Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Profession of a coach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Webinarium jest nowym narzędziem w pracy trenera. Z jednej strony jak zawsze dające mu nowe możliwości, z drugiej - niosące ze sobą dość duże ryzyka. W związku z rozwojem nowych technologii, dynamicznym tempem prowadzenia biznesu wymagającego szybkiego adaptowania się do nowych sytuacji, webinarium przebojem weszło w obszar szkoleń. (fragment tekstu)
XX
Artykuł ma na celu zaprezentowanie prawidłowej procedury coachingowej jako narzędzia wspierającego rozwój organizacji. Pokazane zostaną poszczególne etapy coachingu. Poza analizą literatury zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzone na grupie 120 osób w zakresie elementów coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie wyników nieefektywnego oraz efektywnego słuchania w coachingu. Drugim istotnym obszarem badawczym będzie docenianie pracowników oraz jego wpływ na realizację ich celów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at presenting the proper coaching procedure as a tool supporting organization development. It describes each phase of coaching. Moreover, the author presents literature review on this topic as well as findings of research carried out within the group of 120 persons. The second important research area is an effective employee recognition system. (original abstract)
XX
Idealnie by było, gdyby trener wewnętrzny miał wiedzę specjalistyczną na temat produktów i usług proponowanych przez firmę, jak również umiejętność przekazywania tej wiedzy w sposób przystępny i dostosowany do odbiorców szkolenia. Rzeczywistość bywa jednak inna. Trenerami zostają najczęściej osoby mające rozległą wiedzę w zakresie produktów/usług oraz podstawową wiedzę na temat procesu nauczania. Jak można to zmienić? (fragment tekstu)
XX
"Dziwne... Po rozmowie z tobą czuję się lepiej, a na każdej z dwóch sesji coachingowych, podczas których nad tym pracowałem, czułem się coraz gorzej". "Coaching? Próbowałam, ale chyba trafiłam na kogoś, kto bardziej zwracał uwagę na to, gdzie usiadłam i ile czasu trwa sesja niż na to, co było dla mnie najważniejsze. Szczerze mówiąc, na razie nie mam ochoty na coaching". (fragment tekstu)
XX
"Każdy menedżer powinien mieć coacha" - powiedział kiedyś jeden z moich klientów, dyrektor zarządzający. Trudno się z nim nie zgodzić. Szefowanie to niełatwa praca. A im wyżej w hierarchii firmy, tym trudniejsza, bo zarówno bardziej odpowiedzialna, jak i bardziej... samotna. Jakie funkcje może pełnić executive coach? Dlaczego warto inwestować czas i fundusze w coaching dla doświadczonych, sprawnych menedżerów? (fragment tekstu)
XX
Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej wskazuje się trzy osoby, które mogą pełnić rolę coacha: coach zewnętrzny, coach wewnętrzny oraz bezpośredni przełożony uczestnika coachingu. Prowadzone badania empiryczne nasuwają trzy kluczowe wnioski: w polskiej praktyce coaching realizowany jest najczęściej przez osoby spoza organizacji, to zewnętrzny coach najczęściej prowadzi coaching zgodnie z metodyką, a współpraca z nim w opinii badanych respondentów przynosi najwięcej korzyści. Trudno natomiast jedno-znacznie ocenić rolę wewnętrznego coacha oraz bezpośredniego przełożonego w tej roli.(abstrakt oryginalny)
EN
In theory as well as in the business practice there are three possibilities of acting in the role of coach: external coach, internal coach and a coachee direct supervisor. There are three main conclusions from the empirical research: in Polish business practice coaching is most frequently conducted by an external coach, it is an external coach who most frequent coaches according to the coaching methodology and according to the respondents' opinions coaching with an external coach brings the best benefits. Meanwhile there arise difficulties in clear assessment of an internal coach as well as a direct supervisor as a coach.(original abstract)
XX
Wykwalifikowana kadra to jeden z czynników, który wpływa na przewagę konkurencyjną organizacji we współczesnych warunkach rynkowych. Organizacje starają się realizować różne formy szkoleń. Szkolenia powinny prowadzić do wzrostu wydajności pracy, poziomu wiedzy pracowników oraz powinny rozwijać ich umiejętności, tworzyć system wartości i postaw odpowiedni do realiów rynkowych. Jako przykład w artykule opisano proces szkoleń trenerów w klubie sportowym (na przykładzie Akademii Piłkarskiej Pogoń Szczecin). (abstrakt oryginalny)
EN
Qualified staff is one of factors which influences on the competitive advantage of the organization in contemporary market conditions. Organizations are using a lot of different forms of trainings. Training should be a guarantee of the intensification of labour productivity, increase in the level of knowledge of employees and development their skills. As the example in this article a process of trainings of sports coaches was described in a sports club (on the example of the Football Academy Pogoń Szczecin). (original abstract)
8
75%
EN
Purpose: An analysis was conducted regarding fitness trainers' opinions on factors related to the profitability of rendered services. Answers to two research questions were sought: a) Is it possible to group respondents based on their opinions on the level of satisfaction from the achieved revenue and the profit margin on a standard service? b) Is there a relationship between respondents' assignment to a specific group and the fact of conducting an additional business activity (not related to the fitness sector)? Design/methodology/approach: The study was based on the use of a structured questionnaire. The five-point scale and nominal variants of answers were used for the quantitative analysis of collected data. With regard to the nature of the surveyed subjects, non-representative sampling in the form of a snowball method was used. Findings: The results obtained reveal that, among trainers expressing satisfaction from the achieved revenue and the profit margin on a standard service, dominates the group of those, who do not conduct additional business activity and, conversely, among trainers expressing indecision and lack of satisfaction dominates the group of persons, who conduct such business activity. Research limitations/implications: The main research limitation derives from the sampling method - findings cannot be generalized on the whole population of fitness trainers. However, the obtained results shed new light on the conditions of conducting business activity by fitness trainers and formulate further research questions. Originality/value: Fitness trainers (especially those who conduct business activity) are not a popular topic of scientific work in this industry (the subject of fitness clubs dominates). (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono raport z badania ankietowego na temat rynku usług coachingowych w Polsce. Przybliżono istotę coachingu. Opisano powody zainteresowania coachingiem oraz kierunki jego rozwoju.
