym i uzależnionym od gospodarki opartej na wiedzy rynku pracy.
EN
The article presents the analysis of the development of market-school educational services for children in Poland. As the background of this analysis we used some issues directly or indirectly related to the subject of knowledge-based economy. These include the theory of economic development by J. Schumpeter’s, R. Florida’s creative class concept and the recently popularized term of generation Z. The analysis showed that we could notice in polish society the trend connected to stimulation and enrichment the creativity of children. This trend transfers indirectly to the increase of the interest of market-school educational services for children. This approach intends to prepare children to the future work on the exigent market labor.
11
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: "Jakie czynniki motywują do pracy przedstawicieli pokolenia Z?", "Co jest ważne dla przedstawicieli pokolenia Z?". Dodatkowo podjęta została próba dookreślenia wysokości oczekiwanego przez pokolenie Z wynagrodzenia. Aby osiągnąć założone cele, przeprowadzono ilościowe badania empiryczne na próbie 1162 respondentów - reprezentantów pokolenia Z. Wykorzystano metodę kwestionariuszową. Choć próba badawcza nie może być uznana za reprezentatywną, wydaje się, że wyniki badań mogą stanowić wartość dodaną zarówno dla środowiska naukowego, jak i otoczenia biznesowego. Poznanie czynników, które motywują do pracy pokolenie Z pozwoli podjąć próbę stworzenia miejsc i warunków pracy, w których młodzi ludzie będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.(fragment tekstu)
EN
Unemployment decrease noticeable on the Polish labour market results in employers' activity dedicated to recruiting and retaining employees. Simultaneously, employees' age diversity is also growing. Next to already present Generations of Baby Boomers, X and Y, Generation Z is the youngest generation only just joining the labour market. The theoretical part of this paper presents a short description of Generation Z and its age ranges existing in the literature. Additionally, it defines selected terms from the area of motivation. The aim of the paper was an attempt to identify motivational factors important for Generation Z representatives as well as their financial expectations. The results presented in the paper are based on secondary sources of information as well as primary empirical research. 1162 Generation Z representatives have been examined with the help of a survey method using the questionnaire technique. The results depict the following most important motivational factors for young people: work climate, compensation as well as certainty of employment. It should be highlighted that only a part of the research in the area of Generation Z has been presented in this paper.(original abstract)
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki autorskich badań dotyczących dochodu jako determinanty zachowań turystycznych pokolenia Z. Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony za pomocą techniki CAWI pod koniec 2019 roku. Podmiotem badań były osoby urodzone w latach 1994-2000 i mieszkające w województwie małopolskim. Próba badawcza obejmowała 322 osoby. Poprzez zastosowanie testu niezależności X2 Pearsona badania wykazały, że występują statystycznie istotne zależności między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi a zachowaniami turystycznymi.
EN
This article presents the results of the author’s research on income as a determinant of tourist behavior of the Generation Z. The diagnostic survey was conducted using the CAWI technique at the end of 2019. The study concerned people born in the years 1994-2000 and living in the Lesser Poland Voivodeship. The research sample included 322 people. By using Pearson’s 𝑋2 independence test, studies have shown that there are statistically significant relationships between selected tourist behaviors and socio-demographic characteristics. Among the key tourist behaviors were identified: the source of financing trips, perception of barriers to participation in tourism and ways of responding to changes in the structure of income.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to verify the relationship between generation's Z core values (terminal and instrumental) and Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Methodology: The research was conducted in 2019 among 491 respondents (generation Z) based on quantitative research method. Two types of questionnaires were used for data collection: 1) Rokeach Value Survey (RVS) and 2) Organizational Citizenship Behaviour Checklist. Findings: Based on analysis of the research results one can conclude that only several values cor-relate with OCB. There is no one type of correlation between analysed variables. Depending on the value, three different type of the results has been identified: significantly statistically positive, negative or lack of correlation between OCB and a given value. There is a statistically significant correlation between OCB-C (total index) and the following terminal values: comfortable life, family security, freedom, pleasure and true friendship. There is a statistically significant correlation between OCB-C (total index) and the following instrumental values: ambition, broad-mindedness, forgiveness, helpfulness, intellect, logic, love, politeness. The direction of correlation varies. Cor-relation between instrumental values and OCB occurs more often than between terminal values and OCB. Respondents are more willing to manifest people-oriented organizational citizenship behavior (OCB-P) than organization oriented organizational citizenship behavior (OCB_O). Implications/limitations: The research paper describe one of many antecedents of OCB (individual characteristics). As OCB have many positive consequences for the organizations, the results can help the managers to prepare for working with generation Z and HRM specialists to recruit people who fit to organizational culture. A future research should involve a representa-tive sample. It would be also very interesting to analyse the results of different generations and different countries.(original abstract)
XX
