Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 188

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Systemic transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Celem publikacji nie jest przedstawienie definicyjnych zmagań, które towarzyszyły naukowej refleksji nad procesami transformacyjnymi, niemniej jednak dla klarowności wywodu przedstawione zostanie znaczenie podstawowych pojęć związanych ze zmianami systemowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. W niniejszym artykule przyjmuję, że transformacja ustrojowa jako proces prowadzący do zmiany systemu politycznego składa się z sekwencji mniej lub bardziej gwałtownych zdarzeń obejmujących 1) tranzycję jako okres przejściowy pomiędzy reżimem autorytarnym a tym, co się jeszcze w pełni nie ukształtowało, co oznacza, że wynik zmiany stanowi niewiadomą i może, ale nie musi, doprowadzić do 2) konsolidacji demokracji, czyli procesu stabilizacji i dalszych przemian systemowych, prowadzących do utrwalenia demokracji jako typu reżimu politycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the driving forces, defined as the path dependence approach, shaping systemic changes in the Central and Eastern Europe. It will also consider the usefulness of this concept for explaining the different results of the political and economic transformation.(original abstract)
EN
Only recently has the influence of culture on economic development been increasingly discussed among theoretical economists. Besides observing culture through cultural traditions inherited from ancestors, current social interactions are also considered as an influential factor. Over a long period of time, the research on East European transitional societies has been focused on formal institutions. Throughout that period, informal networks, many of which originated from the previous socio-political system, have mostly strengthened their position in the society and gained power in the formal structures. They helped in building the new capitalist states and therewith had positive effects by speeding up the transition process. Yet, in medium and long term, their activities typically resulted in state capture. This paper explores the persistence of tight informal and mostly inefficient formal business-government-society relations in Eastern Europe. It emphasises the influence of informal networks in the interaction of formal and informal institutions, and questions the possibility of new generations to make a turnaround in the functioning of the networks. Newly emerging social interactions are contextualised in the cultural dimensions: Power Distance and Collectivism versus Individualism. This paper argues that even when informal communities solely serve their own opportunistic purposes, the prevailing collectivist culture in the society provides tacit support to their existence and therewith delays the transformation from relation-based to rule-based governance. The empirical findings confirm the oversocialised view of the society and networks suggested by economic sociologists. Additionally, the changes in transitional institutional environment are deemed to be in line with the claims of institutional economists on durability and impact of informal institutions. (original abstract)
EN
Over the course of the transformation period, the Polish banking sector underwent a rapid and multi-directional development. Solidly serving the customers, banks were simultaneously building their economic potential and took care of their own stability and the security of deposits. There is no stable country without stable banks, just as there is no stable banking system in an unstable country. The Polish banking sector was and is strictly regulated and closely supervised, even with some symptoms of overregulation. The sector is safe, effective and modern though there are still some serious shortcomings, errors and regulatory delays, which reduce the possibility of providing a quality service to the customers of the banking sector. Despite the enormous progress which has been made in the development of the sector, banks have a relatively low capability to finance the development of the Polish economy. It is thus necessary to formulate a long-term strategy for the development of Polish banking and the surrounding institutions. Poland is a country of golden economic opportunities, and the Polish banking system offers similar opportunities. The Polish economy and the banking sector are faced with a number of challenges. Both the Polish economy and the banking sector are not free from threats. The important thing is to counteract the threats, meet the challenges, and seize the opportunities. After the experience of the last twenty-five years, we can be optimistic about the future. A lot of work is still ahead of us and it is important to know where we are headed.(original abstract)
XX
Dziś po pięciu pełnych latach (1990-1994) od momentu rozpoczęcia transformacji, mając świadomość bilansu strat i zysków z nią związanych, a także podstawowych problemów stojących wciąż przed polską gospodarką, można spróbować zreasumować postawy polskich przedsiębiorstw w omawianym okresie. (fragment tekstu)
XX
