Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Regionalny rynek pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Przedstawiono charakterystykę polityki rynku pracy w województwie szczecińskim, w szczególności sytuację demograficzną województwa, cele i zadania polityki oraz instytucjonalną obsługę rynku pracy. Omówiono stan i strukturę kształcenia, zatrudnienia i bezrobocia w województwie szczecińskim oraz aktywne działania Urzędów Pracy ograniczające bezrobocie i łagodzące jego skutki.
EN
The article presents actual situation at the labour market in Szczecin region in 1995. The presented analysis includes data showing the main tendencies at the market, supplemented of inferences and forecasts concerning the Szczecin province as a wole. (original abstract)
2
Content available remote Niewykorzystany kapitał ludzki w podregionach województwa dolnośląskiego
100%
XX
Wraz z rozwojem gospodarki wiedzy i zaawansowanych technik kapitał ludzki stał się jednym z istotniejszych czynników konkurencyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Celem artykułu jest analiza i ocena niewykorzystanego kapitału ludzkiego w województwie dolnośląskim w latach 2004-2013. Przedmiot zainteresowania stanowi zarówno sytuacja w województwie dolnośląskim, jak i jego podregionach. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak: liczba osób bezrobotnych w relacji do liczby osób pracujących oraz zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach. Przeprowadzono badania identyfikacyjne niewykorzystanego kapitału ludzkiego w każdym z 5 podregionów województwa dolnośląskiego. Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć wzrost niewykorzystanego zasobu kapitału ludzkiego w postaci liczby osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, natomiast jako pozytywne aspekty wskazać należy malejący udział osób bezrobotnych z co najmniej 11-letnim doświadczeniem zawodowym(abstrakt oryginalny)
EN
With the development of the knowledge economy and advanced techniques of human capital has become one of the most important factors of competitiveness of local and regional economies. The aim of this paper is to analyze and assess the untapped human capital in Lower Silesia in 2004-2013. The focus of both the situation in Lower Silesia, as well as its sub-regions. Particular attention is devoted to such topics as: the number of unemployed in relation to the number of people working and the need for employees with specific qualifications. Identification studies were carried out unused human capital in each of the 5 sub-regions and in Lower Silesia province. The most important proposals include an increase in unused human capital in the form of the number of unemployed persons with higher education, while the positive aspects of it should be noted declining share of people with at least 11 years of professional experience(original abstract)
XX
Podstawowym celem opracowania jest ukazanie regionalnego zróżnicowania popytu na pracę w Polsce, określenie podstawowych czynników determinujących popyt na pracę w przekroju regionów, a także przygotowanie prognozy popytu na pracę w ujęciu regionalnym.
EN
The basic goal of this paper is to present regional differentiation of demand on work in regional profile. The article presented prognosis of demand on work in regional scope.(MP)
XX
W artykule tym analizie zostanie poddany region jeleniogórski i jego skłonność do zmiany sektorowej struktury pracujących, a podstawową jednostką podlegającą ocenie będą gminy woj. jeleniogórskiego. Za okres obserwacji został przyjęty rok 1991, który można uznać za rok najgłębszego szoku struktury gospodarki w Polsce, oraz rok 1994, który wykazuje już pewne trwałe tendencje transformacji systemowej. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the range of changes in the structure of employees in the voivodeship Jelenia Góra. The basic unit of estimation was the community of region. It was observed in 1991 - the year of the biggest shock to the structure of Polish economy and in 1994 - the year which presents some certain solid tendencies of system transformation. Studies of structure changes were conducted by using Bray-Curtis' method. (original abstract)
XX
Tematem artykułu jest analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, rozumianym tu jako rynek pracy na obszarze województwa. Rynek pracy województwa warmińsko-mazurskiego jest przykładem właśnie takiego rynku pracy, na którym występuje chroniczna nierównowaga podażowa i gdzie od lat bezrobocie osiąga swój najwyższy poziom w porównaniu z innymi województwami kraju. Omówiono również ogólną sytuację gospodarczą regionu warmińsko-mazurskiego.
EN
The goal of the elaboration is to analyze the situation on labor market in Warmińsko-mazurskie voivodship, where the rate of registered unemployment has been high for years. The general situation of economy of that region is presented, as well as the elements of regional labor market, such as labor supply, labor demand, wages and supply non-equilibrium, called unemployment in that region. Moreover, the reasons of high unemployment in Warmińsko-mazurskie voivodship were analyzed and the opinion about functioning of labor market in that region was created. Finally, the opportunities and threats for this regional labor market in the future were described. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad teoriami wyjaśniającymi zmiany na lokalnych rynkach pracy w powiązaniu z pogłębiającą się integracją, zmianami struktur gospodarczych oraz różnymi instytucjami rynków pracy.
