Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social pathologies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Patologie w zachowaniach konsumentów są bardzo powszechnym zjawiskiem i występują praktycznie na każdym rynku. Konsumenci dążą do zaspokajania swoich potrzeb i często stają przed wyborem, czy postępować zgodnie z tym, co powszechnie uznawane jest za słuszne i racjonalne, a tym, co mogłoby stanowić odstępstwo od tych powszechnie obowiązujących norm. Zjawisko patologii konsumenckich jest stosunkowo słabo opisane w literaturze, zwłaszcza w literaturze polskiej. Dlatego też niniejszy artykuł ma na celu charakterystykę tego zjawiska i stanowi wstęp teoretyczny do dalszych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Pathologies in consumer behaviour are very common and appear on all markets. Consumers tend to satisfy their needs and often have to make a choice between what is right and rational, and what could be a deviation from acceptable norms. The phenomena of pathologies in consumer behaviour are not well described in literature, especially in Polish one. For this reason this article aims at describing the phenomena of consumer misbehavior and constitutes an introduction to further empirical research. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zjawisko alkoholizmu jako jedno z zagadnień patologii społecznej.
XX
W październiku 2004 roku zakończono opracowanie kompletu dokumentów, składających się na projekt rządowego programu "Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim", którego współautorami są Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W artykule omówiono założenia tego projektu.
XX
W artykule opisano i usystematyzowano dostępną i aktualną wiedzę na temat pracoholizmu. Zawarte są w nim również rozważania na temat istoty i definicji pracoholizmu. Czytelnik znajdzie także zestawienie najczęściej przytaczanych typologii pracoholików. Omówiono też przyczyny tego zjawiska. W kolejnym numerze czasopisma pojawi się druga część publikacji, skoncentrowana na symptomach i skutkach pracoholizmu. Omówione zostaną także sposoby zapobiegania i leczenia tej patologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The Author described and systematized available and current knowledge concerning workaholism. The article includes a discussion about the nature and definition of workaholism. The reader will also find a list of the most frequently cited typologies of workaholics. The reasons for this phenomenon were also discussed. In the next issue of the journal the reader will find the second part of the publication, focused on the symptoms and effects of workaholism. The methods of preventing and treating this pathology will also be discussed. (original abstract)
EN
In this research, we have studied the population of street children in Khorram Abad in Iran, in 2015, with the emphasis on the role of economic and legal factors forcing children to work on the streets. The results of this research show that the issue of child labor is the consequence of both global and local matters. These children are the products of the urban society, poverty, and cultural, legal, and local factors. The research method is a survey, and the statistical population is the street children, aged between 7 to 18 living in Khorram Abad, in 2015. The sample population chosen randomly includes 242 people, and the required information was gathered using the questionnaire and interview technique. In Khorram Abad, Lorestan, economic crisis and parents' misdemeanor are the two main factors that force the children to fill their fathers' missing place by working in the streets. But, gender factors such as being a boy, and cultural factors such as belonging to a specific tribe are influential in the howness of this phenomenon. In this article, we have attempted to use native sources for a better understanding of the local situation of the phenomenon, and have proposed a few solutions to alter the current situation. (original abstract)
6
Content available remote Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej
75%
XX
Od ponad dwudziestu lat uczestniczymy w długim procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zmiany dokonują się na wszystkich poziomach - zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Od tego, na ile i w jakim zakresie ów proces przyniesie pozytywne skutki, uzależnione są nasze sukcesy w działalności gospodarczej i życiu społecznym. Na drodze do zbudowania pozytywnej przestrzeni, w której ludzie poczują się w pełni odpowiedzialni za rozwój konkurencyjnej gospodarki, pozyskiwanie nowych miejsc pracy i przejrzyste zasady życia społecznego, stoi ciągle wiele patologii. W skrócie wymieńmy przykładowo korupcję, stale wysoki brak zaufania między ludźmi i niejasne sposoby zatrudnienia pracowników. Wspomniane problemy należą nie tylko do zagadnień z dziedziny prawa, lecz także etyki, psychologii, socjologii, pedagogiki, a nawet historii. (fragment tekstu)
EN