Transformacja ustrojowa wraz z prywatyzacją są najczęściej poruszanymi problemami ostatniej dekady. Oczekuje się, że prywatyzacja pozwoli lepiej rozdzielić obowiązki i odpowiedzialność między sektor państwowy i prywatny. Z punktu czysto ekonomicznego, transformacja systemowa oznaczać miała przekształcenie gospodarki centralnie planowanej zdominowaną przez państwową formę własności w gospodarkę opartą na mechanizmach rynkowych, w której własność prywatna dominowałaby nad własnością publiczną. W znaczeniu polityczno-prawnym oznaczać to miało przejście od porządku nakazoworozdzielczego do porządku, w którym gwarantowane byłyby swobody gospodarcze. Prywatyzacja stała się, więc integralnym składnikiem przekształceń własnościowych. Nie jest ona jednak celem samym w sobie, a jedynie środkiem służącym do osiągnięcia zakładanych celów ekonomicznych, wśród których można wymienić między innymi efektywność mikroekonomiczną, czyli efektywność przedsiębiorstw, czy efektywność alokacji makroekonomicznej zwanej w literaturze efektywnością gospodarki. Dlatego też prywatyzacja wymaga zrównoważenia czynników finansowych, politycznych oraz zarządzania firmą. Proces prywatyzacji budził niejednokrotnie kontrowersje, ale dotyczyły one raczej metod, technicznych szczegółów w rodzaju wyceny majątku, konkretnej ścieżki prywatyzacyjnej czy wyboru inwestora, a nie samej zasady znajdowania prywatnego właściciela dla państwowego majątku. Prywatyzować należy, więc możliwie szybko, ale przy zastosowaniu starannie dobranej strategii i metod sprzedaży majątku państwowego oraz dbałości o rozwój instytucji wspierających gospodarkę rynkową (abstrakt oryginalny)
EN
For the last decade both systemic transformation and privatization have been the most often discussed problems. Privatization is expected to allow for better division of duties and responsibilities between the state-owned and the private sectors. From purely economic viewpoint, systemic transformation was supposed to mean transformation of centrallyplanned economy, dominated by state ownership, into an economy based on market mechanisms, in which private ownership would predominate over public ownership. In the political and legal sense it was to mean transfer from the command-and-quota system to the order in which economic freedoms are guaranteed. Therefore privatization has become an integral element of ownership transformations. However, it is not an end in itself but just a means aiming at achieving economic targets, among which we can mention microeconomic effectiveness, also referred to as effectiveness of enterprises, or macroeconomic allocation effectiveness, in literature referred to as effectiveness of economy. This is why privatization requires that financial, political and company management factors be balanced. More than once the privatization process aroused a lot of controversy, which nevertheless dealt rather with methods and technicalities, such as evaluation of assets, a specific privatization path or choosing an investor and not with the principle of finding a private owner for the state-owned assets. Therefore, it is necessary to privatize as fast as possible but with the use of carefully chosen strategy and methods of selling state-owned assets and taking care of development of institutions supporting the market economy. (original abstract)
XX
Podejmowane w latach 80. próby reformowania gospodarki kraju zakończyły się niepowodzeniem. Rozbudzone jeszcze w poprzedniej dekadzie konsumpcyjne aspiracje Polaków nie mogły być nadal realizowane. Z początkiem lat 80. nierównowaga w segmencie artykułów konsumpcyjnych wynosiła aż 80%. Było to efektem wcześniejszego wzrostu płac. Brak możliwości zaspokojenia rosnącego popytu skutkował kolejkami, reglamentacją, wprowadzeniem systemu kartkowego, spekulacjami, co z kolei wzmagało niezadowolenie społeczeństwa.(fragment tekstu)
EN
Attempts to reform the Polish economy made in the 80's of the twentieth century have failed. More and more economists and politicians were aware of the need to change the economic system. In early 1990 began to implement Balcerowicz plan, which aimed to transform the economy from a centrally managed to market economy. Realities of economic life corrected optimistic assumptions of the plan. Assessment of the effects of transformation till today divide economists and polish society. In recent years growing number of studies describing course and effects of economic transformation. In 2011 published two important books: M.G. Woźniak monograph and collective work edited by W. Jarmołowicz and K. Szarzec. Both books introduce systemic transformation process from a different perspective, both slightly different estimates the effects. Critical assessment has been made in Woźniak book, more positive evaluation gave the Poznań team of economists led by W. Jarmołowicz. Article draws attention to the diversity of economists positions in the native environment.(original abstract)
XX
Artykuł analizuje znaczenie programu Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej dla szerszego procesu transformacji systemowej państw poradzieckich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Mołdawii. W oparciu o wskaźniki i dane statystyczne publikowane przez unijne instytucje oraz amerykańskie ośrodki naukowo-badawcze nakreślono implikacje strategii realizowanych wobec sześciu państw byłego Związku Radzieckiego. Na tym tle ukazano sytuację polityczno-gospodarczą Mołdawii oraz jej powiązania handlowe z Unią Europejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the significance of the Eastern Partnership Program for the wider systemic transformation of post-Soviet states, with particular emphasis on the situation in the Republic of Moldova. On the basis of indicators and statistical data published by the European Union institutions and American research centers, the implications of strategies realized towards six post-Soviet states were outlined. Against this background, the political and economic situation of Moldova and its trade relations with the European Union were shown. (original abstract)
