Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wymiana międzynarodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Omówiono wymianę handlową krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Niemcami Wschodnimi od roku 1990. Przedstawiono strukturę towarową eksportu i importu Niemiec Wschodnich w 1993 i 1994 r.
XX
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, globalizacja osłabiła granice gospodarcze. W wyniku globalizacji, jasno zdefiniowane gospodarki krajowe nie są już podstawową jednostką w handlu międzynarodowym. Liberalizacja światowego handlu prowadzi do ujednolicenia rynku i zaniku różnic regionalnych, które pod względem historycznym, stanowią jedną z głównych sił napędowych zmian. Nowe siły koncentracji i nowe zróżnicowane mechanizmy pojawiające się w gospodarce światowej wymagają zastosowania nowych koncepcji teoretycznych, co jednak nie oznacza podważenia klasycznej teorii, lecz jedynie wzbogacania o nowe aspekty.
EN
Over the past two decades, globalisation has reduced economic borders. As a result of globalisation, clearly defined national economies are no longer the obvious basic entity of international trade. The global liberalisation of trade is leading to the homogenisation of markets and the disappearance of regional differences which, in historical terms, constituted one of the main drivers of change. New forces of concentration and new mechanisms of differentiation and trade are appearing in the world economy, and to describe them requires using new theoretical concepts. This does not imply the undermining of classical theories, but rather their enrichment to include new aspects. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie sposobu prezentacji danych statystycznych, w tym zwłaszcza dotyczących handlu międzynarodowego, w układzie regionalnym i próba porównania klasyfikacji stosowanych obecnie przez najważniejsze organizacje międzynarodowe (głównie gospodarcze) i Główny Urząd Statystyczny. Przedstawiono klasyfikację stosowaną w publikacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz klasyfikacje przyjęte przez wybrane organizacje gospodarcze i Główny Urząd Statystyczny.
EN
In the period after World War II until the end of the eighties of XX century a regional structure of world economy hadn't changed much. However political, economic and social events of the last fifteen years have seriously influenced this structure, which also reflects in statistic publications. Data of foreign and international trade turnover are usually presented in a strictly defined way, according to the methodology applied in a given country or organization. The paper shows currently used ways of statistic data presentation in international trade. It also tries to compare country classification made by the most important international economic organizations.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie głównych zmian, jakie dokonały się w obrotach handlowych krajów EŚW-10, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia powiązań z krajami Unii Europejskiej. Artykuł prezentuje syntetyczny obraz dokonujących się zmian w odniesieniu do wielkości, struktury i kierunków wymiany handlowej ww. państw z zagranicą. Analizowany okres obejmuje generalnie lata 1994-20062, jednak w niektórych przypadkach dla zobrazowania wielkości i znaczenia dokonanych przemian następuje odwołanie do wcześniejszego okresu.
EN
The purpose of this article is to show main changes which took place in business activities of the Central and Eastern Europe countries (EŚW-10), with special emphasis put on the importance of linkages with countries of the European Union. The article presents the synthetic image of changes taking place with reference to the size, the structure and the directions of the trade exchange in the states mentioned above with other foreign countries. The analysed period is generally covering period 1994 - 2006, however in some cases for depicting the size and meaning of caused transformations, references to the earlier period was made.(AT)
6
Content available Państwo w poglądach polskich merkantylistów
60%
PL
Już na początku XVI w. w Polsce rozpoczął się powolny proces odchodzenia od ładu feudalnego, co związane było ze zmianą sposobu myślenia i nowym spojrzeniem na proces gospodarowania oraz na rolę państwa w tym procesie. W polskich realiach doktrynie merkantylizmu towarzyszyły ostre spory o kształt państwa i o uprzywilejowaną pozycję szlachty w życiu gospodarczym.
EN
The slow process of leaving feudal order started at the beginning of the 16th century also in Poland. It was connected with the changer of the way of thinking and new look at the process of management and the role of a state in that process. In Polish reality, the doctrine of mercantilism was accompanied with the strident dispute about the form of the state and the privilieged position of peerage.