For more than twenty years we have been witnessing transformation processes in the economy of our country. Family businesses, which are mainly small and medium-sized businesses, are playing a greater and greater role. On the way to more rapid changes we encounter many shortcomings such as corruption and nepotism. The last mentioned word has a completely different meaning in the perspective of a family business as one of priorities of such a business is an attempt to keep it in the hands of the family members. Thus, the development of careers in such businesses should involve improving qualifications of the family members because in the future they will become the owners of these businesses. This phenomenon should be called 'familism', rather than 'nepotism'. Moreover, trust is the most essential factor for a development of every business. It turns out that Polish people trust their family members most. Since supporting family members in family businesses is an important feature, it should be seen as a positive phenomenon in the long process of transformation. (original abstract)
7
Content available remote Kapitał społeczny w firmach rodzinnych : nepotyzm a kapitał rodziny
75%
XX
Celem artykułu jest wykazanie, że zjawisko nepotyzmu i jemu pokrewnych są powszechne i o ile nepotyzm w instytucjach i firmach państwowych, czyli w sektorze publicznym, ma znamiona patologii społecznej, o tyle nepotyzm rodzinny w biznesie rodzinnym jest naturalny, uzasadniony moralnie tytułem własności rodziny do aktywów biznesowych oraz swoim pozytywnym wpływem na jego funkcjonowanie. Pozytywny wpływ nepotyzmu rodzinnego na biznes zmniejsza się w wyjątkowych okolicznościach, o których autor wspomni w dalszej części artykułu. (fragment tekstu)
EN
In the scientific literature on family business management nepotism, standing for owners' preference for hiring family members rather than unrelated job applicants, is considered to be problematic and a potential threat for the development of family firms due to the conviction that the nepots are likely not to have appropriate professional capabilities to take managerial positions. They may engage in the business less, make mistakes and demotivate non-family employees. Some academics claim that family play a positive role in the business but only at the first, entrepreneurial stage of its life circle and next may be detrimental to the business undertaking. Contrary to the common opinions in this field in Poland the author tries to acknowledge that the influence of nepotism on business regardless of its size is positive and constitutes a kind of continuum between the neutral effect and strong competitive advantage resulting from the family social capital - an intangible, strategic resource inherent only in close family relationships. The author refers to some selected concepts and theories applied in the science of management like: the sociological theory of organized action, the theory of organizational equilibrium, the theory of social exchange, the theory of agency and the theory of stewardship. (original abstract)
EN
The sociopathological phenomena in the Romany community are often defined as a part of the traditional Roma culture. There are, however, more patterns of behaviour characteristic of the culture of poverty and socially excluded places (perhaps contaminated by various traditions of the Roma). Our contribution does not give clear answers to these questions because we think that at the moment it is already very difficult to distinguish elements of traditional Romany culture from elements that are part of the culture of poverty. Our contribution is rather a consideration of the topic. (original abstract)
9
Content available remote Wybrane przejawy patologii społecznej w województwie śląskim
75%
XX
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki, skali oraz zmian w zakresie zjawisk objętych pojęciem patologii społecznej, a występujących na terenie województwa śląskiego. Ze względu na niezwykłą społeczną wagę problemu oraz jego konsekwencje wzięto pod uwagę trzy najczęściej występujące patologie, jakimi są przestępczość, alkoholizm i narkomania.(fragment teksu)
EN
The Silesian voivodeship, due to its special character connected with urbanization, industry and diversification of the social potential, is a particularly interesting region to examine the social pathology and its transformations. Serious social and economic changes result in the transformations of norms and value system, changes in human behaviour as well as in the increase of pathology. It seems that exists a serious connection between the economic and social situation and the volume and scale of pathology in this region.(original abstract)
10
Content available remote Trollowanie - antyspołeczne zachowania w Internecie, sposoby wykrywania i obrony
75%
XX
Obecnie trollowanie (ang. trolling) jest umyślnym zachowaniem i działaniem w celu skłócenia pewnej grupy (społeczności) internetowej. Troll prowokuje innych użytkowników Internetu do dyskusji, często w sposób bardzo nachalny i wulgarny. Wysyłając i upubliczniając często nieprawdziwe treści, troll zarzuca swoją "przynętę". Ulubionymi miejscami trolli są różne fora i grupy dyskusyjne, czaty oraz inne miejsca internetowych spotkań i pogawędek. Niestety uczestnictwo trolla w dyskusjach jest pozbawione zasad netykiety, co w konsekwencji prowadzi do niekorzystnego zamieszania i bałaganu.(fragment tekstu)