EN
Attempts to reform the Polish economy made in the 80's of the twentieth century have failed. More and more economists and politicians were aware of the need to change the economic system. In early 1990 began to implement Balcerowicz plan, which aimed to transform the economy from a centrally managed to market economy. Realities of economic life corrected optimistic assumptions of the plan. Assessment of the effects of transformation till today divide economists and polish society. In recent years growing number of studies describing course and effects of economic transformation. In 2011 published two important books: M.G. Woźniak monograph and collective work edited by W. Jarmołowicz and K. Szarzec. Both books introduce systemic transformation process from a different perspective, both slightly different estimates the effects. Critical assessment has been made in Woźniak book, more positive evaluation gave the Poznań team of economists led by W. Jarmołowicz. Article draws attention to the diversity of economists positions in the native environment.
XX
Istotnym zagadnieniem występującym w obszarze procesów transformacji systemowej jest funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe. Polskie przedsiębiorstwa w tym sektorze częściowo stanowią pozostałość po dawnym państwowym przemyśle drobnym, handlu, rzemiośle, a także różnych formach spółdzielczości, a częściowo są to jednostki powstałe już w warunkach gospodarki rynkowej. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce stworzyła nowe warunki funkcjonowania tych przedsiębiorstw, stworzyła warunki rynkowe do zmian w ich zarządzaniu i rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa same muszą umieć reagować na różne sytuacje na rynkach, gdzie z roku na rok działa silniejsza konkurencja nie tylko krajowa, ale i zagraniczna. Muszą umieć zadbać o umocnienie podstaw własnej konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale też wobec ewentualnych nowych konkurentów pochodzących z innych krajów, zwłaszcza z krajów Unii. (fragment tekstu)
EN
The present article introduce an important role of the development of SME during Polish transition. It describes three stages in development of mentioned sector since 1989 till the year 2002, and also chances of an impendence in sector during European integration. (original abstract)
XX
Funkcjonujący w Republice Federalnej Niemiec model społecznej gospodarki rynkowej jest cennym źródłem inspiracji dla licznych państw chcących reformować swoje systemy polityczne i społeczno-gospodarcze. Stanowi również wdzięczny "obiekt" badań i analiz. Społeczna gospodarka rynkowa początkowo wprowadzona była jedynie na terenie zachodnich stref okupacyjnych, następnie, po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku, rozszerzona została na obszar byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz w pewnym zakresie stanowiła punkt odniesienia dla reform w państwach Europy Środkowej. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, na ile niemieckie doświadczenia ze społeczną gospodarką rynkową mogą być użyteczne dla państw przechodzących proces przemian systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The social Market Economy model functioning in the Federal Republic of Germany is a valuable source of inspiration for numerous states that want to reform their political, social and economic systems. It also constitutes an interesting 'object' of research and analyses. The Social Market Economy was initially introduced in the western occupation zones and after the German reunification in 1990 it was extended into the territory of the former German Democratic Republic and, to some extent, it constituted a point of reference for the reforms in the Central European states. The article tries to answer the question to what extent the German experience with the Social Market Economy may be useful for the states undergoing the process of system change, especially in the Eastern European region. (original abstract)
XX
We wszystkich państwach rozpadającego się na początku lat 90. XX wieku bloku komunistycznego, transformacja systemowa oznaczała nie tylko zmiany w sferze polityki, kultury politycznej i mentalności społeczeństw - był to również czas tworzenia się nowej stratyfikacji społecznej. W Rosji, na styku prywatnego biznesu i państwa powstała grupa oligarchów, bez skrępowania wykorzystujących typowy dla transformujących się systemów symbiotyczny splot: uwolnioną gospodarkę, opartą na własności prywatnej oraz pozostałości gospodarki centralnie sterowanej. Przedstawiciele elity władzy i elity biznesu rozpoczęli proces przekształceń gospodarczych w sferze własności. Pozycja oligarchii w rosyjskim systemie politycznym była kluczowa dla legitymizacji przywództwa państwowego w latach 1991- 2008. Pozycja prezydenta oparta była bowiem nie o sformalizowane zaplecze polityczne, kluczowe było utrzymywanie chwiejnej równowagi między różnymi grupami interesu i nacisku. Instytucja prezydenta została na wiele lat osłabiona i uzależniona od wpływów oligarchii. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule autor posumował efekty, a także dotychczas dokonane oceny, dziesięcioletniego okresu przemian systemowych w Polsce. Przedstawił przykłady najczęściej popełnianych błędów i uproszczeń metodologicznych z ograniczeniem do problematyki struktury wytwarzania PKB oraz struktury przemysłu i wybranych typów usług.