Młodzi odbiorcy/klienci stanowią rynki docelowe dla osób działających w mediach społecznościowych. W kształtowaniu relacji z tym rynkiem szczególną rolę odgrywa marka osobista. Jej świadome kształtowanie pozwala na zwiększanie liczby młodych odbiorców oraz na budowanie długotrwałych relacji pozwalających na powiększanie zasięgu oddziaływania. W referacie przyjęto następujące cele o charakterze opisowym i poznawczym: • scharakteryzowanie młodych odbiorców/użytkowników mediów społecznościowych, • zidentyfikowanie i zaprezentowanie wybranych metod kształtowania relacji z młodymi odbiorcami z wykorzystaniem marki osobistej, • wskazanie praktyk związanych z kształtowaniem relacji z młodym pokoleniem z wykorzystaniem marki osobistej. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz case study. (abstrakt oryginalny)
EN
Young recipients/clients are target markets for people working in social media. The personal brand plays a special role in shaping the relationship with this market. Its conscious shaping allows for increasing the number of young recipients and for building long-term relationships that allow for increasing the reach of impact. The aims of this paper of descriptive and cognitive nature are: • characterization of young users of social media, • identification and presentation of selected methods of shaping relationships with young recipients with the use of a personal brand, • indication of practices related to shaping the relationship with the younger generation with the use of a personal brand. In the paper the method of critical literature analysis and case study method are used. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania firm rodzinnych i ich atrakcyjności jako pracodawców przez przedstawicieli najmłodszych pokoleń na rynku pracy oraz identyfikacja czynników wspierających właścicieli firm rodzinnych w budowaniu relacji z tymi pracownikami. Realizacji założonego celu podporządkowano układ przedstawionych zagadnień. W pierwszej części ukazano charakterystykę wkraczających na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Y i pokolenia Z, uwzględniając cechy, wartości i oczekiwania wyróżniające reprezentantów tych generacji. Poruszane kwestie opisano, odwołując się do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem badań z tego zakresu. Druga część zawiera wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów, którzy w większości już wkrótce będą musieli podjąć decyzje odnośnie swojego zatrudnienia. (fragment tekstu)
EN
The presented study concerns entering the labour market of young people from generation Y and representatives of the youngest generation Z and challenges for employers, including owners of family businesses, related to this issue. The aim of the article is to present the perception of family businesses and their attractiveness as employers by the representatives of the youngest generations on the labour market. Therefore, describing the representatives of the Y generation and the Z generation, the attention was paid to the characteristics, values and expectations of the representatives of these generations. The issues discussed were described in reference to the subject literature. The main part of the article contains the results of surveys conducted among students. Based on the obtained research results, factors that can support family business owners in acquiring these employees and engaging them in their activities have been identified. (original abstract)
XX
Zagadnienie organizacji turkusowych coraz częściej pojawia się w literaturze i staje się tematyką szerszej dyskusji. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że konieczne jest nowe podejście do zarządzania organizacjami, a w szczególności kapitałem ludzkim. Ponadto pracownicy oczekują od pracodawców możliwości zaangażowania się w rozwój organizacji, a także indywidualnego podejścia do wykonywanych przez nich obowiązków. Nowe podejście do pracy spowodowane jest pojawieniem się na rynku pracy pokoleń Y i Z, które to prezentują swoje własne podejście do pracy i nie przyjmują wcześniej przyjętych reguł. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy organizacje turkusowe spełniają oczekiwania nowych pokoleń na rynku pracy: Y i Z. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of turquoise organizations is receiving more and more attention in the literature and is becoming the subject of a broader discussion. The dynamically changing reality means that what is required is a new approach to managing organizations, in particular human capital. In addition, employees expect employers to be involved in the development of the organization, as well as an individual approach to their duties. The new approach to work is associated with the appearance of the Y and Z generations in the labor market, which have different attitudes to work and do not embrace previously accepted rules. The purpose of this article is to answer the question whether turquoise organizations meet the expectations of the Y and Z generations in the labor market. (original abstract)
XX
Na współczesnym rynku pracy istnieją cztery różne pokolenia. Powoduje to konieczność zmierzenia się pracodawców z wieloma wyzwaniami, a w efekcie poszukiwania lepszych narzędzi zarządzania ludźmi i modyfikowania strategii organizacji. Na początku artykułu podjęto próbę scharakteryzowania najmłodszego pokolenia, a także przedstawienia jego oczekiwań i potrzeb. Następnie, ukazane zostało przygotowanie młodych ludzi do pracy oraz oczekiwania, które na rynku zgłaszają pracodawcy. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, w których respondenci mieli ocenić swoje przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Mogli oni wypowiedzieć się na temat posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także oczekiwań pracodawców na rynku pracy. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest analiza opinii młodych ludzi w obszarze samooceny przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz oczekiwań wobec pracodawców. (abstrakt oryginalny)
EN