EN
This article focuses on trolling as deliberately and intentionally provocative actions in Internet and also outside of an online context. Author describes main characters of person called troll who disrupt the usability of any newsgroups, forums, chat rooms and all social networks portals. Trolling is a violation of the implicit rules of Internet social spaces and is often done to infl ame or invite confl ict. It necessarily involves a value judgment made by one user about the value of another's contribution. In this article there are some useful advices how to recognize and avoid troll. (original abstract)
EN
The article attempts to define social work as a social practice, using the sociological understanding of practices as (1) habit and (2) disposition to register what is new. Such a theoretical perspective helped to reveal the causes of failure in implementing appropriate and effective assistance for parents with disabilities as a result of interference of several connected factors. Three such factors are discussed: institutionalization of helplessness in social assistance, relying on the stereotype of a disabled person (which corresponds to the medical model) and organizational ignorance. Finally, the necessity of introducing ground breaking innovations axiologically based on tolerance as an expression of social concern is emphasized. ()
12
Content available remote Syndrom niedostosowania społecznego
75%
XX
O społecznym niedostosowaniu mówimy wówczas, gdy zachowanie się jednostek niezgodne jest z ogólnie przyjętymi normami, wartościami i stanowi utrwaloną tendencję do zachowań aspołecznych. Jest wiele definicji niedostosowania społecznego, rozpatrywanego na płaszczyźnie socjologicznej, pedagogicznej, czy psychologicznej, niemniej jednak wszystkie interpretacje zgodne są co do tego, że wyraża się ono w negatywnym stosunku do norm i wartości akceptowanych przez ogół społeczeństwa. Za jego zaś etiologię odpowiedzialne są czynniki zarówno środowiskowe, jak i biologiczne (np. uszkodzenie centralnego układu nerwowego). (fragment tekstu)
XX
Omówiono zależności pomiędzy wybranymi zjawiskami patologicznymi (samobójstwa, wypadki drogowe) a określoną sytuacją baryczną w regionie jeleniogórskim.
EN
The main topic of the article is a dependence of selected, crimes, e.g. suicides and road accidents on special kinds of mountain winds (gale-winds) in Jelenia Góra region. (original abstract)
14
Content available remote Menedżerowie, politycy, gangsterzy. O potrzebie reintegracji teorii społecznej
75%
XX
Dlaczego, jako społeczeństwo, tak chętnie zgadzamy się na to, by w naszym otoczeniu przebywali ludzie czerpiący (często niemałe) zyski z łamania prawa? Istnieją wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Niewiara w możliwość gruntownej korekty spraw wspólnych, konwencjonalna ostrożność - nie wiadomo, co mogłaby przynieść kolejna zmiana, strach przed tymi, którzy podejmują decyzje, (życzliwa) obojętność wobec tych, którzy wymykają się spod (skarbowej) kontroli państwowego łupieżcy. Oto sytuacja prawdziwie paradoksalna. Z jednej strony trudno nie dostrzegać politycznych i gospodarczych wyzwań i zagrożeń, z drugiej zaś, suma społecznych dysfunkcji stawia pod znakiem zapytania możliwość gruntowniejszej zmiany. W odpowiedzi na to etyka biznesu, wciąż nowa dyscyplina akademicka, oferuje dwie (po części zbieżne) strategie wychodzenia z impasu. Pierwsza z nich dotyczy uszczegółowienia perspektywy badawczej - odtworzenia wybranych problemów społeczno-gospodarczych możliwe z bliska. Druga natomiast, już choćby z racji wysoce niejednoznacznego usytuowania teoretycznego tej dziedziny wiedzy, wiąże się z obecnością w jej polu przedstawicieli różnych dyscyplin tradycyjnych. W swoim tekście zamierzam wykazać, iż dokonująca się wraz z tym (cóż że selektywna) reintegracja refleksji społecznej stanowić może poszukiwany moment zmiany. Przesądza o tym nie tylko rozbudowane i zróżnicowane instrumentarium diagnostyczne, jakim etycy gospodarczy (tak czy inaczej) dysponują, lecz także owa praktyczna niejednoznaczność towarzysząca przekazom interdyscyplinarnym, czyniąca je atrakcyjnymi także w szerszym, pozaakademickim obiegu. (fragment tekstu)
EN
Facing ethical challenges of the contemporary world, it is necessary to ask the question, who should take responsibility for society? A good illustration of this point is the Bell`s report quoted by Merton, with the meaningful title "Crime as an American way of life" or the diagnosis of Lukes who defines elites of power as strong and irresponsible - keen to manipulate of the criteria of their political and legal correctness. This obstacles leads us to the famous story of M. Puzzo. Like in "Gootfather", politicians, managers, on the one hand, and criminals, on the other, become more and more similar to each other. If so, equally problematic is whether the social scientists are ready to protect their moral and cognitive autonomy. But this involvement does not mean they are morally helpless and politically inert. For example N. Klein shows how they may play active part in process of social education and (partial) integration. Accordingly, I come into conclusion that an (interdisciplinary) effort to reconstruct and popularize the social knowledge is their chance to keep their institutional position and, at the same time, to fulfill their scientific obligations (being the main criterion of their social credibility). (original abstract)