13
Content available remote Próby odnowienia radzieckiego państwa federacyjnego
75%
XX
Próby utrzymania ZSRR nie tylko zakończyły się niepowodzeniem, ale przyspieszyły proces. Zdecydował o tym imperialny model budowy i funkcjonowania państwa radzieckiego. Wraz z rozpoczęciem procesów znanych jako pieriestrojka nawet ścisłe kierownictwo było świadome, że partia traci inicjatywę w kierowaniu społeczeństwem. Powstało pytanie: kontynuacja polityki czy powrót do dotychczasowych metod. Opowiedziano się za kontynuacją przy zachowaniu elementów systemotwórczych dla państwa radzieckiego. Rozwiązaniem miało być zawarcie nowego układu związkowego. W okresie od 1990 do rozpadu ZSRR w 1991 r. opublikowano pięć projektów. Zmiany dotyczyć miały m.in. katalogu podmiotów układu i mechanizmów realizacji ich interesów oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania nowego związku oraz podmiotów. Przy istniejącej różnorodności narodów, narodowości i ludów, na obszarze całego kraju uruchomiono ruchy odśrodkowe. Osłabiły one strukturę narodowo-państwową i stworzyły nowe konflikty. Wzajemne oczekiwania doprowadziły do delegitymizacji władzy związkowej, roli partii i jedności państwa, a więc tego, co było elementem scalającym obszary imperium znajdujące się pod wpływami kultury zachodniej, prawosławnej i muzułmańskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The attempts of maintaining the USSR not only resulted in failure, but even accelerated the process of its collapse. That was determined by the imperial structure and functioning system of the Soviet state. Along with the initiation of perestroika even the strict executives were conscious that the party had been losing the initiative to lead the nation. The question arose: to continue the policy or to return to the current methods? The continuation was opted for with the maintenance of system-forming elements characteristic for the Soviet state. The conclusion of a new union treaty was to be a solution. Between 1990 and 1991, the year of the dissolution, five drafts had been published. The changes were to concern, among others, the catalogue of the treaty entities and mechanisms of implementation of their interests, as well as economic functioning of the new union and entities. With existing variety of nations, nationalities and peoples, decentralizing actions were initiated all over the country. They weakened the national and state structure and created new conflicts. Mutual expectations led to the delegitimization of union authority, the party's role and state unity, and consequently the element consolidating the territories of the empire being under the influence of the Western, Orthodox and Muslim cultures.(original abstract)
XX
Niniejszy raport jest próbą diagnozy i prognozy procesów dialogu społecznego w Polsce, na poziomie ogólnospołecznym, przy czym próba ta nie uwzględnia ważnej problematyki dialogu związanej z sytuacją polskiej wsi i rolnictwa, a więc również działającymi tam, rzeczywistymi lub potencjalnymi partnerami społecznymi. Zrezygnowaliśmy z uwzględnienia tej problematyki z uwagi na pewną tradycję odrębnego jej ujmowania, chociaż nasze badania do pewnego stopnia potwierdzają możliwość, a nawet konieczność włączenia jej do ogólnej problematyki dialogu społecznego. Istnieją w tej sprawie również odmienne stanowiska, których nie należy lekceważyć. Kompleksowe, systemowe ujęcie problematyki dialogu społecznego będzie wymagało m.in. rozstrzygnięcia dylematu łącznego lub rozdzielnego ujmowania "miejskiego" i "wiejskiego" dialogu społecznego. (fragment tekstu)
XX
Węgry stanowią przykład kraju, który w okresie transformacji systemowej zdecydował się na stosowanie różnych odmian systemu kursu stałego: od systemu kursu sztywnego, poprzez system pełzającego pasma wahań, aż do tzw. widma ERM II. Od 2001 roku - kiedy to władze monetarne w ramach .strategii BCI zobowiązały się do osiągania założonych celów inflacyjnych, zachowując jednocześnie kontrolę kursu walutowego - wyraźnie widoczny był dualizm celów polityki pieniężnej. Perturbacje na węgierskim rynku walutowym w 2003 roku i związane z nimi duże koszty interwencji ukazały słabości przyjętego przez Węgry rozwiązania. W obliczu kolejnego ataku spekulacyjnego w lutym 2008 roku władze monetarne podjęły decyzję o upłynnieniu kursu forinta. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń węgierskich z polityką kur-su walutowego, prowadzoną w warunkach ograniczeń wynikających z niespójnego czworokąta rozwiązań systemowych. W opracowaniu zostały przedstawione etapy polityki kursowej na Węgrzech i efekty jej stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na działania interwencyjne podejmowane przez władze monetarne w celu utrzymania kursu. (fragment tekstu)