XX
Spośród trzech sektorów gospodarki: przemysłu, usług, rolnictwa, najważniejszą rolę odgrywają obecnie usługi. Ich rozwój powoduje szereg zmian nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. W rezultacie wpływa na kształtowanie ram rozwojowych poszczególnych państw. Zakres usług, które są eksportowane, oraz ich rodzaje zależą od wielu czynników mających uzasadnienie popytowe, podażowe, a nawet strukturalne. Wpływają one na kształtowanie bilansu wymiany handlowej, zyski przedsiębiorstw, wymianę doświadczeń, rozwój współpracy, potencjał innowacyjny itd. Celem opracowania jest prezentacja roli usług w wymianie międzynarodowej ze wskazaniem ich zróżnicowania przedmiotowego oraz wpływu na zmiany w układach przestrzennych. Metoda badawcza bazuje na analizie danych statystycznych oraz studium przypadku Singapuru. Na podstawie przedstawionych rozważań można sądzić, że w przypadku niektórych państw rozwój eksportu usług może być podyktowany poszukiwaniem nowych przewag konkurencyjnych w sytuacji istnienia pewnych barier rozwojowych (np. terytorialnych lub środowiskowych) i prób ich przezwyciężenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Of the three sectors of the economy: industry, services, agriculture, the most important role is played out by services. Their development causes a number of changes, not only economic, but also social. As a result, it influences on the shaping of development framework of each country. The range of services that are exported and their types depend on many factors with demand, supply, or even structural justifications. They influence on the development of the balance of trade, corporate profits, exchange of experiences, development of cooperation, innovation potential, and so on.The aim of the study is to present the role of services in international trade with emphasis on their diversity and the impact of the changes in spatial systems. The test method is based on the analysis of statistical data and case study of Singapore. The considerations allow to point out that in some countries, the development of export services may be dictated by the search for new competitive advantages where there are some barriers (for example territorial or environmental) to development and attempts to overcome them.(original abstract)
XX
W artykule omówiono akty prawne w zakresie pocztowego obrotu zagranicznego z uwzględnieniem unormowań dotyczących transportu poczty międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu struktury organizacji Poczty Polskiej obsługującej zagraniczną wymianę listową.
EN
The text includes the standards a law in the range of the international post exchange, the manners of elaborate and transportation overseas letters, and the structure of the Polish Post offices organization within the framework of overseas rotation. Moreover the text contains the trial of a general estimation of organization solutions in overseas exchange. (original abstract)
XX
W artykule omówione zostały zagadnienia związane ze stosowaniem znanej powszechnie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych klauzuli najwyższego uprzywilejowania, również w sprawach podatkowych. Przyczynkiem do analizy tego zagadnienia jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie Řízení Letového Provozu ČR, s. p. przeciwko Bundesamt für Finanzen (C-335/05), dotyczące stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej z jednej strony zasady wzajemności w odniesieniu do państw trzecich, a z drugiej zawartej w art. II ust. 1 Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Wychodząc od prawnomiędzynarodowego standardu najwyższego uprzywilejowania, autorka wskazuje, że funkcją tego typu klauzul jest wprowadzenie równego traktowania podmiotów, niezależnie od ich pochodzenia czy przynależności państwowej, co w konsekwencji prowadzi do usuwania barier w handlu międzynarodowym. Szczególne znaczenie mają klauzule najwyższego uprzywilejowania w systemie Światowej Organizacji Handlu. Na tym tle orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Řízení Letového Provozu ČR stanowi potwierdzenie wymogu pierwszeństwa prawa pierwotnego Unii Europejskiej, a co za tym idzie - interpretowania przepisów prawa wtórnego zgodnie z umowami międzynarodowymi wiążącymi Unię. Wątpliwości może jednak budzić umocowanie państw członkowskich, na podstawie prawa wspólnotowego, do ograniczania stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania wynikającej z art. II ust. 1 GATS.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper tackles some issues concerning the scope of application of the most-favoured-nation clause (MFN) in the tax cases. The main issue of the analysis is the ECJ's judgment in case no. C-355/05 concerning the application by the EU Member States the condition of reciprocity on one hand, and the MFN as enshrined in the Article II.1 of the GATS. Starting with the practice of the MFN under international law it is shown that the main function of the MFN is an introduction of equal treatment of entities irrespectively of their nationality and, consequently, the removal of barriers in international trade. The MFN are particularly important in the WTO system. For these reasons the judgment in question interesting because firstly, it requires the interpretation of the EU law in accordance with international treaties to which the EU is a party and at the same time, it seemingly authorises the Member States to limit the scope of MFN of the Article II.1. of the GATS.(original abstract)
XX
Omówiono różne rodzaje transakcji realizowanych w ramach międzynarodowego handlu wymiennego, ich finansowanie, oraz rolę banków w tych transakcjach.
