Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2457

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 123 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Globalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 123 next fast forward last
1
Content available remote Procesy globalizacyjne Istota, przyczyny, uwarunkowania, implikacje
100%
XX
Dynamiczny rozwój masowej komunikacji (na przykład internetowej, satelitarnej), wyeliminowanie bariery szybkiego przemieszczania się, dzięki rozwojowi transportu lotniczego, a także możność swobodnego porozumiewania się jako następstwo rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych to zjawiska, które stymulują procesy globalizacyjne uwidaczniające się zarówno w sferze ekonomicznej, społecznej, jak i kulturowej, a nawet politycznej. Współcześnie procesy te uznawane są za zjawisko o charakterze rewolucyjnym. (fragment tekstu)
EN
The article presents selected aspects of the process of globalization issues. In particular, the essence of globalization, its causes and predisposition, as well as the consequences, both in terms of positive and negative. (author's abstract)
2
Content available remote Świat postglobalny Stare i nowe wyzwania
100%
XX
Na przełomie wieków XX i XXI powszechnie pisano o nowym paradygmacie cywilizacyjnym, który określano jako "świat zglobalizowany". Mimo trudności w uzgodnieniu jednej precyzyjnej definicji, większość publicystów i naukowców zgadzała się co do zasadniczych elementów konstytuujących zjawisko globalizacji1: - powstanie globalnego rynku finansowego, - zinstytucjonalizowanie handlu międzynarodowego, - makdonaldyzacja, - gwałtowny wzrost przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDIs), - zdominowanie gospodarki globalnej przez korporacje transnarodowe (TNCs), - geograficzna dysjunkcja łańcucha wartości dodanej w skali globalnej, - powstanie gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy), - wykształcenie się czwartego sektora gospodarki, - redefinicja znaczenia państwa. (fragment tekstu)
EN
Still at the end of the 20th century it was a common belief that the world had just entered a new civilisational paradigm, completely different from all the previous ones in the history of mankind. The new paradigm was called 'globalisation' and although it had never been precisely defined the term stirred up a very animated dispute: there were fervent enthusiasts and fervent opponents of everything that was so inexactly defined as globalisation. Both enthusiasts and opponents agreed what phenomena made globalisation up, but the assessment of those phenomena was diametrically different; according to the enthusiasts globalisation reduced famine in the world, stimulated development and growth, decreased unemployment, improved the quality of natural environment, created a new global democracy and was the only reasonable option for mankind; and according to the opponents globalisation increased famine in the world, made development and growth stop or even diminish, aggravated unemployment, lowered the quality of natural environment, destroyed human solidarity, stimulated corruption and was a path to hell. Unexpectedly at the end of the first decade of the 21st century the whole dispute over globalisation - so hot a few years before - died away. Why? The dispute might have become pointless, as globalisation - however imprecisely it has been defined - itself might have died away. But what has it been replaced by? (author's abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie koncepcji global governance jako kierunku rozwoju ładu międzynarodowego w XXI wieku. Autor charakteryzuje w nim proces globalizacji i jego wpływ na kształt świata. Następnie opisuje, czym jest global governance i jak koncepcja ta wpisuje się w logikę rozwoju ładu na arenie globalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to show the idea of global governance, as direction of development of the international order in the XXI century. The author, at the beginning, characterizes globalization and its influence on a shape of the world in the first decade of our century. Next, there is a description of the global governance, as an idea inscribed in the logic of development on the global arena.(original abstract)
5
Content available remote Global economic disorder jako alternatywa dla global economic governance
100%
XX
Global economic governance to koncepcja opisu ładu globalnego w ujęciu ekonomicznym. Ten nurt badań nad procesem globalizacji i jego skutkami zyskał dużą popularność pod koniec XX wieku. Jednak wydarzenia ekonomiczne, społeczne i polityczne drugiej dekady XXI wieku podały w wątpliwość sens konstruowania wizji ładu globalnego, polegającego na ponadnarodowej kooperacji głównych aktorów globalnej sceny politycznej i ekonomicznej. Niniejszy artykuł ma na celu nakreślenie alternatywnej wizji rozwoju globalnego ładu ekonomicznego w XXI wieku. Autor określa tę wizję mianem global economic disorder. W pierwszej części artykułu znajduje się krótka charakterystyka idei global governance. Następnie pokazane są zjawiska polityczne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ na perspektywę rozwoju tej idei. W części trzeciej, wieńczącej artykuł, zarysowana zostaje istota global economic disorder, przedstawionego jako realna alternatywa dla globalnego rządzenia w gospodarce.(abstrakt oryginalny)