XX
Superwizja jest jednym z najistotniejszych procesów wspierających i integrujących osobisty i zawodowy rozwój coacha. Ostatnio zyskuje na popularności, wkrótce stanie się niezbędna dla utrzymania efektywnej drogi rozwoju każdego coacha. Dlaczego? (fragment tekstu)
XX
Autor artykułu, prezes polskiej firmy szkoleniowej Training Partners, wyraża opinię na temat kwalifikacji, jakie muszą mieć trenerzy, by nie narazić klienta na stratę czasu i pieniędzy. Zawód trenera tzw. umiejętności menedżerskich, interpersonalnych czy osobistych uważany jest za najbardziej prestiżowy wśród profesji związanych ze szkoleniami.
XX
W niniejszym artykule mowa o tym jak zbudować profesjonalny zespół trenerów. Przedstawiono zasady funkcjonowania zespołu. Zaprezentowano podział kompetencji trenera.
XX
Wrzesień kojarzy się z powrotem do szkoły. To także ostatni moment na podjęcie decyzji o swoim rozwoju w szerszym kontekście, jakim może być nabycie nowych kompetencji, jak i całkowite przebranżowienie przez wybór studiów podyplomowych czy szkoły trenerów. (fragment tekstu)
14
Content available remote Kompetencje trenerów pływania w opinii trenerów-ekspertów
75%
XX
Kompetencje trenerów sportowych mają olbrzymie znaczenie dla jakości kształcenia w systemie polskiego sportu. Niestety publikacje na temat kompetencji trenerów traktują ten temat jednostronnie, nie uwzględniając pełnej specyfiki ich pracy. Przygotowany artykuł zmierza do poszerzenia wiedzy na temat kompetencji trenerów pracujących z pływakami wysokiej klasy. W pracy oparto się o wywiady przeprowadzone z trenerami o dużym stażu i wynikach pozwalających uznać badanych za ekspertów. Opinie badanych ze-stawiono z literaturą w celu określenia zbioru kompetencji charakterystycznych dla trenerów pływaków wysokiej klasy.(abstrakt oryginalny)
EN
Competence athletic trainers are of great importance to the quality of education in the system of Polish sport. Unfortunately publications on the competence of the trainers take this issue unilaterally, without taking into account the full specifics of their work. Prepared article seeks to increase knowledge about the competence of the trainers working with high-class swimmers. The study was based on interviews with coaches with high seniority and the results to be considered surveyed by experts. Respondents' opinions compared with the literature to determine the set of competencies specific to the high-class coaches swimmers.(original abstract)
15
Content available remote Ocena preferowanych predyspozycji trenera personalnego
75%
XX
Usługi świadczone przez trenerów personalnych w Polsce cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Sytuacja prawna tej grupy zawodowej jest w Polsce nieuregulowana, co stwarza wiele wątpliwości dotyczących kompetencji oraz predyspozycji trenera personalnego. Istotą przedstawionych w pracy badań jest określenie zmian, w zakresie postrzegania kompetencji trenera, zachodzących na przestrzeni ostatnich lat. Badania wykonano w roku 2009 i powtórzono w roku 2015 w klubach fitness mieszczących się na terenie województwa dolnośląskiego. W badaniach wzięło udział 240 ankietowanych, w tym 72 kobiety i 168 mężczyzn. Wynika badań wskazują, że na przestrzeni lat, liczba osób korzystających regularnie z usług trenera wzrosła prawie dwukrotnie. W istotny sposób wzrosła liczba osób dla których zawód trenera łączy się z coraz lepszą oceną społeczną i jego autorytet stale rośnie. 67,5% badanych uważa, że trener powinien być mocno zbudowany i mieć mieszane cechy osobowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Services provided by personal trainers in Poland are becoming more popular. The legal situation of this professional group in Poland is unregulated, which creates many doubts about the competence and suitability personal trainer. The essence of the work presented in the study is to determine the changes in terms of perception of competence coach, taking place in recent years. The research was conducted in 2009 and repeated in 2015 in fitness clubs coming in Lower Silesia. The study involved 240 respondents, including 72 women and 168 men. Research results indicate that over the years, the number of people regularly using the services of a coach nearly doubled. The significant number of people for whom the profession of coaching combined with better and better assessment of the social and his authority continues to grow. 67.5% of respondents think that the coach should be well built and have mixed personality traits.(original abstract)
XX
Coaching w Polsce, podobnie jak wcześniej NLP, jest w wyraźnej defensywie. Z jednej strony wiele osób widzi w nim nadal remedium dla wyzwań prywatnych i zawodowych, inwestuje astronomiczne kwoty w szkolenia i kolejne certyfikacje, z drugiej strony jednak biznes coraz bardziej dystansuje się od coachów i coachingu. Dlaczego? (fragment tekstu)