EN
In the professional literature there are many definitions of compensative trade and methods of financing it. These different definitions can cause confusion in discussing compensative trade issues. Almost half of world commodity trade is made "without money". Thus there needs to be a systematic categorization of the definitions of compensative trade. In these transaction one must differentiate between classical barter transactions and counter-purchase arrangments (which is a typical compensative transaction). Counter-purchase transactions are also known as a clearing or a book-keeping barter since one needs money for their terminal financing. There are also compensative transactions called buy-backs. There are based on the resale of a part a commodity by a buyer who purchased machines and technologies from a seller. Compensative trade also refers to specific methods of financing-governmental credit assistance, letters of credit, switch, bridge-finance and preceding purchases. (original abstract)
11
Content available remote Tendencje w światowym handlu usługami pozostałymi w latach 1980-2009
60%
XX
Celem artykułu jest zatem przedstawienie tendencji w strukturze rzeczowej światowego handlu usługami pozostałymi i wskazanie usług nowoczesnych, których dynamika przyczyniła się do wzrostu usług w wymianie międzynarodowej. (fragment tekstu)
EN
The increased importance of services in international trade is one of the most significant characteristics of modern economy. This increase concerns especialy other services, one of the three main groups of services in the classification of international trade (together with transport and travel). Other services constitute a very diverse group which can be divided into traditional and modern services, the latter growing in importance in international trade. This paper shows that other services have been the most dynamic group of market services over previous decades, especially modern services. First of all, one should make mention of financial, computer and information services, royalties and license fees, and also certain other services, the development of which contributed to the transformation in the global structure of trade in services. Modern services as such play a great role in international exchange. Their development is connected with scientific and technical progress, characteristic for the modern market processes of servicization, globalization and liberalization of international trade in services. (original abstract)
12
60%
XX
Położenie krajów względem siebie wpływa na rodzaj i siłę więzi międzynarodowych, przestrzeń geograficzna jest bowiem areną, na której zachodzą różne procesy gospodarcze, w tym procesy przepływu dóbr. usług i czynników produkcji. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu lokalizacji krajów na szeroko rozumianą wymianę międzynarodową. Jednym z ugruntowanych w literaturze poglądów jest przekonanie o istnieniu negatywnej zależności pomiędzy poziomem obrotów w handlu zagranicznym a dystansem geograficznym dzielącym partnerów gospodarczych. Owa ujemna korelacja wynika z obecności różnych barier, które towarzys7.ą wzrostowi odległości między krajami. Można postawić hipotezę, że po- mimo toczących się procesów globalizacji i integracji oraz związanych z nimi zjawisk kurczenia się czasu i przestrzeni, dystans geograficzny nadal jest istotnym czynnikiem wpływającym na międzynarodowe więzi gospodarcze. (fragment tekstu)
EN
This paper seeks answers to the questions on the relationship between distance and the cooperation barriers. Each economy is more or less related to foreign economies, but along with the distance between countries some kinds of trade barriers arise - in particular the divergences in GDP per capita. the lapse of time. transport and security costs. dificulties in communication. tariffs and another instruments of trade policy. It seems, that the first barrier is the most significant, because the economic development determines also effects of the other variables. For example, more developed countries run a more intense advanced trade (in IT technologies) and this kind of cooperation is beyond of the above mentioned barriers. It can be stated, that today the international system is composed of a core and a periphery. Being of the latter is a result of geographical location and economic development. The periphery still has a way to go in catching up the core, but it is more dificult than some years ago. (original abstract)
XX
Usystematyzowano informacje dotyczące transferu technologii, uwzględniając specyficzne właściwości wiedzy, będącej przedmiotem tego procesu. Podjęto próbę rozpoznania związków między transferem technologii a ekspansją gospodarki opartej na wiedzy. Dokonano identyfikacji warunków koniecznych w celu efektywnego wykorzystania importu technologii jako narzędzia służącego wzrostowi możliwości innowacyjnych.
