Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bielenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Spektrofotometryczne oznaczenia stężenia rodników hydroksylowych za pomocą N,N-dimetylo- 4-nitrozoaniliny (DMNA) umożliwiły ocenę zdolności stabilizującej tlenku i wodorotlenku sodu w stosunku do nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ pH, obecności katalizatora (Cu+2) i krzemianu sodu na zużycie DMNA. Zwiększenie dozowania związków magnezu i pH roztworu nadtlenku wodoru do 11,8 ogranicza stężenie rodników hydroksylowych. Potwierdzono synergistyczny efekt stabilizujący związany z obecnością krzemianu sodu i związków magnezu w nadtlenkowej cieczy bielącej masy CTMP. Tlenek i wodorotlenek magnezu jako dodatkowe źródła alkaliów i stabilizatory poprawiły wskaźniki środowiskowe ługów pobielarnianych i ograniczyły zużycie nadtlenku wodoru. Bieląc masy CTMP z dodatkiem Mg(OH)2, w porównaniu do warunków standardowych, uzyskano niewielki wzrost białości (o około 1%) przy zmniejszonej o 2% wydajności.
EN
Spectrophotometric method using N,N-dimethyl-4-nitrosoaniline (DMNA) as a hydroxyl radical trap has been applied to studies of the magnesium oxide and magnesium hydroxide influence on hydrogen peroxide stability. The effects of pH conditions, catalyst (Cu+2) and sodium silicate presence was evaluated. By increasing the charge of magnesium compounds and pH of the hydrogen peroxide solution up to 11.8 the hydroxyl radical concentration can be decreased. Synergistic effect of the hydrogen peroxide stabilization by sodium silicate and magnesium compounds was confirmed for CTMP bleaching. Magnesium oxide and magnesium hydroxide as the additional alkali source and stabilizers improved bleaching effluent characteristics and decreased hydrogen peroxide consumption. The Mg(OH)2-based process resulted in a slight (1%) ISO brightness increase and 2% lower yield as compared to conventional bleaching.
PL
Suche tonery zawierają polimery i pigmenty. Specjalnie wyselekcjonowane polimery zapewniają dobrą adhezję pigmentu do powierzchni papieru po etapie termicznego utrwalania przez wtapianie. Są one dość kruche, co w procesie produkcji tonera pozwala uzyskać cząstki odpowiedniej wielkości i kształtu.
PL
W doświadczeniach laboratoryjnych dokonano optymalizacji procesu bielenia głęboko zdelignifikowanych siarczanowych mas celulozowych w technologii bez udziału chloru elementarnego (ECF), a także bez użycia jakichkolwiek środków chlorowych (TCF). Wykazano, że masy celulozowe otrzymane w odpowiednich warunkach procesu siarczanowego roztwarzania drewna, ze wstępną impregnacją rozcieńczonym ługiem zielonym z udziałem antrachinonu, charakteryzujące się liczbą kappa 12-15, dają się wybielić bez udziału chloru elementarnego z korzystnymi wskaźnikami procesu. Bielenie mas celulozowych w odpowiednich warunkach technologii ECF z użyciem 1,5-3,6% dwutlenku chloru oraz 2-0,8% nadtlenku wodoru, pozwala na otrzymanie półproduktu z wydajnością 94-96%, o białości 89-93% i wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych. Przy wyższej o 1-2% wydajności mas celulozowych, w porównaniu z tym wskaźnikiem bielenia mas o tradycyjnym poziomie delignifikacji (liczba kappa mas brzozowych ok. 20, sosnowych - ok. 30), w zoptymalizowanych warunkach procesu bielenia mas głęboko zdelignifikowanych, uzyskuje się ponad dwukrotne obniżenie emisji zanieczyszczeń ściekowych: ChZT i barwy. Zmodyfikowane warunki procesu bielenia, obejmujące m.in. stężenie włókna 20% w bieleniu dwutlenkiem chloru oraz nadtlenkiem wodom, pozwalają na skrócenie czasu wielostopniowego procesu z 320-480 min do 120-240 min. Technologia bielenia TCF z zastosowaniem ozonu oraz nadtlenku wodoru w zakresie wytrzymałości mas celulozowych przynosi gorsze rezultaty niż ECF.
EN
In the performed laboratory experiments an optimization of a bleaching process of the highly delignified kraft pulps without using the elemental chlorine (ECF) as well as any other chlorine agents (TCF) have been carried out. It was shown that the chemical pulps obtained under suitable conditions of kraft pulping of wood using the preimpregnation with diluted green liquor and an addition of anthraquinone are characterized with a kappa number of 12-15 could be bleached without use of elemental chlorine and achieved the advantageous Indices of the process. Bleaching of the chemical pulp under suitable conditions of ECF technology and use of 1,5-3,6% chlorine dioxide as well as 2-0,8% of hydrogen peroxide permits to obtain an Intermediate product with yield of 94-96%, brightness of 89-93% that shows high strength properties. At a higher yield by 1-2% of the chemical pulp in comparison with this index for bleaching the pulps of conventional level of delignification (kappa number of birch pulps of about 20, pine pulps of ab. 30) under the optimal conditions of the bleaching process of highly delignified pulps one obtains over twice lower emissions of the effluent pollutants: BOD and color. The modified bleaching process conditions Including among other a concentration of fibres 20% during bleaching with use of chlorine dioxide and hydrogen peroxide permitted to cut down the time of a multistage process from 320-480 min to 120-240 min. The technology of TCF bleaching with use of ozone and hydrogen peroxide in respect of strength properties of the chemical pulps gives worse results than ECF process.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.