EN
The paper provides a discussion forum on theories explaining changes on the local labour markets in connection with deepening integration, changing economic structures and various labour market institutions. (JW)
XX
W artykule przedstawiono ocenę skali zjawiska bezrobocia i dynamiki jego zmian w latach 1998-2002 w układzie regionalnych rynków pracy. Omówiono także najistotniejsze elementy charakteryzujące rynki pracy.
EN
The goal of this paper is to examine the scale of and changes in unemployment in the regional labour market from 1998-2002. The most essential characteristics of the labour market are also presented. The issue is broken down into three areas: the structure of unemployment by age, level of education and length of unemployment during the second half of 2003. The object of this portrayal of unemployment is to understand its characteristics in terms of the unemployed living in villages, the reason the unemployed were dismissed from their jobs, and the reason they do not possess the right to unemployment benefits. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest dokonanie ogólnej charakterystyki regionalnych rynków pracy na przykładzie Polski południowo-wschodniej, oraz wyliczenie prognozy rozmiarów bezrobocia dla tego obszaru. Autorka zwróciła uwagę nie tylko na ilościowy opis tego zjawiska, ale także na jego specyficzne dla tego regionu cechy.
EN
The aim of the article was to present a general description of regional labour market taking south-east Poland as an example, and to draw up a forecast of unemployment trends for this region. In the conducted analysis attention was drwan not only to the quantitative description of this occurence but also its specific features. The presentation of the size and rate of unemployment as well as its structure was made on the basis of the data acquired for the 1990-1994 period.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące stosunku szczecińskiej młodzieży do skuteczności i potrzeby stosowanych i proponowanych metod ograniczania bezrobocia ludzi młodych. W województwie szczecinskim stopa bezrobocia młodzieży utrzymuje się na poziomie 30 procent ogółu bezrobotnych. Do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych przez urząd pracy form przeciwdziałania bezrobocia o charakterze aktywnym i pasywnym zalicza się kursy szkoleniowe i przekwalifikujące, prace interwencyjne, roboty publiczne, pożyczki na rozwój własnej działalności gospodarczej i zasiłki.
EN
In the Szczecin voivodeship youth unemployment rate is 30 procent The article presents the findings based on survey related to youth's opinion on methods for reducing unemployment and their efficiency. The most popular methods are: vocational training, public works, unemployment benefits and small business loans. (A.P.)
XX
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie charakterystycznych właściwości przebiegu zjawiska bezrobocia na obszarze makroregionu środkowo-wschodniego, w skład którego wchodzą cztery województwa: bialsko-podlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie. Charakteryzując region zwrócono uwagę na zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju poszczególnych województw, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie i strukturze bezrobocia. Analiza porównawcza przebiegu procesu bezrobociaw województwach makroregionu z analogicznymi procesami zachodzącymi w gospodarce całego kraju umożliwia nie tylko ukazanie zmian w poziomie i strukturze bezrobocia, ale także regionalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych tych procesów.
EN
The paper tries to show charakteristic features of uneployment in the four provincesof the mideastern macroregion, i.e. in the provinces of Biała Podlaska,Chełm, Lublin and Zamość. The task can be achieved by a comparative analysis of changes in the number of all the uneployedand their selected groups: graduates of secondary school, disabled persons and women, registered in employment offices of the above-mentioned provinces, but also all over the country.(short original abstract)
XX
Zaprezentowano koncepcję systemu informacji o rynku pracy w ujęciu regionalnym i lokalnym. Omówiono cele i zadania tego systemu oraz przybliżono jego użytkowników. Przedstawiono charakterystykę źródeł informacji o rynku pracy w Polsce.
