Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Work-stand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Przedstawiono problemy wdrażania przedsięwzięć organizatorskich, charakterystykę metody badań oraz prezentację i analizę wyników. Omówiono kierunki przezwyciężania barier towarzyszących przeglądowi i atestacji stanowisk pracy.
EN
Implementation of any organizational undertakings is hindered by various barriers. In the article the authors have presented the results of investigations into the barriers which arise while implementing the review and verification of work stations in an enterprise. On the basis of the pertinent literature the authors have presented a hypothetical set of barriers. Next this set has been subjected to an empirical verification. As a result of the conducted investigations it has been found that among most significant in implementing the review and verification of work stations are the following barriers: formal and methodological as well as economic and historical.(original abstract)
XX
Nowoczesny sposób wykorzystywania maszyn, ze względu na ich wysoki stopień komplikacji konstrukcyjnych wymaga pewnego poziomu nadzorowania. To nadzorowanie zredukowano do wykrywania stanów sprzed awarii i ocenę pojedynczych elementów lub elementów stanu maszyn. W ramach rozwoju potencjału badawczego Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, został opracowany system eksploatacyjny "Decyzja Pomocy" dla silników okrętowych w czasie eksploatacji, w oparciu o istniejące stanowisko badawcze z silnikiem wysokoprężnym L22. Modernizacja silnika, znacznie rozszerzone możliwości badawcze i pomiarowe umożliwiło rozszerzenie zakresu i przyspieszenie prowadzonych badań oraz prac rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa eksploatacji i diagnostyce siłowni okrętowych. Jest to również powiązane z badaniami prowadzonymi w dziedzinie oczyszczania gazów spalinowych w aspektach redukcji SOx i cząstek stałych, a także w celu wdrożenia paliw alternatywnych. Wyżej wymienione inwestycje umożliwiają również rozszerzenie zakresu badań i ekspertyz związanych z awariami silników i emisją gazów spalinowych, w stosunku do szerokiego spektrum stosowanych paliw. W celu modernizacji stanowiska badawczego zastosowano między innymi: skuteczne czujniki ciśnienia, monitoringu i wizualizacji parametrów układów silnika, indykatory elektroniczne, zastosowane do pracy ciągłej w cylindrze przy jednoczesnym zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu komputerowego wspomagającego system diagnostyczny. Ponadto silnik został wyposażony w wysokiej klasy urządzenia do endoskopii, analizator spalin oraz system oceny zużycia elementów silnika. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern way of machines' exploitation, due to their high level of constructional complication, requires certain level of supervising. That supervising is generally reduced to detection of pre-failure states and evaluation of machines' single elements or components condition. In the frame of development of the research capacity of the Mechanical Faculty of Maritime Academy in Gdynia, has been developed the Exploitation Decision Aid System for marine engines exploitation, based on existing test bed with the diesel engine L22. Modernization of the engine, significantly extended research and measurement capacity, what has resulted with improvement of quality, extension of the span, and acceleration of carried out research and development works in the domain of safety of exploitation and diagnostics of marine power plants. This is also related to researches conducted in domain of engines exhaust gases cleaning in aspects of reduction of SOx , particulars and implementation of alternative fuels. Above stated investments enables also an extension of the range of research and expertise related to engines' failures and exhaust gases emission pollution, in relation to broad spectrum of implemented fuels. The goal has been achieved in the way of the test equipment modernization including: effective pressure sensors, monitoring and visualization of the engine systems' parameters, electronic indictors adopted to continuous operation at cylinder in the same time, and high class decision aid computer equipment. Moreover engine's diagnostic system has been equipped with high class apparatus for endoscopy, gas analysis and tribology evaluation of engines' elements.(original abstract)
3
Content available remote Zastosowanie ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
100%
XX
Rozpatrując zagadnienie przystosowania pracy do człowieka, należy ustalić rodzaj, znaczenie i wartość występujących w pracy powiązań. Z ergonomicznego punktu widzenia najistotniejszym jest układ człowiek-maszyna.(fragment teksu)
EN
