Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 438

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiek XX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Polskie piśmiennictwo drogowe XX wieku.
100%
PL
Autor tego artykułu z pokolenie "Kolumbów", nie będący badaczem piśmiennictwa, ale z zamiłowania parający się piórem nie mógł przedstawić pełnego rozwoju piśmiennictwa drogowego, zwłaszcza sprzed 1939 r. Artykuł ten może jednak staniowić przyczynek i zachętę do głębszych i szerszych badań na ten temat.
2
Content available remote Rozwó techniki mostowej w Polsce w XX wieku
100%
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki mostowej w Polsce, od czasów zaborów do okresu powojennego.
EN
How to explain that contrary to ads jogging on the smoky streets is not „a run for health” but „a run for desease”. On one hand, the economic system promotes „being someone” as being an owner, that is emphasizing satisfying material needs; on the other hand, it shows new ways to strengthen this consumerist's attitude. Thus, human needs are being restricted to the world of material values. Such perception of human needs limited to a single dimension only contradicts the man's inherent development. The quantitative dimension must nevertheless be accompanied by the qualitative one. This covers not only spiritual needs but also the need of proper biological existence determined by the quality of the environment.
PL
Jak wytłumaczyć, wbrew reklamie, że jogging po zadymionych ulicach miast to nie „bieg po zdrowie”, tylko „bieg po chorobę”? System ekonomiczny: z jednej strony propaguje w swoich działaniach, że „bycie kimś” sprowadza się do posiadania, czyli realizacji potrzeb materialnych, z drugiej zaś ukazuje coraz to nowe sposoby umacniania tej postawy konsumpcyjnej. Zamyka tym samym potrzeby człowieka do świata wartości rzeczowych. Takie postrzeganie potrzeb człowieka w jednym tylko wymiarze jest zanegowaniem integralnego rozwoju człowieka. Obok ilościowego wymiaru potrzeb występuje przecież i wymiar jakościowy. Obejmuje on nie tylko potrzeby „wyższe”, ale także potrzebę prawidłowej egzystencji biologicznej, którą warunkuje jakość ekologiczna środowiska.
PL
Cztery ważne dla Poznania wydarzenia historyczne mające miejsce w XX wieku, czyli wizyta cesarza Wilhelma II w nowo wzniesionej Dzielnicy Zamkowej, Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku, obchody Millenium Chrztu Polski/1000-lecia Państwa Polskiego oraz Euro 2012, związane z szeroko zakrojonymi architektonicznymi i urbanistycznymi modernizacjami przestrzeni miasta, mającymi na celu nadanie mu nowych kierunków rozwojowych, będą stanowić punkt wyjścia do analizy postaw mieszkańców wobec potencjalnie pojawiających się możliwości kreowania wizerunku miasta. Wykażą one, że gotowość społeczności do angażowania się w kształtowanie jego obrazu nie zawsze odzwierciedla uwarunkowania sytuacji politycznej, raczej emocjonalne związki mieszkańców z najbliższym otoczeniem.
XX
Four most important for Poznan historical events of the 20th century: visit of the emperor - Wilhelm II, General National Exhibition in 1929, celebration of the Millennium of the Baptism of Poland/Millennium of Poland, Euro 2012 - connected with wide range architectural and urban planning modernization of the municipal space, aimed at determination of new directions of development, shall make up the starting point of the analysis of the citizens' attitudes towards potential opportunities of shaping the city image. They shall show that the fact of the willingness and readiness of the community to get involved in the shaping of the city image not always would reflect the conditions of the political situation, but rather the emotional bonds between the inhabitants with the closest surroundings.
PL
Wpływ cywilizacji na sztukę XX wieku nie ominął witraży. Ewolucja dotknęła zarówno ich formę plastyczną jak i zastosowania. Sama technologia powstawania przeszkleń witrażowych zmieniła się od średniowiecza tylko w szczegółach. Jednakże różnorodność istniejących obecnie trendów i tendencji stylistycznych, oraz nowatorskich zastosowań witraży jest w zasadzie niezliczona i niemożliwa do ogarnięcia. Można jedynie starać się odnaleźć i zanotować najważniejsze, najciekawsze czy najbardziej zaskakujące rozwiązania.
Aura
|
1994
|
nr 03
18-20
EN
Mass-scale manufactured items, turned out by industrial methods, are not collected and displayed in museums. In the modern civilisation, however, materials, design and manufacture go out of fashion in such a rapid succession that items which were used just yesterday, become strange and distant artifacts far removed from those currently used, in the manner similar to what happened to the antique handicraft. Nowadays these processes are gaining particular momentum. The items belonging to the 20-th century material culture are not collected, protected and displayed like some old objects. There are even no skansen museums (open-area museums with original buildings, completely furnished). Justifying the need to collect and display such objects, the author describes three exhibitions in Museum of the Lubelska Village: The dying-out memory. Souvenir from Częstochowa and Domestic product.
PL
Przedmioty wytwarzane na skalę i w sposób przemysłowy nie są gromadzone i eksponowane w muzeach. Jednakże we współczesnej cywilizacji materiały, wzornictwo, techniki wytwarzania dezaktualizują się tak szybko, że przedmioty używane jeszcze wczoraj stają się obce i odległe dzisiaj używanym w sposób podobny do wyrobów dawnego rękodzieła. Procesy te nabierają szczególnego przyspieszenia w naszych czasach. Wytworów XX-wiecznej kultury materialnej nie gromadzi się, chroni i eksponuje tak, jak przedmiotów o starszym pochodzeniu. Nie robią tego nawet skanseny. Autor, uzasadniając potrzebę gromadzenia i ochrony takich przedmiotów opisuje trzy wystawy w Muzeum Wsi Lubelskiej: "Coraz krótsza pamięć", "Pamiątka z Częstochowy" i "Wyrób krajowy".
EN
In the context of reflections on the breakthrough moments in the history of Poland in the first half of the 20th century, the content of the volume of the journal “Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” (Educational Sciences. Interdisciplinary Studies) which testifies to the preservation of their historical memory, is discussed.
PL
W kontekście rozważań o momentach przełomowych w dziejach Polski pierwszej połowy wieku XX omówiono zawartość tomu czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” będącego świadectwem zachowania o nich pamięci historycznej.
PL
W kontekście rozważań o momentach przełomowych w dziejach Polski pierwszej połowy wieku XX omówiono zawartość tomu czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” będącego świadectwem zachowania o nich pamięci historycznej.
EN
In the context of reflections on the breakthrough moments in the history of Poland in the first half of the 20th century, the content of the volume of the journal “Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” (Nowis. Interdisciplinary Studies) which testifies to the preservation of their historical memory, is discussed.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.