EN
The paper is an attempt to characterize a modern labour market information system, paying attention to the needs for analysis in a regional and local approach. The properties of statistical information system are considered in the context of Eurostat recommendations concerning harmonization of research, homogeneity of ideas and definitions, integration of the existing sources of information, widespread access to statistical information, consequences of IT revolution and revolution in the field of data presentation. The analysis proves that in the 1990s of the last century the system of labour market information underwent significant changes which reflected economic transformation and adjustment of the Polish statistics to the EU standards. The Polish statistical sources concerning the labour market have not yet reached the full complexity of a modern system of statistical information. However, BAEL and censuses take into account the need to harmonize research. The author discusses convergence of particular sources, their discrepancies and the need for estimations using small areas statistics. Elements of the modern labour market information system are discussed in the context of regional and local analyses. Characteristics of particular sources includes the range of information coverage and accessibility of data as regards periods of time and territories. The analysis shows that full current information about the situation on the labour market is accessible only at the level of the whole country and large voivodships. It should be underlined that the current assessment is carried out on a quarterly basis. As regards poviats, i.e. local labour markets, the information is accessible only from administrative registers and reports covering large and medium-size economic entities. However, if modern methods of estimation and integration of the existing data bases are not applied, it will be impossible to provide a comprehensive diagnosis of the situation on the labour market. (original abstract)
XX
Wacław Jarmołowicz prezentuje, analizuje i ocenia funkcjonowanie regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2010. Województwo wielkopolskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce. Autor przeprowadził analizę rynku pracy w oparciu o poziom i strukturę zatrudnienia, poziom wynagrodzeń oraz poziom i strukturę bezrobocia. Ważny fragment rozważań stanowi porównanie głównych wskaźników opisujących rynek pracy w województwie wielkopolskim z przeciętnymi wskaźnikami charakteryzującymi rynek pracy w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Wielkopolskie Voivodship is the one of the best developing regions in Poland. Achieving of higher than average national economic ratios allows including Wielkopolskie Voivodship to economically stronger regions of Poland. The main goal of the article is to present, analyse and evaluate the functioning of the regional labour market of Wielkopolskie Voivodship during 2000-2010 years, for example. The analysis is based on three general aspects of labour markets: the level and structure of employment, the level of earnings and the level and structure of unemployment. These three qualities are presented in comparison to the average proper ratios in Poland and also in various sections according to demographic and social-economic features such as: sex, the level of education, economic sector and the others. (original abstract)
XX
Celem artykułu było przedstawienie wyników analizy ogłoszeń o pracę zamieszczanych na najważniejszych portalach internetowych. Ogłoszenia analizowane były pod kątem najczęściej poszukiwanych kompetencji i kwalifikacji pracowników W wyniku dokonanej analizy należy uznać, iż najczęściej poszukiwanym pracownikiem na polskim rynku pracy jest osoba z wyższym wykształceniem, posiadająca doświadczenie zawodowe, najlepiej na podobnym stanowisku oraz posiadająca rozwinięte kompetencje z zakresu komunikacji i negocjacji, posługująca się językiem angielskim, osoba dyspozycyjna i elastyczna oraz osoba cechująca się wysokim stopniem motywacji do pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to present the results of the analysis of job advertisements posted on major Internet portals. Ads were analyzed in terms of the most sought-after competencies and qualifications of employees. As a result of the analysis it can be considered that the most sought after employee on the Polish labour market is a person with higher education, having previous professional experience, preferably in a similar position and having developed competencies in the field of communication and negotiation, with English skills. It should preferably be a flexible and available person and the person characterized by a high degree of motivation to work. (original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy wahań cyklicznych rynku pracy województwa podkarpackiego. W tym celu wykorzystano prowadzone od 2001 r. regionalne badania testu koniunktury w województwie podkarpackim. Porównano wahania cykliczne podkarpackiego rynku pracy oraz zatrudnienia w prze¬kroju z wahaniami występującymi w całym kraju. Umożliwiło to wyciągnięcie wniosków co do specyfiki wahań cyklicznych podkarpackiego bezrobocia i zatrudnienia. W szczególności istotne okazało się wskazanie opóźnień zmian cyklicznych na tym rynku pracy w stosunku do tych ogólnokrajowych. Odnotowano również specyfikę zachowania tego regionalnego rynku pracy w różnych fazach cyklu, w szczególności w fazie recesji. Następnie przeanalizowano elastyczność reakcji zatrudnienia na zmiany sytuacji finansowej oraz współzmienność wahań cyklicznych w poszczególnych sektorach przedsiębiorstw: przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Dodatkowo przeanalizowano specyfikę cyklicznych wahań zatrudnienia w firmach mikro, a więc tych, które zatrudniają do 9 pracowników. Statystyka oficjalna, nie dostarcza bowiem informacji na temat zatrudnienia w tych podmiotach. Województwo podkarpackie charakteryzuje się natomiast stosunkowo wysokim udziałem tych firm, tak więc w znacznym stopniu wpływają one na sytuację regionu. (abstrakt oryginalny)
15
Content available remote Struktura rynku pracy - zagrożenia i perspektywy rozwojowe
75%
XX