The growth of quantity of the work positions equipped with screen monitors caused that more and more workers do their work in hard conditions. Besides, the speed increase of information manipulation and involvement growth of attention this kind of work is deprived of the variety of activity and changeable effort. Doing activities imposes the workers long lasting, static work of muscles that is necessary for the stabilization and for balancing the body position and doing precision tasks. The load of eye organ is also bigger. Exposition of the worker to these factors decreases the effectiveness of action, increases danger and can cause some health problems. They are generally musculoskeletal and chronic movement organ diseases, eye failures and skin affections. There are a lot of factors that influence on comfort of the work with the computer, especially the individual elements forming computer position. Among other things, there are furniture parameters (desks, chairs), forming a spatial structure of the computer position, the factors of the material environment of work, especially in the range of lighting the work place and microclimate. The suitable work breaks and physical exercises have also a positive influence. The basic rules of the work system and equipping the computer positions are formulated in legislative that is the Minister of Labour and Social Policy decree from 1998. It is important to fulfill the minimal ergonomics demands that are described in decrees enclosure. Then the work position will be comfortable, safe, well-lit compatible with Ergonomics demands. Carrying out in the continuous way ergonomic evaluation of work positions equipped with screen monitors has revealed that on many of them there are irregularities to a different degree and workers do their administrative activities in the conditions which don't fulfill the ergonomic demands. First of all, spatial placing must be changed, its equipment and lighting must be corrected. The assurance of the ergonomic solution of work position is one of the easiest way of preventing workers from the health problems.(original abstract)
XX
Zarządzanie na podstawie kompetencji jest obecnie jedną z wiodących metod kierowania personelem w organizacjach. Określone kompetencje powszechnie stanowią kryterium oceny przydatności zawodowej kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji, a także pracowników w procesie oceny okresowej. Służą do określania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Warto zatem mieć przygotowany dla różnych stanowisk profil kompetencyjny. (fragment tekstu)
XX
Opisywane w pracy stanowisko akwizycji, analizy i prezentacji danych z systemu produkcyjnego umożliwia zapoznanie się z problematyką pozyskiwania i analizy danych z systemu produkcyjnego w warunkach laboratoryjnych. Pozwala ono na prześledzenie całego procesu akwizycji danych z systemu produkcyjnego, począwszy od przygotowania obserwowanego systemu produkcyjnego, poprzez oprogramowanie HMI/SCADA, interfejsy komunikacyjne OPC, konfigurację różnego rodzaju kolektorów przemysłowej bazy danych Historian, definiowanie struktury i logiki działania systemu produkcyjnego w Proficy Plant Apps Administrator, aż do obserwacji wyników działania systemu na ekranach klienckich Plant Apps. Uzyskane dane pozwalają na usprawnienie pracy systemu produkcyjnego, poprawę jako- ści i wydajności produkcji, zwiększenie efektywności zainstalowanych maszyn i urządzeń. Stanowisko umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych, projektów i prac dyplomowych oraz prac badawczych związanych z rozwojem sprzętu i oprogramowania. W najbliższej przyszłości planowane jest rozszerzenie funkcjonalności stanowiska przez zainstalowanie sprzętowego modułu MES oraz opracowanie metod komunikacji z oprogramowaniem klasy ERP. (abstrakt autora)
EN
This article presents the issues connected with the application of modern information systems in manufacturing companies and focuses on the problem of data exchange between the manufacturing and business areas (ERP). It briefly describes such systems as HMI/SCADA (Human-Machine Interface, Supervisory Control And Data Acquisition), Historian (industrial databases) and MES (Manufacturing Execution Systems) and justifies the need for the integration and introduction of MES as an interface between the shop floor and company management. In order to enable the research and tuition as well as the presentation of application possibilities of different systems of identification of the state of a manufacturing system in the laboratory conditions a station was built. It consists of the manufacturing system model and automated in-line manufacturing systems state monitoring station, equipped with different sub-systems of data acquisition. The station software layer belongs to the class of HMI/SCADA and Historian. The station allows for studying different systems and methods of data acquisition, such as HMI/SCADA, vision systems, RFID technology and barcode technology. The next section of the article is devoted to MES systems whose task is to analyse and present the collected data. In order to make such a system work, it is necessary to conduct a number of configuration operations, including the creation of an assembly line model considering the interdependencies between its elements, the definition of factors recognised as manufacturing events and the determination of the method and scope of presentation of the collected data or possibilities of manual entering information. These activities are discussed on the basis of Proficy Plant Applications software. The last section of the study presents a sequence of activities to be conducted in order to fully launch the station for acquisition, analysis and manufacturing system data presentation. (original abstract)
6
100%
XX