EN
The essence of a knowledge-based economy is the increased importance of innovation as a source of competitive advantage for companies. Therefore, a knowledge-based economy may be seen as one which is capable of designing and implementing original and innovative technological and organizational solutions. In an economy thus understood, a considerable, albeit supplementary, role is played by international technology transfer. Its importance results from the internationalization of current research work and the increasing complexity of the latest technologies, which forces companies to integrate components of technical knowledge from various parts of the globe. Technology transfer plays an especially important role in countries with low technological potential. In this instance, the flow of technical knowledge, which essentially goes in one direction (import), contributes to the country's economic and technological development, thus supporting the creation of a knowledge-based economy. A condition for the effective use of international technology transfer is, however, its appropriate programming, integrated with a policy to develop the domestic R&D sector and create human capital resources. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje projekt "Doskonalenie zawodowe jako wzrost konkurencyjności rzemiosła" w ramach wspólnotowego programu "Leonardo da Vinci", który został zrealizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie w dniach 23-27 sierpnia 2004 roku. Dotyczył on wymiany 10-cio osobowej kadry rzemieślników szkolących w swoich zakładach pracowników młodocianych w zawodach: cukiernik, piekarz, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Wymiana ta, miała na celu porównanie polskiego i niemieckiego systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego w zakładach rzemieślniczych.
XX
Proces transformacji najsilniej uwidocznił się w sferze handlu zagranicznego i wynikającego stąd międzynarodowego podziału pracy. Wprowadzona liberalizacja w stosunkach handlowych (przejawem tego były relatywnie niski poziom ceł wiatach 1990-1992 na poziomie 9,5%) miała stanowić antidotum na występującą nierównowagę popytową. Zastosowany system nie uwzględniał jednak zróżnicowania sektorowego występującym poziomie nierównowagi, co de facto wpłynęło na zróżnicowane dostosowania cenowe (ceny na produkty rolne spadały szybciej wiatach 1990-1992 niż na wyroby przemysłowe średnio o 61 pkt.). Przyczyn należy zatem szukać w konkurencyjności wymiany handlowej wynikającej zarówno ze struktury eksportu (duży udział produktów rolnictwa sięgający 35%), liberalnej polityki handlowej (redukcji ceł do poziomu 13,4% w 1990r.) i słabości oddziaływania proeksportowego państwa. Szczególnie zaważyła tutaj słabość polityki proeksportowej (a nawet jej brak - udział refundacji eksportowych w PSE wynosił 0,1%) i to w warunkach konieczności przebudowy kanałów handlowych. Lata 1996-2004 to okres ponownego przyśpieszenia otwierania gospodarki (związanego z realizacją porozumień międzynarodowych) w warunkach zwiększenia roli narzędzi wspierania eksportu. W okresie tym występowały znaczne wahania w wielkości ToT wskazujące na wzrost znaczenia czynników krótkookresowych, przy redukcji stopy inflacji do średniego poziomu 9,4%. Zmniejszenie barier celnych oraz osłabienie protekcjonizmu w stosunku do głównych partnerów handlowych spowodowały, iż w okresie poakcesyjnym nastąpiło odwrócenie niekorzystnych zjawisk, w tym szczególności deficytu handlowego w wymianie towarami rolno- spożywczymi. Rozwinęły się nowe kierunki eksportu zwłaszcza z krajami, z którymi korzystne umowy posiadała UE (np. państwa MERCOSUR). Zakładana asymetria w wymianie z UE oraz porozumienia w ramach CEFTA, okazały się niekorzystne ich niwelacja pozwoliła na wzrost eksportu. Oznacza to, iż możliwości krajowej bazy produkcyjnej w zakresie produktów rolno-spożywczych wiatach 1990-2002 nie zostały właściwie wykorzystane i ulegały nadmiernej destrukcji, choć nie utraciły całkowicie swojej konkurencyjności a ponadto wymiana nie była stabilizatorem warunków zewnętrznych, lecz je pogłębiała. Kluczowe znaczenie miały zmiany w polityce gospodarczej zarówno Polski jak i jej głównych partnerów handlowych w zakresie towarów rolno-spożywczych, które generowały niekorzystne dostosowania w tym obszarze i znaczy poziom wahań w poszczególnych podokresach. (fragment tekstu)
XX
W pracy przedstawiono analizę porozumień wyrównawczych w świetle teorii luki technologicznej. Tematem rozważań są motywy zawierania i skutki realizacji transakcji offsetowych z punktu widzenia kraju przodującego w produkcji nowoczesnych wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (m. in. Stany Zjednoczone).