EN
It is no longer a question today that in many cases employees find themselves in a situation where either they or their environment believe that they have committed a misdemeanor or sin at work. The perception of sin can depend on a number of factors, such as the particular organizational culture, management, employee preferences, the degree of trust in the organization, and so on. There are cases where we judge the same sin differently, making the severity and extent of the penalties involved vary. The present study examines workplace offenses and subsequent employer penalties and their impact. The researchers did not focus on illegal acts, but on those that violate moral standards or affect an employee's professional development and ability to advance in the workplace. The analysis made a distinction between misdemeanors that came to light and those that did not. The test results confirmed the following. The employees are more critical of their own faults than the employer, and this is especially true of moral faults. People experience sin and punishment differently by gender and age. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje złożoność problematyki patologii społecznej i wielowątkowość zagadnienia moralności i etyki. Na szczególną uwagę zasługuje dynamika zmiany społecznej, przede wszystkim kulturowej, implikująca konieczność ciągłego przeprowadzania analiz funkcjonowania sfery etyki moralności i ludzkiego postępowania. Jest to tym bardziej istotne, że prędkość zmian powoduje, iż to, co jeszcze wczoraj wymykało się normie społecznej dziś za takową może być uznane. Bardzo ważnym aspektem relacji na styku tych elementów jest nadrzędna zasada "czyń dobro". Problematyczna w sferze analizy patologii społecznej jest dowolność traktowania i używania pojęć: etyka i moralność. W potocznym użyciu pojęcia te traktowane są w sposób zamienny i często powodujący nadmierny dyskurs w wymiarze prawnym. Usankcjonowanie tych elementów dałoby narzędzie do prawidłowej oceny i opisu tego, co znajduje się w problematyce etycznego i moralnego postępowania. Pomóc w tym ma zasada "czyń dobro". Artykuł, wprowadzając w zagadnienia semantyczne etyki i moralności, ukazuje złożoność oraz determinanty działań ludzkich wobec nakazów prawa. Nadrzędną częścią tego postępowania jest człowiek jako jednostka będąca dla siebie prawodawcą, suwerenem wiążącym się obraną dla siebie normą postępowania. We wszystkim, co człowiek czyni kieruje się realizowaniem swojego, niekiedy źle odczytywanego i nieprawdziwego, ale zawsze, dobra. W naturalnych tendencjach działań ludzkich bardzo ciężko jest, zachowując postawę "czyń dobro - nie czyń zła", przejść przez trudności i przeciwności losu i życia. Funkcjonowanie w strukturze społecznej implikuje ingerencję prawa w sferę moralności i objęcie zakresem regulacji prawnej postępowanie człowieka w zakresie działań kontrowersyjnych moralnie i społecznie. Przypadki te to kategoria zrelatywizowana do czasu, kultury i świadomości społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the complexity of social pathology issues and multi-layer structure of the concept of morality and ethics. Especially significant is the dynamics of social change, cultural in particular, implying the necessity of constant conducting the analysis of functioning of the sphere of moral ethics and human conduct. It is especially important, as the pace of changes results in that the thing which yesterday was out of the social norms it can be today considered as such. A very important aspect of relation between the elements is the superior rule "do good". Debatable in the sphere of social pathology analysis is the latitude of interpretation and usage of the concepts: ethics and morality. In everyday use the concepts are used interchangeably and often causing excessive discourse in the legal dimension. Legitimization of the elements would give a tool for proper appraisal and description of what is there in the issues of ethical and moral behaviour. The rule "do good" should be helpful in this. The article introducing the semantic concepts of ethics and morality, presents the complexity and determinants of human conduct against the orders of law. The superior part of the conduct is a human being as an individual which is their own employer, an overlord bound by chosen for themselves norm of behaviour. In everything that a person does they guide themselves by realizing their own, sometimes misinterpreted and untrue but always, good. In natural tendencies of human conduct, it is very difficult, keeping the attitude "do good - do not do wrong", to face the difficulties and adversities of fate and life. Functioning in social structure implies interference of law into the sphere of morality and including the legal regulation of human conduct in the scope of morally and socially controversial acting. Such cases are the category relativized to the time, culture and social awareness. (original abstract)