There are four different generations on the contemporary labor market. This forces employers to face many challenges and, as a result, to look for better people management tools as well as to modify their organization's strategy. At the beginning of the article, an attempt is made to characterize the youngest generation as well as to present its expectations and needs. Subsequently, the preparing of young people for work and expectations reported on the market by employers are shown. The results of own research are also presented, where respondents were asked to assess their readiness to enter the labor market. They were able to comment on their knowledge, skills, and competences as well as on the expectations of employers on the labor market. The main goal of this study is to analyze the opinions of young people in the area of self-assessment of readiness to enter the labor market and the expectations of employers. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie nowego sposobu badania podstaw podejmowania decyzji i zachowań młodych (pokoleń Y i Z). Kryterium różnicującym jest fakt wychowywania się w globalizującym się świecie, opartym na dynamicznym rozwoju technologii komunikacyjnych (przede wszystkim internetowych). Na podstawie badań z obszaru neuronauk przyjęto, że sposoby działania aktywizujące odpowiednie obszary mózgu i połączenia myślowe w rezultacie kształtują też mózg, co w konsekwencji skutkuje zmianą sposobów postrzegania świata, myślenia i działania. Na podstawie rozważań teoretycznych, opartych na krytycznej analizie literatury przedmiotu, głównie angielskojęzycznej, oraz na badaniach empirycznych opisanych w raportach dotyczących pokoleń Y i Z, w pierwszej części artykułu omówiono problemy charakterystyki młodych na rynku pracy. Część druga została poświęcona interpretacji z perspektywy neuronauk wybranych sposobów myślenia i zachowań osób młodych, stanowiących istotne determinanty posiadanych przez nich, a cenionych przez pracodawców, kompetencji transferowalnych oraz będących predyktorami ich zachowań na rynku pracy. Efektem przeprowadzonego wywodu jest wskazanie na istotny potencjał interpretacyjny analiz postaw młodych wobec pracy i życia kryjący się w neuronaukach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to indicate a new, different way to research the foundation of decision making and behaviour of young people (generations Y and Z) on the labour market. The differentiating criterion of younger people is the fact that they are raised and educated in a globalizing world of dynamic development of information and communication technologies. Based on research in the area of neuroscience, it is assumed that the way people function activates the appropriate regions of the brain and mental connections which in consequence shape minds and, as a result, changes the way they perceive the world, think and act. The article deliberately confronts findings from various areas of knowledge related to the characterization of generations Y and Z, and is based on subject literature and empirical data presented in adequate reports. The first part of the article focuses on the challenges of young people on labour market characterizations. The aim of the second part is to interpret from the neurosciences perspective chosen modes of thinking and behaving of young people as determinants of their transferrable competencies, valued by employers, and predictors of (future) behaviours on the labour market. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań młodych pracowników z pokolenia Y i pokolenia Z dotyczących relacji z przełożonymi i wskazanie możliwości wykorzystania przez menedżerów czynników decydujących o kształtowaniu pozytywnych relacji z podwładnymi należącymi do tych generacji. Tak sformułowanemu celowi podporządkowana została struktura opracowania. W pierwszej części ukazano charakterystykę przedstawicieli pokolenia Y i pokolenia Z, uwzględniając ich oczekiwania dotyczące pracy, a zwłaszcza - relacji w miejscu pracy. Poruszane kwestie opisano, odwołując się do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionych tam badań z tego zakresu. Druga część artykułu zawiera wyniki badań ankietowych, którym poddano osoby należące do najmłodszych generacji na rynku pracy i które uzupełniono informacjami pochodzącymi z przeprowadzonych wywiadów grupowych. (fragment tekstu)
EN
Among the many factors affecting the modern labor market, generational changes are important as they constitute a key aspect determining the effectiveness of human capital management in organizations. The study focuses on the relationship between employees from the youngest generations on the labor market and their superiors. Characteristics of these young employees and their functioning in the work environment cause that the management of people from these generations is often a challenge for the managers. The aim of the article is to identify the expectations of young workers from Y and Z generations concerning relations with superiors and to indicate the possible use by managers of the factors shaping positive relationships with these subordinates. In describing this issue, reference was made to the subject literature and the results of research and reports illustrating the expectations of these employees regarding work and especially relations at the workplace. The research part of the study presented the results of surveys with people from the youngest generations on the labor market, which were supplemented with information from group interviews. (original abstract)
EN
Social media is a relatively new player in the online labour market, with an increasingly important role among the younger generation. The aim of this research was to assess the job search habits and opinions of young people, particularly university students. The survey was conducted on the students in Austria and Hungary via e-mail and social media in March 2020. In analysing the results, we look at what today's younger generation is focusing on when looking for a job, and how companies adapt to the new situation that has been brought about by the widespread use of social media. The purpose of this study is to examine the trends in online job search among "Generation Z". As the survey shows, Generation Z prefers online job search over older methods just as they spend a huge portion of their free time on social media platforms. The data shows that while traditional types of recruitment such as newspaper advertising are on the decline, the function of social media is no longer simply immersed in entertainment and chat, but also spread actively on recruitment and human resources management. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.