EN
Offset transactions are the most dynamic form of countertrade in the modern world economy and often involve technology flows. In this work, the author analyses compensatory agreements from the perspective of technology gap theory. The analysis begins with a presentation of the essence of offset transactions. Next, the author describes technology gap theory. Further sections describe the motives for entering into compensation agreements and the effects of their implementation according to technology gap theory. The author conducts the analysis from the perspective of two countries: innovators and imitators with respect to technology flows. (original abstract)
XX
Głównym celem badań zaprezentowanych w artykule była identyfikacja przejawów internacjonalizacji publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce oraz rozpoznanie skłonności studentów do uczestnictwa w programach wymiany zagranicznej, a także ich oczekiwań formułowanych pod adresem uczelni w kontekście tworzenia warunków sprzyjających wyjazdom. W badaniach zastosowano podejście multimetodyczne (metodę ankietową i metodę desk research) z triangulacją danych. Ocena modeli zasięgu internacjonalizacji badanych szkół wyższych wskazała na stosowanie elementów modelu "importu" i "eksportu". Istotnym aspektem umiędzynarodowienia jest mobilność zagraniczna - zarówno pracowników, jak i studentów. Choć studenci dostrzegają istotność wymiany międzynarodowej, to poziom ich wiedzy o programach wymiany i zainteresowanie mobilnością zagraniczną są niskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article's main objective was to identify the propensity of students to participate in foreign exchange programmes and the expectations they formulate towards the HEI (Higher Education Institution) in creating conditions conducive to foreign mobility. The article presents a broader context of this mobility, presenting in the first part considerations concerning the essence of the process of internationalisation of HEIs and the strategies created for this process. The research used a multi-method approach (survey method and desk research method), with data triangulation. The assessment of the models of the range of internationalisation of these universities indicated the use of elements of the 'import' and 'export' models. An important aspect of internationalisation is the foreign mobility of both employees and students. Although students perceive the importance of international exchange, their level of knowledge about exchange programmes and interest in foreign mobility is low.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza wpływu uczestnictwa uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach technicznych w stażach zagranicznych na ich subiektywną ocenę poziomu umiejętności praktycznych. Hipoteza badawcza sformułowana na potrzeby niniejszej pracy brzmi: Staże zawodowe mają istotny wpływ na subiektywną ocenę poziomu umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach technicznych. W artykule przeprowadzono subiektywną ocenę poziomu umiejętności praktycznych uczniów przed rozpoczęciem stażu zagranicznego oraz po jego zakończeniu. Badaniami objęto uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach odbywających staże w Walencji (Hiszpania) w latach 2020-2022. W zagranicznych stażach uczestniczyło łącznie 106 uczniów reprezentujących następujące kierunki kształcenia zawodowego: technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec oraz technik transportu kolejowego. Znaczna większość badanych uznała, iż uczestnictwo w stażu zagranicznym przyczyniło się do podniesienia poziomu jej umiejętności praktycznych niezbędnych w ramach wybranego zawodu. Zdaniem uczniów udoskonalone zostały najważniejsze umiejętności bezpośrednio związane z wybranym przez nich kierunkiem kształcenia. Uczestnicy staży poszerzyli własne kompetencje personalne i społeczne oraz podnieśli poziom języka angielskiego w obszarze specjalistycznego słownictwa zawodowego. Ta forma kształcenia praktycznego jest więc doskonałym elementem edukacji w technicznych szkołach ponadpodstawowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the impact of the vocational schools students participation in foreign internships on their practical