Niezmiernie ważnym z punktu widzenia ekonomicznego, a przede wszystkim społecznego jest problem trwania bezrobocia, szczególnie długotrwałego, ze względu na jego patogenny charakter i deprecjonowanie kapitału ludzkiego. Podjęte badania były skoncentrowane wyłącznie na strukturach bezrobocia w województwie śląskim. Przedmiotem specjalnego zainteresowania były dociekania w zakresie identyfikacji zaistniałych w przeszłości punktów zwrotnych badanych struktur oraz próba ich prognozowania w przyszłości. Badaniem objęto okres od I kwartału 2005 roku do III kwartału 2011 roku. Wykorzystano w tym celu dane na temat bezrobocia rejestrowanego, publikowane przez GUS w kwartalnikach "Bezrobocie rejestrowane", w serii Informacje i opracowania statystyczne oraz na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl). (fragment tekstu)
EN
In this paper we approach the problem of forecasting the key variables in labour market: registered unemployed persons in the Silesian Voivodeship, structure of registered unemployed persons by sex, age and by duration of unemployment. We analyse stability of unemployment trends models and apply the change point detection procedure. Results indicate increasing trends of number of unemployment in some analysed groups in the recent years. This is crucially important from the point of view of regional social and economic development. In the paper we also argue that the segmented trend models are very useful for forecasting and modeling the unemployment structure in the Silesian Voivodeship. As a result of the research conducted a growing tendency in the number of unemployed in the selected market segments has been observed. This is a disturbing phenomenon from the point of view of social and economic development of the Silesian Voivodeship. Furthermore significant usefulness of segment trend models for modeling and forecasting unemployment structures in the Silesian Voivodeship has been demonstrated.(original abstract)
16
75%
XX
W artykule podjęto próbę zbadania zasobów kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowania w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Dokonano hierarchizacji powiatów, opierając się na syntetycznym wskaźniku zasobów kapitału ludzkiego (WZKL). Analizę przeprowadzono w ujęciu przestrzennym i czasowym, wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego Banku Danych Lokalnych oraz dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to examine human capital resources on Western Pomerania counties and to compare their differentiation. The synthetic indicator of human capital resources (WZKL) were used in the study. It allowed the determination of HC potential in all counties. Then, based on the obtained value of the HC ratio to make the hierarchy of counties. The analysis will be carried out in spatial and time dimension. The subject of spatial analysis will be counties on Western Pomerania, in particular their indicators of human capital resources. The available literature, statistical data of the Central Statistical Office, of the BDL (the Bank of Local Data), census data and data of the WUP (Voivodeship Labour Office) sources were used to reach the assumed goal. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmiany poziomu aktywności zawodowej i stopy bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2006-2010. Głównym celem pracy było określenie związku pomiędzy stopą bezrobocia a współczynnikiem aktywności zawodowej na regionalnym rynku pracy. Do oceny kierunku i siły zależności pomiędzy tymi wskaźnikami wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to analyse changes in the level of economic activity rate and unemployment rate among the rural population according to the provinces in the years 2006-2010. The goal of the paper was to determinate the statistically significant correlation between these both categories. To estimate this relation the author used Pearson 's correlation coefficient. It was stated that in the analysed period this coefficient was between -0,481 and-0,681, which shows the moderate negative correlation. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest próba teoretycznego objaśnienia istoty efektywnego gospodarowania zasobami pracy na poziomie regionalnym (i przy wyodrębnieniu zarówno ujęcia makro-, mezo-, jak i mikroekonomicznego) oraz dokonanie empirycznej analizy i oceny wykorzystania zasobów pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000-2012. W powyższym kontekście identyfikowane są i rozważane charakterystyczne wielkości i miary efektywności gospodarowania zasobami pracy w regionie. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie w analizowanym województwie doszło do znaczącej poprawy w efektywności gospodarowania zasobami pracy, a zwłaszcza w sferze zatrudnienia oraz wydajności pracy. W opracowaniu dokonano również porównawczej analizy i oceny efektywności wykorzystania zasobów pracy w innych regionach Polski w 2012 roku, z których wynika, że najwyższą efektywnością charakteryzowało się województwo mazowieckie, a Wielkopolska zajęła miejsce drugie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was an attempt to define the concept of economic effectiveness of the use of labor resources at the regional level in terms of macro-, mezzo- and microeconomic point of view. The aim of the article was also to analyze the effectiveness of use of labor resources in wielkopolskie voivodeship in 2000-2012. In this context, were observed and discussed specific measures of labor resources economic effectiveness in the analyzed region. Conducted analysis has shown that in an analyzed period and region there has been a significant improvement in effectiveness of use of labor resources, especially in the employment ratio and labor productivity. Conducted comparison of effectiveness of labor resources in polish regions has shown that the highest level of effectiveness was observed in mazowieckie, wielkopolskie and pomorskie, while the lowest level was observed in zachodniopomorskie, podkarpackie and warmińsko-mazurskie voievodshieps. (original abstract)
20
75%
XX
Celem tego artykułu K. Myślińskiej jest przedstawienie tendencji oraz uwarunkowań sytuacji na rynku pracy w woj, łódzkim. Autorka przedstawiła również oszacowania poziomu bezrobocia strukturalnego w woj. łódzkim. (fragment tekstu)
EN
This article presents a situation of labour market in łódzkie voivodeship. It appears, this situation is similar to Poland total. Common inhabitant of łódzkie voivodeship is woman, in age 35-44, with secondary education and living in city. The structure of employees and unemployed is also similar to Poland total. In the article we attempted to identify trends shaping of structural unemployment in łódzkie voivodeship in recent years. The analysis shows, the structural unemployment in the period is significant but in recent years it tends to decreasing. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.