EN
Global economic governance is an economic approach to the description of new, global order.. This current research on globalization and its effects gain big popularity in the 90's of XX century.. However, economic, social and political goings-on, which took place in the second decade of the XXIst century, has questioned the point of constructing a vision of global order depending on the transnational cooperation of key actors of global political and economic scene. The article aims to outline an alternative vision of the evolution of global economic order in the XXIst century. The author named that vision "global economic disorder". In the first part of the article, there is a short characteristic of an idea of global governance. Next political, economic and social phenomena influencing a perspective of the development of the idea, are shown. In the third part, the essence of global economic disorder, presented as a realistic alternative to global governance, is outlined.(original abstract)
6
Content available remote Globalizacja - szanse i zagrożenia
100%
XX
Należy podkreślić, że globalizacja z punktu widzenia ekonomicznego jest historycznym procesem narastającej liberalizacji oraz integracji gospodarczej podmiotów gospodarki światowej. Państwa i społeczeństwa stają się coraz bardziej współzależne od siebie w światowym, społecznym podziale pracy. Przyjmuje się założenie, że osiągają z tego korzyści synergiczne efektywnego alokowania zasobów w tych miejscach w świecie, które stwarzają największe korzyści. Wymiana zasobów oraz produktów w handlu światowym powinna stwarzać bezpośrednie korzyści tym podmiotom (producentom), którzy są bardziej mobilni i efektywniejsi (tańsi, lepsi jakościowo itd.), jak również tym, których efektywność jest relatywnie mniejsza. Uzyskają oni korzyści komparatywne, które są podstawą teorii i praktyki handlu światowego.(fragment tekstu)
EN
Lasting since the 16-th century the economic globalisation has ended the times of the isolation of non-European historical and geographical regions. Not only is globalisation a source of development chances and the disappearance of global threats: political and military, social and economic, cultural and civilisational. The three most significant threats are as follows: a) The growth of nuclear power in the world. b) The growth of economical footprint and the determination of the living planet index. c) The growth of threat of hidden economic wars of new generations. (original abstract)
XX
W artykule zawarto zapis wyzwań wieku globalizacji przed jakimi stają współczesne przedsiębiorstwa i sposobów ich mitygowania z uwzględnieniem technologii teleinformatycznych (IT). Sposoby rozwiązywania problemów omówiono z uwzględnieniem aktywności przedsiębiorstw we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a briefly given challenges faced by enterprises of the age of globalization, and ways of mitigating them including information and communication technologies (IT). Ways of solving problems are discussed, taking into consideration activities of enterprises regarding to all links of the value chain.(original abstract)
8
Content available remote Globalizacja a zdrowie - wyzwania i zagrożenia
80%
XX
Procesy globalizacji oddziałują na zdrowie populacji i indywidualnych osób. Rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych, które w części można łączyć z procesami globalizacji i występującymi globalnie, bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne [Klich 2013]. Dlatego społeczeństwa powinny podejmować ciągłe starania na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia. (fragment tekstu)
EN
Abstract: Global changes affect most areas of life of the inhabitants of the globe, and their speed and scale have an impact on the health of populations and individuals. The spread of lifestyle diseases, which in part can be combined with the processes of globalization and occurring globally, directly contributes to increased demand for health care services. Therefore, society should make continuous efforts to maintain and improve health. (original abstract)
9
Content available remote Szkolenie kierowców w warunkach globalizacji
80%
XX
Dominujące ujęcia definicji globalizacji dotyczą uniwersalizmu, internacjonalizacji i liberalizacji (Micał 2008). Uniwersalizm w branży edukacji kierowców przejawia się ujednoliceniem przepisów ruchu drogowego, metod szkolenia, wzorów praw jazdy i innych dokumentów. Internacjonalizacja odnosi się do wzrostu międzynarodowego ruchu drogowego i zależności podmiotów uczestniczących w ruchu drogowym. Na drogach całego świata dominują te same problemy: zatłoczone ulice, wypadki wymagające podobnych przeciwdziałań i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem liberalizacji jest budowanie światowego ruchu drogowego bez granic, ponieważ globalizacja wiąże się z procesem międzynarodowej integracji przepisów ruchu drogowego i edukacji kierowców. (fragment tekstu)