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń metodą drzewa błędów (FTA) dla wybranych stanowisk pracy. Zawarte w artykule schematy drzewa błędów ilustrują dwa typy zagrożeń: wypadkiem podczas pracy z prasą hydrauliczną oraz zniszczeniem maszyny na skutek przegrzania. W obu przypadkach przeprowadzona analiza wskazuje przyczyny zagrożenia wynikające z faktu awaryjności elementów maszyny lub stanowiska pracy oraz możliwe do popełnienia błędy operatora. Za pomocą drzewa błędów wskazano wzajemne związki między zdarzeniami prowadzącymi do zagrożenia w analizowanych przykładach. Zidentyfikowano również działania korygujące dla analizowanych zagrożeń w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of the Fault Tree Analysis (FTA) approach for selected workplaces. The fault tree diagrams included in this article illustrate two types of hazards: an accident when working with a hydraulic press and damage to a machine due to overheating. In both cases, the analysis indicates the cause of the hazard resulting from the failure of the machine or workpiece, and the operator's possible errors. The fault tree identifies the relationship between events leading to a threat in the analyzed examples. The corrective actions were also identified for the hazard analyzed to minimize occupational risk. (original abstract)
XX
Artykuł zawieja wyniki badań czynników zakłócających funkcjonowanie stanowiska roboczego wyposażonego w obrabiarkę sterowaną numerycznie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research and the analysis of factors disturbing the functioning of a work-stand equipped with a numerically controlled machine-tool (abbr. NCMT). Faults and shortcomings between the real state of the preparation of an enterprise and the state in which the work-stand equipped with NCMT ought to be prepared for exploitation require the application of mathematical methods enabling the optimization of the model of functioning of a work-stand equipped with NCMT. On the basis of the author's investigations methodology of optimization of the model of functioning of the work-stand eqipped with NCMT by means of optimization of the functioning rule of the model as well as the structure of links of subsystems in the model have been presented. Introduction of readiness coefficient X "kg" has been suggested for the estimation of the real technological-organizational model of functioning of the work-stand equipped with NCMT. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi fragment opracowanego przez autora problemu związanego z poszukiwaniem metod optymalizujących system funkcjonowania stanowiska roboczego. W oparciu o przeprowadzone badania i analizę istniejących struktur systemu poprzez analizę struktur jego poszczególnych podsystemów składowych, w pracy przedstawiono propozycję struktury znacznie zwiększającej niezawodność jedynie dzięki innemu podporządkowaniu i powiązaniu podzbiorów w systemie funkcjonowania stanowiska roboczego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article makes a fragment of the problem worked out by the author and concerning search for reliability of functioning of work stand. On the basis of examinations and analysis of the present system the necessity of giving up the traditional intuitive actions concerning working out of structure of the system have been proved taking into consideration the specific character, complexity and dynamics of the conditions existing in the system. In the paper a trial of working out structure of the system has been made by means of the precise, logical even mathematical language introduced to formulate and describe- the phenomena making up the system. Owing to the logical and mathematical approach to the consideration on the connections between the autonomous subclasses, it has been possible to suggest such an attitude towards the structure of functioning of the work stand which would allow to increase its reliability by means of a new subordination and connection of the subclasses in this system. (original abstract)
XX
Wartościowanie stanowisk pracy to temat znajdujący się w obszarze zainteresowania wielu firm. Tym bardziej, że wiele przedsiębiorstw mających duży staż na polskim rynku wartościowanie stanowisk w swojej organizacji przeprowadzało dawno, w nieco odmiennych realiach. Prawidłowe wartościowanie stanowisk i uzyskanie spójności z rynkową wyceną stanowisk przekłada się w bezpośredni sposób na usystematyzowanie całej polityki zarządzania ludźmi. (fragment tekstu)
XX
W artykule tym przedstawiono metodę wyznaczania podatności lub sztywności śrubowego połączenia kołnierzowego. Omówiono etap koncypowania stanowiska badawczego, ideę metody badawczej oraz algorytm komputerowo-wspomaganych obliczeń podatności lub sztywności śruby, kołnierzy oraz całego połączenia. Zaprojektowane stanowisko oraz zaproponowana metoda pozwalają także na badanie połączeń specjalnych, przy czym możliwości modelowania takich połączeń są także dokładnie omówione. Dzięki zaproponowanej metodzie sposób wyznaczania sztywności połączenia śrubowego jest bardzo prosty. Także dzięki zastosowaniu teorii podobieństwa można w stosunkowo prosty sposób przeliczać sztywność lub podatność sprężyn zastosowanych w stanowisku na sztywności lub podatności odpowiadających im elementów, czyli śruby, kołnierzy i/lub kompletnego połączenia kołnierzowo-śrubowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the method of determination of flexibility or stiffness of the set 'bolt and flange' (creating a bolt connection) was described. The conceptual phase of design, the idea of the testing method as well as algorithm of computer-aided calculations were presented. Additionally, the prepared stand and methodology allow for testing of other rarely used connection types. A possibility of replacement of the bolt flange connection by means of an equivalent set of springs was explained in details. Due to the proposed approach, the method of measurements of spring stiffness is more simple. However, the current values of flexibility are determined based upon the similarity theory. The method of recalculation of flexibility of springs onto the flexibility of adequate bolt connection is also presented. Some exemplary calculations for the chosen bolt connection are given.