skills. The research hypothesis states that foreign internships have a significant impact on the level of subjective assessment practical skills of vocational school students. The article assessed the subjective level of students' practical skills before and after the foreign internship. The research covered students of The Comprehensive and Vocational School Complex in Mońki carrying out internships in Valencia (Spain) in 2020-2022. A total of 106 students representing the following fields of vocational education participated in foreign internships: agricultural mechanization technician, hotel management technician, nutrition and catering services technician, sales technician and railway transport technician. The vast majority of respondents stated that participation in a foreign internship contributed to improving the level of practical skills necessary for their chosen profession. According to the students, the most important skills directly related to the field in which they pursue the education process have been improved. The internship participants expanded their personal and social competences and improved their level of English in the area of specialized professional vocabulary. This form of practical education is therefore an excellent element of education in technical secondary schools.(original abstract)
XX
Liczne wydarzenia i zjawiska, w tym rozwój e-commerce, zagrożenia atakami terrorystycznymi i internacjonalizacja przestępczości zorganizowanej, zmieniły otoczenie, w którym działają organy celne. Uzyskały one wiodącą rolę w łańcuchu dostaw, są też w głównej mierze odpowiedzialne za nadzór nad międzynarodową wymianą handlową UE. Stanowią niejako pierwszą "zaporę" na granicy, chroniącą przed napływem towarów niebezpiecznych i niepożądanych czy przed nielegalnym handlem. Ze względu na swój udział w monitorowaniu i zarządzaniu handlem międzynarodowym, organy celne mają również przyczyniać się do poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przez modernizację metod pracy służb celnych, eliminację papierowej formy dokumentów i stworzenie paneuropejskiego środowiska elektronicznego, wprowadzenie ułatwień dla legalnej wymiany handlowej, przy jednoczesnej kontroli, zwłaszcza przesyłek wysokiego ryzyka. Ta nowa rola organów celnych - wiodąca rola w łańcuchu dostaw i ułatwianie legalnego handlu, a przez to poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek - oznacza nowe zadania i priorytety. Celem opracowania jest przedstawienie zadań organów celnych w zakresie szeroko rozumianej ochrony w transgranicznym ruchu towarowym i działań na rzecz zapewnienia jego bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Numerous events and developments, including the development of e-commerce, the threat of terrorist attacks and the internationalization of organized crime have changed the environment in which customs authorities operate. Giving them a leading role in the supply chain are also largely responsible for the supervision of the EU's international trade. They are the first "firewall" at the border to protect against dangerous, unwanted goods, or against illegal trade. Because of their participation in the monitoring and management of international trade, the customs authorities shall also contribute to improving the competitiveness of European companies by modernizing working methods of customs services, eliminating paper form of documents and the creation of a pan-European electronic environment. This new role of customs authorities - a leading role in the supply chain and facilitating legitimate trade, thereby improving the competitiveness of enterprises and economies - it means new tasks and priorities. The aim of the study is to present the tasks of customs authorities in the broadest sense of protection in cross-border trade and measures to ensure its security. (original abstract)
XX
Wymiana turystyczna jest szczególną formą wymiany międzynarodowej, a więc - podobnie jak ta ostatnia - musi wywoływać podobne skutki gospodarcze. Ocena tych efektów, a także porównanie ich wielkości i jakości z efektami wymiany towarowej, zostały przedstawione w niniejszym artykule na przykładzie wysoko rozwiniętych krajów OECD.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.