Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwiazki zapachowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W przemysłowych procesach przetwarzania żywności występują straty aromatu i istnieje potrzeba jego suplementacji. W artykule omawiane są syntetyczne związki zapachowe identyczne z naturalnymi i ich rola w aromatach spożywczych.
EN
Food processing operation, from premature harvesting to extended storage and physical treatments, may cause a loss of aroma (volatile flavour) that calls for subsequent supplementation. The role of synthetic aroma compounds - identical with natural fragrance in food flavours is discussed.
PL
W artykule przedstawiono przegląd światowego piśmiennictwa dotyczącego metod analizy związków zapachowych żywności. Związki te charakteryzują się wysoką lotnością, śladową ilością, a ich wyodrębnianie z produktów, identyfikacja i kwantyfikacja stwarzają wiele problemów analitycznych. Do analizy związków zapachowych wykorzystywane są metody instrumentalne: destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z jednoczesną destylacją z parą wodną, mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej, chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas, olfaktometria oraz metody sensoryczne.
EN
The article presents an overview of the world literature concerning methods of analysis of food aroma compounds. The volatiles compounds are characterized by high volatility, a trace amount, and therefore theirs isolation, identification and quantification creates many analytical problems. There are used instrumental methods: steam distillation, a continuous extraction with simultaneous steam distillation, a solid phase microextraction, gas chromatography coupled with mass spectrometry, olfactometry and sensory analysis for the analysis of volatile compounds.
Herba Polonica
|
2001
|
tom 47
|
nr 3
191-202
EN
Metodą SPME-GC analizowano związki zapachowe z fazy gazowej nad świeżymi kwiatami (Tilia cordata Mili.). Główne składniki to: trans-ocymen, germakren D, limonen, terpinolen, α-pinen, p-cymen, linalol, γ-terpinen, p-cymenen. Olejki eteryczne otrzymano metodą hydrodestylacji świeżych i wysuszonych kwiatostanów lipy drobnolistnej. Zidentyfikowano około 100 składników. Głównymi składnikami były germakren D, heksahydrofamezyloaceton, trans-ocymen, linalol, damascenon, p-cymenen, limonen, β-kariofilen, cis- i trans-tlenek różany, cytronellol, eter lipowy, karótól, heneikozan, trikozan, pentakozan i inne. Glikozydowo związane związki zapachowe wyodrębniono przez enzymatyczną hydrolizę wodnego ekstraktu z zastosowaniem preparatu enzymatycznego Pectinex. Główne aglikony to: 3-heksen-1-ol, n-heksanol, eugenol, linalol, 2-fenyloetanol, hotrienol, α-terpineol, tlenek linalylu A i B, geraniol, damascenon oraz inne. Składniki olejków i frakcji aglikonów identyfikowano metodami GC i GC/MS.
PL
Volatile compounds from gas phase of fresh linden flowers (Tilia cordata Mill.) were analised by SPME-GC method. The main compounds were trans-ocimene, germacrene-D, limonene, terpinolene, α-pinene, p-cymene, linalool, γ-terpinene, p-cymenene. The essential oils were obtained by hydrodistillation from fresh and dry linden blossoms. About 100 compounds were identified. The main compounds were germacrene-D, heksahydro-famesylacetone, trans-ocimene, linalool, damascenone, p-cymenene, limonene, β-caryophyllene, cis- and trans-rose oxide, citronellol, linden ether, carotol, heneicosane, tricosane, pentacosane and others. The glicosidically bound volatile compounds were obtained by enzymatic hydrolysis of aqueous extract with Pectinex. The main volatile aglycones were 3-hexen-1-ol, n-hexanol, eugenol, linalool, 2-phenylethyl alcohol, hotrienol, α-terpineol, linalool oxide A, B, geraniol, damascenone and others. Compounds of oils and aglycones were identified by GC and GC/MS methods.
PL
Artykuł zawiera przegląd literatury na temat biosyntezy związków zapachowych przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdże) i izolowane z nich enzymy ze szczególnym podkreśleniem procesów skomercjalizowanych.
EN
This review presents the current state of the art of bioflavour-synthesis, based on microorganisms (bacteria, fungi, yeaste) and their enzymes, with emphasis on currently commercialised processes.
PL
Celem badań była charakterystyka skroplonych oparów pozyskanych przy produkcji marmolady jabłkowej i powideł śliwkowych z wykorzystaniem doświadczalnego stanowiska badawczego oraz określenie zawartości i składu związków zapachowych zawartych w skroplinach. Całkowita zawartość rozpuszczalnych substancji stałych w produkcie wzrastała wraz z fazą poboru skroplin od 9,4 do 39,2°Brix w przypadku marmolady jabłkowej i od 19,1 do 54,0°Brix dla powideł śliwkowych. Równocześnie odczyn skroplin nieznacznie malał. Zawartość związków lotnych w pierwszej frakcji w obu przypadkach była najwyższa (147 mg/l marmolady i 61 mg/l powideł) w porównaniu do kolejnych faz poboru. Cenne substancje zapachowe, jak γ dekalakton (marmolada) czy undekan-2-on (powidła) występowały w niewielkich ilościach w skroplinach z drugiej fazy poboru, a ich zawartość w odpowiednio 4,1% masowych i 3,7% masowych. W celu ponownego wykorzystania skroplin w procesach technologicznych należy przeprowadzić analizę ich jakości, pod względem wydajności procesu i zawartości związków aromatycznych.
EN
The aim of the study was to characterize condensate fractions obtained from the fruit products using experimental stand for concentration of plant materials. The total soluble solids content of the products increased with the subsequent condensate collection and ranged from 9,4 to 39,2°Brix for apple marmolade and from 19,1 to 54,0°Brix for plum jam. At the same time, pH condensates slightly decreased. Total content of volatile compounds in the first fraction was the highest (147 mg/L of marmolade and 61 mg/L plum jam), and it was much lower in other fractions. Valuable aroma components, such as γ-decalactone (marmalade) or undecan-2-one (plum jam), were present in small amounts in condensate from the second fractions, ie. 4,1 mass percentage and 3,7 mass percentage, respectively. In order to re-use condensate in technological processes, it is necessary to analyze their quality in terms of process efficiency and content of aromatic compounds.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.