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje problem losowego przydziału personelu, który występuje w rzeczywistej firmie. Sformułowano model matematyczny dla tego zagadnienia. Następnie zaproponowano algorytm priorytetowy rozwiązujący problem losowej alokacji personelu. Na koniec przedstawiono przykład ilustrujący działanie algorytmu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents random personnel assignment problem which is found in real company. Mathematic model for this problem is formulated. Next priority algorithm solving random personnel allocation problem is proposed. Finally an illustrative example working of this algorithm is described. (original abstract)
XX
Celem pracy jest próba opracowania nowej metody wartościowania pracy, dostosowanej do omawianej w niniejszej pracy firmy oraz przy jej pomocy ustalenie nowych wynagrodzeń dla pracowników. (fragment tekstu)
13
Content available remote Precedencja stanowisk publicznych w Polsce
75%
XX
W opracowaniu podjęto próbę prezentacji aktualnego stanu precedencji stanowisk publicznych w Polsce. Omówiono historyczne znaczenie terminu precedencja oraz przedstawiono kształtowanie się porządku najwyższych godności w polskiej tradycji. Poddano analizie zasady współczesnej hierarchii najwyższych stanowisk państwowych w RP i na tym tle przedstawiono precedencję stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie oraz stanowisk samorządowych w powiecie i gminie (mieście). Omówiono także precedencję w korpusie dyplomatycznym i Kościele katolickim. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article an attempt of presentation of the current state of the public posts' precedence in Poland. The historical meaning of a term "precedence" was discussed, and developing of the highest offices in Polish tradition was presented. The rules of the present hierarchy of the highest state posts in the Republic of Poland was analyses and on this background the precedence of posts of the government administration and of the local administration in the voivodeship was presented and in the county and in the district (town) as well. The precedence in the diplomatic corps and in the Catholic Church were also discussed. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wyniki badań zespołowych, których celem była empiryczna weryfikacja przytoczonego na wstępie stwierdzenia o istotnym znaczeniu przeglądu i atestacji stanowisk pracy w usprawnianiu gospodarki kadrami w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of the empirical verification of the thesis that the revision and attesting of work-posts constitute an effective way towards improved personnel policy and rationalization of employment in the enterprise, and, in consequence, increased overall economic effectiveness. Verification has been conducted in the largest service enterprise in Cracow, i.e. the City Transport Company. The paper presents essential characteristics of the mentioned organizational method; also the course and results of diagnostic analysis conducted in studied enterprise are shown. The conclusions drawn on the basis of the analysis of post-attesting materials in City Transport Company allowed for a cautious confirmation of the correctness of verified thesis. However, the final recognition of its corectness would require further research in this area.(original abstract)
15
Content available remote Optimization of Workplace Design for People with Alternative Abilities
75%
EN
An employer who wants to employ a person with alternative disturbances faces a difficult problem of selecting a workstation and tasks suitable to a given person's disease since even the same case of disease does not guarantee identical organizational solutions of a workstation. However the more complex the movement disfunction, the more difficult the task is. At the same time it is important that work results of a workstation allow achieving complex productivity. The article presents an attempt at elaborating a method aided by a computer system which allows introducing changes or modifications of workstation space, place equipment and facilities or installing additional elements enabling effective and productive work performance by a person with precisely defined abilities. Presented results of piloting researches have proven that the elaborated method of aiding decisions while adapting workstations to needs and abilities of people with movement disfunction will bring social and economic benefits. (original abstract)
XX