17
Content available remote Rozgrzewka koszykarza - założenia teoretyczne, a rozwiązania praktyczne
75%
XX
Celem praktycznym było sformułowanie wskazówek dla trenerów koszykówki w tworzeniu struktury rozgrzewki z uwzględnieniem czasu trwania oraz proporcji między ćwiczeniami dynamicznymi, a statycznymi przygotowujących funkcje organizmu do gry.(abstrakt oryginalny)
EN
The practical aim was to formulate guidelines for basketball coaches to develop the warm-up structures, taking into account the duration and proportion of dynamic and static exercises that prepare the body for play.(original abstract)
XX
Studium przypadku na przykładzie Banku Handlowego, jak przebiega rekrutacja i przeszkolenie trenerów wewnętrznych.
XX
Celem autorów niniejszego artykułu jest ukazanie sposobów na odnalezienie wewnętrznej motywacji potrzebnej do osiągnięcia celu u klienta, który jest wspierany przez coacha będącego w stanie dostępu do swoich zasobów. Artykuł jest napisany w formule metafory, gdzie proces coachingu jest porównany do podróży, którą odbywa klient z miejsca, w którym się znajduje, do miejsca, w którym pragnie być po osiągnięciu swego celu. Słowo "podróż" łączy się również z etymologicznym znaczeniem słowa motywacja - od movere - poruszać się. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to discuss methods of finding inner motivation that allows the coach, who has constant access to his/her resources, to support the coachee in the process of attaining the set goal. Authors have recourse to a metaphor: the coaching process is compared to a journey between the coachee's current place and the place he/she wishes to reach, i.e. the goal of the coaching process. Furthermore, the word "journey" refers to the etymology of the word motivation - movere (to move). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest budowanie wiedzy i poszerzanie świadomości profesjonalnych coachów o wybrane aspekty psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem symptomów będących wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć o tym, że klient potrzebuje pomocy psychologa lub psychiatry. Profesjonalny coach ponosi odpowiedzialność za klarowne odróżnienie swoich usług od psychoterapii i nie posiada uprawień do prowadzenia procesów terapeutycznych. Coaching nie jest skoncentrowany na dysfunkcjach, na diagnostyce zaburzeń, na poszukiwaniu symptomów ani na przeszłości klienta i z tego względu zwykle w programach szkoleniowych przygotowujących do wykonywania zawodu coacha nie uwzględnia się tej tematyki. Jednakże wymogi etyczne stawiane przed coachem sprawiają, że powinien oni obserwować klienta, aby świadomie podejmować decyzję, kiedy klient potrzebuje terapii zamiast procesu coachingu, a kiedy równolegle z nim. Także dobry terapeuta, widząc gotowość swoich pacjentów do podejmowania większej odpowiedzialności za własne życie, mógłby rekomendować im udział w procesie coachingowym. Niniejszy artykuł ukazuje wagę wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej u profesjonalnych coachów, która może okazać się kluczowa, by mogli oni trafnie podejmować decyzje o rozpoczęciu procesu coachingowego lub przekierowaniu klienta do innego specjalisty. Pomocna w tym zakresie może być zaprezentowana w tym artykule krótka charakterystyka pojęcia diagnozy psychologicznej oraz Skala Całościowej Oceny Funkcjonowania GAF. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to broaden the knowledge of professional coaches with certain aspects of clinical psychology. The focus is on those symptoms demonstrated by patients, which could be the early warning signs of mental illness or problems when psychiatric or psychological help is necessary. Professional Coaches have a responsibility to distinguish their services from therapy, because they are not legally sanctioned and not allowed to offer therapy. Coaching does not focus on dysfunction, diagnosis, symptoms or the past, and that is the reason, why these topics are not included in the curriculum preparing one for this profession. But an ethical coach should observe when a client needs a therapy instead of, or in addition to, coaching and will recommend accordingly. As well as a good therapist, could observe when a client is ready to take greater responsibility for their own life and recommend coaching. This article will argue the significance and importance of aforesaid awareness and expertise, which will allow professional coaches will be able to recognize whether a client would benefit from coaching or should seek guidance from other specialists. For this reason, in this article the Global Assessment of Functioning (GAF) is presented and discussed, as well as the characteristics behind the concept of psychological diagnosis. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.