EN
The process of globalization makes it necessary to harmonize the regulations in various fields of economy, culture and education, including changes in the system of driver education. This paper presents the changes in Polish traffic law in the process of its adaptation to the international requirements and changes in driver training process in terms of improving road safety. It also identifies the areas of training that are undergoing the process of changes in conditions of globalization with emphasis on the role of instructor in the continuing education of drivers and improvement in their knowledge and skills. (original abstract)
XX
Globalizacja wniosła sporo zmian, które trudno byłoby nie uznać za pozytywne. Nie zmienia to faktu, że w miarę postępującej globalizacjii (...) przybywało krajów, których status można określić w kategorii przegranego. Oznacza to, że korzyści z globalizacji nierówno rozkładają się wśród współczesnych narodów. Można zatem postawić tezę, iż pomimo wielu jakościowych,pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych na przełomie XX i XXI wieku nierówności(...) mogą z dużym prawdopodobieństwem stać się immanentną cechą oblicza współczesnego i przyszłego świata.(...) Ten aspekt lokalnych przemian stał się istotą refleksji w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)
11
Content available remote Wartości globalizacyjne w rzeczywistości kulturowej Europy Wschodniej
80%
XX
Przedstawiono wpływ globalizacji na europejską przestrzeń kulturową. Autor podkreśla, że ​​globalizacja jest potężną siłą, która znacząco zmienia lokalną tożsamość kulturową w państwach, narodach i grupach etnicznych, a ponadto jest odpowiedzialna za dualistyczny obraz świata wartości społeczno-politycznych.
EN
Article dedicated to the problem of globalization influence on East European cultural space. Author points that globalization is powerful force significantly altering local cultural identity given states, nation and ethnic groups, moreover it's responsible for dualistic picture of world of socio-political values. It's important - according to author - to take into account that globalization helps to unveil openness to the signs of the new civilization, on the other hand globalization ensues cultural life's diversification and what is more important affirmation of regional and local identity in national and ethnical dimension. In East European area we witness strong roots of traditional political culture genre that can be characterize by the presence of acceptance for establishments, ceremonies and hierarchical dependency. Such ideas as democracy, self-government, law have their own distinctive features, deeply rooted in local tradition. Cultural and civilizational model of life in eastern part of Europe is embedded in notion of frontier that combines such ideas as friend and foe. Globalization singes influence are reinforced by mass media impact and at the same time they gather significant social acceptance. (original abstract)
12
Content available remote Korporacje ponadnarodowe a obecny etap globalizacji
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym charakteryzuje się współczesny etap globalizacji, jaki jest rodzaj działalności preferowanej przez korporacje transnarodowe, w jakich sektorach gospodarki wzrasta liczba korporacji transnarodowych. (fragment tekstu)
13
Content available remote Globalizacja rynku pracy
80%
XX
Następujące na świecie zmiany ekonomiczne, społeczne, technologiczne, polityczne, ekologiczne i przestrzenne doprowadziły do nasilenia się tendencji globalizacyjnych. Świat stał się jedną globalną wioską z wieloma problemami. Globalizacja obok internalizacji jest charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki światowej, w specyficznej formie ją integrując. Polega na zaniku różnorodnych barier ekonomicznych, społecznych i politycznych między poszczególnymi gospodarkami i społeczeństwami oraz na tworzeniu ogólnoświatowego systemu społeczno-ekonomicznego. Hans-Peter Martin i Harald Schumann definiują globalizację następująco: to scalanie kałuż, stawów, jezior i mórz wiejskich, prowincjonalnych, regionalnych i narodowych gospodarek w jeden globalny ocean gospodarczy, który małe jednostki wystawi na oddziaływanie olbrzymich bałwanów ekonomicznej konkurencji zamiast - jak to miało miejsce wcześniej - na poruszenia małych fal oraz regularnych przypływów i odpływów. (fragment tekstu)
EN
Globalization in its literal sense is the process of transformation of local or regional things or phenomena into global ones. It can also be used to describe a process by which the people of the world are unified into a single society and function together. This process is a combination of economic, technological, sociocultural and political forces. Globalization is often used to refer to economic globalization, that is, integration of national economies into the international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology. T. Friedman "examines the impact of the 'flattening' of the globe", and argues that globalized trade, outsourcing, supply- chaining and political forces have changed the world permanently, for both better and worse. He also argues that the pace of globalization is quickening and will continue to have a growing impact on business organization and practice. (author's abstract)