Opis stanowiska pracy jest sformalizowanym narzędziem organizatorskim precyzującym rolę stanowiska w organizacji. Powstaje na pewnym etapie projektowania organizacji. (fragment tekstu)
EN
The article presents the results of research carried out as a part of a project aimed at integrated ergonomic diagnosis of the work environment in terms of improvement of technical and psychosocial conditions. The research carried out so far included small and medium-sized enterprises located in the Śląskie Voivodeship. The tests included blue-collar workers as well as administrative (white-collar) workers. Ergonomic diagnosis was carried out by direct observation of employees at the workplace using tools such as the Ergonomic Control Test CET II and the Dortmund list. This article presents the results of ergonomic analysis at a workstation with a computer. (original abstract)
18
Content available remote Identification and Modeling of Emission Sound Sources at Work Stations
75%
XX
Badania przeprowadzone w zakresie analizy i oceny hałasu zagrażającego miejscom pracy koncentrują się w pierwszym rzędzie na identyfikacji źródeł dźwięku. W celu przeprowadzenia oceny zagrożenia hałasem w badanej przestrzeni, istnieje potrzeba zebrania dodatkowych informacji, m.in. o cechach konstrukcyjnych pomieszczenia, jego wyposażenia, itp. Informacje niezbędne do modelowania, reprezentowane przez miejsca położenia oraz cechy materiałowe barier akustycznych tworzą zbiór parametrów, niezbędnych do prawidłowego doboru metod redukcji poziomu hałasu. Analiza przepływu energii akustycznej w małych pomieszczeniach ma duże znaczenie z powodu występowania zjawisk falowych, takich jak: promieniowanie, absorpcja, załamanie i rozproszenie fali akustycznej. Uwzględnienie występowania zjawisk falowych w ocenie zagrożenia hałasem w środowisku pracy pozwala zidentyfikować znaczenie ich występowania w energetycznym opisie pola akustycznego. Niniejszy artykuł opisuje sposób zidentyfikowania źródeł dźwięku jak emiterów energii akustycznej w miejscu pracy. W tym podejściu, źródła traktowane są jako punkty, elementy liniowe, bądź powierzchniowe emitujące energię akustyczną. Analiza przepływu energii akustycznej traktowana może być jako badanie propagacji fal od źródeł dźwięku. Dotychczasowe wyniki badań nad przepływem energii związanym z propagacją fali akustycznej pozwalają określić nowe kierunki w badaniach nad identyfikacją cech źródeł dźwięku w małych pomieszczeniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The research done in the area of analysis and assessment of noise threatened working place concentrate in the first chase on identification of sources of sound. In order to perform the assessment of noise threat in the examined space, there is a need to gather additional information, among others about the construction features of the place, its equipment, etc. The information related to geometric models of the places as well as material features of the barriers create a set of complimentary parameters - necessary for proper selection of noise reducing methods. The analysis of flow of acoustic energy in small rooms is of the greatest importance because of existence of wave phenomena such as: radiation, absorption, refraction and dispersion of an acoustic wave. Taking into account the wave phenomena in assessment of noise threat in the working environment enables to identify the meaning of their emergence in the energy related description of an acoustic field. This article is an attempt to identify the sources of sound as the emitters of acoustic energy in the working place. In this approach, the sources are treated as either points or areas emitting acoustic energy. The analysis of flow of acoustic energy may be treated as examination of propagation of waves from the sources of sound. Taking into account the energy-related results caused by the flow of acoustic wave creates the new possibilities in the research on identification of sound sources in small rooms. (original abstract)
XX
Ile razy traciliście cenne minuty na szukaniu miesięcznego raportu w folderach na komputerze? Pracownik doprowadza was do rozpaczy, bo nie dostarczył na czas danych, o które prosiliście. Plan produkcyjny nie został wykonany, bo mechanicy nie wymienili przekładni, choć mieli to zrobić. Nie zrobili, bo nikt jej wcześniej nie zamówił. Przez takie właśnie codzienne nieefektywności tracimy czas, pieniądze i energię. Zyskujemy zaś frustrację i zdziwione spojrzenia współpracowników. Jak temu zaradzić? (fragment tekstu)
20
Content available remote Audyt kadrowy na przykładzie oceny i wartościowania stanowisk pracy
75%
XX
Zapewnienie, w wymaganym czasie i miejscu, dostępu do zasobu pracy wymaga zaprojektowania mechanizmów identyfikacji potrzeb pracodawcy (jakościowych i ilościowych) oraz ustalenia hierarchii tych potrzeb. Spełnieniu tego postulatu służą procesy opisu oraz wartościowania stanowisk pracy. Ocena i wartościowanie pracy to najważniejszy filar zarządzania personelem. Jest procesem obejmującym wiele płaszczyzn dotyczących zarówno ocenę wymagań stawianych pracownikowi, jak i efektywność jego działania, a także jego zaangażowanie w pracę oraz posiadane kompetencje. Celem artykułu jest zapoznanie z tematem opisu i wartościowania stanowisk pracy przez pryzmat zadań, uprawnień i odpowiedzialności audytora wewnętrznego dokonującego oceny tych procesów.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.