EN
Since the 1990s various kinds of exchange rate regimes have been employed, such as the adjustable peg regime, the crawling peg regime and the so-called ERM II shadow. This article aims at presenting Hungarian experiences concerning the exchange control policy and the effects of its application. Many negative consequences of employing and using a fixed exchange rate arrangement emerged, mostly those related to the limitation of the autonomy of monetary policy and to the danger of speculation in the foreign exchange market, which in 2008 led to abandonment of the forint's trading band and introduction of the free-float exchange rate regime. (original abstract)
16
Content available remote Economics and Economic Order of Societies
75%
XX
Bazując na zaproponowanym przez J. Buchanana rozróżnieniu pomiędzy myśleniem w ekonomii w ramach teorii wyboru oraz analizą w kategoriach wymiany i koordynacji, twierdzimy, że Hayekowska koncepcja porządku ekonomicznego ma znaczny potencjał poznawczy i może być owocnie stosowana w badaniach wielu ważnych zjawisk społeczno-ekonomicznych. W celu uzasadnienia tego twierdzenia, wykorzystujemy koncepcję porządku ekonomicznego do analizy zjawiska transformacji systemowej, a także do określenia relacji pomiędzy porządkiem ekonomicznym a normami moralnymi. Artykuł ma następującą strukturę. Część I zawiera uwagi wprowadzające. W części II zostały zwięźle zaprezentowane dwa systemy myślenia ekonomicznego: teoria wyboru oraz analiza w kategoriach wymiany i koordynacji. Część III przedstawia koncepcję porządku ekonomicznego, jej źródła, relację do pojęcia Ordo Szkoły Freiburskiej, oraz J. Buchanana ujęcie rynku i wymiany. Z kolei w części IV pojęcie porządku ekonomicznego zostało zastosowane do analizy: a) transformacji systemowej jako zmiany w sferze instytucji formalnych i nieformalnych oraz w ich odzwierciedleniu w subiektywnej sferze gospodarujących podmiotów; b) relacji pomiędzy porządkiem ekonomicznym a normami moralnymi. Część V zawiera konkluzje. (abstrakt oryginalny)
EN
Departing from the distinction proposed by J. Buchanan between thinking in economics in terms of the theory of choice and analysis in categories of exchange and coordination, we claim that the Hayekian concept of economic order has a significant heuristic potential and can be fruitfully used to explain some important socio-economic phenomena. The goal of this paper is to confirm this claim through the application of the concept of economic order in the analysis of economic transformation and the discussion of the relation between economic order and moral norms. The paper is organised as follows. Section I contains introductory remarks. In section II, the two systems of economic thinking and reasoning: the theory of choice and analysis in categories of exchange and coordination are briefly presented. Section III contains a discussion of the concept of economic order, its origin, relation to the Freiburg School notion Ordo, and J. Buchanan's perspective on the market and exchange. In section IV, two areas of the application of the concept of economic order are presented: a) systemic transformation as a change in formal and informal institutions, their subjective representation by economic agents and the complex economic order, b) a relation between economic order and moral norms. Conclusions are drawn in section V. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania mocy eksplanacyjnej i prognostycznej powyższych teorii w sytuacji widocznych problemów z przewidzeniem końca zimnej wojny i wyjaśnieniem procesu demokratyzacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych częściach świata. W obliczu tak istotnych przemian, które miały wpływ na kształtowanie się nowego pozimnowojennego porządku międzynarodowego, należy zastanowić się nad znaczeniem teorii w przyjmowaniu odpowiednich strategii badawczych, aby z jednej strony, można było z jakimś stopniem prawdopodobieństwa przewidzieć bieg wydarzeń oraz z drugiej, wyjaśnić ich istotę i znaczenie. Koniec zimnej wojny oraz proces transformacji państw Europy Środkowej i Wschodniej stawia więc generalne i niezwykle istotne pytanie o możliwość rozwijania naukowego podejścia do analizy stosunków międzynarodowych, które wychodzi poza jedynie krótkoterminową obserwację bieżących wydarzeń.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to show the explanatory and prognostic power of theories of international relations (neorealism, neo-liberal institutionalism and social constructivism) in the situation of visible problems with predicting the end of the Cold War and explaining the democratization process in the countries of Central and Eastern Europe and other parts of the world. In the face of significant changes that have influenced the formation of a new post-Cold War international order, it is necessary to consider the importance of the theory in adopting appropriate research strategies so that on the one hand, it is possible to predict the course of events with some degree of probability and on the other, to explain their essence and importance. The end of the Cold War and the process of transforming the countries of Central and Eastern Europe thus pose a general and extremely important question about the possibility of developing a scientific approach to the analysis of international relations, which goes beyond only short-term observation of current events. The article analyzes the most important theoretical approaches in the context of adopting such a research strategy, thanks to which one could depart from the dominance of extreme, mutually exclusive positions. The great debates that have been held so far have shown that wealth in science is not a one-sided approach, even if at some point or time we are dealing with the supremacy of a particular theory or a methodological approach. The fiasco of the science of international relations in predicting the end of the Cold War has shown the necessity of ndertaking such activities whose task would be to combine rather than exclude. The end of the Cold War and the transformation process of Central and Eastern Europe are therefore treated as case studies that help in testing the theory of international relations as adequate instruments for analyzing the changing international situation.(original abstract)
XX
Artykuł skupia się na analizie autobiograficznego wywiadu narracyjnego z Helgą Kuske. Narratorka, urodzona w powojennej dekadzie, w Niemczech Wschodnich, doświadcza biograficznie uniwersum symbolicznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a także trajektorii związanej z trudnościami biograficznymi radzenia sobie w okresie transformacji systemowej. Analiza przypadku Pani Kuske oscyluje między próbą uchwycenia jej biografii w kontekście powojennej historii Niemiec Wschodnich a studium historii jej życia w odniesieniu do koncepcji uniwersum symbolicznego Bergera i Luckmanna. Tekst ma także na celu wskazanie zależności między jednostkowym doświadczeniem biograficznym a procesami kolektywnymi na przykładzie działania wschodnioniemieckich mechanizmów kontrolowania przebiegu życia mieszkańców NRD.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the analysis of the autobiographical narrative interview with Helga Kuske. Narrator, born in the post-war decade, in East Germany, experiences biographically the symbolic universe of the German Democratic Republic as well as the trajectory associated with the biographical difficulties of coping during the systemic transformation. Case study of Ms Kuske life story oscillates between an attempt to capture her biography in the context of the post-war history of East Germany and a study of her life history with reference to the concept of the symbolic universe of Berger and Luckmann. The text also aims to show the relationship between individual biographical experience and collective processes on the example of the impact of GDR mechanisms on the process of the controlling the life course of the GDR population. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.