14
Content available remote Wpływ globalizacji na gospodarkę
80%
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie, jak istotny wpływ na gospodarkę mają procesy globalizacyjne. Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjonowania. W definicji pojęcia "internacjonalizacja" zakłada się, że gospodarki narodowe i podmioty gospodarcze działają w ramach własnego terytorium. Mimo rosnącej integracji, możliwe było oddzielenie sfery krajowej od międzynarodowej. Wpływ procesów o charakterze międzynarodowym na gospodarkę krajową był modyfikowany przez istnienie skutecznych struktur, instytucji i polityki. Obecnie punktem wyjścia jest gospodarka globalna, o rosnącym stopniu autonomii, której ewolucja w mniejszym stopniu jest zależna od państwa. Rządzący poszczególnym państwami podejmują teraz decyzje odnoszące się do transnarodowej rzeczywistości, muszą więc zrezygnować z tradycyjnych instrumentów polityki interwencjonizmu. (fragment tekstu)
EN
In this article phenomenon of globalization in comparison with regionalism was presented. And also influence of globalization on government and global company was showed. (author's abstract)
15
Content available remote Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku
80%
XX
Na przełomie wieków XX i XXI globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów, szczególnie w tekstach publicystycznych i polityczno-ekonomicznych. Świat jako globalna wioska, globalne społeczeństwo, globalne społeczeństwo informacyjne, globalne państwo, globalna gospodarka, globalne finanse, globalna bankowość, globalny przemysł, globalny kapitalizm sieciowy, globalna infostrada, globalny kapitalizm konkurencyjny, globalna waluta, strategia globalna, globalny consulting, produkt globalny, usługa globalna, firma globalna, bank globalny, globalny kryzys finansowy - to terminy, którym towarzyszy globalizacja, co świadczy o tym, że jest to najmodniejsze i współcześnie najczęściej używane pojęcie - niektórzy twierdzą, że wręcz nadużywane przez wielu badaczy i publicystów. (fragment tekstu)
EN
Since the turn of the 20th and 21st centuries globalization has become one of the most frequent and fashionable words, especially in political and economic texts. The term is often abused. The main problem of the global economy is the division into winners and losers. Globalization with its intensive and dynamic expansion provokes very different reactions. As most significant socio-economic phenomena globalization has brought about both new threats and new chances. It seems that while talking about globalization everybody might be partially right but nobody is absolutely right. From the macro-economic point of view globalization is a positive paradigm, so its fans are right. Yet on the other hand, critics of globalization might be right as well, as they assess it from the micro-economic point of view. Thus, what is left is to look for a balance between over-globalization and under-globalization. (author's abstract)
16
Content available remote Kryzys finansowy głównym problemem ekonomicznym
80%
XX
Rynek finansowy działa jak system naczyń połączonych. To, co dzieje się w jednym państwie, wpływa na wszystkie inne kraje. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jak ogromne znaczenie mają globalizacja i liberalizacja. Należy zdać sobie sprawę, że narodowe gospodarki są bardzo wrażliwe na każde załamanie na rynkach światowych. (fragment tekstu)
EN
Das beherrschende Wirtschaftsproblem unserer Zeit ist die Finanzkrise. Globalisierung und Liberalisierung als ein Teil von ihr haben mit Sicherheit Einfluss auf die bestehende Situation. Zu beobachten ist eine Erschütterung der finanziellen Stabilität sowohl der Banken als auch der Firmen wie der Privathaushalte. Es mangelte an einer angemessenen Kontrolle der Kapitalflüsse. Wir sind Zeugen gewaltiger wirtschaftlicher Umwälzungen und Wandlungen. Die Welt vernichtete und vernichtet weiterhin als Folge der Finanzkrise Milliarden von Dollar. Arbeitslosigkeit greift um sich und viele Firmen gehen in Konkurs. Einzelne Staaten ergreifen eine Reihe von Maßnahmen zur Überwindung der Krise. Die Krise, obgleich das derzeit wichtigste ökonomische Problem, lehrt Demut und Bescheidenheit, gibt neue Impulse. Aus jeder Krise ist die Welt gestärkt hervor gegangen. (Zusammenfassung)
XX