XX
Kryzys rodziny spowodowany jest przyjmowaniem zachodniego stylu życia - wygodnego, hedonistycznego, bez udziału tradycyjnych wartości i obyczajów. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe XXI wieku niosą ze sobą jednak wiele niebezpieczeństw, które są źródłem zjawisk powodujących zagrożenia rodziny. Właściwe funkcjonowanie rodziny jako podstawowej komórki społecznej zapewnia prawidłowy rozwój społeczeństwa. Jeżeli jednak jej funkcjonowanie zostanie zaburzone, staje się rodziną dysfunkcjonalną. W takiej sytuacji konieczne jest udzielenie jej pomocy. (abstrakt oryginalny)
EN
The crisis of family is caused by adapting the western lifestyle, which is comfortable and hedonistic but is deprived of traditional values and customs. Civilization and cultural transformations of the 21st century are connected with numerous dangers which are the source of phenomena causing threats for families. Proper functioning of a family as a basic family unit guarantees healthy social development. In case its functioning is disturbed, such a family becomes dysfunctional. In such a situation it becomes necessary to give help to the family. (original abstract)
18
Content available remote Studenci wobec zjawisk patologicznych
75%
XX
Prezentowane opracowanie stanowi rezultat badań empirycznych. Respondenci wypowiadali się na temat zjawisk patologicznych. Badaną grupę stanowili studenci drugiego i trzeciego roku pedagogiki. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ te osoby będą wychowywać, kształcić dzieci i młodzież, planować działania pedagogiczne, dokonywać oceny ich skuteczności, kształtować kolejne generacje(fragment tekstu)
EN
Presented text is devoted to the opinion of pathological phenomena expressed by students of pedagogical sciences. Many people are interested in pathological phenomena, not only the scientists. It is very important to recognize the opinion of students. They will educate children in the future and work in different educational and social institutions. Students precisely explain their opinion; they are sure, that pathology is a negative phenomenon and there is a lot to do.(original abstract)
19
Content available remote Recenzja książki A. Buszko pt. Mechanizmy szarej strefy
75%
XX
W recenzji książki A. Buszko pt.: "Mechanizmy szarej strefy" zwrócono uwagę na wagę podjętej problematyki dla życia gospodarczego. Szczególnie cenne jest w niej opisanie metodologii monitorowania i analizy różnych patologicznych, zaobserwowanych w rzeczywistości sytuacji. Zaleca się szeroką dystrybucję tej pozycji do zainteresowanych tą problematyką adresatów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the review of book "Mechanisms of informal sector" by Andrzej Buszko the signifi cance of the subject on economic life was emphasized. A very valuable factor of the book is the description of methodology of monitoring and analysis of various pathological situation observed in reality. It is recommended to a wide distribution to the recipients interested in these problems. (original abstract)
XX
Przedmiotem analizy w artykule są patologie w obszarze zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Za zachowania patologiczne należy uznać wszelkie niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami rynkowymi zachowania konsumentów, a także zachowania szkodliwe lub niekorzystne dla nich. W szczególności do patologii w zachowaniach konsumentów należy zaliczyć: nałogi, oszustwa, terroryzm konsumencki oraz traktowanie konsumenta jako towaru czy też przedmiotu wymiany handlowej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że patologie występują stosunkowo rzadko na rynku usług finansowych. Najczęściej są to oszustwa, podawanie nieprawdy i hazard moralny, uzależnienia od korzystania z poszczególnych usług finansowych i umiarkowany terroryzm konsumencki. (abstrakt oryginalny)
EN
Pathologies in the area of consumer behaviour in the financial services market were the subject of analysis in this paper. The pathological behaviour should be considered as any contrary to common market principles of consumer behaviour, and behaviour harmful or detrimental to them. In particular, pathology in consumer behaviour includes: addiction, fraud, terrorism, treating the consumer as a commodity of object of trade. Based on the survey, there can be concluded that pathologies are relatively rare in consumer behaviour in the financial services market. Mostly they are fraud, providing untruth, and moral hazard, as well dependence on the use of various financial services and moderate consumer terrorism. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.