Celem artykułu jest pokazanie zmian, jakie zaszły w poziomie globalizacji de facto i de iure na świecie. Indeks globalizacji KOF, ogólnej i ekonomicznej, jest podstawą dla opisu tych zmian w latach 1990-2019 w krajach o wysokich, wyższych średnich, niższych średnich i niskich dochodach (podział według Banku Światowego). Z badań wynika, że globalizacja objęła swoim zasięgiem wszystkie kraje, chociaż jej poziom jest zróżnicowany. Poziom globalizacji zależy od poziomu bogactwa. Im wyższy dochód, tym wyższy stopień globalizacji. Poziom globalizacji ogólnej de facto jest niższy niż globalizacji de iure. W przypadku globalizacji ekonomicznej jest na odwrót. Wyjątkiem są kraje o wysokich dochodach. Kraje o średnim i niskim dochodzie bardziej zglobalizowały się w sferze regulacyjnej (de iure) niż realnej (de facto). Wzrost poziomu globalizacji odnotowano we wszystkich grupach krajów w ostatnich trzech dekadach, jednak w ostatnich latach jest już minimalny. Slowbalizacja stała się faktem.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to show the changes that have taken place in the level of de facto and de jure globalization in the world. The KOF index of globalization, in general and economic dimension, is in fact the basis for describing these changes during the years 1990-2019 in high, upper middle, lower middle and low income economies (according to the World Bank). The main conclusions of the study are as follows: Globalization has covered all countries, although the level is varied. The level of globalization depends on the level of wealth. The higher income, the higher the degree of globalization. De facto overall globalization is lower than de jure globalization. In the case of economic globalization it is the opposite. The exceptions to this are high-income countries. Middle and low income countries have globalized more in the regulatory (de jure) than the real (de facto) sphere. The increase in the level of globalization has been recorded amongst all groups in the last three decades, but in recent years it has already been minimised. So a slowbalization has become a fact.(original abstract)
XX
Wyjaśniono istotę globalizacji oraz przedstawiono strukturę strategii globalnej, uwzględniając korzyści i koszty jej stosowania.
EN
Changes that touch upon the modern economy, advanced development of home, European and world market cause the internationalization of the business activity in each company. The internationalization of the business activity is the target of modern enterprises. The purpose of this article is to present the marketing strategy in the global dimension. (original abstract)
19
80%
XX
Za jeden z najważniejszych megatrendów we współczesnej gospodarce światowej uważa się globalizację. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji tego pojęcia. Próbą ich usystematyzowania jest następujący podział: - Globalizacja jako internacjonalizacja, umiędzynarodowienie - wzrost międzynarodowej wymiany i narastanie współuzależnienia (narastający przepływ towarów, inwestycji kapitałowych, ludzi, chorób, informacji i idei między państwami). - Globalizacja jako liberalizacja - nawiązanie do procesu usuwania nakładanych przez państwa ograniczeń na swobodę przemieszczeń między państwami, w celu stworzenia "otwartego", "pozbawionego granic" świata gospodarki. Dowodem na tak rozumianą globalizację ma być redukcja, a nawet likwidacja barier handlowych, ograniczeń w wymianie walutowej, kontroli w przepływie kapitału i (w przypadku pewnych państw) wiz. - Globalizacja jako uniwersalizacja - proces rozchodzenia się pewnych przedmiotów i rodzajów doświadczenia życia wśród całej ludności świata, nawet w najodleglejszych jego zakątkach. (fragment tekstu)
EN
Globalization is regarded as one of the most important megatrends in present global economy. The author of the article presents the essence of this phenomenon by focusing on economical aspects of globalization. He also presents the impact of globalization on present seaports activity by raising such aspects as development of intermodalizm, competition, cooperation and changes in seaport management. (author's abstract)
XX
Europa Środkowo-Wschodnia należy do grupy głównych odbiorców usług offshoringowych na świecie. W poszczególnych państwach tego regionu trwa ciągła konkurencja o pozyskanie kolejnych inwestycji. Stąd też celem artykułu jest przedstawienie ocen atrakcyjności lokalizacji usług offshoringowych w Polsce na tle wybranych krajów regionu. Niewątpliwie Polska jest liderem w regionie pod względem liczby centrów offshoringowych, aczkolwiek jej atrakcyjność od kilku lat jest obniżana przez koszty prowadzenia działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
Central and Eastern Europe belongs to a group of regions most often chosen by foreign investors to locate their offshoring centres. However, within the individual countries of this region, there has been on-going competition to receive new investment. Therefore, the aim of this article is to present the position of Poland for the location of offshoring services against the background of other countries of the region. Undoubtedly, Poland is the regional leader for the number of offshoring centres. However, its attractiveness has been significantly decreased by the costs of business operations.(original abstract)
first rewind previous Strona / 123 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.